Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017)

Datum: 3.12.2017  |  Autor: Ing. Jan Kolomazník

Pokračujeme ve vydávání přehledu nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017) podle výběru z Věstníku UNMZ doplněného o stručné komentáře.


© Fotolia.com

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN ze září a října 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN ISO 10880 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení infračervenou termografií – Obecné principy

Non-destructive testing – Infrared thermographic testing – General principles

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí ISO 10880:2017 překladem

Tato norma poskytuje obecné principy pro infračervené termografické zkoušení v oboru průmyslového nedestruktivního zkoušení (NDT).

ČSN ISO 15181 (06 1905) Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens

(ICS: 97.040.20 Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 15181:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 15181 z května 2009 (převzetí EN 15181:2008 překladem)

Tato evropská norma stanovuje metodu zkoušky pro zjišťování spotřeby energie z plynného paliva v troubách pro domácnost, jestliže se trouby pro přípravu pokrmů, jak jsou definovány v 3.1, používají v jednom nebo více režimech a pro specifikované skupiny paliv. Tato evropská norma platí pro trouby na plynná paliva pro domácnost, ať se jedná o samostatné spotřebiče, nebo součást varných spotřebičů pro domácnost. Omezení platnosti jsou uvedena v předmětu této normy. Tato evropská norma se netýká požadavků na bezpečnost, ani požadavků na provozní vlastnosti.

ČSN EN 50193-2-2 (36 1060) Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2-2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu – Účinnost

Electric instantaneous water heaters – Part 2-2: Performance requirements – Single point of use electric instantaneous showers – Efficiency

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 50193-2-2:2016 překladem

Tato norma platí pro elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu s otevřeným odtokem určené pro domácnost nebo podobné použití pro účely sprchování bez mísení vody za ohřívačem. Tato norma specifikuje pouze zkoušky pro posuzování energetické účinnosti. Použije se v kombinaci s platnou verzí první části souboru.

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 1: Obecné požadavky

Automatic electrical controls – Part 1: General requirements

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 60730-1:2016 (IEC 60730-1:2013) překladem; nahrazuje ČSN EN 60730-1 ed. 4 z listopadu 2016 (převzetí EN 60730-1:2016 (IEC 60730-1:2013) schválením k přímému používání jako ČSN); souběžně s touto normou platí ČSN EN 60730-1 ed. 3 do zrušení všech částí souboru ČSN EN 60730-2, které se na tuto část odvolávají (viz ZMĚNA Z2 ČSN EN 60730-1 ed. 3 ze září 2017)

Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro spotřebiče, které mohou být používány veřejností, jako jsou spotřebiče určené pro používání v obchodech, kancelářích, nemocnicích, v zemědělství a v obchodních a průmyslových aplikacích.

Části souboru ČSN ISO 13909 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování
Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu
Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 2: Coal – Sampling from moving streams
Part 4: Coal – Preparation of test samples

(ICS: 73.040 Uhlí)

Vydány v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí ISO 13909-2:2016, resp. ISO 13909-4:2016, překladem; nahrazují ČSN ISO 13909-2 z června 2004, resp. ČSN ISO 13909-4 z ledna 2005 (převzetí ISO 13909-2:2001, resp. ISO 13909-4:2005 překladem)

Část 2 specifikuje postupy a požadavky pro konstrukci a provozování mechanických vzorkovačů pro vzorkování uhlí z proudu a popisuje používané metody odběru. Nezahrnuje mechanické vzorkování ze stacionárních celků, které je uvedeno v ISO 13909-3.

Část 4 specifikuje postupy úpravy vzorků odebraných podle části 1 nebo 3. Účelem úpravy vzorku je připravit z primárních dílčích vzorků jeden nebo více zkušebních vzorků pro následné analýzy. Požadovaná hmotnost a rozměr zrna zkušebního vzorku závisejí na prováděné zkoušce.

