Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Metoda EPC a její uplatnění III.

První projekty řešené metodou EPC byly v České republice připraveny v roce 1993. Jednalo se o objekty nemocnic. Od té doby bylo zrealizováno na 200 podobných projektů s vynaložením investičních prostředků v objemu zhruba 3 miliardy korun. Největší počet projektů je realizován v objektech škol s investicí jeden až deset miliónů korun. Řada projektů byla realizována ve zdravotnictví a v dalších objektech ve veřejné sféře.

Příklady zajímavých projektů s aplikací metody EPC

Metoda EPC byla české energetické veřejnosti představena v roce 1992 a během roku 1993 byly připraveny dva první projekty. Jednalo se o projekty v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. V Jilemnické nemocnici byl energeticky úsporný projekt zrealizován během roku 1994 a výše investice do rekonstrukce technologického zařízení dosáhla výše 21 miliónu korun s dobou trvání kontraktu 8 let. Šlo především o přechod z dálkového parního na teplovodní vytápění a instalaci nové plynové kotelny. Nemohla chybět, jak je u těchto projektů obvyklé, instalace nového systému měření a regulace. Projekt ve FN Na Bulovce byl dokončen v roce 1995 a investice dosáhla výše 72 miliónu korun. U tohoto projektu byl energetický systém napojen na CZT (původní kotelna posloužila jako záložní zdroj).

Nové období rozvoje metody EPC ve veřejné sféře začalo, po útlumu způsobeného novým zákonem o veřejných zakázkách, kolem roku 1999. Za celou dobu aplikace metody EPC v českých podmínkách bylo připraveno a zrealizováno kolem 200 projektů, z nichž většina již byla z uspořených provozních nákladů splacena. Lze odhadnout, že celkově vynaložené investiční prostředky dosáhly objemu zhruba 3 miliardy korun a celkové úspory mohou dosahovat objemu přibližně 800 TJ.

Na sklonku roku 1999 byla vypsána veřejná zakázka na aplikaci metody EPC v devatenácti objektech (téměř všech školských) v Ústí nad Labem. To byla první veřejná zakázka vyhlášená pro větší počet objektů najednou. V těchto "pionýrských" dobách byla zajímavostí podoba zadávací dokumentace, kdy uchazeči obdrželi mapu města a seznam objektů s adresami. Zakázka však byla ukončena, protože uchazeč, který nebyl vybrán, zakázku napadl a zadavateli bez zkušeností nezbylo, než ji zrušit. Projekt byl následně realizován postupně malými zakázkami po dvou, či po třech objektech.

Do určité míry přelomovou byla veřejná zakázka v Psychiatrické léčebně Dobřany. Byl to první projekt svého druhu ve státním sektoru, který si poprvé prošel procedurou evidence v registru ISPROFIN (registr investičních akcí na MF ČR). Investičně šlo o menší projekt (6 miliónů korun). Průběh přípravy projektu až do realizace ovšem trval z důvodu administrativních průtahů na ministerstvech dva roky. V roce 2003 byl projekt úspěšně realizován a Ministerstvo zdravotnictví tuto metodu začalo uplatňovat ve větší míře.

Doposud největší projekt řešený metodou EPC v České republice v rámci jednoho objektu byl projekt ve Fakultní nemocnici Motol v Praze realizovaný v roce 2002. Investiční náklady projektu dosáhly přes 110 miliónů korun a smluvní vztah byl uzavřen na 8 let. V rámci projektu byla rekonstruována centrální kotelna, výměníkové stanice, rozvody tepla a další technologická zařízení. Úspory energie dosahují přes 30%.

Nejrozsáhlejší kombinaci veřejných zakázek vyhlásil postupně počínajíc rokem 2006 Pardubický kraj. V pěti zakázkách bylo řešeno více než padesát objektů, z nichž největší počet byl školských objektů (přes čtyřicet) a dále šlo o objekty nemocnic a sociálních a léčebných ústavů. Celkově bylo v daných objektech na úsporná opatření vynaloženo vysoko přes 100 miliónů korun. Délka smluvního vztahu byla sjednána se třemi poskytovateli služeb na období 12 let.

Největší počet projektů řešených metodou EPC je však s investičními náklady v rozsahu jeden až deset miliónů korun. Příkladem může být projekt realizovaný v základní škole v Klášterci nad Ohří v roce 2007, kde investice dosáhla objemu necelý jeden milión korun. V rámci projektu byly provedeny úpravy topného systému a byl instalován systém adaptivní ekvitermní regulace topných okruhů. Smluvních vztah je uzavřený na 7 let a úspory dosahují výše kolem 20%.

