Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh obsahové náplně komentáře k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

V souladu se závěry jednání konaném dne 23. 7. 2012 na MV – GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupců MV – GŘ HZS ČR, Svazu průmyslu ČR a Českého sdružení pro technická zařízení navrhujeme komentářem stanovit jednoznačně zásady aplikace nařízení vlády (dále jen „NV“) tak, aby byl naplněn jeho cíl, kterým je požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Za tímto účelem by se komentář měl zabývat třemi tematickými okruhy. Jejich základní obsahová náplň a stručné zdůvodnění jsou uvedeny v následujícím textu, kompletní obsahová náplň a podrobné zdůvodnění u bodů I, II a IV jsou uvedeny v Příloze, kterou vydáme jako pokračování tohoto článku.

I. Co se rozumí spalinovou cestou pro účely NV

Vysvětlit, že spalinovou cestou pro účely NV je pouze cesta odpovídající definici uvedené v § 1 odst. 1 NV:

§ 1 Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Spalinovou cestu doporučujeme definovat:
a) pozitivně: Spalinovou cestou je systém kouřovod – sopouch – komín.
b) negativně: Spalinovou cestou není systém odvodu spalin, v němž chybí kouřovod nebo komín.

Pro názornost doporučujeme uvést dva obrázky:

Obr. 1 – Příklad systému spotřebič – kouřovod – komín spadajícího pod NV č. 91/2010 Sb.
Obr. 1 – Příklad systému spotřebič – kouřovod – komín spadajícího pod NV č. 91/2010 Sb.
Obr. 2 – Příklad systému spotřebič – odvod spalin nespadajícího pod NV č. 91/2010 Sb.
Obr. 2 – Příklad systému spotřebič – odvod spalin nespadajícího pod NV č. 91/2010 Sb.

II. Vysvětlit, v jakém rozsahu je možno NV aplikovat na podnikající fyzické nebo právnické osoby

V komentáři zdůraznit, že NV bylo v případě právnických a podnikajících fyzických osob vydáno na základě generálního zmocnění uvedeného v Ústavě ČR (Čl. 78 K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády), a z toho důvodu může NV tedy stanovovat podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám povinnosti v mezích zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Tyto meze jsou v případě podnikajících fyzických nebo právnických osob dány:

A) § 5 zákona

§ 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

POVINNOST, kterou lze aplikovat i na provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv, je uvedena pouze v § 5 odst. 1 písm. c) (vyznačena tučným písmem).

Meze zákona ve smyslu čl. 78 Ústavy jsou tedy dány tímto výše uvedeným ustanovením.

Z tohoto pohledu překračuje NV meze zákona

 • v případě lhůt kontrol a čištění spalinové cesty a vybírání pevných znečisťujících částí a kondenzátu (příloha 1 k NV)
 • v případě určení kvalifikace osob, které smějí provádět revize, kontroly, čištění a vypalování komínů

Meze zákona jsou z pohledu § 5 naopak dodrženy

 • v případě lhůt čištění spotřebiče paliv („nejméně podle návodu výrobce“), neboť ty jsou stanoveny § 5 písm. c) zákona („dodržovat technické podmínky a návody“)
 • v případě povinnosti uložené druhou větou § 6 odst. 1 NV (zvýrazněna tučně):
  § 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
  (1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy (§ 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

B) § 4 zákona

§ 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
(1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.
(2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti
f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,

Provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv u podnikajících fyzických nebo právnických osob je tedy považován za provoz bez zvýšeného požárního nebezpeč. NV, které určuje „podmínky požární bezpečnosti“ by tedy nemělo nařizovat tyto podmínky při činnostech zařazených do nejnižší kategorie podle míry požárního nebezpečí.

Z tohoto pohledu je možno akceptovat u podnikajících fyzických nebo právnických osob povinnosti uvedené v bodu II/A jako „meze zákona, které jsou z pohledu § 5 dodrženy“.

III. Vymezit, v jakých případech se jedná o takový stupeň ohrožení požární bezpečnosti, že je nutno regulovat je obecně závazným předpisem

Tato část komentáře by se měla s ohledem na omezenou platnost NV pro podnikající fyzické nebo právnické osoby (viz bod II) týkat pouze fyzických osob (občanů). Komentářem by se mělo vysvětlit, že NV platí pro:

 1. spotřebiče na pevná paliva a jejich spalinových cest vždy (nelze vyloučit vznik jisker s energií vyšší než je zápalná energie usazenin hořlavých látek, ani tvorbu hořlavých usazenin)
 2. spotřebiče na plynná a kapalná paliva a jejich spalinových cest v případech, kdy teplota spalin na spalinovém hrdle spotřebiče přesáhne 300 °C (riziko tvorby hořlavých usazenin je málo pravděpodobné (zanedbatelné), nelze vyloučit kontakt s hořlavými konstrukčními prvky)

IV. Upřesnit, kdy se provádí revize spalinové cesty

Jedná se o komentář k § 5 NV:

§ 5 Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů, nebo
c) revizním technikem spalinových cest.

(2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Z uvedeného je zřejmé, že společnou podmínkou pro provádění uvedených činností je vyučení v oboru kominictví.

V odstavci 2 jsou uvedeny úkony s naprosto odlišnými požadavky na vzdělání.

Modře jsou označeny úkony, pro jejichž provádění je postačující vyučení,
zeleně pak úkony vyžadující minimálně středoškolské vzdělání.

Z požadavků na navrhování, uvedených v ČSN 73 4201 „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“, je zřejmé, že u činností uvedených v § 5 odst. 2 písm. b) a c) by mělo být vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání.

5.2 Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin od spotřebičů se provádí teplotní a tlakové výpočty spalinové cesty.

5.3 Výpočtem spalinové cesty se ověřuje zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a při proměnném vlivu venkovního prostředí – teploty vzduchu, účinku větru1).

1) Výpočet spalinové cesty od jednoho spotřebiče se provede podle ČSN EN 13384-1+A2 a pro více spotřebičů podle ČSN EN 13384-2+A1.

Jenom pro představu, jak vypadají výpočty podle ČSN EN 13384-1+A2 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny:

Střední hodnota Nusseltova čísla Nu po výšce komína se stanoví ze vztahu:

Na základě výpočtu se pak posoudí, zda parametry komínového průduchu umožňují připojení daného spotřebiče. Parametry jsou uvedeny na štítku nebo v dokumentaci komína.

Komentář k § 5:

V případech uvedených v § 5 písm. b) a d) se revize spalinové cesty provádí pouze v případě, kdy nejsou známy parametry komínového průduchu v rozsahu údajů uváděných na štítku (viz přílohu G ČSN EN 15287-1+A1), a to za účelem jejich zjištění a označení průduchu štítkem. Tyto údaje porovná firma provádějící připojení spotřebiče kouřovodem k sopouchu s výsledky výpočtu provedeného podle příslušných norem (ČSN EN 13384-1 a ČSN EN 13384-1). Tyto výpočty provádí osoba s příslušnou kvalifikací (např. projektant, revizní technik plynových zařízení, topenář) a vzděláním (minimálně středoškolským).

V případech uvedených v § 5 písm. b) a  d), kdy jsou známy parametry komínového průduchu v rozsahu údajů uváděných na štítku (viz přílohu G ČSN EN 15287-1+A1), se revize spalinové cesty neprovádí. Provádí se pouze výpočet podle příslušných norem (ČSN EN 13384-1 a ČSN EN 13384-1). Tyto výpočty provádí osoba s příslušnou kvalifikací (např. projektant, revizní technik plynových zařízení, topenář) a vzděláním (minimálně středoškolským).


Zpracoval: České sdružení pro technická zařízení
V Praze dne 28. 8. 2012

Vyjádření VUT v Brně k návrhu obsahové náplně komentáře k NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, předloženého Českým sdružením pro technická zařízení.

K dané problematice byly v období od r. 2010, od nabytí platnosti NV 91/2010 (dále NV), vedeny odborné diskuse mezi Českým sdružením pro technická zařízení a pracovníky Ústavu Technických zařízení budov VUT FAST v Brně Ing. Ivanem Vališem a Ing. Jakubem Vránou.

Dále byly shromažďovány názory a poznatky z revizí spalinových cest, ze servisu spotřebičů, dalších požadavků na bezpečnost zařízení z pohledu údržby a oprav spotřebičů, včetně požadavků na provádění výchozí a provozní revize plynových zařízení, jako podklad k reálnému vytyčení úkolů jednotlivých subjektů při zajišťování bezpečnosti provozu plynových spotřebičů.

Uvedený Návrh má vyvolat odbornou diskusi mezi odborníky v odvětví plynových zařízení, při provozu plynových spotřebičů a odpovídajícím postojem odborníků v oblasti požární bezpečnosti, k problematice kouřových cest od plynových spotřebičů. V důsledcích musí konsensus vést k reálnému provádění kontrolní činnosti na těchto zařízeních, vedoucí jak k požadavkům na vzdělání a odbornost, tak i ke lhůtám kontrol spalinových cest, daných NV 91/2010 Sb., příloha 1 a vyjasnění nesrovnalostí v předmětném právním předpisu, jímž je toto NV.

Postupně k jednotlivým bodům výše uvedeného Návrhu zpracovaného Českým sdružením pro technická zařízení.

K bodu I.: Souhlasíme s návrhem projednání odlišností, které vedou k jasnému určení jaký druh, či způsob provedení kouřové cesty spadá pod NV či nespadá pod NV.

