Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočtem lze navrhnout vzduchospalinovou cestu pro krb. Pro všechny výpočty se bude uvažovat tzv. standardní hmotnostní složení suchého dřeva, neboli sušiny. Je dáno poměrnou hmotností prvků v sušině vztaženou k hmotnosti sušiny (kg.kg-1), čili poměrem M / Ms, což lze také vyjádřit hmotnostní koncentrací prvků (-) f = M / Ms. Do spalovacích rovnic prvků suchého dřeva vstupují látková množství v kmol. Jsou to takové soubory atomů dané látky, jejichž hmotnost v kg se číselně rovná relativní atomové hmotnosti látky.

Při využití výpočtu použijte jako nápovědu článek Dimenzování vzduchospalinových cest krbů.
Upozornění: Výpočet nerozlišuje tzv. vyvážený a nevyvážený komín a tuto skutečnost je nutné při interpretaci výsledku výpočtu dodatečně posoudit.

Zdroj - krb

Výpočtový tepelný výkon směřující do vytápěného prostoru Qn kW
Součinitelem přebytku vzduchu λ
Délka vzduchové cesty L m
Součet součinitelů místních odporů ve vzduchové cestě ζv
Poměrná drsnost vzduchové cesty e / d
Výška krbu h m
Účinná výška komínu H m
Součet součinitelů místních odporů ve spalinové cestě ζa
Poměrná drsnost vzduchové cesty e / D
Teplota vstupního vzduchu tv °C
Teplota spalin v krbu ta1 °C
Teplota spalin v komínu ta2 °C
Součinitel tření vzduchospalinové cesty λv = λa
Poměrná hmotnostní potřeba spalovacího vzduchu vztažená k hmotnosti dřeva pro λ = 2; u kg/kg
Rychlosti ve vzduchové a spalinové cestě vv = va m/s
Poměrné hmotnostní množství spalin vztažené k hmotnosti dřeva a kg/kg
Hustota spalin při 0 °C ρa0 kg/m3
Teplota spalin při 0 °C ta0 °C
Hustota vzduchu ρv kg/m3

Palivo - dřevo

Měrná tepelná kapacita dřevacd MJ/kg.K
Měrná tepelná kapacita spalinca MJ/kg.K
Poměrná hmotnostní vlhkost φ
Výhřevnost dřeva bd MJ/kg
Teplota vstupního dřeva td °C
Referenční teplota pro výhřevnost tr °C

Posouzení


 
 
Reklama