Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201

Článek rozděluje otvory do komína podle jejich účelu, uvádí způsob provedení jednotlivých otvorů včetně podmínek vycházejících z ČSN 73 4201.

Článek byl původně publikován 24.10.2011, aktualizovace a doplnění provedeno 21.1.2022.

Úvod

V komínovém plášti, komínové vložce a v kouřovodu musí být k dispozici dostatečný počet otvorů pro kontrolu a čištění spalinové cesty po celé její délce od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami. Přístup pro čištění spalinové cesty je možné zajistit i prostřednictvím explozní klapky, spojky, spotřebiče apod. Umístění kontrolních, čistících, vymetacích a měřících otvorů je dovoleno pouze v místech, kde není nebezpečí požáru nebo exploze. Do komínového pláště, komínové vložky a kouřovodu se navrhují otvory podle ČSN 73 4201 kromě otvorů předepsaných výrobcem spotřebiče, připojovaného na komín. Jestliže je přístup pro kontrolu a čištění spalinové cesty umožněn demontáží komínové tvarovky nebo kouřovodu, musí toto být prokázáno na základě technické dokumentace výrobce komínu nebo spotřebiče a tato dokumentace musí být dostupná u majitele, správce či provozovatele spalinové cesty.

1. Sopouchy

Sopouch je konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod; zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu; u přetlakových spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva to může být i patní koleno.

Sopouchy:

 • Mají být co nejkratší a přímé.
 • Nesmí mít větší průřez než je průřez komínového průduchu, do kterého ústí.
 • Komínové vložky (zejména kovové) musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby kondenzát nebo srážková voda nevnikaly sopouchem do kouřovodu a připojeného spotřebiče (kromě případu, kde jsou kondenzáty spalin odváděny otvorem v kouřovodu nebo přes spotřebič – například kondenzační plynový kotel).
 • Ústí-li do jednoho komínového průduchu komína více sopouchů, nesmí být jejich vzájemná svislá vzdálenost menší než:
  a) 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90°
  b) 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90°.
 • Je-li sopouch jednovrstvého zděného komína vytvořen ochranným pouzdrem, nesmí ochranné pouzdro sopouchu přesahovat do komínového průduchu, aby se nezmenšil průřez komínového průduchu. Stejná podmínka platí i pro připojovací tvarovky nebo individuální připojení sopouchu do komínové vložky,
 • do kterých nejsou připojeny spotřebiče, musí být uzavřeny ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu, u zděného jednovrstvého komína i zazděním

2. Kontrolní otvory

Kontrolní otvor je konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu a čištění. Slouží ke kontrole popř. čištění komínového průduchu, kondenzátní jímky a průduchu kouřovodu u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva.

Kontrolní otvory se navrhují pro komíny a kouřovody s odvodem spalin od spotřebičů na plynná paliva. Navrhují se tak, aby jimi bylo možno bezpečně kontrolovat a čistit prostor kondenzátní jímky. Nelze-li kontrolovat a čistit z ústí průduchu, navrhují se kontrolní otvory nad střechu budovy nebo do půdního prostoru. V odůvodněných případech může být svislý a přímý komínový průduch kontrolován a čištěn pouze kontrolním otvorem nad půdicí.

U přetlakových komínů, kde je kouřovod připojen do komínového průduchu patním kolenem:

 • se musí umístit kontrolní otvor na přístupném místě v kouřovodu, co nejblíže komínovému průduchu nebo
 • se umísťuje nad patním kolenem komínového průduchu.
 • Doporučuje se zřídit kontrolní otvory i na vývodu spalin při odvodu spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Nejmenší velikost komínového otvoru se volí podle velikosti komínového průduchu:

 • do průměru komínového průduchu 90 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 40 mm × 70 mm,
 • od průměru 90 mm do 150 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 90 mm × 140 mm,
 • u většího průměru než 150 mm má kontrolní otvor minimálně průřez 0,028 m2 (jeho šířka je min. 120 mm a jeho výška je min. 180 mm).

Kontrolní otvor může být kruhový nebo oválný. Jeho velikost nesmí být menší než průměr komínové vložky do světlosti 200 mm. Od světlosti 200 mm je tato velikost minimální.