ČSN EN ISO 18134-2 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda

Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 2: Total moisture – Simplified method

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.10 Tuhá paliva)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN ISO 18134-2:2017 (ISO 18134-2:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 18134-2 z února 2016 (převzetí EN ISO 18134-2:2015 překladem)

Tato část ISO 18134 popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve zkušebním vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Tato metoda může být použita, když není požadována nejvyšší preciznost stanovení obsahu vody, např. pro rutinní kontrolu v místě výroby. Metoda popsaná v této mezinárodní normě je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Obsah celkové vody v tuhých biopalivech (původní stav) je vždy zaznamenán v protokolu na základě celkové hmotnosti zkušebního vzorku (vlhký stav).

ZMĚNA Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Heating systems in buildings – Design and installation

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), nahrazuje změnu ČSN 06 0310/Z1 ze září 2015

Hlavní změny v porovnání se zněním podle nahrazené změny 1 se týkají článku 6.6:

  • nově je v poznámce objasněn termín „občasná obsluha“, kterou se rozumí zajištění úkonů stanovených místním provozním řádem nebo návodem pro obsluhu a údržbu zařízení, případně vědomý zásah obsluhy na základě signálu o poruchových stavech (ve vztahu k zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou doporučeným pro kotelny spalující ušlechtilá paliva);
  • nově je zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při konkrétních situacích vyjmenovaných v textu, požadovaným vybavením kotelen (dříve se požadovalo pro zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW – u menších zařízení se toto zařízení doporučovalo);
  • nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou;
  • doporučení týkající se samostatných větví otopné soustavy pro skupiny místností s rozdílnými parametry je nově doplněno o vlastní regulaci.

Do kapitoly 1 bylo nově doplněno zdůvodnění souběhu ČSN 06 0310 a ČSN EN 12828, která se zabývá pouze teplovodními otopnými soustavami.

ČSN EN ISO 20484 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník

Non-destructive testing – Leak testing – Vocabulary

(ICS: 01.040.19 Zkušebnictví (názvosloví); 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN ISO 20484:2017 (ISO 20484:2017) schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 1330-8 (01 5052) z července 1999 (převzetí EN 1330-8:1998 překladem)

Části souboru ČSN EN 16905 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem
Část 1: Termíny a definice
Část 3: Zkušební podmínky
Část 4: Zkušební metody
Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

Gas-fired endothermic engine driven heat pumps
Part 1: Terms and definitions
Part 3: Test conditions
Part 4: Test methods
Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla)

Části souboru vyhlášeny v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí částí souboru EN 16905-(1,3,4,5):2017 schválením k přímému používání jako ČSN (část 2 zatím nebyla dokončena v CEN)

ČSN EN 16497-2 (73 4217) Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Vyvážený odvod spalin

Chimneys – Concrete System Chimneys – Part 2: Balanced flue applications

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 16497-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 16475-2 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 2: Chimney fans – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 16475-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

Změny A2 a A3 ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Metallic industrial piping – Part 5: Inspection and testing

(ICS: 23.040.01 – Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vyhlášeny v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 13480-5:2012/A2:2017(A3:2017) schválením k přímému používání jako ČSN

Soubor ČSN EN 378 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky
– Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
– Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
– Část 3: Instalační místo a ochrana osob
– Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements
– Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
– Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
– Part 3: Installation site and personal protection
– Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

(ICS: 01.040 Názvosloví; 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Soubor vydán v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí souboru EN 378:2017 překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 378 z června 2017 (převzetí souboru EN 378:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje doporučení pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a znovu využívání chladiv. Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla.

Část 1 specifikuje klasifikační a výběrová kritéria aplikovatelná pro chladicí zařízení. Tato klasifikační a výběrová kritéria jsou používána v částech 2, 3 a 4.

