Nápověda pro "Porovnání nákladů na vytápění TZB-info"

Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách.

Výpočetní pomůcka zahrnuje do porovnání náklady na přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a náklady na investici a provoz. Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do porovnání zahrnuty i poměrné roční náklady na pořízení investice a průměrné roční náklady na údržbu po dobu předpokládané životnosti. Přednastavené hodnoty investičních a provozních nákladů jsou uvedeny pro rodinný dům s výpočtovou tepelnou ztrátou 5 - 20 kW. Pro jiné parametry je nutné tyto hodnoty objektivizovat.

Výpočet vnitřně provádí korekci teoreticky vypočtené spotřeby tepla. Výši korekčního faktoru ovlivňuje flexibilita regulace výkonu zdroje u jednotlivých paliv, akumulace tepla u pevných paliv a další vlivy. U tepelných čerpadel pak výši korekčního faktoru ovlivňuje provoz bivalentního zdroje tepla.
Nastavené vnitřní korekce vycházejí ze skutečně zjištěných hodnot spotřeb tepla u mnoha sledovaných objektů a jejich cílem je přiblížit se co nejvíce reálným výsledkům nákladů na energie za určitých jasně daných podmínek. Reálné náklady tedy vycházejí nejen z technického řešení, ale také z chování obyvatel domu, nastavení regulace a požadavků na tepelnou pohodu.

Předpoklady pro výpočet pro jednotlivá paliva a zdroje tepla

Základními parametry pro výpočet nákladů jsou:

Pro první dva parametry jsou přednastaveny průměrné hodnoty a při zadání je možno je editovat přímo v zadávací tabulce "Zadání parametrů zdroje tepla pro jednotlivá paliva".
Korekční faktor je použit jako konstanta výpočtu. Ovlivňuje ho řada parametrů a je různý pro každý zdroj tepla. Korekční faktor snižuje (hodnota menší než 1) nebo navyšuje (hodnota větší než 1) teoreticky vypočtenou hodnotu potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody (TV). Hodnoty použitých korekčních faktorů pro jednotlivé zdroje jsou v níže uvedené tabulce.

Zemní plyn

Lokální plynová topidla

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Běžný plynový kotel

Pouze výjimečné použití pro bytové domy se společnými komíny.

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Tepelné čerpadlo země / voda

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Elektřina přímotop

Teplovodní elektrokotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Konvekční panely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Sálavé panely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Podlahové topné plochy s přímotopnými kabely

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní pelety

Krbová kamna na pelety

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje korekční faktor:

Peletový hořák + kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Speciální kotel na pelety

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Palivové dřevo

Krbová kamna na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Krbová kamna na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Elektřina akumulace

Teplovodní akumulační nádrže

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Akumulační kamna

Předpoklady pro výpočet:

Hnědé uhlí

Kamna na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na uhlí s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Automatický kotel na uhlí

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní brikety

Krbová kamna na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Krbová kamna na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Zplynovací kotel na dřevo s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Propan

Běžný plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Moderní nízkoteplotní plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační plynový kotel

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Extra lehký topný olej ELTO

Kotel s olejovým hořákem

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Kondenzační kotel s olejovým hořákem

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Dřevní štěpka

Klasický kotel na štěpku

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Klasický kotel na štěpku s AKU nádrží

Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:

Přehled použitých korekčních faktorů

Zadání informací o lokalitě - klimatická data

Pro urychlení zadání klimatických oblastí je k dispozici zjednodušená mapa (dostupná přes ikonku mapky), na které je území České republiky rozděleno do tří podnebných oblastí, ke kterým jsou přiřazeny odpovídající charakteristiky otopného období.

V rozbalovacím boxu jsou dále dostupné charakteristiky pro jednotlivá města, v souladu s ČSN EN 12831 (Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit)

Zadání základních charakteristik objektu

Typ provozu objektu

Volbou typu provozu volíme redukční koeficient pro přepočet potřeby tepla na přiblížení se reálné spotřebě.