Kontrolní otvor může být v odůvodněných případech nahrazen:

 • otvorem pro osazení regulátoru tahu,
 • otvorem pro montáž spalinové klapky apod.

Podmínkou je, že toto zařízení je vyrobeno jako demontovatelné, po zpětné montáži se nezhorší funkce zařízení a velikost tohoto otvoru odpovídá požadavkům na kontrolní otvor podle normy.

3. Vymetací otvory

Vymetací otvor je konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy.

Vymetací otvory se navrhují u komínových průduchů na kapalná a pevná paliva, které nelze vymetat přímo ústím komína.

Vymetací otvory:

 • se navrhují nad střechu budovy nebo do půdního prostoru, do kterého lze vymetání komínů provádět,
 • s půdicí vymetacího otvoru nejméně 600 mm a nejvíce 1200 mm nad podlahou,
 • smí být ve vzdálenosti nejvýše 6 m od ústí komínového průduchu,
 • nemají mít u žádného průduchu menší plochu než 0,028 m2,
 • nemají mít šířku menší než 120 mm a výšku menší než 180 mm,
 • světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním nesmí být menší než 1 700 mm, vnitřní prostor, ve kterém je vymetací otvor umístěn, musí být osvětlen,
 • musí být uzavřeny. V případě vymetacího otvoru umístěného nad střechou musí být otvor uzavřen komínovými dvířky,
 • v obytné půdní vestavbě mají být umístěny na chodbě, schodišti nebo v místnosti příslušenství (předsíň, komora, koupelna, WC).

Světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním nesmí být menší než 1,7 m. Prostor musí být osvětlen.

4. Vybírací otvory

Vybírací otvor je konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva.

Pro vybírací otvory platí:

 • Vybírací otvor u komínového průduchu úzkého a středního nemá mít menší plochu než 0,028 m2. Šířka vybíracího otvoru nemá být menší než 120 mm a výška menší než 180 mm. U komínového průduchu průlezného je nejmenší velikost vybíracího otvoru 450 mm  600 mm.
 • Vybírací otvor průběžného komína nebo komína se společným sběračem musí být umístěn v nejnižším podlaží na vhodném a přístupném místě (chodba, schodiště apod.) a musí být uzavřen podle 6.6.2.1, 6.6.2.3 a 6.6.2.4. Nesmí být osazen v prostorách, kde je nebezpečí ohně nebo výbuchu.
 • Nelze-li umístit vybírací otvor podlažního komína na chodbě, schodišti nebo jiném vhodném místě společných prostorů objektu, lze jej umístit do místností příslušenství (do předsíní, komor, koupelen, záchodů) toho bytu, ke kterému náleží. Vybírací otvor by neměl být umístěn v obytných místnostech, zejména ne v ložnici nebo dětském pokoji.
 • Nelze-li umístit vybírací otvor podlažního komína na chodbě, schodišti nebo jiném vhodném místě společných prostorů objektu, lze jej umístit do místností příslušenství (do předsíní, komor, koupelen, záchodů) toho bytu, ke kterému náleží. Vybírací otvor by neměl být umístěn v obytných místnostech, zejména ne v ložnici nebo dětském pokoji.
 • Půdice vybíracího otvoru má být nejméně 300 mm a nejvíce 1 000 mm nad podlahou, kromě vybíracích otvorů podlažního komína, kde se povoluje zmenšit vzdálenost půdice vybíracího otvoru od podlahy na 100 mm, nelze-li získat dostatečnou neúčinnou výšku tohoto průduchu jinak.
 • Jestliže je vzdálenost mezi komínovými dvířky vybíracího otvoru a komínovým průduchem větší než 300 mm (u komínového průduchu úzkého a středního dle 4.2.1), velikost vybíracího otvoru se zvětší tak, aby bylo možné vyčistit půdici komínového průduchu bezpečně.
 • Spojovat dva nebo několik komínových průduchů společným vybíracím otvorem je zakázáno. Lze to připustit s funkčními výsuvnými uzávěry pouze u stávajících komínů se společným sběračem.
 • Podlaha kolem vybíracích otvorů má být nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti nejméně 600 mm od povrchu komína a do vzdálenosti 300 mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany. Požární bezpečnost při vybírání sazí může být zajištěna i jiným způsobem.

5. Čisticí otvory

Čistící otvor je konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich čištění a vypalování.

