Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2017)

Datum: 10.2.2018  |  Autor: Ing. Jan Kolomazník

© Fotolia.com

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.


ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry – Rotační objemové plynoměry

Gas meters – Rotary displacement gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 12480:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN 12480 z října 2015 (převzetí EN 12480:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů pro měření objemu plynu. Tato evropská norma platí pro rotační objemové plynoměry používané k měření objemu topných plynů 1., 2. a 3. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437:2003+A1:2009, při maximálním pracovním tlaku plynu do a včetně 20 bar v rozsahu teplot okolí a plynu alespoň od –10 °C do +40 °C. Další vymezení míst instalace a specifických omezení je uvedeno v předmětu normy.


ČSN EN ISO 14780 (83 8213) Tuhá biopaliva – Příprava vzorku

Solid biofuels – Sample preparation

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 14780:2017 (ISO 14780:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN 14780 z prosince 2011 (převzetí EN 14780:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma definuje metody pro redukci velikosti celkových vzorků (nebo dílčích vzorků) na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro obecný rozbor a je použitelná pro tuhá biopaliva. Metody definované v tomto dokumentu se mohou použít pro přípravu vzorku např. pro zkoušení spalného tepla, obsahu vody, obsahu popela, sypné hmotnosti, mechanické odolnosti, rozdělení podle velikosti částic, charakteristiky tavitelnosti popela, chemického složení a nečistot ve vzorku.


OPRAVA 1 (zde dříve uvedené) ČSN EN 16723-1 Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

 • Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network

 • Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017)

Oprava se týká pouze českého názvu dokumentu – doplněná část názvu je vyznačena kurzivou.


ČSN EN 12098-1 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav

 • Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8

Energy Performance of Buildings – Controls for heating systems

 • Part 1: Control equipment for hot water heating systems – Modules M3-5, 6, 7, 8

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 12098-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 12098-1 (06 0330) z dubna 2014 (převzetí EN 12098-1:2013 překladem)


Soubor ČSN EN 15316 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

 • Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
 • Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
 • Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
 • Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
 • Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
 • Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
 • Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
 • Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
 • Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
 • Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
 • Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies

 • Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
 • Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5
 • Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6
 • Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
 • Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
 • Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
 • Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
 • Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4- 8-5, M8-8-5, M11-8-5
 • Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
 • Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11- 8-7
 • Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění, části 27.160 Technika sluneční energie; 27.180 Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy; 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Soubor vyhlášen v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí souboru EN 15316:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje soubor ČSN EN 15316 (06 0401) z let 2009 až 2013 (převzetí souboru EN 15316 z let 2007 až 11 překladem)


Části souboru ČSN EN 15378 (06 0402) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách

 • Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
 • Část 3: Měření energetické náročnosti – Modul M3-10, M8-10

Energy performance of buildings – Heating systems and DHW in buildings

 • Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11
 • Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Části vyhlášeny v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí částí souboru EN 15378:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 15378 (06 0402) z března 2008 (převzetí EN 15378:2007 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN 16946-1 (12 0555) Energetická náročnost budov – Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov

 • Část 1: Modul M10-11

Energy Performance of Buildings – Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management

 • Part 1: Module M10-11

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16946-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem)


ČSN EN 16947-1 (12 0056) Energetická náročnost budov – Systém správy budovy

 • Část 1: Modul M10-12

Energy Performance of Buildings – Building Management System

 • Part 1: Module M10-12

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16946-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem)


ČSN EN ISO 5210 (13 3090) Průmyslové armatury – Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Industrial valves – Multi-turn valve actuator attachments

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 5210:2017 (ISO 5210:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 5210 (13 3090) z dubna 1998 (převzetí EN ISO 5210:1996 překladem)


ČSN EN ISO 5211 (13 3091) Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů

Industrial valves – Part-turn actuator attachments

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 5211:2017 (ISO 5211:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 5211 (13 3091) z října 2001 (převzetí EN ISO 5211:2001 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN 15500-1 (73 8536) Energetická náročnost budov – Řízení vytápění, větrání a klimatizace

 • Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci – Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Energy Performance of Buildings – Control for heating, ventilating and air conditioning applications

 • Part 1: Electronic individual zone control equipment – Modules M3-5, M4-5, M5-5

(ICS: 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 15500-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15500 (73 8536) z února 2009 (převzetí EN 15500:2008 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN ISO 18135 (83 8211) Tuhá biopaliva – Vzorkování