Podlahová plocha

Jedná se o podlahovou plochu vytápěných podlaží vypočtenou z vnějších rozměrů domu.

Objem budovy

Jedná se o vytápěný, a hlavně větraný objem budovy, automatický výpočet uvažuje jedno vytápěné podlaží a světlou výšku 2,7 m.

Zadání tepelné ztráty objektu

Celková tepelná ztráta

Jedná se o projektovou hodnotu, zahrnující tepelnou ztrátu prostupem přes obálkové konstrukce budovy i tepelnou ztrátu větráním. Hodnota tepelné ztráty se uvádí v kW.

Její velikost zásadně ovlivňuje výši nákladů na vytápění. Program umožňuje zadat hodnotu dvěma způsoby.

 1. Zjednodušeně, kdy znám, nebo odhadnu celkovou tepelnou ztrátou domu. Dále už se nezabývám podílem ztráty větráním na celkové tepelné ztrátě. Tento způsob zadání se nehodí pro porovnání nákladů u domů s nuceným větráním a rekuperací tepla.
 2. Podrobně, kdy znám tepelnou ztrátu prostupem, program pak po zadání parametrů dopočítává ztrátu větráním. Ztrátu prostupem lze zjistit např. z projektu vytápění, nebo z energetického průkazu budovy (PENB), nebo i z naší TZB-info kalkulačky.

Intenzita výměny vzduchu

Jedná se o násobnost výměny objemu vzduchu v interiéru, která je potřebná pro zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí, především obsahu CO2.

Přednastavená průměrná roční účinnost rekuperace je 75 % a lze ji změnit. Pro běžné rekuperační jednotky, ale tato hodnota průměrné roční účinnosti nepřesahuje tuto hodnotu a je výrazně nižší než účinnost deklarovaná výrobcem jednotky.

Zadání informací o přípravě teplé vody

Počet osob

Počet osob, pro které se bude v objektu připravovat teplá voda 365 dní v roce. Počítáme s ohřátím 50 l vody, z teploty 10 °C na 55 °C, pro jednu osobu za jeden den.

Solární předehřev

Pokud se na přípravě teplé vody podílí solární panely, nezapomeňte zadat, jakou měrou. Úsporu tepla (tzv. solární podíl) můžete vypočítat pomocí našeho pomocného výpočtu odkazovaného ikonou kalkulačky (vpravo od zadávacího políčka úspory f).

Volba způsobu přípravy teplé vody

Zde je možnost volby:

 1. Teplá voda je připravována energií na vytápění. Tedy stejným zdrojem, ze kterého je získáváno i teplo pro vytápění. Může to být např. zemní plyn, dřevní pelety, nebo teplo z tepelného čerpadla. A to prostřednictvím výměníku tepla, v kombinovaném zásobníkovém ohřívači, nebo ve vloženém zásobníku v akumulační nádrži. Přednastavena je tato možnost.
 2. Teplá voda je připravována v zásobníkovém nebo průtokovém ohřívači elektrickou energií.

Zadání informací o ostatní spotřebě elektrické energie

Sazba pro ostatní spotřebu

Pro ostatní spotřebu uvažujeme standardní sazbu pro domácnosti D02d a hlavní jistič od 3x20 A do 3x25 A. Vyberete-li přípravu teplé vody pomocí elektrického zásobníku, je předvolena akumulační sazba D25d a stejná velikost hlavního jističe.

Tyto sazby jsou uvažovány v tabulce a v grafu porovnání u všech "neelektrických" otopných systémů. U elektrických otopných systémů je uvažována přímo ta sazba, která je u nich zvolena.

Elektrické spotřebiče

Pro zadání informací o ostatní spotřebě jsme připravili tabulku nejběžnějších elektrických spotřebičů. Hodnoty příkonů a doby běhu jsou předvyplněné dle informací od spotřebičů třídy A a šetrnějších.

