Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (květen a červen 2019)

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z května a června 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků).

Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

Květen:

Části souboru ČSN EN 15316 (01 1501) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav
– Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
– Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
– Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies
– Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
– Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7
– Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění; 27.180 Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie (část 4-10); 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody (část 5))

Vydány v květnu 2019 (účinnost od 1.6.2019), převzetí částí souboru EN 15316:2017 překladem; nahrazují odpovídající části souboru ČSN EN 15316 (06 0401) z listopadu 2017 (převzetí souboru EN 15316:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Část 4-8 zavádí metody umožňující posuzovat energetickou náročnost částí soustav pro výrobu tepla obsahujících lokální ohřívače vzduchu, sálavá topidla a kamna. Výpočet je založen na výkonových charakteristikách výrobků uvedených ve výrobkových normách a na dalších potřebných charakteristikách ke stanovení náročnosti výrobků tak, jak jsou začleněny v systému (soustavě). U ohřívačů vzduchu tato norma uvažuje pouze funkci výroby tepla, přestože ohřívače vzduchu také teplo sdílí a obsahují zařízení pro regulaci vytápění prostoru.

Část 4-10 stanovuje metodu pro hodnocení výroby elektrické energie na místě nebo v okolním prostředí budov pomocí větrných elektráren a popisuje výpočet energetické výkonnosti těchto systémů. Větrné elektrárny popsané v tomto dokumentu jsou malá zařízení, jaká se mohou vyskytnout při domácí výrobě a využití elektrické energie ve spojení s určitými budovami. Tato norma zahrnuje větrné elektrárny <= 75 kW. Tato evropská norma nezahrnuje dimenzování nebo kontrolu větrných elektráren.

Část 5 pokrývá výpočet energetické náročnosti vodních částí soustav pro akumulaci používaných pro vytápění, přípravu teplé vody nebo obojí. Tato norma nepokrývá dimenzování nebo kontroly částí soustav pro akumulaci. Tato norma specifikuje dvě metody pro zohlednění energetické náročnosti částí soustav pro akumulaci používaných pro vytápění a pro přípravu teplé vody napojených na část (části) soustavy pro výrobu produkující ohřátou vodu nebo používající nezávislý vstup energie do akumulační jednotky.

Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětech jednotlivých částí.

ČSN EN 15378-3 (06 0402) Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 3: Měřená energetická náročnost – Modul M3-10, M8-10

Energy performance of buildings – Heating and DHW systems in buildings – Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v květnu 2019 (účinnost od 1.6.2019), převzetí EN 15378:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 15378 (06 0402) z listopadu 2017 (převzetí EN 15378:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje metody pro posuzování dodané energie na vytápění prostorů a na přípravu teplé vody pro účely stanovení energetické náročnosti budovy na základě měření během fáze provozu a obsazenosti. Tyto metody zahrnují posouzení množství dodaných energonositelů na vytápění prostoru a přípravu teplé vody na základě měření a také posouzení ukazatelů energetické náročnosti soustav a částí soustav pro vytápění a přípravu teplé vody na základě měření. Tato norma nepokrývá měření dodané energie pro soustavy pro větrání, chlazení, úpravu vzduchu a osvětlování. Tato norma zahrnuje postupy pro korigování měřené dodané energie pro klimatické podmínky a užívání budovy.

ČSN EN 12261 (25 7863) Plynoměry – Turbínové plynoměry

Gas meters – Turbine gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vydána v květnu 2019 (účinnost od 1.6.2019), převzetí EN 12261:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 12261 (25 7863) z října 2018 (převzetí EN 12261:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0 s mechanickým indikačním zařízením (dále uváděných jako měřidla), které mají přípojky pro měření průtoku plynu v ose potrubí. Tento dokument platí pro turbínové plynoměry používané pro měření objemu topných plynů 1. a 2. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437, při maximálních pracovních tlacích až do 420 bar, skutečných průtocích až do 25 000 m3/h v rozsahu teplot alespoň 40 K a pro rozsah teploty vnějšího prostředí alespoň 50 K. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

Změny A1, A2 a A3 ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

Metallic industrial piping – Part 2: Materials

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydány v květnu 2019 (účinnost od 1.6.2019), převzetí odpovídajících změn EN 13480-2:2017 překladem

Změna A3 se týká předmětu normy, změna A2 se týká především přílohy A Zařazování ocelí pro tlaková zařízení do skupin (nové znění a změna na normativní), změnou A1 se upravují citované dokumenty, články B.2.2.4 a B.2.2.5 a D.2 a doplňuje se normativní příloha E Zvláštní ustanovení pro materiály a komponenty.

