Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje kontrolu provozu kotlů přímo v domácnostech

Schválená novela zákona o ochraně ovzduší má dlouhodobou podporu zástupců starostů obcí, zvláště těch, které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech novela zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do 2,5 mikrometru.

Jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví.

Třetina obyvatel České republiky žije v oblastech s překročenými imisními limity pro denní koncentrace prachových částic PM10 a přibližně polovina obyvatel je vystavena nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a)pyrenu. Velkým producentem prachových částic jsou lokální topeniště, která vypouští do ovzduší přibližně 38 % všech částic PM10 a téměř 90 % všech emisí benzo(a)pyrenu.

„Průměrná obec, v níž její obyvatelé používají k vytápění svých obydlí tuhá paliva, může vyprodukovat srovnatelné množství dioxinů jako jedna velká spalovna odpadů. Spalovny odpadu oproti domácím topeništím podléhají přísné kontrole z hlediska jejich provozu a emisí znečišťujících látek,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

 © Gudellaphoto – Fotolia.com
© Gudellaphoto – Fotolia.com

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší.

Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí motivuje občany k výměně starých nevyhovujících kotlů i finančně, a to z Operačního programu Životní prostředí tzv. kotlíkovými dotacemi, v nichž je do roku 2020 určeno 9 mld. Kč na výměnu minimálně 80 000 neekologických kotlů.

Novinkou novely jsou pružnější a efektivnější pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací i regulací. Také bude možné vzájemné uznávání emisních plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón. Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavedla přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m−3 se snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m−3 od roku 2020. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

 
 
Reklama