Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2019)

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z března a dubna 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků).


© Fotolia.com

Aktualizováno 18.06.2019

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z března a dubna 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

březen:

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Energy management systems – Requirements with guidance for use

(ICS: 03.100.70 Systémy managementu; 27.015 Energetická účinnost. Úspora energie obecně)

Vydána v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 50001 (01 5010) z ledna 2012 (převzetí EN ISO 50001:2011 (ISO 50001:2011) překladem)

Tato norma specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožnit organizaci používat systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS. Příloha A poskytuje návod k použití tohoto dokumentu. Český překlad je zpracován ve dvousloupcové česko-anglické úpravě.

ČSN EN IEC 60721-2-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě – Sluneční záření a teplota

Classification of environmental conditions – Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature – Solar radiation and temperature

(ICS: 19.040 Zkoušení vlivů prostředí)

Vydána v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN IEC 60721-2-4:2018 (IEC 60721-2-4:2018) překladem; s účinností od 2021-07-27 nahrazuje ČSN IEC 721-2-4 (03 8900) z prosince 1993 (převzetí IEC 721-2-4:1987 (a HD 478.2.4 S1:1989) překladem) – viz ČSN IEC 721-2-4 Změna Z1

V této části IEC 60721 je uvedeno všeobecné rozdělení na typy oblastí slunečního záření. Záměrem je, aby se tato část používala jako součást podkladového materiálu při volbě vhodných stupňů přísnosti posuzování působení slunečního záření pro použití výrobku. Jsou pokryty všechny typy zeměpisných oblastí s výjimkou oblastí s nadmořskými výškami nad 5 000 m. Tento dokument slouží též ke stanovení mezních stupňů přísnosti posuzování působení slunečního záření, kterému budou výrobky pravděpodobně vystaveny během přepravy, skladování a použití.

ČSN EN ISO 18135 (83 8211) Tuhá biopaliva – Vzorkování

Solid Biofuels – Sampling

(ICS: 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN ISO 18135:2017 (ISO 18135:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 18135 (83 8211) z listopadu 2017 (převzetí EN ISO 18135:2017 (ISO 18135:2017) schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma popisuje metody přípravy vzorkovacích plánů a certifikátů, jakož i vzorkování tuhých biopaliv, například v místě, kde rostou suroviny, z výrobního závodu, z dodávek, např. nákladů z nákladních vozů nebo ze skladů. Vzorkování zahrnuje jak ruční, tak mechanické metody, a je použitelné na druhy tuhých biopaliv podrobněji specifikované v předmětu normy. Metody popsané v této normě smí být použity například při zkoušení vzorků na obsah vody, obsah popela, spalné teplo a výhřevnost, sypnou hmotnost, mechanickou odolnost, rozdělení podle velikosti částic, tavitelnost popela a chemické složení.

ČSN EN ISO 18125 (83 8214) Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Solid Biofuels – Determination of calorific value

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN ISO 18125:2017 (ISO 18125:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 18125 (83 8214) z listopadu 2017 (převzetí EN ISO 18125:2017 (ISO 18125:2017) schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhého biopaliva při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetrické tlakové nádobě kalibrované spálením certifikované kyseliny benzoové. Obecné zásady a postupy pro kalibrace a zkoušky biopaliv jsou uvedeny v hlavním textu, kde jsou tyto příslušné zásady a postupy pro používání u konkrétních typů kalorimetrů popsány v přílohách A až C. Příloha D obsahuje návody pro provádění kalibrace a zkoušek paliv za použití určených typů kalorimetrů. Příloha E uvádí příklady pro ilustraci některých výpočtů.

ČSN EN 16436-1+A2 (06 1840) Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 1: Hadice a trubkové přívody

Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase – Part 1: Hoses and tubings

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vyhlášena v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN 16436-1+A2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16436-1+A1 (06 1840) z června 2016 (převzetí EN 16436-1+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 304 (07 5304) Kotle pro ústřední vytápění – Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Heating boilers – Test code for heating boilers for atomizing oil burners

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN 304:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 304 (07 5304) z června 1994 (převzetí EN 304:1992 překladem)

ČSN EN 12516-1+A1 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
ČSN EN 12516-4+A1 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Industrial valves – Shell design strength
– Part 1: Tabulation method for steel valve shells
– Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášeny v březnu 2019 (účinnost od 1.4.2019), převzetí EN 12516-1+A1:2018 a EN 12516-4+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují části souboru ČSN EN 12516 (13 3011) ze srpna 2015 (převzetí částí EN 12516:2014 schválením k přímému používání jako ČSN)

duben:

ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody

Water meters for cold potable water and hot water – Part 2: Test methods

(ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vydána v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN ISO 4064-2:2017 (ISO 4064-2:2014) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811) z prosince 2017 (převzetí EN ISO 4064-2:2017 (ISO 4064-2:2014) schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato část souboru platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu, jak jsou stanoveny v části 1 souboru. Tato část souboru předkládá detaily zkušebního programu, principy, zařízení a postupy k použití pro hodnocení typu a prvotní ověření typu měřidla. Ustanovení této části platí také pro pomocná zařízení, jestliže jsou požadována národními předpisy. Ustanovení zahrnují požadavky na zkoušení kompaktního vodoměru a na zkoušení měřicího převodníku (včetně snímače průtoku nebo objemu) a vyhodnocovací jednotky (včetně indikačního zařízení) vodoměru jako samostatné jednotky.

