Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Zabudování systémového komínu do stavby dle ČSN EN 1443

Nová norma EN 1443 přináší vedle dalších změn především pravidla pro bezpečné zabudování komínu do stavby, která tady dlouhodobě chyběla. Nová pravidla spočívají v doplnění označení komínu, ze kterého vyplývá způsob možného zabudování do stavby.

Realizace bezpečnostního prostupu CIKO Stoper na nerezovém komíně
Realizace bezpečnostního prostupu CIKO Stoper na nerezovém komíně

Spolu s EN 1443 vyšla v roce 2019 také nová norma EN 13216-1, která stanovuje zkušební metodiku pro získání nového označení, a která nahrazuje normu z roku 2004. Takže EN 1443 je platná, od ledna 2020 je dostupná v českém jazyce, a musíme se jí v rámci návrhu, realizace i revizi komínu řídit.

Nové normy přináší zcela nové typy zkoušek, které musí výrobce se svým výrobkem v rámci certifikace absolvovat. Je zcela logické, že se akreditované zkušebny musí na nové typy zkoušek technicky připravit. Reálně proto nelze v současné době získat označení systémového komínu, ze kterého by vyplývaly podmínky pro zabudování do stavby. Nová pravidla proto přináší výrobcům komínů, realizačním firmám a revizním technikům také řadu otázek.

Další text je proto pohledem firmy CIKO, která se dlouhodobě otázce bezpečného zabudování komínu do stavby věnuje, a je v tomto významným partnerem Společenstva kominíků ČR.

Na stavbě je velmi často komínový systém zabudovaný bez provětrávané mezery. Díky platným předpisům, ale absenci odpovídajícího označení komínových systémů, jsou revizní technici při revizi takového komínu, postaveni před tři možnosti:

  • vystaví revizi s tím, že zabudování komínu nevyhovuje platným normám a prohlášení o vlastnostech výrobku.
  • přebere odpovědnost na základě svých znalostí, zkušeností, nebo výpočtů, a označí komín jako vyhovující, i přes zabudování v rozporu s prohlášením o vlastnostech výrobku.
  • použije při revizi výrobcem zpracovaný podrobný montážní návod na zabudování komínu do stavby, což je v souladu s platnými normami, a revizní technik spalinových cest se na něj jako na součást platné průvodní dokumentace výrobce odkáže. V rámci revize provede jako obvykle kontrolu souladu platné dokumentace výrobce a skutečného provedení stavby.
Instalace bezpečného prostupu CIKO Stoper na cihelném komíně
Instalace bezpečného prostupu CIKO Stoper na cihelném komíně
Instalace bezpečného prostupu CIKO Stoper v průchodu nerezového komínu fasádou
Instalace bezpečného prostupu CIKO Stoper v průchodu nerezového komínu fasádou

Třetí varianta je z pohledu revizního technika i zákazníka nejbezpečnější a jediná správná. Pouze výrobce má maximum informací o svém výrobku a jeho chování v provozu. Takový postup doporučuje také Společenstvo kominíků ČR svým členům i zákazníkům. Proto výrobci komínových systémů jsou a budou vystaveni tomuto požadavku, na doplnění montážního návodu o pravidla, pro zabudování komínového systému do stavby, jako závazné průvodní dokumentace pro daný komínový systém.

Pokud výrobce v montážním návodu žádné možnosti zabudování do stavby neuvede, a zároveň nemá v prohlášení o vlastnostech označení, které by zabudování komínu bez provětrávané mezery umožňovalo, tak je takový komín v moderním domě z pohledu legislativy prakticky nepoužitelný.

Pokud výrobce návod na zabudování komínu do stavby zpracuje, měl by takový návod vždy obsahovat:

  • Vybranou teplotní třídu komínu (většina komínů je certifikována pro víc teplotních tříd).
  • Tloušťku a tepelně izolační parametry konstrukce, kterou komín prochází, nebo se kterou je v souběhu.
  • Doporučenou bezpečnou vzdálenost hořlavých částí stavební konstrukce od pláště komínu.
  • Zda, a případně čím, má být daná vzdálenost vyplněna – přesná specifikace dodatečně použitých materiálů a ostatních podmínek.

Používané varianty stavebních konstrukcí, jejichž prostup nebo souběh s komínovým tělesem posuzujeme, jsou v ČR velmi rozmanité. Pro revizního technika má návod (průvodní dokumentace) hodnotu v případě, že popisuje zabudování komínu do stavební konstrukce, která se na stavbě vyskytuje. Pokud například návod popisuje bezpečné zabudování komínu při prostupu stropní konstrukcí do 200 mm, ale na stavbě je posuzován detail prostupu komínu stropem výšky 350 mm, je návod pro danou stavbu bezpředmětný. Vedle variant stavebních konstrukcí zpracovaných v návodu na zabudování komínu do stavby, mohou samozřejmě existovat případy, vyžadující individuální konzultaci se zástupcem výrobce. To by měli být ale případy skutečně výjimečné, protože takový proces je zdlouhavý a měl by být vždy zahájen již v rámci projektu stavby.

Výrobce komínových systémů CIKO může pro definici pravidel, a vytvoření návodu na bezpečné zabudování svých komínů do stavby, využít dlouholeté zkušenosti s testováním komínů a jejich požární bezpečnosti. Ve firemní zkušebně jsou dlouhodobě testovány různé komínové konstrukce při prostupu různou mocností stropní konstrukce, včetně vlivu izolační výplně. V posledním období bylo vybavení zkušebny rozšířeno o možnost testování souběhu komínu s hořlavou stěnou v souladu se zmiňovanou novou zkušební normou EN 13 216-1.

Na základě opakovaných měření a zkoušek vznikl montážní návod na zabudování komínu jako průvodní dokumentace výrobku. Návod dává pravidla pro bezpečné zabudování konkrétního komínového systému do stavby. Zde je třeba upozornit, že nelze takový návod považovat za univerzální dokument pro všechny komíny, ale je platný pouze pro uvedený komínový systém.

Pro projekční nebo montážní firmy dobře zpracovaný návod značně zjednoduší situaci na stavbě v tom, že nemusí vymýšlet vlastní řešení požární bezpečnosti, a následně ho obhajovat při revizi komínu, ale stačí použít odpovídající doporučený postup.

Přestože si je firma CIKO s vlastním testovacím centrem absolutně jistá bezpečností doporučených řešení, určitě podstoupí zkoušky svých systémů dle EN 13216-1, jakmile to bude u akreditované zkušebny možné. Přesným provedením předepsaných zkoušek pak může dojít i ke snížení nyní uváděných doporučených vzdáleností hořlavých konstrukcí od pláště komínu.

Příklad montážního návodu

Příklad montážního návodu
Příklad montážního návodu


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...