Soubor ČSN EN ISO 20769 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením
– Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
– Část 2: Prozařování přes dvě stěny

Non-destructive testing – Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X - and gamma rays
– Part 1: Tangential radiographic inspection
– Part 2: Double wall radiographic inspection

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vyhlášen v květnu 2019 (účinnost od 1.6.2019), převzetí EN ISO 20769:2018 (ISO 20769:2018) schválením k přímému používání jako ČSN (převzetí překladem se připravuje); nahrazuje ČSN EN 16407 (01 5011) ze srpna 2014 (převzetí EN 16407:2014 překladem)

Červen:

ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) – Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

Plastics piping systems for industrial applications – Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) – Metric series for specifications for components and the system

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydána v červnu 2019 (účinnost od 1.7.2019), převzetí EN ISO 15494:2018 (ISO 15494:2015) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 15494 (64 6403) z listopadu 2016 (převzetí EN ISO 15494:2015 (ISO 15494:2015) překladem)

Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na součásti jako jsou trubky, tvarovky a ventily pro potrubní systémy z termoplastů uložených v zemi i v nadzemních průmyslových aplikacích, které jsou vyrobeny z některého z následujících materiálů: PB, PE, PE-RT, PE-X nebo PP. Jde o trubky, tvarovky, ventily a jejich spoje a spoje se součástmi vyrobenými z jiných plastů a neplastových materiálů v závislosti na jejich vhodnosti, které jsou určeny pro dopravu kapalných i plynných médií a také tuhých látek v médiích pro průmyslové aplikace jako jsou: chemické továrny, průmyslové kanalizace, energetika (doprava vody pro chlazení a obecné použití), těžební průmysl, provozy galvanického pokovování a moření, polovodičový průmysl, podniky zemědělské výroby, zařízení pro hašení požáru, úprava vody a geotermální aplikace. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda

Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – Calculation method

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v červnu 2019 (účinnost od 1.7.2019), převzetí EN ISO 13789:2017 (ISO 13789:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 13789 (73 0565) z března 2018 (převzetí EN ISO 13789:2017 (ISO 13789:2017) schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje metodu a podmínky výpočtu ustáleného měrného tepelného toku prostupem tepla a větráním celé budovy a jejích částí. Norma je využitelná jak pro výpočet tepelných ztrát (vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota), tak pro výpočet tepelných zisků (vnitřní teplota nižší než venkovní teplota). Pro účely této normy se předpokládá rovnoměrná teplota v celém vytápěném nebo chlazeném prostoru. Výsledek výpočtů může být použit jako vstup pro výpočet roční potřeby tepla a špičkového výkonu vytápění nebo chlazení, pro vyjádření vlastností budovy z hlediska přenosu tepla prostupem a větráním nebo pro posouzení souladu se specifikacemi vyjádřenými hodnotami měrných tepelných toků prostupem a/nebo větráním. Příloha C obsahuje stacionární metodu výpočtu teploty v neklimatizovaném prostoru přiléhajícím ke klimatizovaným prostorům.

Soubor ČSN EN ISO 10077 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla
– Část 1: Obecně
– Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance
– Part 1: General
– Part 2: Numerical method for frames

(ICS: 91.060.50 Dveře. Okna; 91.120.10)

Vydán v červnu 2019 (účinnost od 1.7.2019), převzetí souboru EN ISO 10077:2017 (ISO 10077:2017) překladem; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 10077 (73 0567) z března 2018 (převzetí EN ISO 10077:2017 (ISO 10077:2017) schválením k přímému používání jako ČSN)

Část 1 určuje metody pro výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří, které se skládají ze zasklení a/nebo z neprůsvitných výplní montovaných v rámu, s okenicemi nebo bez nich. Tato norma zohledňuje různé druhy zasklení, neprůsvitné výplně v oknech nebo ve dveřích, různé druhy rámů a tam, kde je to vhodné, závisí přídavný tepelný odpor různých druhů uzavřených okenic a vnějších žaluzií na jejich průvzdušnosti. Typické hodnoty pro zasklení, rámy a okenice jsou uvedeny v přílohách.

Část 2 určuje metodu a uvádí referenční vstupní údaje pro výpočet součinitele prostupu tepla profilů rámů, Uf, ve W/(m2 K) a lineárního činitele prostupu tepla jejich styku se zaskleními, g, ve W/(m K) nebo neprůsvitnými výplněmi (izolačními panely), p, ve W/(m K).

Soubor ISO 10077 nezahrnuje fasády budov a lehké obvodové pláště, které jsou obsaženy v ISO 12631. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětech jednotlivých částí.

Soubor ČSN EN 13941 (38 3370) Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země
– Část 1: Navrhování
– Část 2: Instalace

District heating pipes – Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks
– Part 1: Design
– Part 2: Installation

(ICS: 23.040.10 Železné a ocelové trubky; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášen v červnu 2019 (účinnost od 1.7.2019), převzetí souboru EN 13941:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13941+A1 (38 3370) z prosince 2010 (převzetí EN 13941+A1:2010 překladem)

Zdroje:

 
 
Reklama