Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odpovědnost podnikatelů

Co znamená odpovědnost za škodu? Škodu chápe český právní řád jako újmu na jmění vyčíslitelnou v penězích. Ta může být majetkového, i nemajetkového charakteru. CTI ČR zjišťuje mezi členy zájem o pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů.

Poslední dobou je stále častějším tématem otázka odpovědnosti podnikatelů. Cílem současné aktivity CTI ČR směrem ke svým členům je vysvětlit v jakých případech a do jaké míry jsou podnikatelé odpovědní za škodu, kterou způsobí.

Škodu chápe český právní řád jako újmu na jmění vyčíslitelnou v penězích. Ta může být majetkového, i nemajetkového charakteru. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ), podobně jako předchozí legislativa říká, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobí. Pomineme-li specifické případy objektivní odpovědnosti, potom při porušení právní povinnosti vzniká škůdci závazek k náhradě způsobené škody. Rozsah takové náhrady také stanovuje NOZ. Přestože NOZ upřednostňuje tzv. naturální restituci, tedy uvedení poškozeného do původního stavu, nejčastěji se újma vyjadřuje v penězích. Zákonnými podmínkami pro vznik obecné odpovědnosti za škodu jsou:
  • vznik škody
  • zavinění
  • příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti škůdce a vzniklou škodou.

V praxi to znamená, že při splnění výše uvedených zákonných podmínek škůdce odpovídá za škodu, kterou způsobí a je povinen k její náhradě v celém rozsahu. Škoda potom může vzniknout jak v běžném životě, tak při výkonu povolání.
Příkladů z praxe existuje celá řada a zejména při výkonu profese topenáře či instalatéra může mít drobné opomenutí fatální následky, například v podobě vytopení celého domu. Pokud má potom takový topenář, či instalatér splácet na základě rozhodnutí soudu v pravidelných měsíčních splátkách jednotlivým poškozeným nájemníkům vzniklou škodu, jedná se často o astronomickou částku, kterou je takto povinen platit i desítky let.


Důležité je také srovnání odpovědnosti za škodu zaměstnanců, kteří vykonávají svou činnost na základě pracovní smlouvy, a podnikatelů. Pomineme-li případy, kdy zaměstnanec způsobí škodu pod vlivem návykové látky, nebo úmyslně, potom odpovídá zaměstnavateli škodu maximálně do výše 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. Tuto ochranu poskytuje zaměstnancům zákoník práce dle §257. Podnikatelům však zákoník práce, ani žádný jiný zákon jejich odpovědnost nijak nelimituje. To znamená, že právnické osoby i OSVČ ručí za způsobenou škodu celým svým majetkem.

Prevencí může být nejen zodpovědný a profesionální přístup při výkonu profese, ale také pojištění.

Kdo se má ale v džungli všech pojišťoven a jejich pojistných produktů správně orientovat? Kdo na druhou stranu nemá osobní zkušenost, nebo nezná případ ze svého okolí, kdy pojišťovna vzniklou škodu nezaplatila? Každá pojišťovna má jiný rozsah pojištění a také své specifické výluky z pojištění. Pokud má běžný člověk podrobně zkoumat všechny pojistné podmínky a druhy odpovědnosti (obecná, profesní či odpovědnost zaměstnanců), často to znechutí natolik, že se od pojištění ustoupí.

Členové CTI ČR budou mít možnost připojit se k rámcové pojistné smlouvě a získat tak pojištění za výhodnějších podmínek.

Cech topenářů a instalatérů oslovil odborníky a konzultoval s nimi problematiku vhodného pojištění. Např. autorizované osoby, členové ČKAIT, jsou v rámci Komory pojištěni pojištěním profesní odpovědnosti, a to alespoň na minimální limit 250 tis. Kč. Pojištění profesní odpovědnosti je ale jen část odpovědnosti, kterou lze pojistit, a ne pro všechny je vhodné. Neméně důležité je pojištění obecné odpovědnosti neboli pojištění provozní odpovědnosti.

Pokud máte zájem stát se členem CTI ČR a využít výhodné možnosti pojištění rizik, kontakujte CTI ČR.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama