Jak pracovat s tabulkou nákladů na vytápění?


Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu v GJ (1 GJ = 0,277778 MWh = 277,778 kWh), zadejte ji přímo (např. z projektu u novostavby, z výpočtu tepelných ztrát apod).

Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh kotle.

Do sloupce Cena paliva (Kč/mj) lze zadat cenu paliva vztaženou k měrné jednotce.
- Například 140 Kč/q = 1,40 Kč/kg
- Ceny jsou počítány včetně DPH
- Pro Zemní plyn a elektrickou energii jsou ceny pevně stanovené státem. Nemusíte je zadávat ručně, ale lze je přesto libovolně změnit již v prvé části tabulky sloupec "cena paliva" (pro experimentování). Standardně pro účely běžného výpočtu se mění v rolovacím seznamu podle platných sazeb. Stálé platby a jednotkové ceny se doplní automaticky.
- V ceně propanu není zahrnut pronájem nádrží, které je možno buď odkoupit a zahrnout tak do pořizovacích nákladů nebo pronajmout od dodavatele plynu
- Do cen se nepromítají investiční náklady (na pořízení kotle), ale tabulka s nimi umožňuje počítat také (viz. níže).
- Pozor, z ceny LTO je odečtena spotřební daň (jinak dojde ke zkreslení ceny)

Dále lze zvolit různé kotle a paliva, které chcete porovnávat.

Do sloupce Ostatní náklady (Kč/rok) lze vložit další náklady, které pro daný typ kotle (vytápění) vyvstanou a nebo které budete mít. Např. roční náklady na odvoz popela, náklady za dopravu paliva, revize, čištění komína. Tyto náklady rozpočítejte na celý rok a vložte do tabulky.
- Pro orientaci:
- Revize kotle na tuhá paliva: kolem 1000 Kč/rok, odvoz popela 1000 Kč/rok
- Revize kotle na plyn 800 Kč/rok, revize plynoměru 1000 Kč/rok
- Pronájem nádrží na propan (individuální).
- Náklady na údržbu (např. jednou za 10 let je nutná výměna dílu za 8 000 Kč, podělíte si 8 000/10 = 800 Kč/rok. Zadáte 800.

Pro orientační výpočet zahrnující náklady na pořízení nového kotle (nové otopné soustavy a další možné investice) lze do kolonky "Ostatní náklady" (Kč/rok) zadat cenu nové investice podělenou předpokládanou dobou životnosti. Vhodné zejména pro porovnání řešení mezi sebou.
Postup:
- V prvé části tabulky jsou již zadány údaje viz. výše
- Zajímá nás, zda by bylo výhodnější investovat raději do automatického kotle na hnědé uhlí než do kotle na zemní plyn. Budeme tedy porovnávat dvě řešení vytápění objektu: buď kotlem na zemní plyn, nebo moderním automatickým kotlem na hnědé uhlí.
- Kotel na zemní plyn s přípojkou bude stát 45 000 Kč. Výrobce uvádí životnost kotle 18 let. Samotný kotel s dalšími armaturami a prací bude stát 27 000 Kč. Kliknete si na "Kotel na zemní plyn běžný" do "Ostatní náklady" v řádku zemní plyn zadáte 1 500 Kč (tj.: 27 000 Kč/18 let = 1 500 Kč/rok). K této částce lze přičíst další roční náklady, které provozem kotle vzniknou (revize kotle, revize plynu). V rolovacím seznamu v řádce zemní plyn zadejte příslušnou sazbu (řiďte se podle spotřeby tepla na vytápění v kWh).
- Materiálové náklady (případně náklady na práci) na pořízení plynové přípojky se do výpočtu nezahrnují. Důvodem je, že přípojka má podstatně vyšší životnost než uvedených 18 let, jako taková zvyšuje cenu nemovitosti a její užitnou hodnotu. Peníze do ní investované lze získat zpět (např. při prodeji domu).
- Moderní automatický kotel na hnědé uhlí s dalšími armaturami a prací bude stát 57 000 Kč s životností 12 let (57 000 Kč/12 let) = 4 750 Kč/rok). K této částce se přičtou další náklady, které provozem kotle vzniknou: např. odvoz popela 850 Kč/rok: 4 750 + 850 = 5 600 Kč/rok.
- Klikneme si na "Moderní automat. kotel na uhlí a do kolonky "Ostatní náklady" v řádku hnědé uhlí zadáte 5 600.
- Poté můžete porovnat obě řešení (viz. poslední sloupec celkové náklady "Kč/rok"). Výsledkem jsou roční náklady na vytápění zahrnující počáteční investici (pořizovací náklady) během životnosti daného zařízení. Pozn. levnější zařízení s dlouhou životností bude vykazovat příznivější hodnoty.
- Výpočet je orientační - tj. nezahrnuje inflaci a případné další ekonomické vlivy ZEJMÉNA možné zvýšení cen energií a pokračující deregulace cen elektřiny a zemního plynu !


Na výstupu z tabulky dostanete skutečnou cenu tepla (Kč/GJ, Kč/kWh) a roční spotřebu paliva + roční náklady na palivo. Údaje si mezi sebou můžete porovnat.

U řádku Tepelné čerpadlo (dále TČ) lze volit kromě vhodné sazby (podle jističe) také PRŮMĚRNÝ ROČNÍ topný faktor. Ten se pohybuje u velmi dobré správně nadimenzované instalace kolem hodnoty 3,0. Jedná se zejména o instalace v novostavbách, kdy je tepelnému čerpadlu plně přizpůsobena i otopná soustava (nízkoteplotní radiátory či podlahové vytápění). U rekonstrukcí, kdy se stávající otopná soustava pouze upraví pro provoz s TČ (zvětšení otopných ploch) je obvykle průměrný roční topný faktor nižší (kolem 2,8). U chybně nadimenzovaných systémů, nebo systémů s nevhodnou otopnou soustavou je obvykle průměrný roční topný faktor ještě nižší a pohybuje se od 2,0 do 2,5.

Poznámka:
Cena zemního plynu je plynárenskými společnostmi uváděna v Kč/MWh a vztažena ke spalnému teplu obsaženému v ZP.
Účinnost kotlů v tabulce je vztažena k výhřevnosti, protože tuto hodnotu udávají výrobci ve svých podkladech.

objemové spalné teplo Hs
Podle definice je spalné teplo množství tepla (udané v kWh), které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu se vzduchem, přičemž tlak, při němž spalování probíhá, je po celou dobu konstantní, všechny zplodiny jsou ochlazeny na výchozí teplotu složek účastnících se spalování, při níž musí být všechny zplodiny v plynném stavu, kromě vody vzniklé při spalování, která je při této teplotě v kapalném stavu. (Pro účely účtování bude použita teplota 15 °C (288.16 K), tlak 101.325 kPa a relativní vlhkost ZP fi = 0%.) Objemové spalné teplo je spalné teplo vztažené na objemovou jednotku plynu (1 m3).
Dosud častěji využívaná výhřevnost neuvažuje s kondenzací vznikající vodní páry. Proto je spalné teplo u paliv obsahujících vodík vyšší než jejich výhřevnost "H" (pro v současné době dodávané zemní plyny platí přibližný vztah, kde spalné teplo Hs = 1.11 . H).
Podle dlouhodobých průměrných hodnot spalného tepla tranzitního plynu nabývá tato veličina přibližné hodnoty Hs = 10.5 kWh/m3.

Výpočet spalného tepla se provádí podle ČSN ISO 6976.

VYSVĚTLENÍ VÝPOČTU CENY PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
Cena elektrického vytápění je vypočtena za předpokladu, že veškerý odběr pro otopný systém je realizován v nízkém tarifu (NT).
Protože ostatní spotřebiče pracují také v období nízkého tarifu, je cena jejich provozu je odlišná, než jaká by byla při používání sazby, která není určena pro elektrické otopné systémy.
V našem výpočtu tedy mohou nastat dva případy:
 1. Neuvažujeme spotřebu elektrické energie pro provoz ostatních spotřebičů - do ceny vytápění jsou započteny i měsíční platby.
 2. Uvažujeme spotřebu elektrické energie pro provoz ostatních spotřebičů, což nám dává možnost porovnat celkové ceny spotřebovaných energií při elektrickém a při neelektrickém vytápění. V tomto případě se měsíční paušály započítavájí do ceny elektrické energie na ostatní spotřebu.
  Postup:
  V úvodu výpočtu musíte zadat spotřebu energie na ostatní spotřebiče a vybrat tzv. referenční sazbu.
  U jednotlivých druhů systémů elektrického vytápění je potřeba zadat také procentuální využití vysokého tarifu (VT) pro provoz ostatních spotřebičů.
  Cena spotřeby ostatních elektrických spotřebičů pro objekty s neelektrickým vytápěním (s referenční sazbou) je vypočtena jako:

  a cena spotřeby ostatních elektrických spotřebičů pro objekty s elektrickým vytápěním jako:

