Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro bezpečný provoz plynových spotřebičů. Kromě otázky návrhu a realizace věnuje pozornost problematice zanedbávané údržby plynových spotřebičů kategorie B a C.

Podmínky provozu spotřebičů kategorie B a C, které souvisí s problematikou přívodu vzduchu pro spalování a s podmínkami odvodu spalin vyplývají ze schématu spotřebičů uvedených na obr. 1 a 2.

Spotřebiče kategorie B

Vzduch pro spalování odebírají z prostoru, kde jsou instalovány, a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem do venkovního prostoru. Typickými představiteli jsou plynové průtokové ohřívače nebo plynové kotle.

Obr. 1 - Schéma spotřebiče kategorie B

Spotřebiče kategorie C

Vzduch pro spalování odebírají z venkovního prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru. Typickým představitelem jsou plynové kotle nebo podokenní topidla.

Obr. 2 - Schéma spotřebiče kategorie C


Porovnání podmínek při zřizování a provozu spotřebičů kategorie B a C je uvedeno v následujícím schématu:

SPOTŘEBIČE KATEGORIE B
 • Prostorové požadavky
 • Přívod vzduchu do prostoru
 • Zákaz zařízení vytvářející podtlak
 • Zákaz odvodů do míst s komínovým efektem
 • Nutnost otvorů u podlahy
 • Velký vliv nečistot na bezpečnost provozu
 • Nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku
 • Nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem
 • Nutnost prohlídek komínu
 • Nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných
SPOTŘEBIČE KATEGORIE C
 • Vyústění odvodu spalin bez obtěžujícího vlivu na okolí
 • Přívodní potrubí pro spalovací vzduch
 • Bez rizika otrav

Je zcela nepochybné, že vyšší míru bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí nabízejí plynové spotřebiče C.


Obr. 4 - Detailní pohled na vyjmuté znečištěné trysky z difuzoru

Na obrázcích 4 a 5 je ukázka spotřebiče se zanedbaným servisem. Spotřebič v tomto stavu produkuje ve spalinách vysoké hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého tj. 22661 ppm CO, jak vyplývá z protokolu měření na obr. 6a).


Obr. 5 - Pohled proti světlu na znečištěné lamely výměníku

V případě provedení potřebných servisních úkonů spočívajících zejména v odstranění nečistot v místě trysek u difuzoru a vyčištění výměníku (viz. obr. 7) jsou hodnoty koncentrace CO ve spalinách v hodnotách 25 ppm CO jak vyplývá z protokolu na obr. 6b), které leží pod hodnotou hygienické meze pro 8 hodinovou pracovní dobu, tj. 30 ppm CO.


Obr. 6 - Výsledky měření na kotli


Obr. 7 - Pohled proti světlu na výměník po vyčištění lamel výměníku

Schéma průtoku spalin v kotli při různých provozních stavech je uvedeno na obr. 8. Z obrázku jsou patrné jednotlivé provozní stavy kotle:

 1. Plynový kotel s průchodným výměníkem a plně funkčním odvodem spalin.
 2. Plynový kotel se znečištěným výměníkem, špatně průchodným pro spaliny; spaliny obtékají výměník ze spodní části, hromadění spalin u ústí hořáku způsobuje nedokonalé spalování s tvorbou velkého množství CO ve spalinách. Spaliny odcházejí prostorem mezi výměníkem a krytem kotle do okolí; v důsledku toho nedojde k aktivaci pojistky proti zpětnému toku spalin.
 3. Plynový kotel s průchodným výměníkem, ale poruchou v odvodu spalin (neprůchodný kouřovod, komín apod.). Dochází k vracení spalin do prostoru se spotřebičem okolo čidla pojistky proti zpětnému toku spalin, která zabezpečí odstavení kotle z provozu do 120 sekund (požadavek podle ČSN EN 297).


Obr. 8 - Schéma průtoku spalin v kotli při různých provozních stavech

DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍCH VLIVŮ

Na následujícím schématu jsou uvedena zařízení, která mají bezprostřední vliv na průběh otravy spalinami.

PŘÍKLADY BYTŮ SE SMRTELNÝMI OTRAVAMI

VÝSLEDKY MĚŘENÍ - VELKÝ PROSTOR KOUPELNY, DOSTATEČNÝ A NEDOSTATEČNÝ PŘÍVOD VZDUCHU, ČISTÝ A ZNEČISTĚNÝ VÝMĚNÍK

VÝSLEDKY MĚŘENÍ - VELKÁ A MALÁ KOUPELNA, PŘÍVOD VZDUCHU, ČISTÝ A ZNEČISTĚNÝ VÝMĚNÍK

VÝSLEDKY MĚŘENÍ - VELKÝ A MALÝ BYT, STARÁ A NOVÁ OKNA, ČISTÝ VÝMĚNÍK

Průběh nárůstu CO v prostoru koupelny při různých provozních stavech

Měření pro posouzení bezpečnosti provozu spotřebičů

RIZIKO SPALIN Z PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

RIZIKO OTRAVY SPALIN Z PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

ZDROJE ÚNIKU SPALIN - SPOTŘEBIČE B

Spalinové čidlo hořákové komory zabrání otravě spalinami

SCHEMA OTRAVY C O

OXID UHELNATÝ A JEHO PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA

OXID UHELNATÝ A JEHO PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA

Toxikologickým vyšetřením byly zjištěny následující koncentrace COHB v krvi zemřelých

Jméno a příjmení koncentrace COHB [%]
lební splavy horní končetina dolní končetina
XXXXXXXXXXXX 73 83 77
YYYYYYYYYYYY 65 71 75
ZZZZZZZZZZZZZZ 77 70 75

Možnosti ochrany před otravou CO - LAICKÁ KONTROLA

 1. Žlutý plamen v důsledku nedokonalého spalování
 2. Stopy znečištění v důsledku úniku spalin
 3. Orosení studených ploch (zrcadel) krátce po zapnutí spotřebiče
 4. Patrný kyselý zápach a vlhkost prostředí

MOŽNOSTI ZJIŠTĚNÍ STAVU INTOXIKACE CO NA MÍSTĚ OTRAVY

NEINVAZÍVNÍ MĚŘENÍ CO V KRVI (měření se realizuje dotykem sondy k prstu ruky)

 • Schopnost rychlého zjištění příčiny vede k záchraně života, ke včasné léčbě, zlepšení stavu pacienta a úspoře zbytečných nákladů při léčbě onemocnění při chybně stanovené diagnose
 • Spočívá v měření oddělené extrakce signálu SET a absorpci až 8 vlnových délek v pásmu červeného a infračerveného světla.
 • Trvalé nebo jednorázové neinvazívní měření % SpCO kysličníku uhelnatého v krvi ve vteřině
 • Transportní přístroj k použití v jakémkoli prostředí
 • Nastavitelné alarmy.
 • 8 hodin životnost baterií
English Synopsis
Conditions for safe operation of appliances in Category B and C

The author deals with the consequences of failure to comply with the conditions for safe operation of gas appliances. In addition to project design and implementation pays attention to neglected maintenance of gas appliances in categories B and C.

 
 
Reklama