Doba běhu se uvažuje jako průměrná doba provozu za jeden den. Budete-li tyto doby měnit, pak mějte na paměti, že například spotřebiče pro vaření, praní, sušení, čerpadla, filtrace bazénů atp. je třeba zprůměrovat za určité období a poté vztáhnout na jeden den. A to z toho důvodu, že celková roční spotřeba elektřiny je počítána "denní doba provozu x 365 dní".

Tepelné zisky spotřebičů jsou započítány pouze během otopného období.

Zadání parametrů zdrojů tepla pro jednotlivá paliva

Palivo

V tomto sloupci je možné nastavit parametry zdroje (typ, účinnost), možnost zobrazování paliva v grafu (zaškrtávátko za názvem paliva), případně další potřebné doplňkové informace jako jsou distribuční území, sazba odběru elektrické elektřiny atp.

Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.

Cena paliva

Cena tepla je vztažena na jednotku, ve které se palivo běžně prodává. Ke každému palivu je také možné zadat měsíční platby (např. paušální platba za měřidlo, pronájem nádrže na propan) či jiné služby, které si prodejce paliva měsíčně účtuje.

Ceny elektrické energie a zemního plynu jsou voleny jako medián nabídek vypočtených naším prorovnávačem cen elektřiny a zemního plynu Kalkulator.tzb-info.cz. Aktualizace cen pro tento výpočet Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info proběhla dne pro elektřinu a pro zemní plyn.

Cena LTO je uvedena bez spotřební daně, 1 litr je přibližně 0,84 až 0,86 kg v závislosti na aktuální teplotě.

Potřeba paliva

Pokud se používá stejný zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody, zahrnuje potřeba paliva pokrytí potřeb obou systémů.

Pokud se pro ohřev teplé vody používá elektrický zásobník, do potřeby paliva se tato energie nezahrnuje.

U zemního plynu uvádíme potřebu paliva v m3, uvedené kWh vyjadřují hodnotu, která je v daném množství obsažena (tzv. spalné teplo - včetně kondenzačního tepla ve spalinách, které ale dokáží využít pouze kondenzační kotle) a kterou si účtuje dodavatel plynu.

Potřeba paliva - dřevo

Jednotka

Jednotka [PRM] zde označuje nejpoužívanější jednotku při prodeji palivového dřeva. Někdy se označuje jako [prms]. Zde konkrétně přestavuje 1 prostorový metr volně nasypaného palivového dřeva ve formě štípaných špalků o délce 33 - 50 cm. Pokud by byly špalky do prostorového metru narovnány, pak se jedná o prostorový metr rovnaný označovaný [prmr].

Vztah mezi oběma prostorovými metry a 1 m3 dřevní hmoty označované v dřevařské praxi jako plnometr [plm] ukazuje tabulka:

[prms] [PRM] [prmr] [plm]
[prms] [PRM] 1 0,59 0,41
[prmr] 1,70 1 0,70
[plm] 2,44 1,43 1

Vlhkost dřeva

POZOR! Do zadávacího pole zadávejte reálný rozsah vlhkosti palivového dřeva 15 - 50 %. Pod spodní hranicí intervalu počítá s vlhkostí 15 %, nad horní hranicí pak s vlhkostí 50 %.

U palivového dřeva hraje významnou roli obsah vody, které dřevo obsahuje. V praxi je označován jako vlhkost palivového dřeva. Rozeznávám vlhkost dřevařskou [WD] a vlhkost energetickou [WE].
Konkrétní příklad:
Špalek o hmotnosti 1 kg měl po dokonalém vysušení hmotnost 0,7 kg.
Původně tedy obsahoval 0,3 kg vody a 0,7 kg suché dřevní hmoty.
Dřevařská vlhkost WD = 43 %
Energetická vlhkost WE = 30%

Jedná se tedy o palivo, které není dostatečně vysušené, protože výrobci kotlů předepisují jako minimální vlhkost 20%. Tato uváděná vlhkost je vlhkost energetická.

Více informací z pohledu soudního znalce najdete na TZB-info, o měření vlhkosti pak v článku Ing. Zdeňka Lyčky.

