Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (květen a červen 2017)

Datum: 21.7.2017  |  Autor: Ing. Jan Kolomazník

© Fotolia.com

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z května a června 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN ISO 16757-1 (73 0112) Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model

Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model

(ICS: 91.010.01 Stavební průmysl obecně)

Vydána v květnu 2017 (účinnost od 1.6.2017), převzetí ISO 16757-1:2015 překladem

Primárním účelem souboru norem ISO 16757 je poskytnout datové struktury pro elektronické katalogy výrobků za účelem automatického přenosu dat o výrobcích technických zařízeních budov do modelů softwarových aplikací pro technická zařízení budov. Součástí je metamodel pro specifikaci tříd výrobků a jejich vlastností a metamodel pro výrobková data, k jejichž výměně dochází v katalozích výrobků. Výrobková data se musí řídit specifikacemi pro příslušné skupiny výrobků.

Tato část ISO 16757 specifikuje: základní pojmy, generický model specifikující dostupné modelovací prvky a jejich vztahy a rámec pro specifikaci obsahových částí souboru norem ISO 16757 prostřednictvím popisu prvků, které mají být těmito částmi řešeny.

ČSN EN ISO 4126-1 ZMĚNA A1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily

Safety devices for protection against excessive pressure – Part 1: Safety valves

(ICS: 13.240 Ochrana proti nadměrnému tlaku)

Vydána v květnu 2017 (účinnost od 1.6.2017), převzetí EN ISO 4126-1:2013/A1 (ISO 4126-1:2013/Amd.1:2016) překladem; nahrazuje změnu A1 z ledna 2017 (převzetí EN ISO 4126-1:2013/A1 schválením k přímému používání jako ČSN)

Jedná se o nahrazení článku 7.2.1 (obecné požadavky týkající se zkoušek pro určování funkčních charakteristik) novým zněním. Současně byly v květnu 2017 vydány změny dalších částí souboru ČSN EN ISO 4126: v části 5 (Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)) se jedná o nahrazení obdobného článku 7.2.1 novým zněním, v části 7 (Obecné údaje) se jedná o nahrazení rovnice č. 9, obrázku 1 a příkladu 1 v článku A.1.

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C – Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Technical specifications and requirements

(ICS: 01.040.91 Stavební materiály a stavby (názvosloví); 91.140.10 Ústřední vytápění; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 14037-1:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 14037-1 ed. 2 (převzetí EN 14037-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN) a s účinností od 2018-06-30 (viz příslušná změna Z2 s uvedením souběžné platnosti) se zrušuje ČSN EN 14037-1 z ledna 2004 (převzetí EN 14037-1:2003 překladem)

Tato norma stanovuje technické specifikace a požadavky pro teplovodní stropní sálavé panely s teplotou vody nižší než 120 °C, zásobované z ústředního zdroje tepla a určené k instalaci v budovách, a určené pro volné zavěšení (nikoliv zabudování) tak, že vzniká vzduchová mezera mezi nosnou konstrukcí a panelem. Tato evropská norma se nevztahuje na nezávislé spotřebiče energie určené k vytápění. Norma rovněž stanovuje dodatečné obecné údaje, které musí výrobce uvádět pro potřeby trhu, aby bylo zaručeno správné používání výrobků. Norma nezahrnuje popis provedení doplňků potřebných k zavěšování. Do 30. 6. 2018 je dovoleno souběžně s touto normou používat dosud platnou ČSN EN 14037-1 (06 1130) z ledna 2004.

ČSN EN 14037-3 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C – Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Rating method and evaluation of radiant thermal output

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 14037-3:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 14037-3 z března 2017 (převzetí EN 14037-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje postup pro určení výpočtového tepelného výkonu (D) a střední teploty povrchu (trp) stropních závěsných sálavých panelů, kdy tyto panely sdílí teplo převážně sáláním. Zkušební postupy pro stanovení tepelného výkonu stropních závěsných sálavých panelů, uvedené v EN 14037-2:2016, udávají spolehlivé výsledky pro porovnávání různých výrobků, tyto výsledky však nedostatečně reprezentují výkon dosažený při skutečných provozních podmínkách.

ČSN EN 12897 (75 5360) Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

Water supply – Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vydána v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 12897:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 12897 z ledna 2017 (převzetí EN 12897:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače až do objemu 2 000 l, použitelné ve vnitřních vodovodech při tlaku od 0,05 MPa do 1,0 MPa (0,5 bar až 10 bar), vybavené regulačním a zabezpečovacím zařízením, které má zajistit, že teplota pitné vody v zásobníkovém ohřívači nepřekročí 95 °C.

ČSN ISO 18466 (83 4716) Stacionární zdroje emisí – Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

Stationary source emissions – Determination of the biogenic fraction in CO2 in stack gas using the balance method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí originálu ISO 18466:2016

Tato norma uvádí postup bilančního výpočtu podílu biogenního CO2 ve spalinách. Uváděná bilanční metoda vychází z matematického modelu založeného na provozních údajích zařízení pro energetické využití odpadů. Tyto údaje zahrnují údaje o složení spalin, údaje o hmotnostních tocích různých druhů paliv včetně spalovaného odpadu a o hmotnostním toku pevných produktů spalovacího procesu, průtoku spalin, tepelném a elektrickém výkonu a tepelné účinnosti zařízení, teplotě napájecí vody a prvkovém složení biogenní a fosilní složky použitého paliva.

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály

Non-destructive testing of welds – General rules for metallic materials

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN ISO 17635:2016 (ISO 17635:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17635 ze září 2010 (převzetí EN ISO 17635:2010 překladem)

ČSN EN ISO 17637 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion- welded joints

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN ISO 17637:2016 (ISO 17637:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17637 ze srpna 2011 (převzetí EN ISO 17637:2011 překladem)

ČSN EN 15502-2-1+A1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Gas-fired central heating boilers – Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 15502-2-1:2012+A1 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15502-2-1 z října 2013 (převzetí EN 15502-2-1:2012 překladem)

ČSN EN 13215 (14 0619) Kondenzační jednotky pro chlazení – Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Condensing units for refrigeration – Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data

(ICS: 27.200 Technika chlazení)

Vyhlášena v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí EN 13215:2016 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13215 z prosince 2000 (převzetí EN 13215:2000 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN 378 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky
– Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
– Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
– Část 3: Instalační místo a ochrana osob
– Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements
– Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
– Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
– Part 3: Installation site and personal protection
– Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Soubor vyhlášen v červnu 2017 (účinnost od 1.7.2017), převzetí souboru EN 378:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 378 (se zapracovanými změnami A1, resp. A2) z prosince 2012 (převzetí souboru EN 378:2008 překladem)

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 

Hodnotit:  

Datum: 21.7.2017
Autor: Ing. Jan Kolomazník   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Vytápění

logo THERMONA
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czZávěsné tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM je výhodné pro nízkoenergetické domyŘímské rolety – dokonale zastíní a oživí váš interiérOkapy SATJAM Niagara za příznivou cenu a nově i z hliníkuHotel v Brně nabízí pokoj speciálně pro alergiky. Jaká má specifika?