Zde se přikláníme k názoru, že v případě plynových spotřebičů napojených na kouřové cesty jak je uvedeno v obr. 2, se nejedná o zařízení spadající do působnosti požární bezpečnosti. Např. soustředné potrubí spalin a vzduchu je předmětem návodu výrobce, a je povětšinou dodáváno stejným výrobcem jako součást spotřebiče nebo jako součást sestavy více spotřebičů. Stejný názor lze aplikovat i na zařízení s více spotřebiči uvedené v ČSN 73 4201, společné komíny v tlakové třídě N1, N2, pro spotřebiče B i C.

K bodu II.: Požadujeme, aby došlo k odbornému projednání a akceptování názorů uvedených v Návrhu, v bodu II, kde jsou v případě, např. § 4 odst 2, písm. f), zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, vymezeny a objasněny otázky týkající se bodu I.

K bodu III.: Bezvýhradně souhlasíme s vymezením stupně ohrožení požární bezpečnosti při provozu plynových spotřebičů a jejich spalinových cest.

Nedomníváme se, že plynové spotřebiče s teplotou spalin pod 300 °C by měly být předmětem zvláštního právního předpisu jako je předmětné NV. Nejedná se o zařízení s vysokým požárním nebezpečím a nemyslíme si, že by na takových zařízeních měla být právním předpisem dána povinnost k provádění periodických kontrol spalinových cest, při jejich provozu, bez zvýšeného požárního nebezpečí.

K bodu IV.: Domníváme se, že uvedené nesrovnalosti ve vzdělání pro osoby provádějící kontroly a revize vyplývají, jak je uvedeno z logiky vlastních ustanovení a požadavků pro provádění požadovaných úkonů, a je nutno provést jejich nápravu ve smyslu Návrhu.

Problém odbornosti je velice aktuální, protože zde nejsou v souladu ustanovení NV s požadavky jiných právních a technických předpisů jako např. ČSN 73 4201.

V důsledku dochází k tomu, že např. při změně druhu paliva se může jednat ze strany provádějící odborné osoby (kominíka) o nedostatečné zhodnocení, či ověření spalinové cesty, např. výpočtem. Stejně tak je nutné provést i úpravy v náplni technické části Revizní zprávy spalinové cesty. Uvedené úpravy jsou zapracovány v Návrhu.

Závěrem: Domníváme se, že ustanovení NV 91/2010 Sb. nejsou šťastným řešením dané problematiky v mnoha aspektech:

 • O odborné provádění revizí s jednoznačným určením spalinových cest, určení paliva, spotřebiče a další.
 • O odpovědný a skutečný výpočet spalinové cesty nebo přepočet spalinové cesty při výměně spotřebiče nebo změně paliva, osobou s odpovídajícím, alespoň středoškolským vzděláním, což splňuje např. projektant, revizní technik plynových zařízení, znalec v oboru, apod.
 • Provádění periodických kontrol spalinových cest na zařízeních daných zákonem o požární ochraně, nikoliv na zařízeních paušálně NV označených, které zákon nepožaduje. Je nutné si uvědomit, že „Kontrola spalinových cest“ je tedy nejen nezákonná, ale v reálném provedení převážně formálním úkonem, bez jakékoliv zaručené prevence, čímž se její úkol nebo účinek míjí účelem (např. pád ptáka do spalinové cesty). Zde je nutno si uvědomit, že spalinová cesta u většiny spotřebičů na plynná paliva, není reprezentovaná teplotou nad 300 °C, ani nutností čištění od spalin, protože právě používání plynného paliva se vyznačuje vysokou čistotou spalných plynů.
 • Otázka oprávněnosti provádění revizí spalinových cest při uvádění spotřebiče s dodaným kouřovým systémem skrze fasádu nebo střechu, spočítaným a vyrobeným výrobcem dodávajícím spotřebič.
 • Otázka oprávněnosti provádění revizí spalinových cest, kdy jsou známy parametry komínového průduchu v rozsahu údajů uváděných na štítku (viz příloha G ČSN EN 15287-1+A1), kdy by se revize spalinové cesty provádět neměly.

Výše uvedený, povšechný výčet problematiky související s NV 91/2010 Sb., byl předmětem konzultací mezi odborníky ČSTZ a odbornými pracovníky Ústavu TZB VUT FAST v Brně.

Požadujeme, aby daná problematika byla na úrovni odborníků v daných oborech co nejdříve řešena. Obsah navrhovaných řešení je předmětem „Návrhu obsahové náplně komentáře k nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“, zpracovaných Českým sdružením pro technická zařízení.

Zpracoval: Ing. Ivan Vališ – VUT FAST v Brně

English Synopsis
Proposal for the content of comments to Government Regulation No. 91/2010 Coll. - Part 1

In accordance with the conclusions of the hearing on 23th July 2012 MV - GD FRS CR we propose to establish clear principles of Government Regulation application to convey its goal of fire safety in the operation of chimneys, flues and heating appliances.

 
 
Reklama