Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provoz plynového spotřebiče a spalinové cesty z hlediska legislativy a praxe

V posledních 14 dnech došlo na TZB-info k výměně názorů na toto téma jak v článcích, tak v diskusi čtenářů. TZB-info se proto rozhodlo pozvat k diskusi všechny zúčastněné a vyjasnit stanoviska. Článek je rekapitulací problematiky před setkáním účastníků.

Po důkladném prostudování článků publikovaných na TZB-info a velkého množství diskuzních příspěvků jak u článků, tak i v diskuzním fóru TZB-info Komíny a kouřovody lze jistě souhlasit s několikrát zde opakovaným konstatováním, že současná platná legislativa je velmi složitá a nepřehledná a umožňuje různý výklad. Hlavním problémem je, že u konkrétní sestavy plynový spotřebič + spalinová cesta, která je asi nejčastějším technickým zařízením pro vytápění a přípravu teplé vody, se prolínají tři druhy legislativních norem. Zjednodušeně a laicky řečeno to jsou normy „plynařské“, „komínové“ a „požární“. A právě jejich velmi nízká vzájemná provázanost umožňuje rozdílný výklad jednotlivými účastníky procesu instalace a provozu uvedené soustavy. Vzhledem k tomu, že právě různý výklad legislativy často navíc odtržené od praxe zapříčiňuje současný stav, kdy na otravy oxidem uhelnatým (téměř výhradně při provozu plynových spotřebičů) umírá v ČR cca 300 osob.

Proto jsme se v redakci TZB-info rozhodli přispět k vyjasnění stanovisek pozváním jednotlivých účastníků a uspořádáním „kulatého stolu“ v redakci. Cílem prvního kola debaty, která proběhne příští týden, bude především zmapovat rozdílná stanoviska na „Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“. To je hlavním předmětem sporu mezi zástupci profesních skupin „kominíků“ a „plynařů“. Nařízení vlády je platné od 1. 1. 2011 a bylo vydáno k provedení zákona č. 133/185 o požární ochraně ve znění pozdějších zákonů.

Stručný výtah základních ustanovení nařízení vlády č. 91/2010

K pochopení podstaty sporu je nezbytné si nejprve vyjasnit základní pojmy z uvedeného dokumentu. Vzhledem k povaze sporu se omezíme na plynové spotřebiče a jejich spalinovou cestu.

Plynový spotřebič – je technické zařízení, ve kterém se teplo vznikající při spalování plynu (u nás nejčastěji zemního plynu, případně propanu, nebo směs propanu-butanu) předává do otopné vody nebo vzduchu. Toto předávání probíhá v teplosměnném výměníku. Podle způsobu přívodu vzduchu a odtahu spalin rozeznáváme spotřebiče v provedení A, B, C.

 • Provedení A – přívod vzduchu je z prostoru umístění spotřebiče a spaliny jsou odváděny do tohoto prostoru (např. plynový sporák).
 • Provedení B – přívod vzduchu je z prostoru umístění spotřebiče a spaliny jsou odváděny kouřovodem a komínem nad střechu budovy (např. běžný teplovodní plynový kotel v tzv. komínovém provedení).
 • Provedení C – přívod vzduchu i odtah spalin jsou vyvedeny pomocí soustředného potrubí nebo dvou oddělených potrubí spalin a vzduchu nad střechu nebo v definovaných případech na stěnu budovy (např. tzv. „turbokotel“, nebo kondenzační kotel).

Spalinová cesta – zařízení, které v našem případě zajišťuje odtah spalin od plynového spotřebiče. Sestává z kouřovodu a komínu. Kouřovod spojuje kouřové hrdlo plynového spotřebiče se vstupním hrdlem (sopouchem) komínu, tedy svislého průduchu ústícího v předepsané výšce nad střechou budovy.

Komentář: Spotřebiče v provedení C nemusí být zaústěny do komína, ale potrubí odvodu spalin může být vyvedeno nad střechu budovy nebo stěnou budovy (na fasádu).

Čištění spalinové cesty – je úkon, který NV 91/2010 ukládá provádět 1× ročně. Může ho provádět odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále kominík). O čištění spalinové cesty vydává kominík písemnou zprávu.

Komentář: Čištění v případě plynových spotřebičů se řeší v příslušných technických normách (ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest), nikoliv v předpisech řešících prevenci požárních rizik.

Kontrola spalinové cesty – je úkon, který NV 91/2010 ukládá provádět 1× ročně. Může ho provádět výhradně kominík. Sestává z kontroly celkem 5 definovaných bodů spalinové cesty a dále pak kontroly splnění požadavků zákona na ochranu ovzduší. O kontrole spalinové cesty vydává kominík písemnou zprávu.

Komentář: Kontroly v případě plynových spotřebičů je nutno řešit v příslušných technických normách (ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest), nikoliv v předpisech řešících prevenci požárních rizik.

Revize spalinové cesty – je úkon, který se provádí:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Může ho provádět výhradně kominík, který je současně revizním technikem komínů nebo revizním technikem spalinových cest. O revizi vydá tato odborně způsobilá osoba Revizní zprávu spalinové cesty podle vzoru, který je přílohou NV 91/2010. Nedílnou součástí revizní zprávy je technická zpráva, která mimo jiné obsahuje např. projektovou dokumentaci spalinové cesty, výpočet spalinové cesty a tlakovou zkoušku spalinové cesty.

Komentář: Ve zjevném nesouladu těmito požadavky na provádění revize komína je ČSN EN 15287-1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv, podle níž revize spalinové cesty v české legislativě odpovídá požadavkům v příloze O evropské normy na přejímku komína, z čehož jednoznačně vyplývá, že se provádí pouze po ukončení stavby (přestavby) komína.

