Nápověda pro "Porovnání nákladů na vytápění TZB-info"

Výpočetní pomůcka zahrnuje do porovnání především náklady na vytápění, přípravu teplé vody a ostatní spotřebu elektřiny v rodinném domě. Dále pak paušální platby, které zahrnují stálé platby za elektroměr (plynoměr). Další nákladovou položkou je roční podíl investičních nákladů odpovídající očekávané době životnosti zařízení. Přednastavené hodnoty investičních nákladů a jsou uvedeny pro rodinný dům s výpočtovou tepelnou ztrátou 5 - 20 kW. Všechny přednastavené parametry je vždy nutné zkontrolovat a případně upravit pro konkrétní rodinný dům. Lze promítnout i případnou finanční dotaci a například doplnit ve zjednodušené formě pevné roční částky i parametr ceny peněz, pokud by na realizaci byla nutná půjčka.

Předpoklady pro výpočet pro jednotlivá paliva a zdroje tepla

Základními parametry pro výpočet nákladů jsou:

Pro první dva parametry jsou přednastaveny průměrné hodnoty a při zadání je možno je editovat přímo v zadávací tabulce "Zadání parametrů zdroje tepla pro jednotlivá paliva".

Korekční faktor je použit jako konstanta výpočtu. Pomocí ní, je korigována teoreticky vypočtená spotřeba tepla. Korekční faktor je u většiny paliv a spotřebičů roven 1. Jiná hodnota je použita pouze v případech, kde pomocí exaktně naměřených hodnot lze stanovit hodnotu korekčního faktoru. Typicky u elektrického přímotopného vytápění.

Korekční faktor snižuje (hodnota menší než 1) nebo navyšuje (hodnota větší než 1) teoreticky vypočtenou hodnotu potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody (TV).

Přehled použitých korekčních faktorů

Zemní plyn

Lokální plynová topidla

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Nekondenzační plynový kotel

Pouze výjimečné použití pro bytové domy se společnými komíny.

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Tepelné čerpadlo země / voda

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní pelety

Krbová kamna na pelety

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje korekční faktor:

Peletový hořák + kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Automatický kotel na pelety

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Palivové dřevo

Krbová kamna na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Krbová kamna na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Elektrické vytápění

Konvekční panely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Sálavé panely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Podlahové topné plochy s přímotopnými kabely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Akumulační kamna

Předpoklady pro výpočet:

Teplovodní elektrokotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Teplovodní akumulační vytápění

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Hnědé uhlí

Kamna na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na uhlí s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Automatický kotel na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní brikety

Krbová kamna na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Krbová kamna na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Propan

Nekondenzační plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Extra lehký topný olej ELTO

Nekondenzační kotel s olejovým hořákem

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační kotel s olejovým hořákem

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní štěpka

Klasický kotel na štěpku

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na štěpku s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zadání informací o lokalitě - klimatická data

Pro urychlení zadání klimatických oblastí je k dispozici zjednodušená mapa (dostupná přes ikonku mapky), na které je území České republiky rozděleno do tří podnebných oblastí, ke kterým jsou přiřazeny odpovídající charakteristiky otopného období.

V rozbalovacím boxu jsou dále dostupné charakteristiky pro jednotlivá města, v souladu s ČSN EN 12831 (Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit)

Zadání základních charakteristik objektu

Typ provozu objektu

Volbou typu provozu volíme redukční koeficient pro přepočet potřeby tepla na přiblížení se reálné spotřebě.

Podlahová plocha

Jedná se o podlahovou plochu vytápěných podlaží vypočtenou z vnějších rozměrů domu.

Objem budovy

Jedná se o vytápěný, a hlavně větraný objem budovy, automatický výpočet uvažuje jedno vytápěné podlaží a světlou výšku 2,7 m.

Zadání tepelné ztráty objektu

Celková tepelná ztráta

Jedná se o projektovou hodnotu, zahrnující tepelnou ztrátu prostupem přes obálkové konstrukce budovy i tepelnou ztrátu větráním. Hodnota tepelné ztráty se uvádí v kW.

Její velikost zásadně ovlivňuje výši nákladů na vytápění. Program umožňuje zadat hodnotu více způsoby:

 1. Zjednodušeně, kdy znám, nebo odhadnu celkovou tepelnou ztrátou domu. Dále už se nezabývám podílem ztráty větráním na celkové tepelné ztrátě. Tento způsob zadání se nehodí pro porovnání nákladů u domů s nuceným větráním a rekuperací tepla.
 2. Podrobně, kdy znám tepelnou ztrátu prostupem a program po zadání parametrů dopočítává ztrátu větráním. Ztrátu prostupem lze zjistit např. z projektu vytápění, nebo z energetického průkazu budovy (PENB), nebo i z naší TZB-info kalkulačky.
 3. V případě výměn starých kotlů za nové zdroje tepla a neznalosti tepelné ztráty domu ji lze přibližně určit postupným zadáváním různých hodnot tak, aby se prostřednictvím výpočtu u stávajícího zdroje tepla přiblížila jeho vypočtená roční potřeba paliva skutečné průměrné roční spotřebě paliva, kterou známe. Pak výpočet takto určenou tepelnou ztrátu použije i pro ostatní zdroje tepla.

Intenzita výměny vzduchu

Jedná se o násobnost výměny objemu vzduchu v interiéru (větrání), která je potřebná pro zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí, především obsahu CO2.

Větrání s rekuperací (zpětným získáváním) tepla

Větrací jednotky jsou běžně osazovány rekuperačním výměníkem, který odebírá část tepla z odváděného spotřebovaného vzduchu a předává ho do přiváděného chladnějších čerstvého venkovního vzduchu. Přednastavena je průměrná roční účinnost rekuperace 75 %. Špičkové hodnoty i nad 90 % deklarované výrobci platí jen pro určité podmínky. Proto je nutné použít celoroční průměrnou hodnotu, která v běžném provozu zpravidla nepřesahuje přednastavenou.
Potřeba elektrické energie na pohon větrací jednotky se zadává v části výpočtu Jaká je potřeba elektřiny ostatních spotřebičů.

Zadání informací o přípravě teplé vody

Počet osob

Počet osob, pro které se bude v objektu připravovat teplá voda.

Množství ohřívané vody

Počítáme s ohřátím 50 l vody z teploty 10 °C na 55 °C pro jednu osobu za jeden den. Při velmi úsporném jednání lze orientačně snížit až na cca 20 l za jeden den. Pozor, tento objem nelze využít pro stanovení objemu zásobníku nebo výkonu průtokového ohřívače!

Počet dnů přípravy teplé vody

Počítáme s 365 dny v roce. Lze snížit o doby dovolených a jiných delších nepřítomností v domě.

Volba způsobu přípravy teplé vody

Zde je možnost volby:

 1. Teplá voda je připravována energií na vytápění. Tedy stejným zdrojem, ze kterého je získáváno i teplo pro vytápění. Může to být např. zemní plyn, dřevní pelety, nebo teplo z tepelného čerpadla. A to prostřednictvím výměníku tepla, v zásobníkovém ohřívači nebo průtokově v případě plynového kotle, plynového nebo elektrického ohřívače. Přednastaveno je využití energie použité na vytápění.
 2. Teplá voda je připravována v zásobníkovém nebo průtokovém ohřívači elektrickou energií.

Solární předehřev

Pokud se na přípravě teplé vody podílí tepelná nebo fotovoltaická solární soustava, zadejte, jakou měrou. Úsporu tepla, tzv. solární podíl tepelné solární soustavy můžete vypočítat pomocí pomocného výpočtu, na který odkazuje ikona kalkulačky (vpravo od zadávacího políčka úspory f).

Zadání informací o ostatní spotřebě elektrické energie

Sazba pro ostatní spotřebu

Pro ostatní spotřebu elektrických spotřebičů vycházíme ze standardní sazby pro domácnosti D02d a hlavního jističe do 3x25 A. Pokud jste vybrali přípravu teplé vody pomocí elektrického zásobníku, bude pro ostatní spotřebu automaticky předvolena sazba D25d.

Výše uvedené sazby jsou použity v tabulce a v grafu porovnání u všech kombinací ostatních elektrických spotřebičů s "neelektrickými" zdroji tepla pro vytápění. Pokud je pro vytápění uvažován elektrický zdroj tepla, bude jemu přiřazená dvoutarifová odběrová sazba automaticky použita i na náklady spojené se spotřebou ostatních elektrických spotřebičů, přičemž podíl uplatnění nízkého a vysokého tarifu je odhadnut na základě praktických zkušeností. Vzhledem ke sbližování a někdy již praktické rovnosti nízkého a vysokého tarifu zde nevzniká zásadní chyba.

Elektrické spotřebiče

Pro zadání informací o ostatní spotřebě jsme připravili tabulku nejběžnějších elektrických spotřebičů. Hodnoty příkonů a doby běhu jsou předvyplněné dle informací od spotřebičů třídy A a šetrnějších.

