Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2018)


© Fotolia.com

Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN EN ISO 20484 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník

Non-destructive testing – Leak testing – Vocabulary

Vydána v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 20484:2017 (ISO 20484:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 20484 ze září 2017 (převzetí EN ISO 20484:2017 (ISO 20484:2017) schválením k přímému používání jako ČSN)

(ICS: 01.040.19 Zkušebnictví (názvosloví); 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Tento dokument definuje termíny používané při zkoušení těsnosti. Česká verze je zpracována jako trojjazyčná obsahující anglickou i německou verzi termínů a definic, rejstřík řazený podle češtiny je připojen v národní příloze.

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky

Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels – General requirements

Vydána v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN 13611:2015 včetně EN 13611:2015/AC:2016-02; nahrazuje ČSN EN 13611 z prosince 2015 (převzetí EN 13611:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

(ICS: 23.060.40 Regulátory tlaku)

Tato evropská norma stanovuje požadavky na všeobecnou bezpečnost, návrh, konstrukci, provedení a zkoušení bezpečnostních, řídicích nebo nastavovacích přístrojů (dále jen řídicích přístrojů) pro hořáky a spotřebiče spalující jeden nebo více druhů plynných paliv nebo kapalných paliv. Tato evropská norma platí pro řídicí přístroje s deklarovaným nejvyšším vstupním tlakem do a včetně 500 kPa a se jmenovitou velikostí připojení do a včetně DN 250. Tato evropská norma specifikuje obecné požadavky na výrobky pro samočinné uzavírací ventily, automatiky hořáků, pojistky plamene, poměrové regulátory palivo/vzduch, regulátory tlaku, ruční nastavovací členy, mechanické regulátory teploty, vícefunkční řídicí přístroje, hlídače tlaku, hlídače těsnosti ventilu a samočinné odvzdušňovací ventily. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu evropské normy.

ČSN EN 16147 (14 3015) Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Heat pumps with electrically driven compressors – Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units

Vydána v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN 16147:2017 včetně EN 16147:2017/AC:2017-05; nahrazuje ČSN EN 16147 z července 2017 (převzetí EN 16147:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla)

Tato evropská norma specifikuje metody zkoušení, hodnocení výkonnosti a výpočet energetické účinnosti ohřívání vody pomocí tepelných čerpadel jako ohřívačů vody typu vzduch/voda, solanka/voda, voda/voda a přímé vypařování/voda a tepelných čerpadel jako kombinovaných ohřívačů s elektricky poháněnými kompresory na výrobu teplé užitkové vody a připojené na akumulační zásobník teplé užitkové vody nebo včetně něj. Tato evropská norma zahrnuje pouze postup zkoušky na výrobu teplé užitkové vody systémem s tepelným čerpadlem. Tato evropská norma platí pouze pro ohřívače vody, které jsou dodávány jako kompletní tepelné čerpadlo a akumulační zásobník. V případě ohřívačů vody, které sestávají z několika částí s propojkami chladiva, tato evropská norma platí pouze na ty, které jsou konstruovány a dodávány jako kompletní celek. Tato evropská norma nespecifikuje požadavky na kvalitu použité vody.

ČSN EN IEC 63044-3 (33 2151) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 3: Electrical sa fety requirements

Vydána v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí originálu EN IEC 63044-3:2018 (IEC 63044-3:2017); s účinností od 2020-01-19 nahrazuje ČSN EN 50491-3 (33 2151) z února 2010 (převzetí originálu EN 50491-3:2009) – viz příslušná změna Z1 z března 2018

(ICS: 29.120.01 Elektrická příslušenství obecně; 29.120.99 Ostatní elektrická příslušenství)

Tato norma stanovuje elektrické bezpečnostní požadavky vztahující se k HBES/BACS a používá se spolu s příslušnými normami pro HBES/BACS zařízení. Platí rovněž i pro zařízení používaná v rámci sítě HBES/BACS. Kromě toho stanovuje bezpečnostní požadavky na rozhraní zařízení, která jsou připojena k síti HBES/BACS. To se nevztahuje na rozhraní s ostatními sítěmi – příkladem jiných sítí je síť ICT podle IEC 62949. Tento dokument je použitelný na: stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní, kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazených sítích HBES/BACS. Tato norma pokrývá následující požadavky a kritéria shody: ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana před přepětími v síti, ochrana před dotykovým proudem, ochrana před nebezpečími způsobenými různými typy obvodů, ochrana komunikačních instalací před přehřátím způsobeným nadměrným proudem.

