Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2018)

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků).

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

Listopad

Soubor ČSN EN 13480 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí
– Část 1: Obecně;
– Část 2: Materiály;
– Část 3: Konstrukce a výpočet;
– Část 4: Výroba a montáž;
– Část 5: Kontrola a zkoušení;
– Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi;
– Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Metallic industrial piping
– Part 1: General;
– Part 2: Materials;
– Part 3: Design and calculation;
– Part 4: Fabrication and installation;
– Part 5: Inspection and testing;
– Part 6: Additional requirements for buried piping;
– Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně; 23.040.03 Potrubí a jeho součásti pro povrchové systémy pro transport vody)

Vydán v listopadu 2018 (účinnost od 1.12.2018) (část 6 vydána v prosinci 2018 s účinností od 1.1.2019), převzetí souboru EN 13480:2017 překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 13480 (13 0020) z února 2018 (převzetí souboru EN 13480:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Část 1 určuje požadavky pro průmyslové potrubní systémy a podpěry, včetně bezpečnostních systémů z kovových materiálů s ohledem na zajištění bezpečného provozu. Platí pro kovové potrubí nad zemí, v kanálech nebo v zemi bez ohledu na tlak. Část 2 stanovuje požadavky na materiály (včetně kovem plátovaných materiálů) pro průmyslová potrubí a na materiály podpěr zahrnutých v EN 13480-1, které jsou vyrobeny z kovových materiálů – současné době je to omezeno na oceli s dostatečnou tažností. Tato část evropské normy se nepoužívá pro materiály v oblasti tečení. Část 3 stanoví požadavky na konstrukci a výpočet průmyslových kovových potrubních systémů, včetně podpěr obsažených v EN 13480. Část 4 určuje požadavky na výrobu a montáž potrubních systémů, včetně podpěr, navrhovaných v souladu s EN 13480-3. Část 5 určuje požadavky na provádění kontroly a zkoušení jednotlivých montážních celků nebo potrubních systémů včetně podpěr průmyslového potrubí určeného v EN 13480-1, navrženého v souladu s EN 13480-3 a EN 13480-6 (je-li použita), vyrobeného a instalovaného podle EN 13480-4. Část 6 stanovuje požadavky na průmyslová potrubí buď zcela uložená v zemi, nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná. Tato část se používá společně s dalšími šesti částmi EN 13480. Část 8 stanovuje požadavky na systémy průmyslových potrubí vyrobených z hliníku a hliníkových slitin v návaznosti na všeobecné požadavky na průmyslová potrubí v souladu se souborem norem EN 13480 a CEN/TR 13480-7 (v ČSN nezavedena).

ČSN EN 1776 (38 6435) Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky

Gas infrastructure – Gas measuring systems – Functional requirements

(ICS: 75.180.30 Objemová měřicí zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu)

Vydána v listopadu 2018 (účinnost od 1.12.2018), převzetí EN 1776:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN 1776 (38 6435) z dubna 2016 (převzetí EN 1776:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky pro návrh, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu/odstavování z provozu, provoz, údržbu a kde je to požadováno, tak i na kalibraci, společně se stanovenými nařízeními pro všechny nové měřicí systémy plynu a jakékoli zásadní změny stávajících systémů. Tato evropská norma rovněž specifikuje třídy přesnosti měřicích systémů a mezní hodnoty pro tyto třídy. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v listopadu 2018 (účinnost od 1.12.2018), převzetí EN ISO 52000-1:2017 (ISO 52000-1:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) z března 2018 (převzetí EN ISO 52000-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument stanovuje systematickou, úplnou a modulární strukturu pro posuzování energetické náročnosti nových a existujících budov celostním způsobem. Platí jednak pro posuzování celkové spotřeby energie budovy na základě měření nebo výpočtu, jednak pro výpočet energetické náročnosti na základě primární energie nebo jiných metrik spojených s energií. Zohledňuje specifické možnosti a omezení vztahující se k různým použitím, jako je např. návrh budov, skutečné provedení nových budov, existující budovy ve fázi užívání a změny dokončených budov.

ČSN EN 16497-2 (73 4217) Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace

Chimneys – Concrete System Chimneys – Part 2: Balanced flue applications

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v listopadu 2018 (účinnost od 1.12.2018), převzetí EN 16497-2:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 16497-2 (73 4217) ze září 2017 (převzetí EN 16497-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma určuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro přímé systémové komíny z betonu pro uzavřené aplikace, které se skládají z betonové komínové vložky, přívodního vzduchového průduchu a kombinace kompatibilních komínových stavebních dílců, u nichž se může jednat o komínové tvárnice, které jsou vyrobeny nebo specifikovány jedním výrobcem, který nese odpovědnost za komín jako celek. Tato evropská norma neplatí pro betonové systémové komíny se zadním odvětráním. Tato evropská norma nezahrnuje označení výrobku mokrý (W) společně s třídou 3 odolnosti proti korozi. Tato evropská norma rovněž platí pro betonové systémové komíny sestavené z prvků, jejichž délka odpovídá výšce podlaží a komínové tvárnice jsou opatřeny výztuží pro manipulaci. Tato norma neplatí pro staticky nezávislé (volně stojící nebo samonosné) systémové komíny.