Roční náklady

Náklady na provoz jednotlivých složek technického zařízení domu

Roční náklady na přípravu teplé vody

Cena za ohřev teplé vody. Pokud se používá pro ohřev teplé vody stejný zdroj jako pro vytápění, počítá se z ceny paliva. Pokud se používá elektrický zásobník, počítá se z ceny elektrické energie v nízkém tarifu (NT).

Roční náklady na provoz ostatních elektrických spotřebičů

Cena za elektřinu potřebnou k provozu všech spotřebičů v domácnosti (vyjma elektrického zásobníku). Pro dvoutarifové sazby se uvažuje rozdělení celkové ceny podle průměrného poměrného využití nízkého (NT) a vysokého tarifu (VT).

Roční náklady na pravidelné měsíční platby

Jsou vypočteny jako 12 x zadané měsíční náklady (ve sloupci Cena paliva). V případě zemního plynu je tato hodnota součtem stálých plateb nejen za plynoměr, ale i za elektroměr.

Roční náklady na investice a údržbu

Tyto náklady se nemalou měrou podílí na celkových ročních nákladech na provoz objektu. Proto je jejich zahrnutí do porovnání jednotlivých systémů nezbytné. Je nutno uvažovat, že pokud se rozhodnete pro tuhá paliva, bude třeba investovat do stavebních konstrukcí pro sklad paliva, pro odvod spalin (komín), komín bude potřeba pravidelně čistit a revidovat atd. U zemního plynu je kromě revizí komína, třeba investovat do vybudování plynové přípojky. U kotlů na pevná paliva s příkonem větším než 10 kW je každé 3 roky povinná kontrola kotle odborně způsobilou osobou. Tepelná čerpadla jsou zase investičně o něco náročnější.

A proto jsme připravili pomocný výpočet, který vyvoláte pomocí ikony kalkulačky. Zde si můžete položky a ceny upravit přesně dle vašich potřeb a počátečních podmínek, kterými ve vašem objektu disponujete (např. vynulovat náklady na otopnou soustavu, pokud se bude měnit jenom zdroj tepla, vynulovat cenu přípojky zemního plynu, pokud je již vybudovaná atp.).

Pomocí tlačítka Přidat řádek je možné doplňovat další investiční nebo provozní náklady (např. samostatný ohřívač vody, nebo náklady na dovoz pevného paliva, pokud nejsou zahrnuty v ceně paliva).

Algoritmus pomocného výpočtu pracuje následujícím způsobem:

 1. nalezne nejdelší životnost (např. 30 let pro otopnou soustavu),
 2. ceny položek s kratší životností započítá s násobností odpovídající nejdelší nalezené životnosti (např. servisní položky jako revize komína s životností 1 rok budou započteny 30x),
 3. tímto způsobem stanoví náklady za celou dobu životnosti pro každou položku, vypočte celkovou cenu a vztáhne ji na období 1 roku (vydělí nejdelší životností).

Porovnání ročních nákladů na energie v domě

Grafické porovnání nabízí celkem čtyři možné podoby zobrazení, které si můžete zvolit pomocí rozbalovacího menu Zobrazit.

Náklady dle jednotlivých složek

Zahrnují v základním stavu všech pět položek nákladů [Kč]:

 1. Vytápění
 2. Příprava teplé vody
 3. Ostatní spotřeba elektřiny
 4. Paušální platby
 5. Investice a údržba

Pomocí zaškrtávátek v záhlaví grafu dynamicky vypínat a vyhodnocovat různé kombinace nákladů.

Náklady na vytápění a přípravu teplé vody

Je modifikací prvního grafu, ve kterém se zobrazují pouze náklady [Kč] na:

 1. Vytápění
 2. Přípravu teplé vody

Dodaná energie

Ukazuje rozdělení energie získané z paliva*) [kWh] na jednotlivé složky.

 1. Vytápění
 2. Přípravu teplé vody
 3. Ostatní spotřeba elektřiny

*) Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.