Aktualizační doplněk (14.06.2019): Norma se týká prvotního ověření typu měřidla, tj. zkoušek, které musí prokázal, že výrobek splňuje technické požadavky na získání typového schválení, bez kterého nemůže měřidla výrobce uvádět na trh EU. Norma se tedy týká především výrobců vodoměrů, certifikačních orgánů (např. Českého metrologického institutu) a AMS (autorizovaných metrologických středisek); Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s.:

ČSN ISO 602 (44 1330) Uhlí – Stanovení obsahu popelovin

Coal – Determination of mineral matter

(ICS: 73.040 Uhlí)

Vydána v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí ISO 602:2015 překladem; nahrazuje ČSN ISO 602 (44 1330) ze září 2010 (převzetí ISO 602:1993 překladem)

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení množství popelovin ve všech typech uhlí, včetně hnědých uhlí a lignitů.

ČSN EN 14236 (25 7864) Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

Ultrasonic domestic gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vyhlášena v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN 14236:2018 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 14236 (25 7864) z července 2007 (převzetí EN 14236:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Aktualizační doplněk (18.06.2019):
Vladimír Kolář, GridServices, s.r.o.:
Tato nová norma a její používání v ČR nijak neovlivní vztah dodavatelů a odběratelů.
Jednotliví provozovatelé distribuční soustavy si sami určují, jakými měřidly budou měřit. Tyto plynoměry by mohly rozšířit možnosti přenášení dat, ale v ČR nás k tomuto rozšíření přenosu dat nic nenutí – není zde legislativní závazek o implementaci SMART měření jako třeba v Itálii. Ultrazvukové a termické plynoměry mají bezesporu celou řadu výhod, ale i nevýhod. Kdy jedním z nejpodstatnějších je zatím ještě doba platnosti metrologického ověření (v ČR aktuálně 5let) na rozdíl od membránových plynoměrů (v ČR 10 let s možností prodloužení statistickou výběrovou zkouškou).
V ČR jednotliví distributoři, nebo jejich servisní organizace provádějí pilotní testování nových technologií sloužících k přenosu dat z měřidel. Tyto pilotní projekty slouží pouze pro potřeby distributora a jedná se jak o plynoměry s integrovaným ventilem, nebo i jen o testování různých druhů komunikace. Používány jsou membránové plynoměry.
Pro obchodní měření v zákaznické kategorii domácnost a maloodběr tak zůstanou stále nejpoužívanější membránové plynoměry.

ČSN EN 12405-1 (25 7865) Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu

Gas meters – Conversion devices – Part 1: Volume conversion

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vyhlášena v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN 12405-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865) z června 2011 (převzetí EN 12405-1+A2:2010 překladem)

Soubor ČSN EN ISO 20765 (38 5511) Zemní plyn – Výpočet termodynamických vlastností
– Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
– Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití

Natural gas – Calculation of thermodynamic properties
– Part 1: Gas phase properties for transmission and distribution applications
– Part 2: Single-phase properties (gas, liquid, and dense fluid) for extended ranges of application

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášen v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN ISO 20765-1:2018 (ISO 20765:2005) a EN ISO 20765-2:2018 (ISO 20765:2015) schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 13056 (64 3182) Plastové potrubní systémy – Systémy pro horkou a studenou vodu – Stanovení těsnosti za podtlaku

Plastics piping systems – Pressure systems for hot and cold water – Test method for leaktightness under vacuum

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně; 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vyhlášena v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011) schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2021-09-30 nahrazuje ČSN EN 12294 (64 3182) ze srpna 2000 (převzetí EN 12294:1999 schválením k přímému používání jako ČSN) – viz ČSN EN 12294:2000 Změna Z1

ČSN EN ISO 19892 (64 3183) Plastové potrubní systémy – Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu – Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Plastics piping systems – Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water – Test method for the resistance of joints to pressure cycling

(ICS: 23.040.60 Příruby, spojky a spojovací části; 83.080.20 Termoplasty)

Vyhlášena v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN ISO 19892:2018 (ISO 19892:2011) schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2021-09-30 nahrazuje ČSN EN 12295 (64 3183) ze srpna 2000 (převzetí EN 12295:1999 schválením k přímému používání jako ČSN) – viz ČSN EN 12295:2000 Změna Z1

ČSN EN ISO 19893 (64 3184) Plastové potrubní systémy – Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu – Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Plastics piping systems – Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water – Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling

(ICS: 23.040.20 Trubky z plastů; 23.040.45 Fitinky z plastů)

Vyhlášena v dubnu 2019 (účinnost od 1.5.2019), převzetí EN ISO 19893:2018 (ISO 19893:2011) schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2021-09-30 nahrazuje ČSN EN 12293 (64 3184) ze září 2000 (převzetí EN 12293:1999 schválením k přímému používání jako ČSN) – viz ČSN EN 12293:2000 Změna Z1

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)

 
 
Reklama