Spojitost metody EPC s dalšími aktivitami v oblasti úspor energie

V rámci mezinárodních aktivit na podporu rozvoje energetických služeb byla v roce 2006 přijata evropská směrnice o energetických službách. Povinností každého členského státu EU ve vztahu k této směrnici je zpracovat ve zhruba tříletých cyklech Akční plán energetické účinnosti. Na tyto aktivity navazují další v podobě projektů podpořených v rámci programu IEE Evropské komise, jako je například CA ESD, ChangeBest, EESI nebo Pernament.

V České republice se používá zkratka pojmu Energy Performance Contracting od roku 1992. Metoda EPC je konkrétním označením pravděpodobně nejefektivnějšího typu energetických služeb. Pojem energetické služby s dovětkem "se zaručeným výsledkem" se pro označení stejné služby začal používat v českých podmínkách kolem roku 2005.

Nejvíce se začal pojem energetické služby používat především ve spojení se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, která byla přijata v roce 2006. Tato směrnice definuje pojmy z oblasti úspor energie, pojmenovává cíle, kterých je třeba v rámci Evropské Unie dosáhnout a specifikuje nástroje, jakých je vhodné pro dosažení cílů použít. Jednou z hlavních forem, jak snižování energetické účinnosti dosahovat, je široká podpora rozvoje energetických služeb. Členské státy EU mají za povinnost deklarovat plnění očekávaných cílů s popisem způsobů provedení v Akčních plánech energetické účinnosti předávaných Evropské komisi. První Akční plán energetické účinnosti byl sestaven v roce 2007 a další budou zpracovávány v letech 2011 a 2014. Některé státy zpracovali první znění akčních plánů poměrně rozsáhle (často více než 100 stran s podrobnými popisy různých opatření). Český akční plán zpracovaný v roce 2007 obsahuje 13 stran a je v něm uveden výpočet stanoveného národního cíle úspor energie, podíl sektorů na úsporách energie a přehled stávajících a plánovaných opatření vedoucích k úsporám energie. Energetické služby, jejich využívání a jejich podpora nejsou zmíněny vůbec.

Na podporu uplatnění výše uvedené směrnice o energetických službách vznikla řada aktivit podpořených Evropskou komisí. Jednou z velmi důležitých aktivit podpořených v rámci programu IEE (Intelligent Energy Europe) je projekt "Concerted Action for the Energy Services Directive" (v překladu Koordinované aktivity na podporu směrnice o energetických službách), který měl začátek v roce 2008 a hlavním úkolem je koordinace kroků při tvorbě druhých Akčních plánů v roce 2011. V projektu je zapojených všech 27 členských států a Chorvatsko. Za Českou republiku se projektu zúčastní zástupce Státní energetické inspekce.

Obdobně zaměřený projekt s konkrétnějšími cíli v oblasti podpory a rozšiřování energetických služeb je projekt "ChangeBest". Tento projekt podpořený také v rámci programu IEE začal v létě 2009 a má tříleté trvání. V rámci projektu budou zpracovávány a propagovány příklady dobré praxe rozvoje trhu energetických služeb, forem podpory a opatření v oblasti implementace Směrnice o energetických službách. Do projektu je zapojeno celkem 20 partnerů ze 17 členských států EU a přibližně 45 partnerů - firem z praxe. Za Českou republiku je partnerem projektu společnost SEVEn, o.p.s. a 6 firem energetických služeb.

Jinou aktivitou podpořenou také v rámci programu IEE je projekt "EESI - European Energy Service Initiative" (v překladu Evropská iniciativa na podporu energetických služeb). Aktivity projektu podporují realizace konkrétních projektů řešených metodou EPC a přispívají k rozvoji trhu v oblasti poskytování energetických služeb například využitím standardů pro metodu EPC a pro ostatní energetické služby, které byly vyvinuty v minulých evropských projektech (např. projekty ClearContract a Eurocontract). Do projektu jsou zapojeni partneři z 9 členských států EU. Za Českou republiku je partnerem projektu společnost SEVEn, o.p.s.

Další mezinárodní aktivitou také podpořená z programu IEE je projekt s názvem "Permanent". Ten se snaží rozšiřovat informace o monitorovacích a verifikačních procesech u projektů energetické náročnosti a projektů obnovitelných zdrojů energie. Do projektu jsou zapojeni partneři ze 7 členských států EU. Partnerem za Českou republiku a zároveň koordinátorem projektu je společnost Enviros, s.r.o.

Od vzniku první firmy energetických služeb v České republice uplynulo již téměř osmnáct let. Firmy energetických služeb se dlouhodobě snaží vzdělávat své zákazníky a aktivně vyhledávat vhodné projekty, které by se stali vhodným příkladem. Nyní tyto firmy připravují vznik Asociace firem energetických služeb, která by podpořila rozvoj energetických služeb v českých podmínkách ještě zřetelněji, než se to daří doposud. Bylo by vhodné, kdyby se k podobným iniciativám připojil v širší míře i veřejný sektor.


