Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Zásady odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva podle nového TPG 941 02

Článek obsahuje výtah z nového TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest. Pravidlo navazuje, cituje a odvolává se na ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

V článku jsou probrány heslovitě pasáže, kde jsou v TPG odvolávky na citace z ČSN. Podrobně je uvedena nově zpracovaná problematika odvodů spalin venkovní stěnou.

1. Rozsah platnosti pravidla

Pravidlo platí pro kouřovody a komíny, kterými se odvádí spaliny od všech typů spotřebičů na plynná paliva s přirozeným odvodem spalin nebo přetlakem spalin na spalinovém hrdle od 200 Pa do 5 000 Pa. Platí také pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší.

2. Komíny a kouřovody – rozdělení

Odvod spalin od spotřebiče sestává z:

 • komína a kouřovodu nebo
 • kouřovodu s funkcí komína nebo
 • vývodu spalin.

Komínová terminologie dělí komíny:

 • podle tlaku:
  • komín s přirozeným tahem (N1, N2),
  • komín s umělým tahem (N1, N2),
  • přetlakový komín (P1, P2),
  • vysokopřetlakový komín (H1, H2),
 • podle připojených spotřebičů:
  • samostatný komín,
  • společný komín.

Kouřovody se dělí na:

 • samostatný kouřovod,
 • společný kouřovod,
 • kouřovod s funkcí komína.

Vyústění spalin (podle vyhl. 268/2009 a ČSN 73 4201) je:

 • zpravidla nad střechu,
 • venkovní stěnou – v technicky odůvodněných případech,
 • s předepsanou výškou a vzdáleností od okolí.

Otvory na spalinové cestě tvoří:

 • vybírací, vymetací nebo čistící otvor,
 • sopouch,
 • měřící otvor.

3. Připojení spotřebiče na spalinovou cestu

Připojení spotřebiče je:

 • kouřovodem do tvarovky s kondenzátní jímkou u spalinové cesty N1, N2 (podtlakové),
 • patním kolenem u spalinové cesty P1, P2 a H1, H2 (přetlakové, resp. vysokopřetlakové).

Kouřovody samostatné tlakové třídy N1, N2:

 • směrem k sopouchu stoupají v 5% sklonu,
 • při větší délce jak 2 m se tepelně izolují,
 • mají svislou část 400 mm nad ústím spotřebiče v provedení B s přerušovačem tahu.

Odstavec o spalinové cestě obsahuje:

 • odkaz na materiálové normy,
 • požadavek na nezaměnitelnost komínového a vzduchového průduchu,
 • požadavek na plášť komína u vnitřních podtlakových komínů,
 • požadavek na zadní větrání u:
  • difúzních komínů,
  • přetlakových, resp. vysokopřetlakových komínů.

4. Vyústění komínů

Odstavec o vyústění komína obsahuje zásady:

 • vyloučení rušivého vlivu okolních objektů,
 • minimální vzdálenosti nad střechou, od oken, nástaveb a sousedních budov (uvádí ČSN 73 4201),
 • účinek větru se hodnotí tlakovou ztrátou 25 Pa v místě ústí komína,
 • při společném vyústění vzduchového a spalinového průduchu je nutné chránit vzduchové ústí před spalinami:
  • nižším vyústěním větracího nebo vzduchového průduchu než je ústí spalinového průduchu,
  • osa vyústění spalinového průduchu je svislá,
  • osa ústí větracího průduchu je vodorovná (boční vyústění),
 • u ventilátoru v ústí komína je nutné zajistit blokování provozu a propojení se spotřebičem.

5. Společné komíny

Společné komíny se řídí zásadami pro připojení:

 • do komína tlakové třídy N1, N2 se může připojit 10 uzavřených spotřebičů, maximálního výkonu 30 kW. Z jednoho podlaží lze připojit max. 4 spotřebiče. Největší výkon připojeného spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek nejmenšího,
 • společný komín je v soustředném nebo paralelním uspořádání s propojovacím otvorem pro tlakové vyrovnání, pod nejnižším sopouchem ve vzdálenosti 3 až 4 průměry průduchu,
 • do komína v tlakové třídě P1, P2 se mohou připojit uzavřené spotřebiče do výkonu 30 kW z nejvíce 5 podlaží nad sebou. V jednom podlaží se připouští pouze připojení dvou spotřebičů,
 • do komína s umělým tahem v tlakové třídě N1, N2 se mohou připojit otevřené spotřebiče APP do výkonu 25 kW.

