VÝPOČET PRŮTOKOVÉHO SOUČINITELE kv - NÁPOVĚDA

Zadání výpočtu
Tato aplikace umožňuje tři hlavní zadání, jejichž výsledkem jsou:
  1. průtokový součinitel kv (zadáme průtok média a tlakovou ztrátu armatury)
  2. tlaková ztráta (zadáme průtok média a hodnotu průtokového součinitele kv armatury)
  3. průtok média (zadáme tlakovou ztrátu a hodnotu průtokového součinitele kv armatury)
Zadání průtoku média
Průtok média lze zadat, tak že vybereme jednu z třech následujících variant:
  1. hmotnostní průtok v jednotkách kg/h nebo kg/s
  2. přenášený výkon a teplotní spád otopné vody (závisí také na měrné tepelné kapacitě c)
  3. objemový průtok
Další dvě závislé veličiny jsou automaticky dopočítány.
Svislá modrá čára v grafu znázorňuje hodnotu odpovídajícího hmotnostího průtoku.

Zadání tlakové ztráty armatury
Zadání tlakové ztráty armatury je možné zadat/vypočítat v odvozených SI jednotkách kPa nebo na mbar.
V grafu je odpovídající tlaková ztráta znázorněna vodorovnou modrou čárou.

Charakteristika průtokového součinitele kv
Charakteristika průtokového součinitele kv je v grafu vykreslena červenou čárou.

Použité výpočtové vztahy
Průtokový součinitel
Průtokový součinitel

Hustota vody
Hustota vody

Hmotnostní průtok
Hmotnostní průtok

Objemový průtok
Objemový průtok

Pro vykreslení charakteristiky průtokového součinitele kv je použit tento upravený vztah
Vztah pro vykreslení kv