Soustavy CZT

Kotelny spalující biomasu

cena tepla 250 až 320 Kč/GJ (komunální kotelny spalující biomasu do instalovaného výkonu 4 MW - cca 250 bytových jednotek, v konečné ceně jsou zpravidla zahrnuty pouze provozní a palivové náklady, nikoliv investiční náklady - státní dotace, granty a podobné)

cena tepla 320 až 400 Kč/GJ (komunální a ostatní kotelny spalující biomasu s instalovaným výkonem nad 4 MW, do konečné ceny tepla se promítají částečně nebo úplně investiční /dotace, půjčky, granty/, provozní i palivové náklady)

cena tepla 400 až 550 Kč/GJ (kotelny nebo i soustavy CZT, kde se spaluje biomasa, ale část paliva tvoří zpravidla zemní plyn, i tady se do konečné ceny tepla promítají částečně nebo úplně investiční /dotace, půjčky, granty/, provozní i palivové náklady

Teplárny spalují domácí uhlí

cena tepla 250 až 330 Kč/GJ (rozvinuté soustavy CZT na úrovni krajských či okresních měst nebo obce, jejichž dodavateli tepla jsou teplárny s instalovaným tepelným výkonem zpravidla nad 250 MW, elektrárny ČEZ a některé průmyslové energetiky, využívající jako palivo domácí hnědé uhlí)

cena tepla 330 až 380 Kč/GJ (střední soustavy CZT pro minimálně 2500 bytů, města zásobovaná tepelnými napáječi ze vzdálenějších zdrojů a města nad 9000 obyvatel, jejichž dodavateli jsou městské či soukromé teplárny či závodní energetiky spalující domácí hnědé uhlí a vyrábějící elektřinu v kombinovaném cyklu)

cena tepla 380 až 420 Kč/GJ (soustavy zásobované tepelnými napáječi ze vzdálenějších zdrojů, soustavy CZT do nichž dodávají teplo zdroje spalují uhlí, které prošly nedávno modernizací /fluidní kotle, odsíření, ap./, částečně se na výrobě tepla pro tyto soustavy může podílet zemní plyn nebo topné oleje /špičkové a záložních zdroje/, s rostoucím podílem plynu či olejů roste i konečná cena tepla, může být tvořena jedna cena pro celou soustavu zahrnující uhelný zdroj i blokové plynové kotelny, cenu zvyšují i parní rozvody v soustavě)

Zdroje spalující zemní plyn

cena tepla 330 až 420 Kč/GJ (plynové teplárny a výtopny, vedle centrálních zdrojů i soustavy propojených či samostatných blokových kotelen, kde je již splacena většina nebo všechny investice a zatím není potřeba modernizovat ani zdroje ani sítě, částečně se v soustavě spaluje i domácí uhlí, výrobcem tepla mohou být také průmyslové zdroje - závodní energetiky - s výrobou elektřiny v kombinovaném cyklu, do této kategorie patří i soustavy s částečným využitím OZE - především biomasy)

cena tepla 420 až 500 Kč/GJ (většina soustav CZT napojených na plynové zdroje tvořené centrální kotelnou nebo propojenými blokovými kotelnami, či kombinací centrálních a blokových kotelen se splácením nákladů na modernizaci a ekologizaci zdrojů a sítí)

cena tepla nad 500 Kč/GJ (lokality s nově modernizovanými zdroji a sítěmi soustav CZT, kde je zpravidla na nejvyšší úrovni regulace celé sítě až po koncového zákazníky, což vede k nižší měrné spotřebě tepla a konečné náklady na vytápění se tak vyrovnají soustavám s dodávkou tepla v cenách pod 500 Kč/GJ, dále plynové soustavy s moderními technologiemi a využitím obnovitelných zdrojů energie a soustavy s parními rozvody)

Topné oleje v teplárenství

Podobná struktura jako u zemního plynu najdeme v kategoriích 420 až 500 Kč/GJ a nad 500 Kč/GJ v soustavách, kde tvoří významný podíl paliva topné oleje (nad 20 %). Kolem cen topných olejů osciluje cena zemního plynu, takže u těchto dvoupalivových systémů plyn/topný olej dochází ke spalování ekonomicky výhodnější kombinace. Cenu tepla dále zvyšují parních rozvody v některých soustavách s topným olejem.


Jak vytisknout výsledky tabulky nákladů na vytápění?

Je nutno nastavit tisk stránky na šířku a tisk barev na pozadí.

Návod pro Microsoft Internet Explorer:
Menu Soubor -> Vzhled stránky -> Orientace -> Na šířku
Menu Nástroje -> Možnosti Internetu -> Upřesnit -> Tisk -> Tisknout barvy a obrázky na pozadí
Menu Soubor -> Tisk

Návod pro Mozilla Firefox:
Menu Soubor -> Vzhled stránky -> Formát a možnosti -> Formát -> Orientace -> Na šířku
Menu Soubor -> Vzhled stránky -> Formát a možnosti -> Možnosti -> Tisknout pozadí (barvy a obrázky)
Menu Soubor -> Tisk


Zavřít toto okno