Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet teplovodného podlahového vykurovania v programe TechCON 4.0 vs EN 1264

V článku se hodnotí přesnost výpočtu výkonu podlahového vytápění v programu TechCON 4.0 v porovnání s výpočtem podle EN 1264. Přesností tohoto výpočtu se již dříve zabýval Ing. Jozef Bugáň. Ve svém článku Výpočet a návrh teplovodného podlahového vykurovania však uváděl příliš velké rozdíly ve výsledcích a mnohé použité postupy zde nebyly dostatečně vysvětleny. Může se výpočet použitého programu opravdu tak lišit? Nemohly být rozdíly v uvedeném článku způsobeny také nesprávným postupem při výpočtu podle EN 1264, anebo také vlivem rozdílných vstupních dat obou výpočtů?
V tomto článku jsme proto porovnali oba výpočty na shodném projektu a ve stejném programu, čímž se úplně eliminovala chyba vstupních údajů. Správnost postupu při výpočtu podle EN 1264 jsme zase potvrdili porovnáním výsledků výpočtu dvěma nezávislými programy.

Pri každom výpočtovom programe si kladie užívateľ rovnakú otázku – sú jeho výpočty naozaj spoľahlivé? Dôsledkom tejto dilemy sú zväčša rôzne testy a porovnávania výpočtov. Je preto zrejmé, že sa tomuto nevyhol ani jeden z u nás najpoužívanejších programov, program TechCON. Jedno takéto porovnanie publikoval vo svojom článku aj Ing. Jozef Bugáň.

Ing. Bugáň v článku porovnával výpočet podlahového vykurovania programu TechCON s výpočtom podľa EN 1264. Pre porovnanie zvolil verziu TechCON 4.0 (vydanú na prelome roku 2007/2008, ktorá počítala podľa tepelno-technického výpočtu známeho ako tzv. výpočet podľa prof. Cihelku a kombinácie tohto výpočtu s výpočtom poľa EN 1264 z roku 1998). Rozdiely vo výsledkoch boli podľa článku výrazné.

Nakoľko s programom TechCON pracujem dlhú dobu a tiež sa podieľam na jeho vývoji a testovaní, po prezretí výsledkov som nemohol uveriť, že uvedené rozdiely môžu až tak veľké. Položil som si preto úplne rovnakú otázku – je toto porovnanie naozaj spoľahlivé? Sú uvedené rozdiely výsledkov dôsledkom použitej metodiky výpočtu v programe TechCON alebo nastala chyba pri porovnávaní?

Táto otázka ma viedla k napísaniu tohoto článku. Píšem ho úplne nestranne, z pohľadu užívateľa programu. Cieľom článku je len porovnanie a overenie správnosti uvedeného testu od Ing. Jozefa Bugáňa.

Nakoľko od verzie 5.0 počíta program TechCON už podľa EN 1264 ale umožňuje zapnúť aj starší výpočet, môžem porovnať oba spôsoby výpočtu na tom istom projekte v programe TechCON, a to len prepnutím spôsobu výpočtu. Týmto eliminujem akékoľvek odchýlky spôsobené napr. rozdielom v skladbe podlahy, okrajových podmienkach a pod.

1. Porovnanie výpočtov programu TechCON 4.0 s výpočtom podľa EN 1264 publikované Ing. Jozefom Bugáňom

Ešte pred samotným porovnaním v programe som sa však pozrel na porovnanie výpočtu v spomínanom článku.

Uvedený porovnávací test bol zameraný na zistenie odchýlky výsledkov programu TechCON a výsledkov podľa EN 1264. Pre porovnávací test boli použité firemné verzie programu TechCON (KKH, IVAR, REHAU, UPONOR, SHÜTZ). V dobe publikácie článku boli k dispozícii vo verzii 4.0 a 4.0B. Autor neuvádza pre svoje výpočty podľa EN žiaden použitý software, preto je pravdepodobné, že boli vykonané ručne.

Tabuľka výsledkov publikovaná v pôvodnom článku (z pôvodnej tabuľky sme vybrali výsledky systému REHAU a Universa):

SystémRozostup rúrok T
[m]
Merný tepelný výkon
smerom hore q
Merná tepelná strata
smerom dole qu
Tepelný výkon podlahovej plochy QRozdiel
[%]
EN 1264TechCONEN 1264TechCONEN 1264TechCON
Universa0,15070,354,99,68,347537121,9
0,15070,354,99,68,332925721,9
0,07585,462,110,48,721815827,5
Rehau0,15070,355,69,68,447537620,8
0,15070,355,69,68,432926021,0
0,10079,960,310,18,620415424,5

Na základe uvedenej uvedenej tabuľky je zrejmé, že program TechCON dáva v priemere o 20 % nižší výkon ako uvádzaný výpočet podľa EN 1264. Tu je namieste položiť si otázku, kde nastal problém? V programe, alebo v teste? Pozrel som sa preto na uvedené výsledky testu podrobnešie.