Oprava 1 vydané ČSN EN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli (13 1170) z července 2014

Oprava vydaná v březnu 2018 se týká záhlaví tabulek 14 (Rozměry přírub PN 25) a 15 (Rozměry přírub PN 40)

ČSN EN ISO 19285 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení technikou phased array – Stupně přípustnosti

Non-destructive testing of welds – Phased array ultrasonic testing (PAUT) – Acceptance levels

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 19285:2017 (ISO 19285:2017) schválením k přímému používání jako ČSN, připravuje se převzetí překladem

ČSN EN ISO 23279 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru indikací ve svarech

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Characterization of discontinuities in welds

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 23279:2017 (ISO 23279:2017) schválením k přímému používání jako ČSN, připravuje se převzetí překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 23279 z října 2010 (převzetí EN ISO 23279:2010 překladem)

Části souboru ČSN EN 12098 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav
– Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8
– Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8

Energy Performance of Buildings – Controls for heating systems
– Part 3: Control equipment for electrical heating systems – Modules M3-5,6,7,8
– Part 5: Start-stop schedulers for heating systems – Modules M3-5,6,7,8

(ICS: 97.100.10 Elektrická otopná tělesa (část 3); 91.140.10 Ústřední vytápění (část 5); 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášeny v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí částí souboru EN 12098:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují ČSN EN 12098-3 z května 2014 (převzetí EN 12098-3:2013 překladem) a ČSN EN 12098-5 z dubna 2006 (převzetí EN 12098-5:2005 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

Heating boilers – Part 1: Heating boilers with forced draught burners – Terminology, general requirements, testing and marking

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN 303-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 303-1 z července 1999 (převzetí EN 303-1:1999 překladem) a ČSN EN 15034 (07 5336) z června 2007 (převzetí EN 15034:2006 schválením k přímému používání jako ČSN)

Části souboru ČSN EN 16798 (12 7024) Energetická náročnost budov – Větrání budov
– Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
– Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba

Energy Performance of Buildings – Controls for heating systems
– Part 3: For non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)
– Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Method 2: Distribution and generation

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vyhlášeny v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí částí souboru EN 16798:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; část 3 nahrazuje ČSN EN 13779 (12 7007) z července 2010 (převzetí EN 13779:2007 překladem)

ČSN EN 13771-2 (14 0615) Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 2: Kondenzační jednotky

Compressors and condensing units for refrigeration – Performance testing and test methods – Part 2: Condensing units

(ICS: 23.140 Kompresory a pneumatické stroje; 27.200 Technika chlazení)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN 13771-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13771-2 z dubna 2008 (převzetí EN 13771-2:2007 schválením k přímému používání jako ČSN)

Části souboru ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303) Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků
– Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
– Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Energy performance of buildings – Thermal, solar and daylight properties of building components and elements
– Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing
– Part 3: Detailed calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášeny v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí částí souboru EN ISO 52022-1:2017 (ISO 52022-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují ČSN EN 13363-1+A1 z února 2008 (převzetí EN 13363-1+A1:2007 překladem) a ČSN EN 13363-2 z prosince 2005 (převzetí EN 13363-2:2005 překladem); v dubnu byla publikována také TNI CEN/ISO TR 52022-2 (73 0303) Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu

Energy performance of buildings – Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads – Part 1: Calculation procedures

a ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318) Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu

Energy performance of buildings – Sensible and latent heat loads and internal temperatures – Part 1: Generic calculation procedures

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášeny v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 52016-1:2017 (ISO 52016-1:2017) a EN ISO 52017-1:2017 (ISO 52017-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; společně nahrazují ČSN EN ISO 13790 z října 2009 (převzetí EN ISO 13790:2008 překladem), ČSN EN ISO 13791 ze září 2012 (převzetí EN ISO 13791:2012 schválením k přímému používání jako ČSN), ČSN EN ISO 13792 z října 2012 (převzetí EN ISO 13792:2012 překladem), ČSN EN 15255 z března 2008 (převzetí EN 15255:2007 schválením k přímému používání jako ČSN) a ČSN EN 15265 z března 2008 (převzetí EN 15265:2007 překladem)

ČSN EN ISO 12631 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla

Thermal performance of curtain walling – Calculation of thermal transmittance

(ICS: 91.060.10 Stěny, příčky, fasády; 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 12631:2017 (ISO 12631:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 12631 z dubna 2013 (převzetí EN ISO 12631:2012 překladem)

ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

Energy performance of buildings – Indicators, requirements, ratings and certificates – Part 1: General aspects and application to the overall energy performance

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 52003-1:2017 (ISO 52003-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15217 z února 2008 (převzetí EN 15217:2007 překladem)

ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 52000-1:2017 (ISO 52000-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15603 z dubna 2009 (převzetí EN 15603:2008 překladem) – v březnu byla publikována také TNI CEN/ISO TR 52000-2 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335) Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

Energy performance of buildings – External climatic conditions – Part 1: Conversion of climatic data for energy calculations

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 52010-1:2017 (ISO 52010-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) Energetická náročnost budov – Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků – Část 1: Přehled možností

Energy performance of buildings – Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features – Part 1: Overview of options

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 52018-1:2017 (ISO 52018-1:2017) schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty

Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 10211:2017 (ISO 10211:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 10211 z února 2009 (převzetí EN ISO 10211:2007 překladem)

ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 6946:2017 (ISO 6946:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6946 z prosince 2008 (převzetí EN ISO 6946:2007 překladem)

ČSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody

Thermal performance of buildings – Heat transfer via the ground – Calculation methods

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 13370:2017 (ISO 13370:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 13370 z února 2009 (převzetí EN ISO 13370:2007 překladem)

ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené metody a orientační hodnoty

Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – Simplified methods and default values

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 14683:2017 (ISO 14683:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 14683 z února 2009 (převzetí EN ISO 14683:2007 překladem)

ČSN EN ISO 13786 (73 0563) Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody

Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods

(ICS: 91.060.01 Konstrukce staveb obecně; 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 13786:2017 (ISO 13786:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 13786 z června 2008 (převzetí EN ISO 13786:2007 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda

Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN ISO 13789:2017 (ISO 13789:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 13789 z února 2009 (převzetí EN ISO 13789:2007 překladem)

Části souboru ČSN EN ISO 10077 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla
– Část 1: Obecně
– Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance
– Part 1: General
– Part 2: Numerical method for frames

(ICS: 91.060.50 Dveře, okna; 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášeny v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí částí souboru EN ISO 10077:2017 (ISO 10077:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují ČSN EN ISO 10077-1 z května 2007 (převzetí EN ISO 10077:2006 překladem) a ČSN EN ISO 10077-2 ze září 2012 (převzetí EN ISO 10077:2012 překladem)

ČSN EN 15232-1 (73 8532) Energetická náročnost budov – Energetická náročnost budov – Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov – Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

Energy Performance of Buildings – Energy performance of buildings – Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management – Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v březnu 2018 (účinnost od 1.4.2018), převzetí EN 15232-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15232 z června 2012 (převzetí EN ISO 13789:2012 vyhlášením)

ČSN EN ISO 5577 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Vocabulary

(ICS: 01.040.19 Zkušebnictví (názvosloví); 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v dubnu 2018 (účinnost od 1.5.2018), převzetí EN ISO 5577:2017 (ISO 5577:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 5577 z července 2017 (převzetí EN ISO 5577:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument definuje termíny používané v nedestruktivním zkoušení ultrazvukem a vytváří společný základ pro normy a obecné použití. Tento dokument neobsahuje termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array.

ČSN EN 15459-1 (06 0405) Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

Energy Performance of Buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings – Part 1: Calculation procedures, Module M1-14

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v dubnu 2018 (účinnost od 1.5.2018), převzetí EN ISO 5577:2017 (ISO 5577:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 5577 z července 2017 (převzetí EN ISO 5577:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Tato norma poskytuje metodu pro ekonomický výpočet otopných soustav a jiných soustav, kterých se dotýká potřeba a spotřeba energie budovy. Je možno ji použít na všechny typy nových nebo stávajících budov. V této normě jsou vysvětleny základní principy a terminologie. Výpočtovou metodu lze použít pro zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách, pro porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách, pro hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy nebo např. posouzení účinku možných energeticky úsporných opatření na stávající otopnou soustavu. Hlavními tématy této normy jsou definice a struktura druhů nákladů, které by měly být zohledněny při výpočtu ekonomické účinnosti úsporných opatření, vyjádření výsledku výpočtu hospodárnosti, jsou uvedeny údaje potřebné pro stanovení nákladů souvisejících s posuzovanými soustavami a jsou uvedeny výpočtové metody. Předmětem této části normy je také normalizovat požadované vstupy, požadované výstupy, rovnice pro výpočet a druhy energetických soustav/systémů podílejících se na energetické náročnosti budovy.

ČSN EN 12976-1 (73 0302) Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky

Thermal solar systems and components – Factory made systems – Part 1: General requirements

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie)

Vydána v dubnu 2018 (účinnost od 1.5.2018), převzetí EN 12976-1:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 12976-1 ze srpna 2017 (převzetí EN 12976-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje požadavky na trvanlivost, spolehlivost a bezpečnost průmyslově vyráběných solárních tepelných soustav. Norma rovněž obsahuje pravidla pro hodnocení shody s těmito požadavky. Do normy je zahrnut koncept definice systémových řad. Požadavky této normy se použijí na průmyslově vyráběné solární soustavy jako výrobky. Vlastní montáž těchto soustav, včetně jejich integrace do střech nebo fasád, není uvažována, ale jsou dány požadavky na dokumentaci pro montážníka a uživatele, která má být dodána se soustavou.

ČSN EN ISO 6781-3 (73 0340) Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod – Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

Performance of buildings – Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods – Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v dubnu 2018 (účinnost od 1.5.2018), převzetí EN ISO 6781-3:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 6781-3 z července 2016 (převzetí EN ISO 6781-3:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

V této části ISO 6781 jsou stanoveny požadavky na kvalifikace a pravomoci osob, které provádějí termografická šetření ve stavebnictví, vysvětlují data získaná termografickým šetřením a vypracovávají zprávu o výsledcích termografických šetření. Tato část ISO 6781 poskytuje podklad pro prohlášení o shodě ve třech kategoriích – znalosti, dovednosti a schopnosti jednotlivých osob pro provádění termografických měření, rozbor dat a psaní zpráv pro malé budovy, rezidenční budovy, komerční budovy a budovy institucí. Tato část ISO 6781 není použitelná pro specializované přístroje nebo jiné specifické situace.

Sestavil: Ing. Jan Kolomazník

Zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)