TEPELNÁ BILANCE - NÁPOVĚDA

VYTÁPĚNÍ

tem střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období [°C]
Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením sálání okolních stěn v 700, 1400 a ve 2100 hod., přičemž teplota naměřená ve 2100 hodin se počítá dvakrát.
tisprůměrná vnitřní výpočtová teplota [°C]
pohybuje se v rozmezí 14 až 21.5 °C
pro obytné budovy uvažujeme 18.2 až 19.1 °C
 
einesoučasnost tepelné ztráty větráním a tepelné ztráty prostupem
Součinitel ei se počítá jako podíl tepelné ztráty prostupem k celkové tepelné ztrátě a pohybuje se běžně v rozmezí 0,6 až 0,9.
etsnížení teploty v místnosti během dne respektive noci
V některých objektech je vlivem vhodné regulace možno snížit teplotu po určitou část dne.
Volí se v rozmezí 0.8 např. pro školy s polodenním vyučováním až po 1.0 pro nemocnice, kde vyžadujeme 100 % výkon otopné soustavy po celých 24 hodin.
edzkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu
Podle využití budov v průběhu týdne se volí součinitel ed v rozmezí od 1.0 pro budovy se sedmidenním provozem, přes 0.9 pro budovy se šestidenním a 0.8 pro budovy s pětidenním provozem.
ε Součinitel ε je též možné určit z odborné literatury nebo podle vlastních zkušeností.
Jako příklad uvádím tyto hodnoty:

podle typu staveb a jejich provozu
 nepřetržité vytápění ε = 1.00
stavby zcela lehké s častými a delšími otopnými přestávkami ε = 0.90
stavby lehké (z tvárnicového zdiva) a pro stavby střední,
s otopnými přestávkami o nedělích a svátcích ε = 0.80
stavby střední s krátkými otopnými přestávkami (noční útlum) nebo pro stavby těžké, bez otopných přestávek ε = 0.75
stavby těžké, s kratšími otopnými přestávkami (neděle a svátky) ε = 0.65
těžké kamenné stavby, občasně vytápěné ε = 0.60

Lze užít i následující hodnoty, pouze ta je nutné uvažovat účinnost obsluhy ηo= 1, protože je v nich již zahrnuta.
vícepodlažní objekty
 centrální regulace ε = 0.80
centrální regulace zónová ε = 0.75
centrální regulace a ventily s termostatickými hlavicemi ε = 0.70

rodinné domy, případně samostatně provozované byty v nájemních domech
 regulace prostorovým termostatem ε = 0.71
ekvitermní (kvalitativní) regulace teploty otopné vody ε = 0.67
regulace ventily s termostatickými hlavicemi ε = 0.63
ηoúčinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy
Volí se v rozmezí 0.9 pro kotelnu na pevná paliva bez rozdělení kotelny na sekce až po 1.0 pro plynovou kotelnu s otopnou soustavou rozdělenou do sekcí např. podle světových stran s automatickou regulací.
ηrúčinnost rozvodu vytápění
Volí se v rozmezí 0.95 až 0.98 podle provedení.