V uvedenom článku chýba najdôležitejšia vec, ktorou je overenie správnosti výsledkov porovnávacieho výpočtu, ktorý použil autor článku. Preto som sa rozhodol preveriť aspoň niektoré výsledky a zistiť, či sa v porovnávacom výpočte môžu vyskytovať nejaké chyby.

1. Všimnime si, že merný teplný výkon smerom hore je pre obidva systémy (Universa, Rehau) a pre rozostup 0,150 m podľa výpočtu autora článku (EN 1264) rovnaký (70,3 a 70,3), pričom výpočty z programu TechCON sú pre každý systém iné (54,9 a 55,6). Jeden z výpočtov je teda nesprávny.

Autor uvádza nasledovné parametre použitých systémov:

REHAU:rúrka Rautherm S 17×2,0 mm
systémová doska hrúbka 30 mm, tep. vodivosť 0,040 W/m2K
Universa:rúrka 4vrstvová PB 17×2,5 mm
systémová doska hrúbka 30 mm, tep. vodivosť 0,040 W/m2K

Ako vidno jediný rozdiel je v hrúbke steny rúrky. Hrubšia stena rúrky Universa kladie väčší tepelný odpor, čo spôsobuje jej menši merný tepelný výkon, tak ako to správne udáva program TechCON. Autor sa pravdepodobne dopustil nepresnosti výpočtu hodnoty súčiniteľa B, ktorý je obtiažne spočítať bez pomoci softwaru a použil preddefinovanú hodnotu 6,7 (vhodnú však len pre rúrku s hrúbkou steny 0,002 m a vodivosťou 0,35 W/m2K).

Pre názornosť uvediem vplyv rozdielu výsledkov pri použití preddefinovanej hodnoty súčiniteľa B a reálnej hodnoty určenej softwarom, v závislosti od rozostupu potrubí, na ploche 10 m2. Ako vidno na nasledujúcej tabuľke, už tu vzniká prvá chybová odchýlka do výšky 2 % v porovnávacom výpočte.

SystémRúrkaSúčiniteľ BRozostup 150 mmRozostup 100 mm
Hodnota BVýkon [W]Hodnota BVýkon [W]
Rehau VarionovaRautherm S 17×2,0Vypočítaný6,8377316,805839
Rehau VarionovaRautherm S 17×2,0Preddefinovaný6,77166,7826
Rozdiel 2,05 %Rozdiel 1,55 %

Je pravdou, že to však stále dostatočne nevysvetľuje veľkosť vyše 20 % odchýlky. Je to však zároveň prvý z dôkazov, na základe ktorého je už opodstatnené tvrdenie, že uvedený výpočet nie je dostatočne relevantný pre použitie na overenie správnosti iného výpočtu.

2. Všimnime si preto ďalší dôležitý fakt, ktorý je skrytý medzi riadkami. Autor v článku uvádza všetky parametre systémov použité pri výpočte, avšak jeden údaj neuvádza. A tým je použitý teplotný spád. Pri výpočte podľa EN 1264 autor pravdepodobne použil jednotný teplotný spád. Program TechCON je však nastavený tak, aby našiel vždy najvhodnejší teplotný spád pre dosiahnutie požadovaného výkonu, pri dodržaní okrajových podmienok ako je teplota podlahy a pod. Tu je predpoklad, že autor nezablokoval teplotný spád v programe a ponechal ho na automatike, čím mohol dosiahnuť program tak odlišné výkony.

Nakoľko nemám presné informácie o výpočtovom postupe autora pri vykonávaní testu, ani overenie o správnosti výpočtov, všetky ďalšie úvahy by boli len dohady. Pri teste výpočtu je nesmierne dôležité dodržať úplne presne všetky vstupné a výpočtové parametre. Nakoľko nedokážem posúdiť ako boli dané podmienky pri tomto teste dodržané, rozhodol som sa spraviť rovnaký test priamo v programe TechCON vo verzii 6.0, na tom istom projekte, len prepnutím metodiky výpočtu. Týmto eliminujem akúkoľvek chybu vstupných údajov.

