Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Revize komínů, nebo jen kontrola?

Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola? Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v konkrétních lhůtách.


V souvislosti se zahájením topné sezóny teplárnami při poklesu venkovních teplot se v médiích objevily informace o tom, že si provozovatelé spalovacích zdrojů tepla, kotlů, kamen a krbů mají nechat provést revizi komínů, respektive spalinových cest. Tato informace je nepřesná a zavádějící, protože směšuje pojmy revize a kontrola a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho, co legislativa nevyžaduje.

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 platilo Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení předepisovalo pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Pouze vybírání a čištění spalinových cest bylo možno provádět svépomocí, kontrolu musela provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi, k jejímuž provedení byl oprávněn pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Od 1. ledna letošního roku se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády. Skládá se ze 4 paragrafů a 3 příloh:

  • § 1 Způsob čištění spalinové cesty
  • § 2 Způsob kontroly spalinové cesty
  • § 3 Revize spalinové cesty
  • § 4 Lhůty a vzory

Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1., ve kterém je uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Ze znění odstavce vyplývá, že revize není v řadě případů nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje.

Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich odstranění a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.

Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v těchto lhůtách:

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
ČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3 × za rok2 × za rok2 × za rok1 × za rok1 × za rok
do 50 kW včetněKontrola spalinové cesty1 × za rok1 × za rok1 × za rok
nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2 × za rok1 × za rok1 × za rok

Lhůty se netýkají tedy jen komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, ale i zemní plyn. V případě plynových kondenzačních kotlů je lhůta prodloužena na 1krát za 2 roky.

 
 
Reklama