Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti z tohoto nařízení jsou nově od začátku roku 2016 uvedeny v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest ve Vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Jaké podmínky podle těchto právních předpisů platí pro čištění a kontrolu spalinových cest?

Způsob čištění spalinové cesty/p>

 1. Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
 2. Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Způsob kontroly spalinové cesty

 1. toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 3. zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 4. spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 5. zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 6. jejího stavebně technického stavu a
 7. toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

Zpráva z čištění a kontroly musí obsahovat
Identifikaci objednatele, majitele a adresu, kde byla práce provedena a identifikaci oprávněné osoby, která čištění a kontrolu provedla.

Další údaje, které je oprávněná osoba (kominík) ve zprávě povinna uvést, jsou:

 • Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv
 • Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici)
 • Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě
 • Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě
 • Termín odstranění zjištěných nedostatků

V závěru pak musí být uvedeno, zda spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu vyhovuje.

Revize spalinové cesty se provádí

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, proveden a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

V právním předpisu jsou uvedeny i další podrobnosti (vzor revizní zprávy, podrobnosti provádění revize apod.)

V případě, že čištění, kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem, nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě může být oprávněné osobě podle požárního zákona (v případě čištění a kontroly jsou to držitelé živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě revize je to revizní technik spalinových cest) uložena pokuta ve výši do 50 000 Kč. U vlastníka nebo provozovatele objektu, který je zároveň právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s požárním zákonem je výše pokuty stanovena ve výši do 100 000 Kč.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečné vytápění.