2. Overenie správnostu výpočtov teplovodného podlahového vykurovania podľa EN 1264 v programe TechCON 6.0

Pre základný výpočet som si zvolil metodiku podľa EN 1264 podľa novelizácie z roku 2012, s ktorou budem porovnávať pôvodný tepelnotechnický výpočet z verzií TechCON 4.0.

Aby som hneď na začiatku vylúčil chyby spôsobené nesprávnym výpočtom podľa EN 1264, najprv som sa rozhodol preveriť správnosť výpočtov programu. Pre účely tohoto článku som si zvolil porovnanie výpočtu podľa EN 1264 v programe TechCON 6.0 s programom HT-2000 a programom Termoplan.

Pre programy boli použité rovnaké vstupné parametre:

 • plocha podlahy10 m2
 • teplota v miestnosti20 °C
 • teplota pod podlahou miestnosti5 °C
 • teplota prívodnej vody35 °C
 • požadovaný tepelný výkon1000 W

Pre programy boli použité rovnaké výpočtové parametre:

 • rozostup potrubí75 mm
 • teplotný spád5 K

Pre programy boli použité rovnaké parametre materiálov:

 • zhodná systémová doska(IVAR, KKH)
 • zhodná rúrka(IVAR, KKH)
 • zhodná skladba podlahy:
  obr

Ako vidno na nasledujúcich výrezoch z oboch programov (TechCON 6.0 a HT 2000), výsledky sa úplne zhodujú. 

TechCON 6.0: testovaný systém IVAR

HT-2000: testovaný systém IVAR
HT-2000: testovaný systém IVAR

Na uvedených obrázkoch vidno, že výsledky v oboch programoch sú zhodné.
 

TechCON 6.0: testovaný systém KKH

Termoplan: testovaný systém KKH
Termoplan: testovaný systém KKH

Rovnaká zhoda sa dosiahla aj s programom Termoplan.

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn výsledkov z oboch testov:

Použitý softwareSystémRúrkaPožadovaný výkon
[W]
Dosiahnutý výkon
[W]
Chýbajúci výkon
[W]
Rozostup
[mm]
Počet okruhovTeplotný spád
[K]
Prietok
[kg/h]
TechCONIVAR TH 30PALPEX – THER XS 16×2,01000809191752583,8
HT 2000IVAR TH 30PALPEX – THER XS 16×2,01000809191752583
TechCONGabotherm 1-2-3HR-PB 15×1,510009991752599,8
TermoplanGabotherm 1-2-3HR-PB 15×1,510009991752596,5

Na základe uvedených porovnaní a zhode výsledkov s dvomi nezávislými výpočtovými programami súčasne môžem prehlásiť výpočet programu TechCON 6.0 podľa EN 1264 za overený a správny.

3. Porovnanie výsledkov výpočtovej metódy programu TechCON 4.0 versus EN 1264

Teraz môžem konečne pristúpiť k porovnaniu oboch výpočtov (TechCON 4.0 vs EN 1264). Oba výpočty vykonám v jednom programe na tom istom projekte. Týmto zaručím úplnú korektnosť vstupných veličín do výpočtu a eliminujem akúkoľvek chybu vstupných údajov. Pre výpočet použijem projekt, ktorý som použil v bode 3 tohoto článku, pri overovaní správnosti výpočtu programu TechCON podľa EN 1264.

Cieľom tohto testu bude zistiť veľkosť chybovej odchýlky a preukázať, či výpočtová metóda programu TechCON 4.0 skutočne poskytuje výrazne nižšie výkony ako výpočet podľa normy EN 1264.

Použil som štyri rozdielne stavy. Keramickú dlažbu a plávajúcu podlahu a dve teploty prívodu 40 °C a 36 °C.