6. Odvod spalin venkovní stěnou

Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší lze navrhnout a provést:

 • jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo
 • u průmyslových staveb,
 • při dodržení emisních limitů – vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Odvod spalin může být navržen a proveden v případech, kdy jsou splněny podmínky ve třech kategoriích:

 • vyústění spalin od spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW,
 • vyústění spalin od spotřebičů se jmenovitým výkonem nad 7 kW do výkonu 30 kW,
 • vyústění spalin od spotřebičů u průmyslových staveb se jmenovitým výkonem do 100 kW.

Každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde:

 • je schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma a je vyznačen vztah:
  • k ostatním vyústěním,
  • k oknům, dveřím, otvorům,
 • musí být popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední nebo protilehlé budovy.

6.1 Spotřebiče do výkonu 7 kW

Při odvodu spalin musí být dodržena vzájemná vzdálenost mezi vyústěními nejméně:

 • ve vodorovném směru 2 m,
 • ve svislém směru 2,5 m.

Spodní hrana vyústění nad úrovní terénu musí být ve výši nejméně 0,3 m.
Vyústění je možné provést:

 • pod spodním okrajem (parapetem) otevíratelné části okna,
 • v nejmenší svislé vzdálenosti 0,3 m od parapetu.

6.2 Odvod spalin od spotřebiče s výkonem vyšším než 7 kW do 30 kW

Odvod spalin se řídí zásadami:

 • spodní hrana vyústění nad terénem musí být:
  • nejméně 2 m u samostatně stojících budov s jedním uživatelem,
  • nejméně 4 m u budov v hromadné zástavbě,
 • vyústění spalin:
  • musí být vždy před vnější plochou obvodové stěny,
  • nesmí být prodlužováno (pouze se souhlasem výrobce),
  • nesmí být pod balkonem nebo pod přesahující střechou v menší vzdálenosti než 1 m,
 • hořlavý materiál nesmí být:
  • ve vzdálenosti 0,5 m pod a vedle vyústění,
  • ve vzdálenosti 1,5 m nad vyústěním,
 • při odvodu spalin musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO podle zákona č. 86/2002 Sb.:
  • u oken obytných a pobytových místností nebo
  • v blízkosti vývodu spalin nebo
  • na přilehlé a protilehlé fasádě.

6.3 Odvod spalin od spotřebiče do výkonu 100 kW u průmyslových staveb

Pro vyústění od spotřebiče platí zásady:

 • vyústění musí být min. 3 m nad terénem,
 • nad vyústěním nesmí být žádné otvory do objektu (okna, dveře, větrací otvory apod.),
 • vzdálenost sousedních a protilehlých budov s otvory, které se nachází nad vyústěním musí být:
  • u budov stejné výšky 15 m,
  • u vyšších budov 25 m.
  Přitom nesmí být překročeny emisní limity.

6.4 Vzdálenost vyústění od otvorů a vytvoření ochranných pásem

Vzdálenosti oken, resp. otvorů do budovy od vyústění na fasádě se hodnotí dvěma kritérii:

 • zařazením do třídy NO2 podle tabulky 1,
 • rozměrovými parametry vlečky podle tabulky 2.
Tabulka 1 – Třídy NO2 podle ČSN EN 483:1999
Třídy NOx

Mezní přípustná koncentrace NOx
[mg/kWh]
1260
2200
3150
4100
570
Tabulka 2 – Velikost vlečky podle výkonu spotřebiče
Jmenovitý výkon
spotřebiče Q
[kW]
Parametr
Poloměr r
[m]
Výška vlečky H
[m]
Výška spadu spalin H1
[m]
Úhel α