Solid Biofuels – Sampling

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 18135:2017 (ISO 18135:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14778 (83 8211) z prosince 2011 (převzetí EN 14788:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN ISO 18125 (83 8214) Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Solid biofuels – Determination of calorific value

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 18125:2017 (ISO 18125:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14918 (83 8214) z června 2010 (převzetí EN 14918:2009 překladem)


ČSN EN 16883 (96 1529) Ochrana kulturního dědictví – Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Conservation of cultural heritage – Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 97.195 Umělecké předměty, předměty uměleckých řemesel)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16883:2017 schválením k přímému používání jako ČSN


ČSN EN 50090-3-4 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)

 • Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

Home and Building Electronic Systems (HBES)

 • Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí originálu EN 50090-3-4:2017

Tato norma definuje bezpečnost pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy. Je založena na ISO/IEC 24767-2. Použití bezpečného řešení HBES má několik výhod: činí rádiový rámec (RF) komunikačního média HBES více bezpečným a umožňuje bezpečné aplikace. Tato norma nedefinuje žádný typ aplikace.


ČSN EN ISO 6976 (38 5572) Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí ČSN EN ISO 6976:2016 (ISO 6976:2016) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 6976 (38 5572) z dubna 2017 (převzetí EN ISO 6976:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument specifikuje metody výpočtu spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, horního Wobbeho čísla a dolního Wobbeho čísla zemních plynů, náhradních zemních plynů a jiných spalitelných plynných paliv v případech, kdy je známé složení plynu podle molárních zlomků. Specifikované metody poskytují prostředky pro výpočet vlastností plynné směsi v běžně používaných referenčních podmínkách. Metody výpočtu vyžadují znalost hodnot různých fyzikálních vlastností čistých složek; tyto hodnoty společně s příslušnými nejistotami jsou uvedeny v tabulkách a jejich zdroj je uveden. Jsou uvedeny metody pro odhad standardních nejistot vypočítaných vlastností.


Změna A4 ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí

 • Část 4: Výroba a montáž

Metallic industrial piping

 • Part 4: Fabrication and installation

(ICS: 23.040.01 – Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN 13480-4:2012/A4:2017 překladem

Úpravy se týkají článků 9.14.1 (tepelné zpracování), 10.3 (oprava svarů) a 12.5 (výbušná atmosféra).


ČSN EN 15459-1 (06 0405) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách

 • Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14

Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings

 • Part 1: Calculation procedures, Module M1-14

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN 15459-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15459 (06 0405) z února 2010 (převzetí EN 15459:2007 překladem)


Vybrané části souboru ČSN EN 16798 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov

 • Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky
 • Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba
 • Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace

Energy performance of buildings – Ventilation for buildings

 • Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) – General
 • Part 13: Module M4-8 – Calculation of cooling systems – Generation
 • Part 15: Calculation of cooling systems (Module M4-7) – Storage

(ICS: 1.120.10 Tepelné izolace; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vyhlášeny v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí příslušných částí souboru EN 16798:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; částečně nahrazují ČSN EN 15243 (12 7027) ze srpna 2013 (převzetí EN 15243:2007 překladem)


Části souboru ČSN EN ISO 4064 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu

 • Část 1: Metrologické a technické požadavky
 • Část 2: Zkušební metody
 • Část 5: Požadavky na instalaci

Water meters for cold potable water and hot water

 • Part 1: Metrological and technical requirements
 • Part 2: Test methods
 • Part 5: Installation requirements

(ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vyhlášeny v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí příslušných částí souboru EN ISO 4064:2017 (ISO 4064:2014) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují příslušné části souboru ČSN EN ISO 4064 (25 7811) ze září 2015 (převzetí částí EN ISO 4064:2014 překladem)


ČSN EN ISO 6806 (63 5421) Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners – Specification

(ICS: 27.060.10 Hořáky na tekutá a tuhá paliva; 83.140.40 Hadice)

Vyhlášena v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN ISO 6806:2017 (ISO 6806:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6806 (63 5421) z února 2015 (převzetí částí EN ISO 6806:2014 schválením k přímému používání jako ČSN)

Sestavil: Ing. Jan Kolomazník

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 

Hodnotit:  

Datum: 10.2.2018
Autor: Ing. Jan Kolomazník   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží