Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (květen a červen 2017)


© Fotolia.com

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z května a června 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN ISO 16757-1 (73 0112) Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model

Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model

(ICS: 91.010.01 Stavební průmysl obecně)

Vydána v květnu 2017 (účinnost od 1.6.2017), převzetí ISO 16757-1:2015 překladem

Primárním účelem souboru norem ISO 16757 je poskytnout datové struktury pro elektronické katalogy výrobků za účelem automatického přenosu dat o výrobcích technických zařízeních budov do modelů softwarových aplikací pro technická zařízení budov. Součástí je metamodel pro specifikaci tříd výrobků a jejich vlastností a metamodel pro výrobková data, k jejichž výměně dochází v katalozích výrobků. Výrobková data se musí řídit specifikacemi pro příslušné skupiny výrobků.

Tato část ISO 16757 specifikuje: základní pojmy, generický model specifikující dostupné modelovací prvky a jejich vztahy a rámec pro specifikaci obsahových částí souboru norem ISO 16757 prostřednictvím popisu prvků, které mají být těmito částmi řešeny.

ČSN EN ISO 4126-1 ZMĚNA A1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily

Safety devices for protection against excessive pressure – Part 1: Safety valves

(ICS: 13.240 Ochrana proti nadměrnému tlaku)

Vydána v květnu 2017 (účinnost od 1.6.2017), převzetí EN ISO 4126-1:2013/A1 (ISO 4126-1:2013/Amd.1:2016) překladem; nahrazuje změnu A1 z ledna 2017 (převzetí EN ISO 4126-1:2013/A1 schválením k přímému používání jako ČSN)

Jedná se o nahrazení článku 7.2.1 (obecné požadavky týkající se zkoušek pro určování funkčních charakteristik) novým zněním. Současně byly v květnu 2017 vydány změny dalších částí souboru ČSN EN ISO 4126: v části 5 (Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)) se jedná o nahrazení obdobného článku 7.2.1 novým zněním, v části 7 (Obecné údaje) se jedná o nahrazení rovnice č. 9, obrázku 1 a příkladu 1 v článku A.1.

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C – Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Technical specifications and requirements

(ICS: 01.040.91 Stavební materiály a stavby (názvosloví); 91.140.10 Ústřední vytápění; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 14037-1:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 14037-1 ed. 2 (převzetí EN 14037-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN) a s účinností od 2018-06-30 (viz příslušná změna Z2 s uvedením souběžné platnosti) se zrušuje ČSN EN 14037-1 z ledna 2004 (převzetí EN 14037-1:2003 překladem)

Tato norma stanovuje technické specifikace a požadavky pro teplovodní stropní sálavé panely s teplotou vody nižší než 120 °C, zásobované z ústředního zdroje tepla a určené k instalaci v budovách, a určené pro volné zavěšení (nikoliv zabudování) tak, že vzniká vzduchová mezera mezi nosnou konstrukcí a panelem. Tato evropská norma se nevztahuje na nezávislé spotřebiče energie určené k vytápění. Norma rovněž stanovuje dodatečné obecné údaje, které musí výrobce uvádět pro potřeby trhu, aby bylo zaručeno správné používání výrobků. Norma nezahrnuje popis provedení doplňků potřebných k zavěšování. Do 30. 6. 2018 je dovoleno souběžně s touto normou používat dosud platnou ČSN EN 14037-1 (06 1130) z ledna 2004.

ČSN EN 14037-3 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C – Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Rating method and evaluation of radiant thermal output

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 14037-3:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 14037-3 z března 2017 (převzetí EN 14037-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje postup pro určení výpočtového tepelného výkonu (D) a střední teploty povrchu (trp) stropních závěsných sálavých panelů, kdy tyto panely sdílí teplo převážně sáláním. Zkušební postupy pro stanovení tepelného výkonu stropních závěsných sálavých panelů, uvedené v EN 14037-2:2016, udávají spolehlivé výsledky pro porovnávání různých výrobků, tyto výsledky však nedostatečně reprezentují výkon dosažený při skutečných provozních podmínkách.

ČSN EN 12897 (75 5360) Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

Water supply – Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 12897:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 12897 z ledna 2017 (převzetí EN 12897:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače až do objemu 2 000 l, použitelné ve vnitřních vodovodech při tlaku od 0,05 MPa do 1,0 MPa (0,5 bar až 10 bar), vybavené regulačním a zabezpečovacím zařízením, které má zajistit, že teplota pitné vody v zásobníkovém ohřívači nepřekročí 95 °C.

ČSN ISO 18466 (83 4716) Stacionární zdroje emisí – Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

Stationary source emissions – Determination of the biogenic fraction in CO2 in stack gas using the balance method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí originálu ISO 18466:2016

Tato norma uvádí postup bilančního výpočtu podílu biogenního CO2 ve spalinách. Uváděná bilanční metoda vychází z matematického modelu založeného na provozních údajích zařízení pro energetické využití odpadů. Tyto údaje zahrnují údaje o složení spalin, údaje o hmotnostních tocích různých druhů paliv včetně spalovaného odpadu a o hmotnostním toku pevných produktů spalovacího procesu, průtoku spalin, tepelném a elektrickém výkonu a tepelné účinnosti zařízení, teplotě napájecí vody a prvkovém složení biogenní a fosilní složky použitého paliva.

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály

Non-destructive testing of welds – General rules for metallic materials

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN ISO 17635:2016 (ISO 17635:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17635 ze září 2010 (převzetí EN ISO 17635:2010 překladem)

ČSN EN ISO 17637 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion- welded joints

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN ISO 17637:2016 (ISO 17637:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17637 ze srpna 2011 (převzetí EN ISO 17637:2011 překladem)

ČSN EN 15502-2-1+A1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Gas-fired central heating boilers – Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 15502-2-1:2012+A1 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15502-2-1 z října 2013 (převzetí EN 15502-2-1:2012 překladem)

ČSN EN 13215 (14 0619) Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Condensing units for refrigeration – Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data

(ICS: 27.200 Technika chlazení)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 13215:2016 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13215 z prosince 2000 (převzetí EN 13215:2000 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN 378 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky
– Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
– Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
– Část 3: Instalační místo a ochrana osob
– Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements
– Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
– Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
– Part 3: Installation site and personal protection
– Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Soubor vyhlášen v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí souboru EN 378:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 378 (se zapracovanými změnami A1, resp. A2) z prosince 2012 (převzetí souboru EN 378:2008 překladem)

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 
Reklama