ČSN EN 16475-2 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 2: Chimney fans – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v listopadu 2018 (účinnost od 1.12.2018), převzetí EN 16475-2:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 16475-2 (73 4245) ze září 2017 (převzetí EN 16475-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma platí pro elektricky ovládané kovové ventilátory pro komíny, které jsou schopné zajistit stálý přetlak nebo podtlak v komíně. Tento dokument platí pro ventilátory osazené v kouřovodu (vestavěné ventilátory) nebo osazené na ústí komína (odsávací ventilátory). Tato norma neplatí pro komínové hlavice (komínový nástavec s aerodynamickými vlastnostmi).

Prosinec

ČSN ISO 128-24 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech

Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part 8: Welding of cast irons

(ICS: 01.100.20 Technické výkresy ve strojírenství)

Vydána v prosinci 2018 (účinnost od 1.1.2019), převzetí ISO 128-24:2014 překladem; v únoru 2019 byla vydána Oprava 1

Tato norma obsahuje základní pravidla pro použití čar různých typů a tlouštěk na výkresech ve strojírenství. Norma uvádí řadu příkladů použití jednotlivých typů čar označených referenčním číslem. Obrázky jsou zobrazeny promítáním v 1. kvadrantu. Lze použít i zobrazení promítáním ve 3. kvadrantu. K překladu ISO 128-24 byla doplněna národní příloha NA s doplňujícími příklady použití čar.

ČSN ISO 128-33 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech

Technical product documentation (TPD) –General principles of presentation – Part 33: Representation of views, sections and cuts in construction drawings

(ICS: 01.100.30 Technické výkresy ve stavebnictví)

Vydána v prosinci 2018 (účinnost od 1.1.2019), převzetí ISO 128-33:2018 překladem

Tento dokument stanovuje obecná pravidla pro označování, umístění a orientaci pohledů, řezů a průřezů a umístění textu ve vztahu k obrazům na stavebních výkresech. Spolu s touto normou se užívají obecná pravidla zobrazování pohledů podle ČSN ISO 128-30 a pravidla zobrazování řezů a průřezů podle ČSN ISO 128-40. K překladu ISO 128-33 byla doplněna národní příloha NA se souvisícími pravidly zobrazování.

ČSN ISO 128-43 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech

Technical product documentation (TPD) – General principles of presentation – Part 43: Projection methods in building drawings

(ICS: 01.100.30 Technické výkresy ve stavebnictví)

Vydána v prosinci 2018 (účinnost od 1.1.2019), převzetí ISO 128-43:2015 překladem

Tato část ISO 128 stanovuje dvě metody promítání, přímé pravoúhlé promítání a zrcadlové pravoúhlé promítání, které se užívají na výkresech ve stavitelství. Je uveden způsob vyznačení pozice pro promítání pomocí grafických značek (šipek).

ČSN EN 12831-3 (06 0206) Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

Energy performance of buildings – Method for calculation of the design heat load – Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění; 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vydána v prosinci 2018 (účinnost od 1.1.2019), převzetí EN 12831-3:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 12831-3 (06 0206) z února 2018 (převzetí EN 12831-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov. Tato norma popisuje metodu pro výpočet výkonu a objemu zásobníku požadovaného pro dimenzování soustav pro přípravu teplé vody (DHW). Rozsah použitelnosti je od přímotopných průtokových ohřívačů vody (bez akumulačního objemu a s poměrně vysokým topným výkonem) až po větší zásobníkové soustavy s poměrně malým topným výkonem a s velkými akumulačními objemy. Tato norma je použitelná pro soustavy se zásobníkem, který je charakteristický minimální zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky se stratifikací nebo zásobníky s vnějšími výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "stratifikované zásobníkové soustavy" a dále pro zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky teplé vody s výraznou zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky teplé vody s vnitřními výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "promíchané zásobníkové soustavy" a dále pro různé účely jejich použití. Předmětem této normy je rovněž normalizovat metody pro stanovení potřeby energie pro přípravu teplé vody. Tato norma pokrývá potřeby teplé vody v budovách. Výpočet potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody platí pro obytné budovy a pro budovy, které nejsou určeny pro bydlení, nebo pro zónu budovy. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12831-3:2017 a nahrazuje normu EN 15316-3-1:2007.

Zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)

 
 
Reklama