Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (leden a únor 2017)

ČSN EN 16125 (07 8466) Zařízení a příslušenství na LPG – Potrubní systémy a jejich uložení – Kapalná a plynná fáze LPG

LPG Equipment and Accessories – Pipework systems and supports – LPG in liquid phase and vapour pressure phase

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydána v lednu 2017 (účinnost od 1.2.2017); převzetí EN 16125:2016 překladem, nahrazuje ČSN EN 16125 (07 8466) z července 2016 (převzetí EN 16125:2016 vyhlášením)

Tato evropská norma stanovuje požadavky na návrh, konstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu potrubního systému na LPG jak v kapalné fázi, tak při plném tlaku par. Norma platí pro potrubní systém na LPG o nejvyšším dovoleném tlaku 25 bar, rovněž platí pro nový potrubní systém na LPG i pro výměny nebo prodlužování existujícího potrubního systému na LPG. Norma neplatí pro potrubní vedení a jejich příslušenství, pro potrubní systém pro pohon silničních vozidel nebo člunů a pro potrubní systém na lodích.

ČSN EN 19 (13 3004) Průmyslové armatury – Označování kovových armatur

Industrial valves – Marking of metallic valves

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vydána v lednu 2017 (účinnost od 1.2.2017); převzetí EN 19:2016 překladem, nahrazuje ČSN EN 19 (13 3004) z ledna 2003 (převzetí EN 19:2002 překladem)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na označování průmyslových kovových armatur. Stanovuje způsob umísťování označení na tělese, na přírubě, na identifikačním štítku nebo na jiném místě. Jestliže je označení specifikováno jako normativní odkaz v normě výrobku nebo v normě pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury, musí se tato evropská norma brát v úvahu v souvislosti se stanovenými požadavky dané normy výrobku nebo normy pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury. Požadavky na označování armatur z plastů nejsou předmětem této evropské normy.

ČSN EN ISO 16993 (83 8225) Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

Solid biofuels – Conversion of analytical results from one basis to another

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie, 75.160.10 Tuhá paliva)

Vydána v lednu 2017 (účinnost od 1.2.2017) převzetí EN ISO 16993:2016 (ISO 16993:2016) překladem, nahrazuje ČSN EN ISO 16993 (83 8225) z listopadu 2015 (převzetí EN ISO 16993:2015 překladem)

Norma uvádí vzorce, které umožňují analytické údaje týkající se tuhých biopaliv vyjádřit v různých stavech pro běžné používání. V příloze A jsou uvedeny nástroje pro kontroly integrity analytických výsledků, v příloze B jsou uvedeny faktory pro přepočet výpočtu na jiné jednotky a v příloha C je vodítkem pro používání validace parametrů. Jsou uvedeny vzorce pro přepočet vodíku, kyslíku a výhřevnosti a obecné vzorce pro přepočet z jednoho stavu na jiný stav.

ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur

Valves – Terminology – Part 2: Definition of components of valves

(ICS: 01.040.23 Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví), 23.060.01 Armatury obecně)

Vydána v únoru 2017 (účinnost od 1.3.2017); převzetí EN 736-2:2016 překladem, nahrazuje ČSN EN 736-2 (13 3001) z května 1999 (převzetí EN 736-2:1997 překladem)

Tato evropská norma stanovuje názvy součástí armatur a jejich definice. Jejím účelem je poskytnout jednotnou terminologii pro všechny součásti armatur. Zahrnuje součásti společné pro více typů armatur. Názvy součástí a definice specifické pro jeden typ armatury budou uvedeny v příslušné normě výrobku nebo v normě pro funkční charakteristiky. Dalšími částmi souboru ČSN EN 736 jsou: část 1: Definice typů armatur a část 3: Definice termínů.

ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 1: Slovník

Pressure equipment – Part 1: Vocabulary

(ICS: 01.040.23 Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví), 23.020.30 Tlakové nádoby, lahve na plyny)

Vyhlášena v únoru 2017 (účinnost od 1.3.2017); převzetí EN 764-1:2015+A1 schválením k přímému používání jako ČSN, nahrazuje ČSN EN 764-1 (69 0004) z října 2015 (převzetí EN 764-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN), připravuje se převzetí překladem

ČSN P CEN/TS 764-8 (69 0004) Tlaková zařízení a sestavy – Část 8: Tlaková zkouška

Pressure equipment and assemblies – Part 8: Proof test

(ICS: 23.020.30 Tlakové nádoby, lahve na plyny)

Vyhlášena v únoru 2017 (účinnost od 1.3.2017); převzetí CEN/TS 764-8:2016 schválením k přímému používání jako ČSN

Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 
Reklama