Co NV 91/2010 neřeší?

Nařízení vlády se v žádném bodě nezmiňuje o čištění, seřizování a kontrole plynového spotřebiče do 50 kW.

Co je podstatou sporu „kominíků“ a „plynařů“?

Kominíci tvrdí, že pravidelné roční kontroly spalinových cest plynových spotřebičů jsou dány Nařízením vlády č. 91/2010, které je prováděcím předpisem platných zákonů o požární ochraně a tyto kontroly jsou tedy ze zákona povinné.

Tvrzení dokládají argumenty uvedenými např. v článku Ing. Jiříka – Je právním dokumentem nařízení vlády nebo odborné stanovisko?, nebo v diskuzi na TZB-info u dotazu Odkouření kondenzační kotle a kontroly/čistění kominíkem.

Plynaři tvrdí, že kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů prováděné kominíky neřeší ani ohrožení vznikem požáru, ani ohrožení osob otravou oxidem uhelnatým.

Tvrzení dokládají argumenty:

 1. Nebezpečí vzniku požáru u spalinové cesty plynového spotřebiče prakticky neexistuje a účinnou prevencí otrav oxidem uhelnatým je
  a) provedení výchozí revize plynového zařízení včetně odvodu spalin od hrdla spotřebiče do komínového průduchu. Tuto činnost provádí revizní technik plynového zařízení na základě údajů z revize komína provedené při jeho přejímce nebo z komínového štítku.
  b) následně prováděné provozní úkony, jako jsou provozní revize plynového zařízení, kontroly a servis podle Návodu pro instalaci a užívání. Samozřejmou povinností revizního nebo servisního technika plynových zařízení je ověření správné funkce spotřebiče včetně ověření funkce spolehlivého odtahu spalin.
 2. Provoz plynového spotřebiče konstruovaný k připojení na odvod spalin musí být vždy posuzován, kontrolován nebo zkoušen výhradně jako nedělitelný celek sestávající z vlastního spotřebiče a odvodu spalin od hrdla spotřebiče do komínového průduchu. Tyto úkony náleží dle platné legislativy výhradně do působnosti odborných profesí v oblasti plynových zařízení.

Je zřejmé, že posouzení argumentů a sjednocení stanovisek obou stran sporu je jen prvním krokem k řešení palčivé problematiky. O naléhavosti řešení svědčí např. i jedna z reakcí čtenáře u článku U odvodů spalin od plynových spotřebičů nepřipadá v úvahu riziko požáru:


Předmět: Kde začít a jak dál?
Autor: Waltr Sodomka uživatel: 110685
Datum: 26.11.2013 17:45

Je škoda, že diskuse na jistě zajímavé téma se redukuje na více méně vulgární osočování.

Světlou výjimkou je recenze Ing. Vališe, kterou lze chápat jako opravdu seriózní pohled na věc z hlediska plynaře.

Jako revizní technik spalinových cest souhlasím se závěrem, že je nutno jednat a že je nutno provést změny. Souhlasit lze bohužel i s tím, že kolem NV 91/2010 a před tím kolem zákona na ochranu ovzduší se nadělala spousta chyb. Situace se ještě více zkomplikovala tím, že výrobci a dodavatele komínů a odkouření využily příležitosti a ve svých projekčních a montážních manuálech přestaly respektovat pravidla daná stavebním zákonem, jeho prováděcí vyhláškou a konečně ČSN 73 4201.

Je tedy třeba hledat řešení přijatelná pro obě strany, jak pro plynaře, tak pro kominíky a současně donutit výrobce, montážní firmy, plynaře, kominíky a konečné uživatele k jejich akceptování a dodržování. A to bude patrně práce největší.

Většinou příspěvků se totiž jako červená nit vine heslo „mně se to nemůže stát, tak proč něco dodržovat“. Srovnání s Titanikem je více než na místě. Naším primárním problémem je nutnost začít spolu komunikovat a vytvářet pravidla, která budou skutečně v praxi použitelná. S články plnými nesmyslného osočování se tomu ovšem vzdalujeme.

Poznámka redakce:
Kulatý stůl LEGISLATIVA A BEZPEČNOST SPALINOVÝCH CEST se koná 4. 12. 2013 v redakci TZB-info. Cílem tohoto prvního setkání je základní vyjasnění stanovisek zúčastněných.
Pozvánku k diskusi jsme poslali všem, kteří se podíleli na článcích zveřejněných v poslední době na TZB-info, tj. do ČSTZ, do Společenstva kominíků a na VUT Brno.
Společenstvo kominíků nám bohužel odpovědělo oficiálním stanoviskem, kde je mimo jiné řečeno "necítíme potřebu se takového projektu zúčastnit, protože ani není důvod takový kulatý stůl organizovat. ....Projektů, na kterých se podílí ČSTZ a jeho příznivci, se účastnit odmítáme."
My v redakci si však i nadále myslíme, že vše, co může přispět k zpřehlednění situace a může v důsledku zabránit otravám oxidem uhelnatým a ochránit lidské životy, má smysl. A hra na antipatie je v tomto kontextu bizarní.
Vzhledem k tomu, že se jedná o téma zajímající širokou odbornou veřejnost, kulatý stůl zorganizujeme a informace z diskuse samozřejmě zprostředkujeme. Další pokračování odborné diskuze předpokládáme v rámci doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha v březnu 2014.

Zpět

 
 
Reklama