Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2019)

Září

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy

Energy performance of buildings – Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads – Part 1: Calculation procedures

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 52016-1:2017 (ISO 52016-1:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) z března 2018 (převzetí EN ISO 52016-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma dokument specifikuje výpočtové metody pro posuzování: potřeby (citelné) energie na vytápění a chlazení na základě hodinových a měsíčních výpočtů; potřeby latentní energie na zvlhčování (odvlhčování) na základě hodinových a měsíčních výpočtů; vnitřní teploty na základě hodinových výpočtů; citelného výkonu na vytápění a chlazení na základě hodinových výpočtů; vlhkostního a latentního tepelného výkonu pro zvlhčování (odvlhčování) na základě hodinových výpočtů; návrhového citelného výkonu na vytápění nebo chlazení a návrhového latentního tepelného výkonu při použití hodinového výpočtového intervalu; podmínek přívodního vzduchu k zajištění potřebného zvlhčování a odvlhčování. Výpočtové metody lze použít pro obytné nebo neobytné budovy nebo jejich části označované jako "budova" nebo "posuzovaný objekt" (předmět posuzování). Tento dokument také obsahuje specifikace týkající se posuzování tepelných zón v budově nebo v části budovy. Výpočty se provádějí pro jednotlivé tepelné zóny. Tento dokument platí pro budovy ve fázi navrhování, dokončené nové budovy a existující budovy ve fázi užívání. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody

Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground – Calculation methods

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 13370:2017 (ISO 13370:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 13370 (73 0559) z března 2018 (převzetí EN ISO 13370:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma poskytuje metody výpočtu měrných tepelných toků a tepelného toku stavebními prvky, které se nacházejí v tepelném styku se zeminou, včetně podlah na zemině, zvýšených podlah a suterénů. Tato norma zahrnuje výpočet složky přenosu tepla (roční průměrný tepelný tok) a složky přenosu tepla ovlivněné ročním periodickým kolísáním teploty (sezónní kolísání tepelného toku okolo ročního průměru), za ustáleného stavu. Výpočet přenosu tepla zeminou lze provádět pomocí numerických výpočtů, které umožňují také analýzu tepelných mostů včetně styků mezi stěnou a podlahou pro stanovení minimálních vnitřních povrchových teplot. V tomto dokumentu jsou uvedeny metody, které berou v úvahu trojrozměrný charakter tepelného toku v zemi pod budovami.

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

Resistance welding – Vocabulary – Part 1: Spot, projection and seam welding

(ICS: 01.040.25 Strojírenství (názvosloví); 25.160.10 Procesy svařování)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 17677-1:2019 (ISO 17677-1:2019) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) z března 2010 (převzetí EN ISO 17677-1:2009 (ISO 17677-1:2009) překladem)

ČSN P CEN/TR 15378-4 (06 0402) Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10

Energy performance of buildings – Heating systems and DHW in buildings – Part 4: Explanation and justification of EN 15378-3, Module M3-10, M8-10

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí CEN/TR 15378-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

Části souboru ČSN EN 13203 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost
– Část 2: Hodnocení spotřeby energie
– Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

Gas-fired domestic appliances producing hot water
– Part 2: Assessment of energy consumption
– Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vyhlášeny v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí částí souboru EN 13203:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; část 2 nahrazuje ČSN EN 13203-2 (06 1430) z prosince 2015 (převzetí EN 13203-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 16436-2 (06 1840) Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 2: Sestavy

Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase – Part 2: Assemblies

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN 16432-2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 14414 (11 0001) Energetické hodnocení systému čerpadla

Pump system energy assessment

(ICS: 23.080 Čerpadla)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 14414:2019 (ISO/ASME 14414:2019) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 14414 (11 0001) z října 2015 (převzetí EN ISO 14414:2015 (ISO/ASME 14414:2015) schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

Safety devices for protection against excessive pressure – Part 2: Bursting disc safety devices

(ICS: 13.240 Ochrana proti nadměrnému tlaku)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 4126-2:2019 (ISO 4126-2:2018) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 4126-2 (13 4310) z ledna 2004 (převzetí EN ISO 4126-2:2003 překladem)

ČSN EN 14825 (14 3011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling – Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN 14825:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14825 (14 3011) z prosince 2016 (převzetí EN 14825:2016 překladem)

Zapracované změny A1 částí souboru ČSN EN 1434 (25 8511) Měřidla tepla
– Část 2: Konstrukční požadavky
– Část 4: Zkoušky pro schválení typu

Thermal energy meters
– Part 2: Constructional requirements
– Part 4: Pattern approval tests

(ICS: 17.200.10 Teplo. Kalorimetrie)

Vyhlášeny v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí částí souboru EN 1434:2015+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují ČSN EN 1434 (25 8511) z května 2016 (převzetí částí souboru EN 1434:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 15112 (38 6102) Zemní plyn – Stanovení množství energie

Natural gas – Energy determination

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v září 2019 (účinnost od 1. 10. 2019), převzetí EN ISO 15112:2018 (ISO 15112:2018) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15112 (38 6102) ze září 2014 (převzetí EN ISO 15112:2014 (ISO 15112:2011) schválením k přímému používání jako ČSN)

Říjen

Soubor ČSN EN ISO 20769 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením
– Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
– Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny

Non-destructive testing – Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays
– Part 1: Tangential radiographic inspection
– Part 2: Double wall radiographic inspection

