Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pokračování debaty o problematice odtahů spalin plynových spotřebičů v redakci TZB-info

Debata v redakci se týkala navrhované změny Z2 ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv). Účastníci debatovali o této změně jak z pohledu kominíků, tak i plynařů. K této problematice bude zaměřen i čtvrteční blok doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha 2014.

Debaty se zúčastnili:ČSTZ: Ing. Jiří Buchta, CSc, Ing. Miroslav Burišin,
Profesní odborníci z praxe: Ing. Waltr Sodomka (revizní technik komínů), Miroslav Rozkošný (servisní technik plynových spotřebičů)
TZB-info: Ing. Milan Bechyně, Ing. Jan Blažíček
Omluveni:Ing. Ivan Vališ, Ing. Petr Štefl

V úvodu debaty u kulatého stolu informoval Ing. Jiří Buchta, CSc. o výsledku posledního zasedání Pracovní skupiny pro změnu Z2 ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Novým doplňkem připravované změny je článek, který stanoví povinnost opatřit ústí komínu zábranou proti pádu ptáků a předmětů. Druhou změnou je postup při provozu spotřebičů kategorie „C“, třetí novinkou této změny je samostatná příloha, která nově definuje podmínky vyústění spotřebičů kategorie „C“ na fasádu objektu. Oproti původní úpravě je tato změna benevolentnější pro realizaci odkouření od turbokotlů a kondenzačních kotlů. Je ale pořád mnohem přísnější, než stejná evropská norma.

Samostatnou přílohou je pak formulář ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY ANEB ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE KATEGORIE „B“.
Návrh na vyškrtávací formulář přivítal Ing. Waltr Sodomka, který uvedl, že se o zavedení takovéhoto formuláře neúspěšně snaží již od roku 2010. Může výrazně zvýšit kvalitu prováděných kontrol, která je podle něj velmi různá, ale většinou nedostatečná. Jasně definovaný formulář bude i účinnou zbraní proti tzv. „nájezdním kominíkům“, kteří u neinformovaných občanů provádí pseudokontroly komínů bez jakéhokoliv oprávnění, znalostí a vybavení.

Dále Ing. Sodomka uvedl, že se jako člen Společenstva kominíků ČR již několik let snaží o vytvoření technické komise, která by řešila konkrétní technické problémy a komunikovala s techniky příbuzných oborů v technické, nekonfrontační rovině.

Ing. Burišin doplnil informaci ze schůzky pracovní skupiny ke změně Z2 ČSN 73 4201 o sdělení a slib Ing. Jiříka, že zpracuje návrh na zjednodušený postup kontroly komína při výměně spotřebiče, který by nahradil revizi komínu, neboť revize spalinové cesty podle české normy je identická s přejímkou komína podle evropské normy. S tímto návrhem nesouhlasil Ing. Sodomka, který i v další diskuzi zastával názor, že by se při výměně spotřebiče měla v každém případě provádět revize spalinové cesty tak, jak je definovaná v čl. 11.2 ČSN 73 4201.

Miroslav Rozkošný reagoval na nesouhlas Ing. Sodomky zkušeností ze své praxe. Vyjmenoval všechny úkony, které by měla revizní zpráva spalinové cesty obsahovat podle ČSN 73 4201 a identicky i podle NV 91/2010. Zdůraznil, že např. prakticky všechny nové plynové spotřebiče do 50 kW mají teplotu spalin do 120 °C. Revizní zpráva by měla tedy obsahovat i výpočet spalinové cesty. Ten ale ve své dlouholeté praxi u předložených revizních zpráv ještě neviděl.

Dále poznamenal, že plynař je osobou, která je proškolena výrobcem plynového kotle k jeho montáži, opravě a údržbě, ale kominík pouze řeší komín bez potřebných znalostí o spotřebiči. Jinými slovy plynař řeší plynový kotel jako celek včetně odkouření (zejména C spotřebiče – musí znát výkon ventilátoru, odpor topného výměníku na straně spalin apod.) tak, jak je proškolen výrobcem spotřebiče, ale kominík provádí revizi a nezná základní údaje nutné pro bezpečný provoz plyn.spotřebičů. Při pravidelných kontrolách servisní technik např. u spotřebičů „C“ měří nejenom spaliny, ale i čistotu příchozího vzduchu pro spalování (jinými slovy kontroluje těsnost výdechového potrubí proti sacímu potrubí). Pokud by zjistil problém tak ho řeší opravou odkouření. Kominík, pokud by kontroloval odkouření spotřebičů „C“ a zjistil problém, tak stejně se musí volat servisní firmu, která tento problém vyřeší. Sám Ing. Sodomka uznal, že pokud by např. u plynového podokenního topidla došlo k netěsnosti mezi sacím a výdechovým potrubím tak plynové podokenní topidlo prostě zhasne a bude odstaveno z provozu. Stejný princip funguje i u tzv. turbokotlů, včetně kondenzačních kotlů, kde je tlaková nerovnováha hlídána manostatem spalin. Pojistka zde funguje stejně jako u plynového podokenního topidla. Případnou závadu však opět nebude odstraňovat kominík, ale plynař.

Další částí změny Z2 ČSN 73 4201 je obrázek znázorňující rozlišení odvodů spalin od plynových spotřebičů:


Podrobně diskutovanou částí debaty byla roční kontrola spotřebičů v provedení „C“. Ta je podle protiprávního výkladu Nařízení Vlády 91/2010 (NV 91/2010 definuje spalinovou cestu jako „komín a kouřovod“), vydaného Ministerstvem vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR, povinná pro všechny tyto spotřebiče i v případě, že odtah spalin je proveden do fasády, nebo nad střechu. Všichni účastníci debaty se shodli na tom, že takováto kontrola odtahů spalin ze strany kominíka je duplicitní kontrolou, kterou zákazník zbytečně platí. Závady na straně odtahu spalin (netěsnost, neprůchodnost) hlídá řídicí automatika kotle a servisní technik plynového spotřebiče při periodických kontrolách.

Problematikou legislativy a bezpečnosti spalinových cest se bude zabývat samostatný blok doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha 2014:


 
 
Reklama