Teplota prívodnej vody:40 °C
Podlahová krytina:keramická dlažba
Teplota v miestnosti:20 °C
graf 1: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov. CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
graf 1: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov
CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
Δt
[K]
(ts − ti)
[K]
Q – EN 1264
[W]
Q – TechCON 4.0
[W]
Odchýlka
[%]
515939901−4,0
614908872−4,0
713877843−3,9
812846814−3,8
911813785−3,4
1010779756−3,0
119744727−2,3
128707698−1,3
1376696690,0
1466286401,9
1555846114,6
Δt – teplotný spád
(ts − ti) – rozdiel medzi teplotou vratnej vody a teplotou interiéru [K]
Q – výkon podlahovej plochy 10 m2
Teplota prívodnej vody:40 °C
Podlahová krytina:plávajúca podlaha
Teplota v miestnosti:20 °C
graf 2: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov. CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
graf 2: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov
CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
Δt
[K]
(ts − ti)
[K]
Q – EN 1264
[W]
Q – TechCON 4.0
[W]
Odchýlka
[%]
515481473−1,7
614465457−1,7
713450442−1,8
812433427−1,4
911416412−1,0
1010399396−0,8
1193813810,0
1283623661,1
1373433512,3
1463223354,0
1552993207,0
Δt – teplotný spád
(ts − ti) – rozdiel medzi teplotou vratnej vody a teplotou interiéru [K]
Q – výkon podlahovej plochy 10 m2
Teplota prívodnej vody:36 °C
Podlahová krytina:keramická dlažba
Teplota v miestnosti:20 °C
graf 3: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov. CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
graf 3: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov
CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
Δt
[K]
(ts − ti)
[K]
Q – EN 1264
[W]
Q – TechCON 4.0
[W]
Odchýlka
[%]
511721671−6,9
610690644−6,9
79657612−6,8
88623582−6,6
97588553−6,0
106551524−4,9
115511495−3,1
124468465−0,6
1334204363,8
1423724079,4
15131337820,8
Δt – teplotný spád
(ts − ti) – rozdiel medzi teplotou vratnej vody a teplotou interiéru [K]
Q – výkon podlahovej plochy 10 m2
Teplota prívodnej vody:36 °C
Podlahová krytina:plávajúca podlaha
Teplota v miestnosti:20 °C
graf 4: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov. CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
graf 4: Znázornenie priebehu odchýlky výkonov
CIH – výpočet podľa TechCON 4.0, EN – výpočet podľa EN 1264
Δt
[K]
(ts − ti)
[K]
Q – EN 1264
[W]
Q – TechCON 4.0
[W]
Odchýlka
[%]
511369351−4,9
610353335−5,1
79337320−5,0
88319305−4,4
97301290−3,7
106282274−2,8
115262259−1,1
1242392442,1
1332152296,5
14218921312,7
15116219822,2
Δt – teplotný spád
(ts − ti) – rozdiel medzi teplotou vratnej vody a teplotou interiéru [K]
Q – výkon podlahovej plochy 10 m2

4. Vyhodnotenie

Ako vidno na hore uvedených výsledkoch, skutočná odchýlka výsledkov verzie programu TechCON 4.0 a EN 1264 kolíše. Pri menších rozostupoch dáva TechCON 4.0 nižšie výkony (s odchýlkou od 1,7 % max. do 7,2 %) a pri väčších rozostupoch zase výkony menšie.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam prehľad odchýliek výpočtov v závislosti od teploty prívodu, podlahovej krytiny a teplotného spádu:

Teplota prívodupodlahová krytinaΔtodchýlkaΔtodchýlkaΔtodchýlka
40keramická dlažba5−4,0 %154,6 %130,0 %
40plávajúca podlaha5−1,7 %157,0 %110,0 %
36keramická dlažba5−7,2 %1520,8 %12−0,6 %
36plávajúca podlaha5−4,9 %1522,2 %11−1,1 %

Ako vidno z tabuľky:

 • pri malom Δt (5 K), sa s menším odporom podlahovej krytiny odchýlka výsledkov zväčšuje (keramická dlažba −4,0 , plávajúca podlaha −1,7 %).
 • pri veľkom Δt (15 K), sa s menším odporom podlahovej krytiny odchýlka výsledkov zmenšuje (keramická dlažba 4,6 %, plávajúca podlaha 7,0 %).
 • pri stredných hodnotách Δt (okolo 11 K) sú výsledky identické pre oba spôsoby vypočtu
 • pri bežných hodnotách Δt (od 5 K do 13 K) sú výsledky s prijateľnou odchýlkou do 7 %

Ako vidno grafoch, krivka priebehu výkonov z verzie TechCON 4.0 (podľa tepelno-technického výpočtu) má lineárny charakter. Naopak krivka podľa EN 1264 má priebeh nelineárny. Výpočet podľa EN 1264 zaznamenáva výrazný prepad výkonu však jedine v extrémnom prípade, keď sa teplota spiatočky veľmi blíži k teplote miestnosti (ako vidno na grafe 3 a 4). To znamená pri najnižšom dostupnom výkone.

Príčina, ktorá spôsobuje rozdiely v týchto extrémnych prípadoch je spôsobená metódou výpočtu rozdielu teploty, medzi strednou teplotou vykurovacej vody a teplotou miestnosti (tento výpočet bol napr. pre verzie 5.0 už upravený podľa EN):

A) Tepelno-technický výpočet:

ΔϑH = (ϑV + ϑR) / 2 − ϑi
 

B) EN 1264:

vzorec
 

kde je

ϑi
– teplota miestnosti
ϑV
– teplota prívodnej vody
ϑR
– teplota vratnej vody

5. Záver

Na základe uvedených prepočtov vidno že výpočet podľa EN 1264 je presnejší a lepšie zohľadňuje extrémne prípady.

Výrazná odchýlka medzi oboma výpočtami nastáva teda len v extrémnych prípadoch, keď je Δt > 13 K a pri nesprávnom návrhu, kde sa teplota spiatočky takmer rovná teplote miestnosti. Tieto návrhy môžeme teda v praxi úplne vylúčiť.

Navyše stav (keď program navrhne maximálny teplotný spád Δt = 15 K) nastane jedine v prípade prekurovania miestnosti. Program sa totiž snaží maximálne znížiť výkon. Preto v tomto prípade nepresnosť výpočtu nemôže mať dopad na komfort v miestnosti.

Pri bežných hodnotách teplotného spádu (do 13 K) sú rozdiely medzi oboma metódami výpočtu zanedbateľné a neprevyšujú odchýlku 7 %.

6. Zhrnutie

V závere ešte uvediem zoznam metodík výpočtu podlahového vykurovania v dostupných verziách programu TechCON, nakoľko myslím, že takáto informácia ešte nebola publikovaná, a môže v budúcnosti niekomu pomôcť.

Metodiky výpočtov teplovodného podlahového vykurovania v dostupných verziách programu TechCON

 • Verzia TechCON 4.0 (vydaná na prelome roku 2007/2008) (ktorú použil autor článku pri porovnávacom teste) počítala podľa tepelno-technického výpočtu (známeho ako tzv. výpočet podľa prof. Cihelku) a kombinácie tohto výpočtu s výpočtom poľa EN 1264 z roku 1998.
 • Verzia TechCON 5.0 (vydaná na prelome roku 2009/2010) obsahovala úpravu výpočtu poľa EN 1264 z roku 2009. Pre staršie projekty (z verzií 4.0) program sa program automaticky prepína na pôvodný tepelno-technický výpočet, aby nedošlo k odlišným výsledkom.
 • Od verzie TechCON 6.0 počíta program výlučne podľa novelizácie EN 1264, z konca roku 2011, a je možné prepínať metodiku výpočtu medzi pôvodným tepelno-technickým výpočtom a výpočtom EN 1264 aj manuálne. Tým je možné aj staršie projekty (z verzií 4.0) prepnúť do výpočtu podľa EN 1264. Túto možnosť prepínania výpočtu teraz využijeme pre porovnanie oboch metodík.
 
Komentář recenzenta Ing. Jindřich Matějka

Porovnání výpočtových programů podlahového vytápění s normou je rozhodně potřebné a užitečné, případné odchylky by neměly přesahovat u profesionálních SW 5 %. Porovnávaný případ by bylo vhodné doplnit ještě srovnáním vypočtených hodnot u podmínek, které jsou při instalaci v novostavbě domu nejběžnější, tedy například rozteč 150 mm, instalace v 1. NP nepodsklepeného objektu, 80 mm podlahového polystyrenu pod systémovou deskou, dlažba na povrchu, vstupní teplota cca 35 °C, teplotní rozdíl 6 K.
Zkoumaný případ s roztečí 75 mm a systémovou deskou 30 mm proti 5 °C pod podlahou je v praxi spíše výjimečný. Podívejte se na výsledky popsaného zadání.

English Synopsis
Calculation of underfloor heating in program TechCON 4.0 vs. EN 1264

Article reviews the accuracy of the calculations of the underfloor heating in TechCON 4.0 version compared with calculations according to EN 1264.
Precision of calculations has been already compared in article “Calculation and design of hydronic floor heating” (Ing. Josef Bugáň). Article stated big differences in results, and several procedures were insufficiently explained. Is it possible that the calculation of commonly used program varies that much?
Could it be that these differences were caused by an incorrect procedure in the calculation according to EN 1264 or even by differences in the input data in both calculations?
In this article, we therefore compared the two calculations on the same project and the same program, thus completely eliminating input errors.
Correctness of the calculation procedure according to EN 1264 we verified by comparing the results of calculations with two independent programs.

 
 
Reklama