Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novelizace evropských norem pro výpočty komínů

Návrh a výpočet komínů zahrnuje evropské normy EN 13384-1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny a EN 13384-2 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

Přečtěte si také Novelizace evropských norem pro výpočty komínů – k lednu 2022 Přečíst článek

1. Platnost norem

Obr. IIustrační obrázek (Zdroj: www.brilon.cz)
Obr. IIustrační obrázek (Zdroj: www.brilon.cz)

Obě evropské normy byly vypracované a schválené technickou komisí CEN/TC 166 Komíny a nejpozději do října 2015 dostaly status národních norem.

Do 30. Června 2016 byl zpracován a schválen normalizační komisí TNK 105 Komíny jejich překlad do češtiny.

2. Evropská norma 13384-1

Původní vydání normy z roku 2002 bylo nahrazeno v roce 2008 zněním normy, obsahující následující úpravy:

 • Opravu 1, vydanou CEN 2003-12-17
 • Změnu 1, schválenou CEN 2005-09-19
 • Změnu 2, schválenou CEN 2008-02-24

Znění normy z roku 2016 nahrazuje předchozí znění z roku 2008.

2.1 Vymezení kritérií pro použití normy

Tato norma:

 • Uvádí výpočetní metodu, vztahy a kritéria pro tepelně technické, vlhkostní a hydraulické posouzení s přihlédnutím na parametry okolního prostředí
 • Slouží pro připojení jednoho spotřebiče na komín (míněno připojení na komín z jediného podlaží)
 • Obsahuje výpočtové metody, použitelné pro podtlakové i přetlakové komíny, s mokrým nebo suchým provozem
 • Slouží pro připojení spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva.

2.2 Úpravy a změny v dokumentu

Nové znění normy, nahrazující dokument EN 13384-1: 2008 obsahuje proti původnímu textu následující změny

 • Opravu textových chyb
 • Opravu vzorců a chyb v jednotkách
 • Vypuštění části, pojednávající o zvýšení rosného bodu pro dřevo, uvažovaného s ohledem na kyselou kondenzaci
 • Doplnění a zpřesnění charakteristických hodnot do tabulky tepelně technických vlastností materiálu
 • Zpřesnění hodnot tepelné vodivosti λ při teplotách 20, 100, 200 a 300 °C
 • Doplnění součinitele sálání ϵ povrchu materiálu
 • V příloze D (Informativní), v níž je původní text „Stanovení mezní křivky pro klasifikaci regulátorů“ vypuštěn a nově nahrazen textem „Stanovení plynové konstanty R při uvažování kondenzace“
 • Ve výpočtu tepelného odporu podle přílohy A jsou nově přidány metody podle EN 15287-1, zohledňující tepelné vodivosti, závislé na teplotě materiálu
 • V úpravě výpočtu střední teploty přívodního vzduchu u oddělených průduchů
 • Zohlednění použití komínových ventilátorů s uvedením kritérií a metody návrhu

3. Evropská norma 13384-2

Původní vydání normy z 2003-03-11 bylo doplněno:

Dodatkem A1, schváleným CEN 2008-11-23

Tato norma nahrazuje dosud platné znění normy EN 13384-2: 2003 + A1: 2009.

3.1 Vymezení kritérií pro použití normy

Tato norma:

 • Stanoví metody tepelně technického a hydraulického výpočtu, charakteristické pro společné komíny
 • Tvoří podklad pro provádění společných komínů
 • Stanoví omezení pro bezpečnostní požadavky, související s návrhem a výpočtově popisuje dva případy:
  • Je-li na komín připojeno více než jeden kouřovod od jednoho nebo více spotřebičů, s uspořádáním do většího počtu sopouchů (míněn výpočet společného komína) z několika podlaží
  • Je-li na komín připojen společný kouřovod od více spotřebičů v kaskádovém uspořádání (míněn výpočet společného kouřovodu)
 • Pojednává o komínech, provozovaných v podtlakovém režimu (přičemž v kouřovodech je možný přetlak) i v přetlakovém režimu
 • Je podkladem pro řešení počítačového programu
 • Používá základní principy výpočtové metody, uvedené v EN 13384-1.

3.2 Vymezení kritérií pro neplatnost normy

Tuto normu nelze použít u:

 • Komínů s různými tepelnými odpory nebo různými průřezovými plochami v jednotlivých úsecích komína. Přenos tepelných ztrát nebo zisků nelze v jednotlivých úsecích zaznamenat
 • Komínů s otevřenými topeništi, např. s otevřenými krby nebo u komínů s určením pro otevřený provoz
 • Komínů sloužících různým druhům spotřebičů z hlediska:
  • Přirozeného tahu
  • Pomocného ventilátoru
  • Přetlakového hořáku
  • Nebo spalovacího zařízení
  Podpůrný ventilátor s přerušovačem tahu mezi ventilátorem a komínem se považuje za spotřebič s přirozeným tahem.
 • Komínů s připojenými spotřebiči z více než pěti podlaží (to neplatí pro tlakově vyvážený komín)
 • Komínů, do kterých jsou připojeny spotřebiče, u nichž není nasávání otvorem nebo průduchem, přivádějící vzduch v tlakově stejném místě (např. na jedné stěně fasády budovy)

Pro přetlakové komíny platí tato část pouze v případě, že spotřebič, který není v provozu, je spolehlivě oddělen pro případné zpětné proudění spalin.

3.3 Změny v novém vydání

V souladu s EN 13384-2: 2003 + A1:2009 jsou v tomto dokumentu zásadní změny dány následovně:

 • Jsou opraveny textové chyby
 • Jsou opraveny chyby ve vzorcích
 • Charakteristické hodnoty pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva jsou v příloze B doplněny o aktuální údaje
 • Pro objasnění záměny paliv bylo přidáno zvýšení rosného bodu
 • Pro oddělené průduchy je upraven výpočet střední teploty přívodního vzduchu
 • Byl zjednodušen postup iterace pro spotřebiče s nízkým vlivem tlaku na hmotnostní průtok (tj. CHP se spalovacím zařízením)
 • Pro komínové ventilátory je přidána metoda výpočtu
 • Údaje, značení a parametry, shodné s EN 13384-1 se v této normě již neopakují, ale jsou v této normě zmiňovány a je na ně odkaz na příslušný článek z EN 13384-1
Přečtěte si také Novelizace evropských norem pro výpočty komínů – k lednu 2022 Přečíst článek
English Synopsis
Amendment to the European standards for calculations chimneys

Design and calculation of chimneys includes European standard EN 13384-1 Chimneys - Thermal and hydraulic calculation methods - Part 1: Individual chimneys and EN 13384-2 Chimneys - Thermal and hydraulic calculation methods - Part 2: Common chimneys

 
 
Reklama