Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Komíny a kouřovody

Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů

Spalinová cesta, která začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem, musí zajistit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, požární bezpečnost objektu a hospodárný provoz připojeného spotřebiče.

Aby byly tyto podmínky splněny, musí se provést před uvedením spotřebiče do provozu kontrola kouřovodu a komína. Pokud je spalinová cesta v pořádku, vystaví se schvalovací protokol, kterým je obvykle revizní zpráva komínů. Protože při provozu spotřebiče může dojít k poruše kouřovodu nebo komína (např. při jeho nesprávné obsluze), musí se provádět pravidelné kontroly a revize spalinových cest, popř. čištění komínů a kouřovodů. Při zjištěných poruchách se musí vzniklé závady odstranit.

Kontrola - Při kontrole se zjišťuje, zda návrh a provedení komínové konstrukce a kouřovodu odpovídá připojenému spotřebiči paliv, jak z hlediska velikosti průduchu komína a jeho účinné výšky, tak z hlediska druhu materiálu a skladby jednotlivých vrstev (doklad o konstrukci komína se dokládá prohlášením o shodě). Současně se zjišťuje, jakým způsobem se bude opakovaně komín a kouřovod kontrolovat a čistit, jak se budou odvádět kondenzáty spalin, a zda je správně provedené komínové těleso nad střechou budovy. Kontroluje se také bezpečnost komínové konstrukce z požárního hlediska a ověřuje se způsob přívodu vzduchu pro spalování paliva v kotli.

Schvalování - Na základě provedené kontroly se zpracuje protokol o této prohlídce, který se obvykle nazývá revizní zpráva spalinové cesty. Jestliže spalinová cesta splňuje všechny technické požadavky norem a předpisů, je závěrečné hodnocení kladné a spotřebič se uvede do provozu. V případě zjištěných závad se u méně závažných závad stanoví termín na jejich odstranění, v případě velkých závad a hrubých nedostatků se vystaví negativní revizní zpráva a spotřebič paliv se do provozu uvést nemůže.

Revize a čištění komínů - je periodická činnost, která se provádí v termínech uvedených ve vyhlášce č. 111/81 Sb., o čištění komínů. Spotřebiče paliv, komíny a kouřovody se musí pravidelně kontrolovat a čistit. U kotlů a kamen na tuhá paliva je tato podmínka jednoznačná a pochopitelná, u kotlů na kapalná paliva se přijímá s určitými výhradami a u kotlů na plynná paliva se považuje tato služba za vynucenou a zbytečnou. Aby nedocházelo k ohrožení životů a zdraví a k poškozování životního prostředí, je nutné podmínky platné vyhlášky dodržovat.

 
 
Reklama