Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Metoda EPC a její uplatnění II.

Metoda EPC se v České republice vyvíjí od roku 1992, kdy byla české energetické veřejnosti představena. Od té doby se vyvíjí standardy dokumentů pro výběrová řízení veřejných zakázek řešených metodou EPC. Přestože státními orgány není metoda EPC příliš podporována, patří ČR v oblasti EPC ke špičce.

Výhody metody EPC ve srovnání s jinými přístupy

Energy Performance Contracting (EPC) představuje velmi specifický způsob řešení rekonstrukce stávajících energetických systémů v budovách i v technologických procesech. Umožní řešit při vhodném využití rekonstrukci tím nejefektivnějším způsobem, který prvotně přináší úsporu investičních prostředků a zároveň znamená úsporu provozních finančních prostředků spojených se spotřebou energie. Přitom za dosažení sjednaného objemu úspor energie se poskytovatel energetických služeb smluvně zaručí.

Velmi podstatným rysem uplatnění metody EPC je převzetí většiny rizik specializovanou firmou, která projekt uskutečňuje, tedy firmou energetických služeb (také ESCO z anglického Energy Services Company). Není třeba jednat s řadou dodavatelů a na základě správně nastavených pravidel řeší všechny záležitosti ESCO. Převzetí rizik přináší pro firmy energetických služeb samozřejmě určité vícenáklady. Jinak řečeno, je běžné, že za převzetí rizik se platí, což bývá podle některých názorů "zbytečné prodražení" projektu. Je však obvyklé, že při řešení projektu běžným způsobem (bez metody EPC) se "neošetření rizik" projeví většinou v nedosahování očekávaného objemu úspor energie, což způsobí ztrátu daleko větší, než je "cena převzetí rizik".

U projektů řešených metodou EPC dochází k ojedinělé situaci, kdy firma energetických služeb má stejné motivace jako její zákazník. Mají společný zájem na způsobu a rozsahu instalace navrhovaných energeticky úsporných opatření, aby byla co nejefektivnější, a následně na co největších přínosech v úsporách energie. Toto nemá obdoby u žádné jiné formy dodavatelsko odběratelských vztahů. Při obvyklém způsobu dodávek není dodávající firma odpovědná za dosažení úspor energie ani úspor provozních nákladů a obvykle nehledá nejvhodnější kombinaci úsporných opatření a vhodné typy zařízení.

Podstatná výhoda oproti běžnému způsobu rekonstrukce je v tom, že na počátku nemusí vynaložit potřebné investiční prostředky. Ty jsou spláceny v průběhu trvání smluvního vztahu z úspor. Splátky jsou kryty uspořenými provozními náklady souvisejícími se snížením spotřeby energie, za které se firma energetických služeb zaručí. Ta je za své služby placena na základě dosažených úspor energie. Pokud není dosaženo očekávaného objemu úspor, firma energetických služeb by měla vyrovnat rozdíl v plné výši. Pokud je dosaženo vyšších úspor, než bylo očekáváno, o finanční podobu "nadúspor" se obvykle dělí obě strany ve smluvně sjednaném poměru.

Pro zákazníky projektů řešených metodou EPC je důležitá možnost zajištění financování celého projektu prostřednictvím firmy energetických služeb. Toto nebývá podmínkou řešení podobných projektů, ale bývá to obvyklou součástí řešení celého projektu. Je možné přistoupit na řešení, že zákazník je "schopen dosáhnout" na výhodnější podmínky při získání finančních prostředků a od firmy energetických služeb si nechá "jen" ručit za dosažení úspor energie. Tento způsob však nebývá častý.

Výhodou metody EPC oproti běžnému způsobu dodávky je také zkušenost firem energetických služeb dosažení optimálního poměru mezi objemem vynaložené investice a dosažených úspor. Na základě realizovaného projektu bývají instalována taková opatření, která umožní energetickému systému pružně reagovat na měnící se využití budov a jejich částí při zachování co nejvyšších úspor energie.

Specifické rysy metody EPC v ČR a její budoucnost

Metoda EPC našla své místo v České republice již téměř před dvaceti lety. Společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ji poprvé představila české energetické veřejnosti v roce 1992 a od té doby se řadě firem energetických služeb podařilo zrealizovat mnoho úspěšných projektů.

Částečným zbrzděním rozvoje metody EPC bylo v roce 1995 přijetí první podoby zákona o veřejných zakázkách. Podle zákona nebyla přijatelná komplexnost řešení energeticky úsporných projektů od návrhu energeticky úsporných opatření, přes zpracování projektové dokumentace, realizaci opatření až po postupné splácení vynaložené investice a ručení za dohodnutý objem úspor. Přesto se postupně našlo řešení a nyní jsou veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem standardně "soutěženy" formou jednacího řízení s uveřejněním. Tyto veřejné zakázky mají svá specifika, proto lze doporučit, aby zadavatelům s přípravou a organizací soutěže pomohla odborná poradenská společnost zabývající se úsporami energie.

Specifické pro rozvoj metody EPC v České republice bylo, že nebyla nikdy významně podporována "shora". Všechny projekty vznikaly přičiněním fungujících firem energetických služeb, poradenských firem přes úspory energie, které zákazníkům pomáhají s procesem veřejných zakázek na poskytování energetických služeb, anebo zájmem zákazníků, vlastníků a provozovatelů objektů.

V roce 2000 byla metoda EPC podpořena jednotlivci na Ministerstvu financí ČR a byla prosazena do zákona o rozpočtových pravidlech (218/2000) coby dodavatelský úvěr, přijatelný pro příspěvkové organizace. Tato podpora však postupem času z prováděcí vyhlášky zákona (vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) "vyprchala".

Částečně byla metoda EPC podporována v rámci aktivit České energetické agentury až do jejího zrušení na konci roku 2007.

Stejně tak z programu EFEKT, který je vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, zmizela dotační podpora zadavatelům veřejných zakázek na projekty řešené metodou EPC. Přesto má metoda EPC nejširší využití ze všech států bývalé východní Evropy a předčí v počtu a velikosti projektů mnohé státy západní Evropy.

V České republice je metoda EPC nabízena a většinou realizována s velkým důrazem na úspory energie na straně konečné spotřeby a na záruky za dosažený objem úspor bez ohledu na provozování zdrojů energie. Objevují se projekty spjaté s provozováním zdroje tepelné energie mimo jiné z důvodu rozdílu sazby daně z přidané hodnoty při nákupu topného media. Toto nabízejí některé firmy, které však při provozování neručí za úspory na konečné spotřebě, ale za efektivní výrobu a distribuci tepelné energie. Tento způsob je v českých podmínkách rozlišován od metody EPC a je nazýván energetickým kontraktingem (také EC) nebo dlohodobým pronájmem energetických zdrojů. V některých zemích je i tento způsob považován za energetické služby adekvátní metodě EPC.

Obecně je stále hledáno nejvhodnější a nejvyváženější znění smluv, na základě kterých jsou projekty řešené metodou EPC realizovány. Před několika roky se objevila na základě jednoho mezinárodního projektu na podporu energetických služeb snaha přijmout rysy smlouvy z Německa. Po několika pokusech od toho bylo pro nevhodnost a nevyváženost smlouvy odstoupeno a byl vytvořen nezávislý základní koncept smluvního vztahu, který je stále využíván. Obecné znění smlouvy bývá často součástí zadávací dokumentace, ovšem texty jsou stále na základě konkrétních zkušeností vylepšovány. Také tento vývoj je ve srovnání s ostatními státy Evropy na vysoké úrovni.

Obecně lze konstatovat, že Česká republika patří v oblasti rozvoje metody EPC mezi evropskou špičku a řadí se mezi státy jako je Německo, Francie, Velká Británie, Rakousko nebo Švédsko.

Poznámka recenzenta:

Přínosem použití metody EPC pro zákazníka je převzetí řady rizik. Motivace firmy energetických služeb je pak proto odlišná od firem obchodních, nebo montážních. Její prostředky se vrací pomalu po dobu několika let, ve splátkách podle dosahovaných úspor. Naproti tomu běžný dodavatel získá svou marži okamžitě a sjednané záruky jsou o mnoho řádů slabší. Firmu energetických služeb to pak vede k hledání kvalifikovaných odborných řešení. Stručně - při přípravě projektu se musí podstatně více přemýšlet s cílem najít "chytré řešení".

Technické řešení je však vždy limitováno předpokládaným využitím budovy, tedy sjednanými okrajovými podmínkami. Při velkých změnách v provozním režimu, například extrému - ukončení provozu, je obvykle třeba technické řešení přizpůsobit a současně projednat upravit smluvní podmínky projektu.

Recenzoval:
Ladislav Tintěra

English Synopsis
Energy Performance Contracting and its utilization

Advantages of the EPC methodology in comparison to other solutions

EPC methodology has a lot of advantages in comparison to other solutions on reconstruction of energy systems. The most important feature is assumption of risks, which customer would have to solve. The most important adoptable risk is guarantee for the savings. Unique feature of the EPC is the same motivation for the ESCO and for the customer, both to invest money by the most effective way (efficient quality equipment) and to reach as high savings as possible. It is very appealing that the ESCO is able to assure financing of the project. The customer needs not spend the investment during implementation of the energy efficient measures and he pays it back during the investment during the contract duration from saved operational costs.

Specific features of the EPC in the Czech Republic

The Energy Performance Contracting was introduced in the Czech Republic in 1992. From that time the EPC methodology was developed enough in the field of documentation for public tendering process and also in the field of text of contracts for the energy services provision. Unfortunately the state support of EPC project development is in the Czech Republic very weak. Nevertheless the situation is from ESCOs effort and interest of customers very good. By number of the EPC projects and size of the projects is the Czech Republic in Europe on the top position, including Germany, France, UK, Austria and Sweden.

 
 
Reklama