Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontext diskuse o nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Tiskový materiál Společenstva kominíků České republiky reaguje na skutečnost, že byl v závěru loňského roku v redakci internetového portálu TZB-info uspořádán „kulatý stůl“ k problematice různého výkladu NV č. 91/2010. SKČR odmítá účastnit se jakýchkoliv diskusí a považuje záležitost za uzavřenou a bezproblémovou.

V současnosti se objevují v některých médiích, která se profilují jako odborná, snahy o vyvolání diskuse, která by měla vést k úpravám Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jediným iniciátorem tohoto procesu je České sdružení pro technická zařízení, tedy soukromá organizace, která reprezentuje dosti omezenou skupinu odborníků na plynové spotřebiče.

Společenstvo kominíků České republiky se odmítá této diskuse přímo zúčastnit, zároveň však cítí povinnost odbornou i laickou veřejnost informovat o kontextu a všech důležitých souvislostech aktuálního dění.

Časopis TZB-info uspořádal ve středu 4. prosince 2013 kulatý stůl s názvem Legislativa a bezpečnost spalinových cest, jehož cílem by mělo být zpřehlednění situace kolem tématu spalinových cest a bezpečnosti osob. Pozvánku obdrželi zástupci ČSTZ, VUT i SKČR. Zástupci SKČR se zúčastnit odmítli, a to jednak kvůli časové kolizi akce se zkouškami revizních techniků spalinových cest a jednak kvůli tomu, že téma je již vyčpělé a jednou pro vždy za účasti všech možných subjektů vyřešené.

Protože nezaujatý a na věci nezávislý pozorovatel by mohl v návaznosti na snahy o vzkříšení debaty nabýt zkresleného dojmu, SKČR si dovoluje připomenout, jaká jednání již proběhla, kdo se jich zúčastnil a jaký byl jejich závěr.

NV 91/2010 nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Od té doby se konalo mnoho jednání mezi ČSTZ a dalšími subjekty (např. i Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR) k problematice jeho výkladu (je nutné podotknout, že dopad právní úpravy na spalinové cesty se s příchodem NV 91/2010 fakticky nezměnil). Série rozprav vedla k velkému kulatému stolu, který měl přinést závěrečný konsenzus za účasti všech důležitých institucí, jichž se problematika spalinových cest jakýmkoliv způsobem dotýká. Tento velký kulatý stůl se odehrál 10. října 2012 na půdě Ministerstva vnitra, konkrétně Generálního ředitelství HZS ČR. Na tomto místě je vhodné připomenout, že akce se konala výhradně na popud ČSTZ.

Jednání se zúčastnili zástupci několika ministerstev (průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj atd.), Svazu měst a obcí, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení a další. Nechyběli ani zástupci ČSTZ a SKČR. V případě všech uvedených organizací dorazili vrcholní představitelé. Vzhledem k výčtu a odborné erudici účastníků se všeobecně předpokládalo, že kulatý stůl přinese relevantní a nezpochybnitelné závěry.

Na základě široké diskuse a zapojení odborných stanovisek třetích osob (například člena legislativní rady vlády ČR nebo člena Evropské komise pro normalizaci) byl vypracován závěr, se kterým souhlasili téměř všichni zúčastnění. Pouze představitelé ČSTZ znění zaslaného zápisu odmítli, a jeho zpracování se tak následně protáhlo na několik měsíců.

Po sérii neúspěšných jednání mezi zpracovatelem zápisu a ČSTZ se nakonec Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR obrátilo na Český plynárenský svaz (ČPS), tedy zastřešující organizaci, pod kterou ČSTZ též spadá (jde o jeden ze subjektů tohoto svazu). V návaznosti na několik schůzek, kterých se na Ministerstvu vnitra – GŘ HZS ČR zúčastnili vrcholní představitelé ČPS, byl zápis přepracován a následně rozeslán všem účastníkům listopadového kulatého stolu.

Protože ke konečnému znění zápisu, které bylo zpracováno na základě připomínek ČPS, již nikdo nevznesl žádné námitky či připomínky, dalo se předpokládat, že záležitost je definitivně uzavřena. Dohodnuté znění výkladu bylo navíc zapracováno do knihy Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů (právní aspekty), jejímž autorem je František Vavera z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a kolektiv. Bez ohledu na tento vývoj zástupci ČSTZ i nadále usilují o revize či úplné zrušení NV 91/2010 Sb. Protože při tom užívají zcela stejných argumentů jako před konáním „velkého kulatého stolu“, nelze si jejich počínání vysvětlit jinak než jako účelovou lobby.

Již po mnoho let je přitom jasně definované, co při kontrole spotřebiče paliv dělá servisní technik a co při kontrole spalinové cesty dělá kominík (včetně spotřebičů na zemní plyn kategorie B i C a kondenzační techniky). Existují tzv. pravidla praxe, národní soustava povolání, ze které vycházejí nejen osnovy učňovského školství, ale i standardy profesních kvalifikací, a v neposlední řadě i již zmíněná metodika Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a výklady jiných subjektů. Všechny tyto i mnohé další argumenty už byly vysloveny a písemně předány ČSTZ. Zástupci ČSTZ je ovšem nikdy nepřijali, a dokonce ani nezpochybnili. V tomto kontextu se nikdo nemůže představitelům SKČR divit, že se odmítají přímo účastnit aktuálních aktivit ČSTZ v souvislosti s NV 91/2010 Sb.

Na závěr je na místě zdůraznit, že SKČR není zapřísáhlým nepřítelem odborníků na plyn. Některé aktivity ČSTZ kominíci dokonce podporují – například chvályhodnou snahu přesvědčit státní orgány o tom, aby se kontrola, servis a čištění plynových spotřebičů objevily jako povinnosti v legislativě (přímo v zákonné úpravě). Také to dokazuje, že pro SKČR stále zůstává prioritou bezpečí obyvatel. Je nezpochybnitelným faktem, že nehledě na používaný druh paliva vyžaduje náležitou péči jak spotřebič, tak spalinová cesta. A takovou péči může oběma částem soustavy zajistit pouze odborník: o spotřebič (i součást spotřebiče) se musí postarat servisní technik a o spalinovou cestu kominík.