80,43,00,425°
90,53,50,525°
100,64,00,625°
110,74,50,725°
120,85,00,825°
130,95,50,925°
141,06,01,025°
151,06,21,025°
161,16,41,125°
171,16,61,125°
181,26,81,125°
191,27,01,225°
201,37,21,225°
 

6.5 Příklad samostatného vyústění na ploché fasádě

Obr. 1 Příklad samostatného vyústění na ploché fasádě pro spotřebiče 8 kW a 14 kW v třídě NOx3
Obr. 1 Příklad samostatného vyústění na ploché fasádě pro spotřebiče 8 kW a 14 kW
v třídě NOx3

Příklad stanovení ochranného pásma (vymezující vlečkou), tvořeného nad půlkruhem pod vývodem spalin, s výškou vlečky H je na obr. 1.

Příklad platí pro dva vývody s výkonem 8 a 14 kW pro spotřebiče třídy NOx3 podle tab. 1.

Hodnoty z obr. 1 se zvýší:

 • pro třídu 1 o 22 %,
 • pro třídu 2 o 10 %.

Hodnoty z obr. 1 se sníží:

 • pro třídu 4 o 10 %,
 • pro třídu 5 o 16 %.

Tvar a rozměry vlečky se stanoví podle tab. 2.

 

6.6 Příklad společného vyústění na ploché fasádě

Obr. 2 Příklad společného vyústění dvou spotřebičů s výkony 10 kW na ploché fasádě. Vlečka platí pro spotřebiče v třídě NOx3
Obr. 2 Příklad společného vyústění dvou spotřebičů s výkony 10 kW na ploché fasádě. Vlečka platí pro spotřebiče v třídě NOx3

Příklad stanovení ochranného pásma pro vyústění od dvou spotřebičů s výkony 10 kW (vymezující vlečkou), tvořeného nad půlkruhem pod vývodem spalin, s výškou vlečky H je na obr. 2.

Příklad platí pro dva vývody s výkonem 10 kW pro spotřebiče třídy NOx3 podle tab. 1.

Hodnoty z obr. 2 se zvýší:

 • pro třídu 1 o 22 %,
 • pro třídu 2 o 10 %.

Hodnoty z obr. 2 se sníží:

 • pro třídu 4 o 10 %,
 • pro třídu 5 o 16 %.

Tvar a rozměry vlečky se stanoví podle tab. 2.

 

6.7 Nejmenší vzdálenost bytových a rodinných domů od vyústění spalin

Obr. 3 Nejmenší vzdálenost bytových a rodinných domů podle počtu podlaží nad vyústěním sousední budovy: A – 5 m, B – 10 m, C – 15 m, D – 25 m, E – 0 m
Obr. 3 Nejmenší vzdálenost bytových a rodinných domů podle počtu podlaží nad vyústěním sousední budovy: A – 5 m, B – 10 m, C – 15 m, D – 25 m, E – 0 m

Vzdálenost bytových a rodinných domů od vyústění spalin na fasádě domu závisí na počtu podlaží, které má sousední dům, nad místem vyústěním spalin.

Na obr. 3 je tato závislost vyjádřena pro případ sousedního domu, u kterého nejvyšší podlaží je:

 1. ve stejné výšce jako vyústění spalin,
 2. o jedno podlaží výše než je vyústění spalin,
 3. o dvě podlaží výše než je vyústění spalin,
 4. tři a více podlaží než je vyústění spalin,
 5. níže než je vyústění spalin.
 
Komentář recenzenta Ing. Dana Nečásková, Brilon

V současné době řeší technická normalizační komise návrh změny Z1 ČSN 73 4201. U navrhovaných změn však prozatím nebylo dosaženo konsenzu odborníků.

English Synopsis
Principles of flue gas from appliances burning gaseous fuels in accordance with the new TPG 941 02

This article contains extracts from the new TPG 941 02 Solution flue gas from appliances burning gaseous fuels. Inspections and audits of flues. The rule continues, quotes and refers to the standard CSN 73 4201.

 
 
Reklama