Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (leden a únor 2019)


© Fotolia.com

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z ledna a února 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

leden:

Soubor ČSN EN 14511 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory
– Část 1: Termíny a definice;
– Část 2: Zkušební podmínky;
– Část 3: Zkušební metody;
– Část 4: Požadavky

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors
– Part 1: Terms and definitions;
– Part 2: Test conditions;
– Part 3: Test methods;
– Part 4: Requirements

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 01.040.91 Stavební materiály a stavby (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vydán v lednu 2019 (účinnost od 1.2.2019), převzetí souboru EN 14511:2018 překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 14511 (14 3010) ze září 2018 (převzetí souboru EN 14511:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor se týká klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Část 1 specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů a také specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost procesních chladičů. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou být aplikovány. Část 2 specifikuje zkušební podmínky pro hodnocení klimatizátorů používaných pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru a také stanoví zkušební podmínky pro hodnocení vzduchem a vodou (solankou) chlazených procesních chladičů. Část 3 stanovuje zkušební metody pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů používaných pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Tyto zkušební metody také platí pro hodnocení a výkonnost procesních chladičů. Stanovuje také zkušební metodu a zaznamenávání tepelných výkonů zpětně získaných, systému s redukovanými výkony a výkon systémů s individuálními vnitřními jednotkami u vícenásobných dělených (multisplit) systémů, kde je to vhodné. Část 4 stanovuje minimální požadavky, které zajišťují, že klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, používající buď vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosnou látku, s elektricky poháněnými kompresory, jsou způsobilé pro použití navrhované výrobcem, v případě, že jsou použity pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Další upřesnění viz předměty jednotlivých částí.

ČSN EN 50491-12-1 (33 2151) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Inteligentní rozvodná síť – Specifikace aplikací – Rozhraní a rámec pro zákazníka – Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov – Obecné požadavky a architektura

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Smart grid – Application specification – Interface and framework for customer – Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager – General Requirements and Architecture

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v lednu 2019 (účinnost od 1.2.2019), převzetí EN 50491-12-1:2018 překladem

Tato norma stanovuje obecné požadavky a architekturu rozhraní aplikační vrstvy mezi správcem hospodaření s energií zákazníka (CEM) a inteligentními zařízeními (SD) provozovanými v systému inteligentní sítě na straně prostorů (tj. obytného prostoru nebo budovy, ale nikoliv průmyslových prostorů). Tento dokument nezahrnuje požadavky na: bezpečnost, EMC, zabezpečení dat (předpokládá se, že základní protokoly vezmou v úvahu aspekt zabezpečení dat, speciální zařízení (např. dřívější tepelná čerpadla) s přímým fyzickým připojením na rozvodnou síť, neboť tato zařízení obcházejí CEM a nemají charakter HBES/BACS (jsou pokryta jinými normami, než je soubor EN 50491). Další upřesnění viz předmět normy.

ČSN EN 16726+A1 (38 6120) Zařízení pro zásobování plynem – Kvalita zemního plynu – Typ H

Gas infrastructure – Quality of gas – Group H

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v lednu 2019 (účinnost od 1.2.2019), převzetí EN 16726:2015+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN

únor:

ČSN EN 17119 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie

Non-destructive testing – Thermographic testing – Active thermography

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vyhlášena v únoru 2019 (účinnost od 1.3.2019), převzetí EN 17119:2018 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 15626 (05 1185) Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti

Non-destructive testing of welds – Time-of-flight diffraction technique (TOFD) – Acceptance levels

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v únoru 2019 (účinnost od 1.3.2019), převzetí EN ISO 15626:2018 (ISO 15626:2018) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 15626 (05 1185) z března 2014 (převzetí EN ISO 15626:2013 (ISO 15626:2011) překladem)

ČSN EN 16510-1 (06 1211) Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Residential solid fuel burning appliances – Part 1: General requirements and test methods

(ICS: 01.040.91 Stavební materiály a stavby (názvosloví); 91.140.10 Ústřední vytápění; 97.040.20 Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení; 97.100.30 Otopná tělesa na tuhá paliva)

Vyhlášena v únoru 2019 (účinnost od 1.3.2019), převzetí EN 16510-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2021-07-31 nahrazuje:

  • ČSN EN 12809 (06 1203) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody (březen 2002; převzetí EN 12809:2001 překladem);
  • ČSN EN 12815 (06 1204) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody (březen 2002; převzetí EN 12815:2001 překladem);
  • ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody (březen 2002; převzetí EN 13229:2001 překladem);
  • ČSN EN 13240 (06 1206) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody (březen 2002; převzetí EN 13240:2001 překladem);

viz také příslušné změny uvedených norem (tzv. souběžná platnost).

ČSN EN 13203-6 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vyhlášena v únoru 2019 (účinnost od 1.3.2019), převzetí EN 13203-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN IEC 62862-3-2 (33 3180) Solární tepelné elektrárny – Část 3-2: Systémy a součásti – Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory

Solar thermal electric plants – Part 3-2: Systems and components – General requirements and test methods for largesize parabolic-trough collectors

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie)

Vyhlášena v únoru 2019 (účinnost od 1.3.2019), převzetí EN IEC 62862-3-2:2018 (IEC 62862-3-2:2018) schválením k přímému používání jako ČSN

zdroje:

 
 
Reklama