Doba provozu se uvažuje jako průměrná za jeden den. Budete-li tyto doby měnit, pak mějte na paměti, že doby provozu spotřebičů je třeba stanovit souhrnně za určité období a teprve poté je vztáhnout na jeden den. A to z toho důvodu, že celková roční spotřeba elektřiny je počítána jako "denní doba provozu krát 365 dní".

Tepelné zisky spotřebičů jsou započítány pouze podílem z provozu během otopného období.

Zadání parametrů zdrojů tepla pro jednotlivá paliva

Palivo

Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.

V tomto sloupci je možné nastavit parametry zdroje (typ, účinnost), možnost zobrazování paliva v grafu (zaškrtávátko za názvem paliva), případně další potřebné doplňkové informace jako jsou distribuční území, sazba odběru elektrické elektřiny atp.

V případě plynových kondenzačních kotlů je údaj o účinnosti vztažen k výhřevnosti zemního plynu, a proto může být i větší než 100 %. Maximální možná účinnost 111 % odpovídá 100 % využití energie, tedy včetně spalného tepla.

Cena paliva

Cena tepla je vztažena na jednotku, ve které se palivo běžně prodává. Ke každému palivu je také možné zadat měsíční platby (např. paušální platba za měřidlo, pronájem nádrže na propan) či jiné služby, které si prodejce paliva měsíčně účtuje.

Ceny elektrické energie a zemního plynu jsou voleny jako průběžně aktualizovaný medián nabídek vypočtených naším porovnávačem cen elektřiny a zemního plynu Kalkulator.tzb-info.cz. Aktualizace cen pro tento výpočet Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info proběhla dne pro elektřinu a pro zemní plyn.

Cena LTO je uvedena bez spotřební daně, která se vrací podle prokázané spotřeby. 1 litr je přibližně 0,84 až 0,86 kg v závislosti na aktuální teplotě.

Potřeba paliva

Pokud se používá stejný zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody, zahrnuje potřeba paliva pokrytí potřeb obou systémů.

Pokud se pro přípravu teplé vody používá samostatný elektrický zásobník, do potřeby paliva se tato energie nezahrnuje, ale ve výsledku je zahrnuta v potřebě elektrické energie ostatních spotřebičů.

U zemního plynu uvádíme potřebu paliva v kWh. Jde o tzv. spalné teplo, a tuto energii účtuje dodavatel plynu. Spalné teplo dokáží z určité části využít jen kondenzační kotle. Pro porovnání je potřeba plynu uvedena i v m3.

Potřeba paliva - dřevo

Jednotka

Jednotka [PRM] zde označuje nejpoužívanější jednotku při prodeji palivového dřeva. Někdy se označuje jako [prms]. Zde konkrétně přestavuje 1 prostorový metr volně nasypaného palivového dřeva ve formě štípaných špalků o délce 33 - 50 cm. Pokud by byly špalky do prostorového metru narovnány, pak se jedná o prostorový metr rovnaný označovaný [prmr].

Vztah mezi oběma prostorovými metry a 1 m3 dřevní hmoty označované v dřevařské praxi jako plnometr [plm] ukazuje tabulka:

[prms] [PRM] [prmr] [plm]
[prms] [PRM] 1,00 0,59 0,41
[prmr] 1,70 1,00 0,70
[plm] 2,44 1,43 1,00

Vlhkost dřeva

POZOR! Do zadávacího pole zadávejte reálný rozsah energetické vlhkosti palivového dřeva 15 - 50 %. Pod spodní hranicí intervalu počítá s vlhkostí 15 %, nad horní hranicí pak s vlhkostí 50 %.

U palivového dřeva hraje významnou roli obsah vody, které dřevo obsahuje. V praxi je označován jako vlhkost palivového dřeva. Rozeznáváme vlhkost dřevařskou [WD] a vlhkost energetickou [WE].
Konkrétní příklad:
Špalek o hmotnosti 1 kg měl po dokonalém vysušení hmotnost 0,7 kg.
Původně tedy obsahoval 0,3 kg vody a 0,7 kg suché dřevní hmoty.
Dřevařská vlhkost WD = 43 %
Energetická vlhkost WE = 30 %

V tomto konkrétním případě se jedná se o palivo, které není dostatečně vysušené, protože výrobci kotlů předepisují minimální energetickou vlhkost 20 %.