Příklady zajímavých projektů s aplikací metody EPC

Poznámka recenzenta

Projekty s aplikací metody EPC jsou zajímavé jak z hlediska ekonomického modelu splácení investice a jeho smluvního zajištění, tak z hlediska technického. U prvních projektů s tlakem na krátkou dobu návratnosti šlo o "vyzobávání rozinek". Je to pochopitelné - vzpomeňme na dvouciferné úrokové sazby v devadesátých letech. Projekty EPC sázejí po technické stránce na jistotu. Kladem řešení je obvykle dotažení projektu do dobře fungujícího stavu včetně měření a vyhodnocování spotřeby energie. I tak se ale dají najít technicky netradičně řešené projekty s kogenerací, strojním chlazením tepelným čerpadlem nebo zateplením stavby. Třešničkou na dortu je mediálně prezentovaná instalace fotovoltaické elektrárny na střeše provozní budovy Národního divadla. K uvedeným referencím několik poznámek z pohledu technického řešení:

Fakultní nemocnice Na Bulovce - první aplikace kompaktní výměníkové stanice v projektu EPC. Zatímco v ostatních budovách se předávací stanice svařovaly na místě, budova Domu s pečovatelskou službou byla za jedno dopoledne osazena stanicí smontovanou na dílně. Dnes je to samozřejmost, před sedmnásti lety ale nikoliv.

Výběrové řízení pro Pardubický kraj - v rámci jednoho "poolu" skupiny objektů byla zateplena čtyřpatrová budova internátu střední školy. Jde o technické řešení, které není obvykle možné formou EPC financovat. O to více je třeba vyzvednout technickou invenci a ekonomické řešení poskytovatele služeb EPC.

Za vzpomínku stojí technické řešení projektu EPC v areálu SETUZA v Ústí nad Labem. V druhé polovině devadesátých let zde firma energetických služeb koncipovala projekt zahrnující změny na zdroji tepla v kombinaci s náhradou dosavadního průtočného chlazení uzavřeným okruhem s absorpčním chladícím strojem. První návrh řešení koncipoval americký konzultant povolaný z ústředny této firmy. Přes jazykovou bariéru a technickou spletitost výchozího stavu vznikl projekt s investičním nákladem okolo 200mil.Kč.

Spojitost metody EPC s dalšími aktivitami v oblasti úspor energie

Poznámka recenzenta

Při propagaci projektů EPC se někdy používá termín "kultivace prostředí". Jde dílem o lobování za úpravy legislativních ustanovení tak, aby byly projekty EPC v našem právním prostředí průchodné. Druhým dílem jde o osvětu směrem k budoucím klientům i k veřejnosti a o klasické aktivity public relations. Z pohledu uplynulých téměř dvaceti let mi ona "kultivace" zase až tak příliš úspěšná nepřipadá. V prvním desetiletí byli zákazníci vstřícní, ale bylo třeba překonávat legislativní bariéry. V druhém období, po roce 2000 se zákazníci obracejí spíše k dotačním zdrojům. Že jde, bohužel, o krátkozrakou politiku, která obvykle vede na drahé a neúsporné řešení, je zřejmé. Lidská přizozenost je však taková, že nabídka dotace, tedy peněz "zadarmo" je velkým lákadlem. Některé firmy energetických služeb tak nabízejí kombinované financování, kdy ručí za výsledek projektu a financování probíhá dílem z úspor, dílem po realizaci ze splátky dotačního programu. Referenční projekt spolehlivě fungující na tomto podkladu však zatím publikován nebyl.

Recenzoval: Ladislav Tintěra

English Synopsis
Energy Performance Contracting and its utilization III.

Examples of projects in Energy Performance Contracting
First two projects by the Energy Performance Contracting were prepared in the Czech Republic in 1993. From that time about 200 projects were implemented. The investment for the projects footed up to the total amount about 3 billion CZK. The highest number of the projects was implemented in school buildings with investment from one till ten million CZK. A lot of projects were implemented in buildings of healthcare service. On examples of implemented projects are described main features of the EPC projects for hospitals (the biggest project with investment over 100 million CZK), for schools (mostly smaller projects) or for more buildings in one public tender (municipalities or regions).

The EPC and its relations with other activities in connections with energy savings
In 2006 the Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services was adopted for the support of international activities on development of energy services. The obligation of each EU member state is prepare and submit to the Commission the Energy Efficiency Action Plan in roughly three years cycles. In relation to the Directive other activities were supported by EC under the Intelligent Energy Europe Programme, as projects: the Concerted Action on the ESD, ChangeBest, EESI or Pernament. Internal Czech initiative is under activities of Czech ESCOs, which are preparing Association of energy services companies.

 
 
Reklama