Čisticí otvory se navrhují do komínového průduchu pro technologické spotřebiče na pevná a kapalná paliva (např. udírny), jejichž spaliny obsahují nečistoty ulpívající na stěnách komínového průduchu.

Čisticí otvory:

 • se umísťují do každého podlaží, kterým komín prochází,
 • se umísťují tak, aby bylo možné pevné usazeniny z průduchu odstraňovat (např. mechanicky),
 • u komínového průduchu úzkého a středního nemají mít menší plochu než 0,028 m2,
 • nemají mít menší šířku než 120 mm a menší výšku než 180 mm,
 • u průlezného průduchu je nejmenší rozměr čisticího otvoru 450 mm × 600 mm,
 • pro kouřovody mohou být také kruhové nebo oválné (velikost nesmí být menší než světlý rozměr kouřovodu do 200 mm, při větší světlosti je 200 mm minimální velikost),
 • musí být umístěny tak, aby byly dobře přístupné pro kontrolu a čištění,
 • musí být uzavřeny komínovými dvířky a komunikačně přístupné.
 • Čisticí otvory se navrhují do komínového průduchu pro technologické spotřebiče na pevná a kapalná paliva (např. udírny), jejichž spaliny obsahují nečistoty ulpívající na stěnách komínového průduchu (např. dehet). Umísťují se do každého podlaží, kterým komín prochází, aby bylo možné pevné usazeniny z komínového průduchu odstraňovat např. mechanicky.
 • 8.2.6.2 Čisticí otvor u komínového průduchu úzkého a středního nemá mít menší plochu než 0,028 m2. Šířka čisticího otvoru nemá být menší než 120 mm a výška menší než 180 mm. U komínového průduchu průlezného je nejmenší velikost čisticího otvoru 450 mm  600 mm.
 • 8.2.6.3 Čisticí otvory pro kouřovody mohou být také kruhové nebo oválné. Jejich velikost nesmí být menší než světlý rozměr kouřovodu do světlosti 200 mm. Při světlosti větší než 200 mm je tato velikost minimální.
 • 8.2.6.4 Čisticí otvory musí být umístěny tak, aby byly dobře přístupné pro kontrolu a čištění komínového průduchu. Musí být uzavřeny podle 6.6.2.1, 6.6.2.3 a 6.6.2.4. Pro přístupovou komunikaci platí 8.2.4.3.

6. Měřicí otvory

Měřící otvor je konstrukční díl kouřovodu nebo komína sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin – vstup pro sondu měřícího přístroje .

 • Pro odběr plynných vzorků spalin (měření spalin 8)) musí být do spalinové cesty zabudován tlakově těsný zkušební konstrukční díl, kromě případů uvedených v poznámce tohoto článku. Tento díl se doporučuje zabudovat do kouřovodu ve vzdálenosti max. dvojnásobku vnitřního průměru kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče a pokud je požadováno, opatřit jej objímkou pro upevnění termočlánku.
 • V kouřovodu spalinové cesty podtlakové, pro spotřebiče do jmenovitého výkonu 200 kW (malé zdroje znečišťování 8) lze zajistit odběr plynných vzorků spalin vyvrtáním otvoru do kouřovodu o světlosti 9 mm až 12 mm pro měřící sondu analyzátoru spalin. Těsnění sondy v měřícím otvoru je zajištěno těsnící kuželkou, která je příslušenstvím analyzátoru spalin. Otvor pro odběr plynných vzorků se uzavírá kovovým uzávěrem nebo se přelepí samolepicí páskou z Al fólie, která vyhoví provozní teplotě povrchu kouřovodu.
 • Pro střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování 8) se do místa měření na kouřovodech montují odběrové příruby podle projektové dokumentace.

7. Otvory pro tlakové vyrovnání

Otvor pro tlakové vyrovnání je otvor spojující komínový a vzduchový průduch nad jejich půdicí. Otvor pro tlakové vyrovnání slouží pro vyrovnání tlakových poměrů komínového a vzduchového průduchu ve společném komíně.

English Synopsis
Holes in the chimney - a clear summary of CSN 73 4201

The article divides the openings into the chimney according to their purpose, states the method of making the individual openings, including the conditions based on ČSN 73 4201.

 
 
Reklama