Informace o měření vlhkosti naleznete v článku TZB-info, o měření vlhkosti pak v Měření vlhkosti palivového dřeva - běžným vlhkoměrem surové dřevo nezměříte.

Roční náklady

Náklady na provoz jednotlivých složek technického zařízení domu.

Roční náklady na přípravu teplé vody

Pokud se používá stejný zdroj tepla jako pro vytápění, cena za přípravu teplé vody počítá se z ceny paliva. Pokud se používá elektrický zásobník, počítá se z ceny elektrické energie v nízkém tarifu (NT).

Roční náklady na provoz ostatních elektrických spotřebičů

Cena za elektřinu potřebnou k provozu všech spotřebičů v domácnosti (vyjma elektrického zásobníku). Pro dvoutarifové sazby se uvažuje rozdělení celkové ceny podle průměrného poměrného využití nízkého (NT) a vysokého tarifu (VT). Aktuálně (červenec 2022) se oba tarify k sobě velmi přiblížily.

Roční náklady na pravidelné měsíční platby

Jsou vypočteny jako 12 x zadané měsíční náklady (ve sloupci Cena paliva). V případě zemního plynu je tato hodnota součtem stálých plateb nejen za plynoměr, ale i za elektroměr.

Roční náklady na investice a údržbu

Tyto náklady se nemalou měrou podílí na celkových ročních nákladech na provoz objektu. Proto je jejich zahrnutí do porovnání jednotlivých systémů, má-li být komplexní, nezbytné.

Pokud se rozhodnete pro tuhá paliva, bude třeba investovat do stavebních konstrukcí pro sklad paliva, pro odvod spalin (komín). U kotlů na pevná paliva s příkonem větším než 10 kW je každé 3 roky povinná kontrola kotle odborně způsobilou osobou podle zákona o ochraně ovzduší.

U zemního plynu je třeba investovat do vybudování plynové přípojky, vhodného komínu a počítat se pravidelným, předsezónním servisem.

Provoz spalovacího zdroje tepla vyžaduje přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin. Tyto vzduchospalinové cesty musí být v předepsaných lhůtách čištěny a odborně kontrolovány.

Tepelná čerpadla jsou investičně náročnější.

A proto jsme připravili pomocný výpočet, který vyvoláte pomocí ikony kalkulačky. Zde si můžete položky a ceny upravit přesně dle vašich potřeb a podmínek, kterými ve vašem objektu disponujete (např. vynulovat náklady na otopnou soustavu, pokud se bude měnit jenom zdroj tepla, vynulovat cenu přípojky zemního plynu, pokud je již vybudovaná atp.).

Pomocí tlačítka Přidat řádek je možné doplňovat další investiční nebo provozní náklady. Například na samostatný ohřívač vody, náklady na dovoz paliva, pokud nejsou zahrnuty v ceně paliva, pevnou každoroční částkou lze zohlednit i cenu peněz, tedy nákladů spojených s půjčkou atd.

Algoritmus pomocného výpočtu pracuje následujícím způsobem:

 1. nalezne nejdelší životnost ze všech položek, například 30 let pro otopnou soustavu,
 2. ceny položek s kratší životností započítá s násobností odpovídající nejdelší nalezené životnosti (např. servisní položky jako revize komína s životností 1 rok budou započteny 30krát),
 3. tímto způsobem stanoví náklady za celou dobu vybrané nejdelší životnosti pro každou položku, vypočte celkovou cenu za tuto dobu a vztáhne ji na období 1 roku (vydělí nejdelší životností).

Graf porovnání ročních nákladů

Grafické vyjádření porovnání nabízí tři možné podoby zobrazení, které si můžete zvolit pomocí rozbalovacího menu Zobrazit.

Náklady dle jednotlivých složek

Zahrnují v základním stavu všech pět položek nákladů [Kč]:

 1. Vytápění
 2. Příprava teplé vody
 3. Ostatní elektrická spotřeba
 4. Paušální platby
 5. Investice a údržba

Pomocí zaškrtávátek v záhlaví grafu lze dynamicky vypínat a vyhodnocovat různé kombinace nákladů.

Náklady na vytápění a přípravu teplé vody

Je modifikací prvního grafu, ve kterém se zobrazují pouze náklady [Kč] na:

 1. Vytápění
 2. Přípravu teplé vody

Energie dodaná zdrojem

Ukazuje rozdělení energie spotřebované v domě na jednotlivé složky.

 1. Vytápění
 2. Přípravu teplé vody
 3. Ostatní spotřeba elektřiny