Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201

Článek je zaměřen na rozdělení otvorů do komína podle jejich účelu, uvádí způsob provedení jednotlivých otvorů včetně podmínek vycházejících z ČSN 73 4201.

1. Sopouchy

Do komína je kouřovod přivádějící spaliny zaústěn otvorem nazývaným sopouch.
Sopouchy:

 • mají být co nejkratší a přímé,
 • nesmí mít větší průřez než je průřez komínového průduchu,
 • komínové vložky (zejména kovové) musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby kondenzát nebo srážková voda nevnikaly sopouchem do kouřovodu a připojeného spotřebiče (kromě případu, kdy kondenzát je odváděn a jímán v kouřovodu),
 • do kterých nejsou připojeny spotřebiče, musí být uzavřeny ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu.

Při napojení více spotřebičů do jednoho komínového průduchu nesmí být vzájemná vzdálenost sopouchů menší než:

 • 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90°,
 • 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90°.

U jednovrstvého zděného komína s ochranným pouzdrem nesmí ochranné pouzdro sopouchu přesahovat do komínového průduchu.

2. Kontrolní otvory

Kontrolní otvory se navrhují pro komíny a kouřovody s odvodem spalin od spotřebičů na plynná paliva. Navrhují se tak, aby jimi bylo možno bezpečně kontrolovat a čistit prostor kondenzátní jímky.

Nelze-li kontrolovat a čistit z ústí průduchu, navrhují se kontrolní otvory nad střechu budovy nebo do půdního prostoru.

V odůvodněných případech může být svislý a přímý komínový průduch kontrolován a čištěn pouze kontrolním otvorem nad půdicí.

U přetlakových komínů, kde je kouřovod připojen do komínového průduchu patním kolenem:

 • se musí umístit kontrolní otvor na přístupném místě v kouřovodu, co nejblíže komínovému průduchu nebo
 • se umísťuje nad patním kolenem komínového průduchu.

Nejmenší velikost komínového otvoru se volí podle velikosti komínového průduchu:

 • do průměru komínového průduchu 90 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 40 mm × 70 mm,
 • od průměru 90 mm do 150 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 90 mm × 140 mm,
 • u většího průměru než 150 mm má kontrolní otvor minimálně průřez 0,028 m2 (jeho šířka je min. 120 mm a jeho výška je min. 180 mm).

Kontrolní otvor může být kruhový nebo oválný. Jeho velikost nesmí být menší než průměr komínové vložky do světlosti 200 mm. Při větší světlosti je nutné dodržet průměr 200 mm.

Kontrolní otvor může být v odůvodněných případech nahrazen:

 • otvorem pro osazení regulátoru tahu,
 • otvorem pro montáž spalinové klapky apod.

Zařízení musí být demontovatelné.

3. Vymetací otvory

Vymetací otvory se navrhují u komínových průduchů na kapalná a pevná paliva, které nelze vymetat přímo ústím komína.

Vymetací otvory:

 • se navrhují nad střechu budovy nebo do půdního prostoru, do kterého lze vymetání komínů provádět,
 • s půdicí vymetacího otvoru nejméně 600 mm a nejvíce 1200 mm nad podlahou,
 • smí být ve vzdálenosti nejvýše 6 m od ústí komínového průduchu,
 • nemají mít u žádného průduchu menší plochu než 0,028 m2,
 • nemají mít šířku menší než 120 mm a výšku menší než 180 mm,
 • mají mít v okolí upravený prostor,
 • musí být uzavřeny. V případě vymetacího otvoru umístěného nad střechou musí být otvor uzavřen komínovými dvířky,
 • v obytné půdní vestavbě mají být umístěny na chodbě, schodišti nebo v místnosti příslušenství (předsíň, komora, koupelna, WC).

Světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním nesmí být menší než 1,7 m. Prostor musí být osvětlen.

4. Vybírací otvory

Vybírací otvory se navrhují u průběžných i podlažních komínů pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva, vždy v úrovni půdice komínového průduchu.

Vybírací otvory:

 • u úzkého a středního průduchu nemají mít menší plochu než 0,028 m2,
 • nemají mít menší šířku než 120 mm a menší výšku než 180 mm,
 • u průlezného průduchu mají nejmenší velikost otvoru 450 mm × 600 mm,
 • u průběžného komína nebo komína se společným sběračem musí být umístěny v nejnižším podlaží na vhodném přístupném místě (chodba schodiště),
 • musí být uzavřeny podle výše uvedených zásad v odst. 7.6.2,
 • u podlažního komína v případě, že je nelze umístit na chodbě, schodišti nebo jiném místě společných prostorů, pak se doporučuje umístit je do místností příslušenství (předsíň, komora, koupelna, WC) bytu, ke kterému náleží,
 • by neměly být umístěny v obytných místnostech, zejména ne v ložnici nebo dětském pokoji,
 • nesmí být umístěny ve shromažďovacích prostorách ani v prostorách, kde se nacházejí hořlavé plyny, kapaliny nebo potraviny,
 • se nemají umísťovat v prostorách, kde jsou chována hospodářská zvířata,
 • mohou být v kotelně nebo garáži rodinného domu,
 • mají mít půdici nejméně 300 mm a nejvíce 1000 mm nad podlahou (kromě otvorů u podlažního komína, kde se povoluje menší výška, nejméně však 100 mm),
 • se nesmějí spojovat od několika komínových průduchů do společného vybíracího průduchu.

Podlaha kolem vybíracích otvorů má být nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti nejméně 600 mm od povrchu komína a do vzdálenosti 300 mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany.

5. Čisticí otvory

Čisticí otvory se navrhují do komínového průduchu pro technologické spotřebiče na pevná a kapalná paliva (např. udírny), jejichž spaliny obsahují nečistoty ulpívající na stěnách komínového průduchu.

Čisticí otvory:

 • se umísťují do každého podlaží, kterým komín prochází,
 • se umísťují tak, aby bylo možné pevné usazeniny z průduchu odstraňovat (např. mechanicky),
 • u komínového průduchu úzkého a středního nemají mít menší plochu než 0,028 m2,
 • nemají mít menší šířku než 120 mm a menší výšku než 180 mm,
 • u průlezného průduchu je nejmenší rozměr čisticího otvoru 450 mm × 600 mm,
 • pro kouřovody mohou být také kruhové nebo oválné (velikost nesmí být menší než světlý rozměr kouřovodu do 200 mm, při větší světlosti je 200 mm minimální velikost),
 • musí být umístěny tak, aby byly dobře přístupné pro kontrolu a čištění,
 • musí být uzavřeny komínovými dvířky a komunikačně přístupné.
English Synopsis
Holes in the chimney - a clear summary of CSN 73 4201

The article is focused on the distribution of holes in the chimney according to their purpose, shows how to design of individual holes, including conditions resulting from CSN 73 4201.

 
 
Reklama