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydán v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí souboru EN ISO 20769:2018 (ISO 20769:2018) překladem; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 20769 (01 5011) z května 2019 (převzetí souboru EN ISO 20769:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento soubor určuje základní techniky filmové a digitální radiografie s cílem umožnit ekonomické získání uspokojivých a opakovatelných výsledků. Vztahuje se na radiografické zkoušení ocelových potrubí zaměřené na vady způsobené provozem, jako jsou důlková koroze, obecná (rovnoměrná) koroze a eroze. Kromě obvyklého významu se pod používaným v tomto dokumentu termínem "potrubí" rozumí také jiná válcová tělesa, jako jsou trubky, přivaděče, kotlové bubny a tlakové nádoby. Kontrola svarů pro zjišťování typických vad způsobených svařovacími procesy zde není zahrnuta, avšak je zahrnuta kontrola svarů pro zjišťování vad typu koroze/eroze. Potrubí mohou být s izolací nebo bez izolace a mohou být posuzována, pokud je podezření na úbytek materiálu v důsledku např. koroze nebo eroze, a to jak na vnitřním, tak na vnějším povrchu. Část 1 zahrnuje techniku tangenciálního zkoušení pro detekci a měření úbytku tloušťky stěny se zdrojem umístěným v rovině osy potrubí a mimo rovinu osy potrubí, odsazeným od roviny osy potrubí o hodnotu poloměru potrubí, a platí pro tangenciální radiografické zkoušení s použitím průmyslových filmových radiografických technik, počítačové radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA). Část 2 zahrnuje techniky zkoušení přes dvě stěny pro zjišťování úbytku stěny, zahrnující techniku prozařování přes dvě stěny s hodnocením jedné stěny (DWSI) a techniku prozařování přes dvě stěny s hodnocením obou stěn (DWDI) a platí pro provozní radiografické zkoušení přes dvě stěny s použitím průmyslových filmových radiografických technik, počítačové digitální radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA).

ČSN EN 13136+A1 (14 2006) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

Refrigerating systems and heat pumps – Pressure relief devices and their associated piping – Methods for calculation

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Vydána v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí EN 13136+A1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 13136 (14 2006) z června 2014 (převzetí EN 13136+A1:2013 překladem)

Tato evropská norma stanoví výpočet hmotnostního průtoku pro dimenzování pojistných zařízení proti překročení tlaku pro součásti chladicích zařízení (termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje tepelná čerpadla) Stanoví výpočet průtoků pojistných ventilů a jiných pojistných zařízení proti překročení tlaku v chladicích zařízeních včetně údajů potřebných k určení jejich dimenze při vypouštění do ovzduší nebo přepouštění do konstrukčních součástí zařízení s nižším tlakem. Uvádí požadavky pro výběr pojistných zařízení proti překročení tlaku k zabránění vzniku nepřípustného tlaku způsobeného vnitřními a vnějšími zdroji tepla, zdroji zvyšování tlaku (např. kompresory, ohřívači atd.) a tepelnou expanzí uzavřené kapaliny. Dále stanoví výpočet tlakové ztráty v potrubí před a za pojistnými ventily a jinými pojistnými zařízeními proti překročení tlaku a obsahuje potřebné údaje.

ČSN EN 1434-1+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky

Thermal energy meters – Part 1: General requirements

(ICS: 17.200.10 Teplo. Kalorimetrie)

Vydána v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí EN 1434-1+A1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 1434-1 (25 8511) z května 2016 (převzetí EN 1434-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a platí pro měřidla přenosu teplené energie, tj. přístroje určené pro měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (chlazení) nebo předává (ohřev) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo přenosu tepelné energie udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost ani požadavky na tlakovou bezpečnost, nezahrnuje ani povrchově montované snímače teploty. Tato norma pokrývá pouze měřidla pro uzavřené systémy, kde je omezen diferenční tlak na tepelné zatížení.

Změna A1 ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Metallic industrial piping – Part 5: Inspection and testing

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydána v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí EN 1434-1+A1:2018 překladem

Úpravy se týkají citovaných dokumentů a článků 8.2.1 (rozsah zkoušení), článků 9.3.3, 9.3.4 a 9.4.1 (pneumatická tlaková zkouška, jiné zkoušky a soubor konečné dokumentace) a kapitoly 10 (prohlášení). Byla doplněna informativní příloha B (počáteční zkouška těsnosti).

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels – General requirements

(ICS: 23.060.40 Regulátory tlaku)

Vyhlášena v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí EN 13611:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13611 (06 1820) z března 2018 (převzetí EN 13611:2015 překladem)

Části souboru ČSN EN 10217 (42 1043) Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
– Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
– Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách
– Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
– Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
– Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions
– Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
– Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
– Part 3: Electric welded and submerged arc welded alloy fine grain steel tubes with specified room, elevated and low temperature properties
– Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties
– Part 5: Submerged arc welded nonalloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
– Part 6: Submerged arc welded nonalloy steel tubes with specified low temperature properties

(ICS: 23.040.10 Železné a ocelové trubky; 77.140.75 Ocelové trubky a roury pro specifické použití)

Vyhlášeny v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí částí souboru EN 10217:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují odpovídající části souboru ČSN EN 10217 (42 1043) z prosince 2003 (část 1), ledna 2004 (část 2) a února 2005 (části 3–6) (převzetí částí EN 10217:2002 překladem), připravuje se převzetí překladem

ČSN EN 12285-3 (69 8235) Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

Workshop fabricated steel tanks – Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings

(ICS: 13.300 Ochrana proti nebezpečným látkám; 23.020.10 Stabilní nádoby a nádrže)

Vyhlášena v říjnu 2019 (účinnost od 1. 11. 2019), převzetí EN 12285-3:2019 schválením k přímému používání jako ČSN

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)

 
 
Reklama