Část 2 platí pro konstrukci, výrobu a instalaci chladicích zařízení včetně potrubí, komponent a materiálů. Zahrnuje pomocná zařízení, která nejsou obsažena v EN 378-1, 3 nebo 4, která jsou přímo spojena s těmito zařízeními. Dále specifikuje požadavky na zkoušení, uvádění zařízení do provozu, značení a dokumentaci. Pomocná zařízení zahrnují např. ventilátory, motory ventilátorů, elektrické motory a hnací mechanizmy pro zařízení s otevřenými kompresory.

Část 3 platí pro místo instalace (stavební prostor a technická zařízení budovy). Tato norma specifikuje požadavky na místo instalace z hlediska bezpečnosti, které mohou být nezbytné ve spojení chladicího zařízení a pomocných komponentů, se kterými však nejsou tyto požadavky bezprostředně spojeny.

Část 4 platí pro: a) stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí včetně tepelných čerpadel; b) nepřímé chladicí a ohřívací systémy; c) umístění chladicích zařízení; d) vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu.

Další upřesnění jsou uvedena v předmětech jednotlivých částí souboru norem.

ČSN EN 63044-1 (33 2151) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 1: General requirements

(ICS: 29.120.01 Elektrická příslušenství obecně; 29.120.99 Ostatní elektrická příslušenství)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN 63044-1:2017 (IEC 63044-1:2017) překladem; s účinností od 2018-03-03 nahrazuje ČSN EN 50491-1 (33 2151) z prosince 2014 (převzetí EN 50491-1:2014 překladem) – viz příslušná změna Z1

Tato norma platí pro všechny elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) a specifikuje obecné požadavky na tyto systémy a výrobky. Tento dokument je použitelný (nejen) pro: stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi člověkem a systémem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní a kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazené síti HBES/BACS. Tento dokument uvádí přehled souboru IEC 63044. Aby bylo možno integrovat široké spektrum aplikací, pokrývá soubor IEC 63044: elektrickou bezpečnost, funkční bezpečnost, podmínky prostředí, požadavky na EMC a pravidla a topologie pro instalaci a kabeláž. IEC 63044 je soubor norem skupiny výrobků.

ČSN EN ISO 14532 (38 5500) Zemní plyn – Slovník

Natural gas – Vocabulary

(ICS: 01.040.75 Ropa a příslušné technologie (názvosloví); 75.060 Zemní plyn)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN ISO 14532:2017 (ISO 14532:2014) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 14532 (38 5500) ze srpna 2017 (převzetí EN ISO 14532:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato mezinárodní norma stanovuje termíny, definice, značky a zkratky používané v oblasti zemního plynu. Termíny a definice byly přezkoumány a prostudovány s cílem pokrýt všechny aspekty každého konkrétního termínu za přispění jiných zdrojů, jako jsou například evropské normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN), národní normy a existující definice ve slovníku IGU pro plynárenský průmysl. Konečným záměrem tohoto dokumentu je začlenit přezkoumané definice do zdrojových norem ISO/TC 193.

ČSN EN 16900 (65 6585) Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle – Požadavky a zkušební metody

Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers – Requirements and test methods

(ICS: 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN 16900:2017 překladem

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biooleje z rychlé pyrolýzy používané v průmyslových kotlích (o tepelné kapacitě > 1 MW), nikoliv pro domácí použití. Jsou specifikovány dva různé stupně. Doporučuje se upozornit na rozdíly zejména v těch vlastnostech, které mohou mít vliv na požadovaný systém úpravy spalin, jako je popel, dusík a obsah síry. Vnitrostátní a místní předpisy určují požadavky na systém čištění spalin. Kromě požadavků na jakost a zkušební metody pro biooleje z rychlé pyrolýzy jsou uvedeny další pokyny pro skladování (příloha A), odběr vzorků a kompatibilitu materiálů (příloha B).

Sestavil: Ing. Jan Kolomazník

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 

Hodnotit:  

Datum: 3.12.2017
Autor: Ing. Jan Kolomazník   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018