Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (červenec a srpen 2017) a informace o změně ČSN 06 0310

Datum: 1.10.2017  |  Autor: Ing. Jan Kolomazník

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z července a srpna 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji. Na konec přehledu je doplněna stručná informace o změně ČSN 06 0310 vydané v září 2017.

ČSN EN ISO 6553 (13 4800) Samočinné odvaděče kondenzátu – Značení

Automatic steam traps – Marking

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN ISO 6553:2017 (ISO 6553:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 26553 z května 1994 (převzetí EN 26553:1991 (ISO 6553:1980) překladem)

ČSN EN 16147 (14 3015) Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Heat pumps with electrically driven compressors – Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 16147:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16147 ze září 2011 (převzetí EN 16147:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing – Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN ISO 10675-1:2016 (ISO 10675-1:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 10675-1 z března 2014 (převzetí EN ISO 10675-1:2013 (ISO 10675-1:2008) překladem)

ČSN P CEN/TS 17021 (83 4709) Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of sulphur dioxide by instrumental techniques

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí CEN/TS 17021:2017 schválením k přímému používání jako předběžná ČSN

ČSN EN 14791 (83 4710) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidů síry – Standardní referenční metoda

Stationary source emissions – Determination of mass concentration of sulphur oxides – Standard reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14791:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14791 z července 2006 (převzetí EN 14791:2005 překladem)

ČSN EN 14792 (83 4722) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidů dusíku – Standardní referenční chemiluminiscenční metoda

Stationary source emissions – Determination of mass concentration of nitrogen oxides – Standard reference method: chemiluminescence

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14792:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14792 z července 2006 (převzetí EN 14792:2005 překladem)

ČSN EN 14789 (83 4730) Stacionární zdroje emisí – Stanovení kyslíku – Standardní referenční paramagnetická metoda

Stationary source emissions – Determination of volume concentration of oxygen – Standard reference method: Paramagnetism

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14789:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14789 z července 2006 (převzetí EN 14789:2005 překladem)

ČSN EN 14790 (83 4731) Stacionární zdroje emisí – Stanovení vodní páry v potrubí – Standardní referenční metoda

Stationary source emissions – Determination of the water vapour in ducts – Standard reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14790:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14790 z července 2006 (převzetí EN 14790:2005 překladem)

ČSN EN 15058 (83 4740) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidu uhelnatého – Standardní referenční metoda – Nedisperzní infračervená spektrometrie

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of carbon monoxide – Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 15058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15058 z února 2007 (převzetí EN 15058:2006 překladem)

ČSN EN 15267-4 (83 4790) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Air quality – Certification of automated measuring systems – Part 4: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for periodic measurements of emissions from stationary sources

(ICS: 13.040.99 Ostatní normy týkající se kvality ovzduší)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 15267-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 14793 (83 5560) Stacionární zdroje emisí – Prokázání shody alternativní a referenční metody

Stationary source emissions – Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14793:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN CEN/TS 14793 z ledna 2006 (převzetí CEN/TS 14793:2005 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 16723-1 (38 5585) Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn – Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network – Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie)

Vydána v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN 16723-1:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 16723-1 z června 2017 (převzetí EN 16723-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biometan v místě vstupu do plynovodu na zemní plyn.

ČSN EN 1762 (63 5440) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) – Specification

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vydána v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN 1762:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 1762 z července 2004 (převzetí EN 1762:2003 překladem)

Tato evropská norma specifikuje vlastnosti a požadavky na pryžové hadice a hadice s koncovkami používané pro dopravu zkapalněného ropného plynu (LPG) v kapalné nebo plynné fázi a zemního plynu o maximálním pracovním tlaku do 25 barů (2,5 MPa) a podtlaku v teplotním rozmezí –30 °C až +70 °C, a pokud jsou označeny -LT, –50 °C až +70 °C.

ČSN EN ISO 14532 (38 5500) Zemní plyn – Slovník

Natural gas – Vocabulary

(ICS: 01.040.75 Ropa a příslušné technologie (názvosloví); 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN ISO 14532:2017 (ISO 14532:2014) schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 14532 z ledna 2006 (převzetí EN ISO 14532:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 6134 (63 5419) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam – Specification

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vyhlášena v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN ISO 6134:2017 (ISO 6134:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6134 ze září 2005 (převzetí EN ISO 6134:2005 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN ISO 15876 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB)
– Část 1: Obecně
– Část 2: Trubky
– Část 3: Tvarovky
– Část 5: Vhodnost použití systému

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutene (PB)
– Part 1: General
– Part 2: Pipes
– Part 3: Fittings
– Part 5: Fitness

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně, 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Soubor vyhlášen v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí souboru EN ISO 15876:2017 (ISO 15876:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 15876 z května 2006 (převzetí souboru EN ISO 15876:2003 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN 12976 (73 0302) Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné
– Část 1: Všeobecné požadavky
– Část 2: Zkušební metody

Thermal solar systems and components - Factory made systems
– Part 1: General requirements
– Part 2: Test methods

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie)

Soubor vyhlášen v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí souboru EN 12976:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 12976 ze září 2006 (převzetí souboru EN 12976:2006 překladem)

ZMĚNA Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Heating systems in buildings – Design and installation

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), nahrazuje změnu ČSN 06 0310/Z1 ze září 2015

Hlavní změny v porovnání se zněním podle nahrazené změny 1 se týkají článku 6.6:

  • nově je v poznámce objasněn termín „občasná obsluha“, kterou se rozumí zajištění úkonů stanovených místním provozním řádem nebo návodem pro obsluhu a údržbu zařízení, případně vědomý zásah obsluhy na základě signálu o poruchových stavech (ve vztahu k zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou doporučeným pro kotelny spalující ušlechtilá paliva);
  • nově je zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při konkrétních situacích vyjmenovaných v textu, požadovaným vybavením kotelen (dříve se požadovalo pro zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW – u menších zařízení se toto zařízení doporučovalo);
  • nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou;
  • doporučení týkající se samostatných větví otopné soustavy pro skupiny místností s rozdílnými parametry je nově doplněno o vlastní regulaci.

Do kapitoly 1 bylo nově doplněno zdůvodnění souběhu ČSN 06 0310 a ČSN EN 12828, která se zabývá pouze teplovodními otopnými soustavami.

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 

Hodnotit:  

Datum: 1.10.2017
Autor: Ing. Jan Kolomazník   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018