Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 26. mezinárodní vědecko-odbornou konferenci VYKUROVANIE 2018

Ve dnech 12. až 16. února proběhne 26. ročník vědecko-odborné konference Vykurovanie pořádaný Slovenskou společností pro techniku prostředí. Pořadatelé zvou všechny zájemce o problematiku vytápění a souvisejících oborů k účasti. Tato konference je v oboru vytápění nejdůležitější odbornou akcí na Slovensku.


© Fotolia.com

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 26. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciuTradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB
Radlinského 11
813 68 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk
Organizačný garant:
Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
m.: +421 (903) 562 108
tel.: +421 5556 7748
sstp@zsvts.sk
Prípravný výbor:
RNDr. M. Dubnička CSc., MH SR
doc. B. Füri, PhD. SvF STU
prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU
Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
Ing. M. Piterka, SBD Komárno
doc. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice
Predsedovia združení:
Ing. Ľ. Jánoš, CVTTi
Ing. L. Kukura, PhD., Rada pre zelené budovy
Ing. M. Šamková, ZSVB na Slovensku
Ing. M. Vereš, ZpPOBD
doc. Ing. M. Krajčík PhD., SK - AEE
Ing. J. Karaba, SAPIZahraniční koordinátori:
prof. Ing. K. Kabele, CSc., (CZ)
prof. Ing. J. Kontra, (H)
Diskusné fórum:
Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
Ing. P. Kosa, Národná energet. spol. a.s.
prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
Ing. O. Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk
12. 2. 2018pondelok: ENERGETIKA BUDOV
08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 hI. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 hprestávka s portálom Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 hII. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 hdiskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov SIEA
19.30 - 20.00 hkoktail partnerov
20.00 - 23.00 hspoločenský večer
13. 2. 2018utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA
08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hIII. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 hprestávka
11.00 - 13.00 hIV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 hprestávka na obed
14.30 - 16.30 hV. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 hprestávka s portálom Energie pre Vás
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov CVTTi
19.30 - 20.00 hkoktail partnerov
20.00 - 23.00 hkoktail
14. 2. 2018streda: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hVI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
10.30 - 11.00 hprestávka s redakciou UV Group
11.00 - 13.00 hVII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
13.00 - 14.30 hprestávka na obed
14.30 - 16.30 hVIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
16.30 - 17.00 hprestávka s portálom TZB-info
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov SAPI
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov Slovenskej rady pre zelené budovy
19.30 - 20.00 hkoktail partnerov
20.00 - 23.00 hvalentínsky večer
15. 2. 2018štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ
08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hIX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 hprestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
11.00 - 13.00 hX. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 hprestávka na obed
14.30 - 16.30 hXI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 hprestávka s vydavateľstvom Eurostav
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov SK-AEE
19.30 - 20.00 hkoktail partnerov
20.00 - 23.00 hrozlúčkový spoločenský večer
16. 2. 2018piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY
08.00 - 11.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hXII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 hprestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP
11.00 - 13.00 hXIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 hzáver konferencie

12. 2. 2018 ENERGETIKA BUDOV

08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 hI. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR

 1. Aktuálne tézy návrhu nového zákona o tepelnej energetike
  M. Dubnička, MH SR
 2. Aktuálna právna úprava ochrany ovzdušia týkajúca sa spaľovacích zariadení
  Z. Kocunová, MŽP
 3. Ročná správa o pokroku pri plnení národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2017
  K. Korytárová, MH SR
 4. Reforma systému podpory elektriny z OZE a VU KVET
  J. Novák, MH SR
 5. Kombinovaná výroba elektriny a tepla – spracovanie štatistických údajov
  K. Šoltésová, SIEA
 6. Zápas o zemný plyn v energetike pokračuje
  J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
15.-00 - 15.30 hPRESTÁVKA s portálom Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 hII. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

 1. Novelizácia smernice 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov
  A. Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 2. Vytápění budov s takmer nulovou spotřebou energie – platí osvědčené principy?
  K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
 3. Vzdelávacie programy na podporu navrhovania NZEB
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 4. Prevádzkové hodnotenie ultranízkoenergetického rodinného domu
  R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 5. Faktory ovlivňující spotřebu energie na vytápění
  K. Kabele, O. Horák, ČVUT Praha (CZ)
 6. Vliv obnovitelných zdrojů na kvalitu vnitřního prostředí
  Z. Veverková, K. Kabele, M. Urban, ČVUT Praha (CZ)
 7. (Super)moderné trendy prípravy tepla pre rodinné domy. Hodnota za peniaze.
  R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
17.30 - 18.30 hdiskusné fórum A: Energetika budov
vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA

diskutujúci: M.Dubnička, J. Klepáč, I.Chmúrny, A.Ohradzanská
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov: SIEA
19.30 - 20.00 hprípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA
koktail Hlavných partnerov: BELIMO Handelsgesellschaft m.b.H.; Bratislavská teplárenská, a.s.; Marox s.r.o.; SPP – distribúcia, a.s.
Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2017
20.00 - 23.00 hSPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ
DEGUSTÁCIA VÍN S vinárstvom VINIDI

13 . 2. 2018 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA - Generálni partneri: Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hIII. sekcia: ZDROJE TEPLA
vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava

 1. Prevádzkové parametre zdroja tepla využívajúceho odpadové teplo z elektrických oblúkových pecí
  M. Malcho, S. Gavlas, R. Lenhard, J. Jandačka, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 2. Aplikácia frekvenčných meničov a ich vplyv na spotrebu elektriny v zdrojoch tepla v SCZT
  P. Štetka, Bratislavská teplárenská, a.s.
 3. Kvalitné vnútorné prostredie – požiadavky dnešnej doby
  P. Krahulec, WOLF Slovenská republika s.r.o.
 4. Vízia SCZT v meste Nitra
  A. Letko, Energoprojekt SLOVAKIA, a.s.
 5. Novinka pri prevádzke klasických zdrojov tepla
  K. Víchová, SvF STU Bratislava
 6. Návrh zásobovania teplom mesta s 10 000 obyvateľmi
  F. Urban, Ľ. Kučák, I. Fabušová, M. Fabuš, SjF STU Bratislava
 7. Príčiny nežiaduceho kmitania a hluku kotlov a kogeneračných jednotiek vo výhrevniach
  S. Žiaran, SjF STU Bratislava
 8. Čistenie a ochrana vykurovacích systémov – sekcia úprava vody
  R. Lacko, MAROX s.r.o.
10.30 - 11.00 hPRESTÁVKA
11.00 - 13.00 hIV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina

 1. Prevádzka kogeneračných jednotiek z pohľadu novely zákona o ovzduší a vykonávacích predpisov
  J.Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s.
 2. Energetická a ekonomická efektívnosť zdrojov KVET v rámci slovenskej elektrizačnej sústavy
  J. Jankovský, Apertis s.r.o.
 3. Energetická bilancia bioplynovej stanice v Kapušanoch pri Prešove
  J. Sarvaš, D. Hrbková, T. Vaško, Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie Kapušany,EU Bratislava
 4. Zvyšovanie účinnosti kogeneračných jednotiek v systémoch CZT z pohľadu výroby tepla
  M.Rimar, M. Abraham, M. Fedák, A. Kulikov, FVT v Prešove, TU Košice
 5. Rekonštrukcia zdroja tepla v nemocnici s poliklinikou s využitím kogeneračného zdroja a plynových tepelných čerpadiel
  R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
 6. Porovnanie produkcie emisií pri prevádzke mikrokogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom a mikrokogeneračnej jednotky na báze palivového článku
  M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 7. Porovnanie prevádzkových režimov teplárne
  F. Urban, J. Jankovský, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení, Apertis, s.r.o.
 8. Tlakovo nezávislé ventily s elektronickým meraním prietoku média, Cloud služba.
  V. Janotka, BELIMO Handelsgesellschaft m.b.H, (A)
13.00 - 14.30 hOBED
14.30 - 16.30 hV. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST
vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

 1. Budúcnosť CZT vo svetle Zimného legislatívneho balíčka EÚ
  R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
 2. Energetické a enviromentálne aspekty CZT
  J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 3. Použitie celonerezových doskových výmenníkov v systémoch prípravy TV a súčasné trendy v oblasti DVT
  B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. + DECON, s.r.o.
 4. Skúsenonsti z prevádzky sústav CZT vo vybraných lokalitách
  T. Daníček, Systherm a.s. (CZ)
 5. Modelovanie výmenníkov tepla v geotermálnych systémoch v poľnohospodárstve
  J. Takács, S. Gažíková, SvF STU Bratislava
 6. Rekonštrukcia sústavy centralizovaného zásobovania teplom nemocnice na báze geotermálnej energie
  J. Kontra, Stavebná fakulta BME Budapešť (H)
 7. Efektívne modulárne aj na mieru šité odovzdávacie stanice tepla
  A. Kaliský, Danfoss spol. s r.o.
 8. Efektívna distribúcia tepla v systémoch CZT
  I. Maco, REHAU S.R.O.
16.30 - 17.00 hPRESTÁVKA s portálom Energie pre Vás
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, S. Janiš
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov:
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov: CVTTi
19.30 - 20.00 hkoktail Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o.
koktail Hlavných partnerov: Decon, spol. s r.o.; IMP PUMPS SK s.r.o.; REHAU s.r.o.; SYSTHERM s.r.o.; WOLF Slovenská republika s.r.o.; Danfoss spol. s r.o.
20.00 - 23.00 hKOKTAIL + DISKOTÉKA

14. 2. 2018 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - Generálni partneri: HERZ, spol. s r.o.

08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 -10.30 hVI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava

 1. Vplyv vlhkosti dreva na produkciu emisií pri jeho spaľovaní
  M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina
 2. Ekologické aspekty spalování agropelet v domovních kotlech
  M. Lisý, VUT Brno
 3. Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů
  M. Lisý, VUT Brno
 4. Výskum vplyvu parametrov na kvalitu tuhých biopalív
  P. Križan, SjF STU Bratislava
 5. Výroba ušľachtilých biopalív z vlhkého polotovaru viacnásobným lisovaním
  Ľ. Šooš, SjF STU Bratislava
 6. Požadavky na kvalitu plynu pro kogenerační jednotky spalující alternativní plynná paliva
  J. Najser, VŠB TU Ostrava
 7. Realizácia kotolne na biomasu Pezinok
  R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.
 8. Skúsenosť s využitím drevnej biomasy a slamy pri vykurovaní mesta Trebišov
  I. Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o.
10.30 - 11.00 hPRESTÁVKA S REDAKCIOU UV Group
11.00 - 13.00 hVII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

 1. Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných domoch
  I. Skalíková, L. Živner, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. Dekarbonizácia vykurovania a chladenia využitím tepelných čerpadiel
  P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 3. Posudzovanie hlučnosti tepelných čerpadiel vzduch/voda v praxi
  P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 4. Fresnelove solárne kolektory a ejektorové chladenie – šanca klimatizovať solárnym teplom
  M. Masaryk, P. Mlynár, UESZ SjF STU Bratislava
 5. Akumulácia tepelných čerpadiel
  M. Krafčík, SvF STU Bratislava
 6. Spolupráca fotovoltiky a systémov výroby tepla a chladu tepelnými čerpadlami
  B. Füri, SvF STU Bratislava
 7. Návrh a prevádzka tepelných čerpadiel vzduch / voda v 4-trubkovom vyhotovení s rekuperáciou tepla
  J. Kupčík, CLIMAPORT s.r.o.
 8. Hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel
  P. Štvrtecký, Weishaupt spol. s r.o.
13.00 - 14.30 hOBED
14.30 - 16.30 hVIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava

 1. Solárna podpora systémov vykurovania a prípravy teplej vody
  J. Tomčiak, Thermosolar, s.r.o.
 2. Slnečné energetické systémy a ich podpora na Slovensku
  L. Skalík, SvF STU Bratislava
 3. Solární hybridní fotovoltaicko - tepelné kolektory a jejich aplikace
  T. Matuška, N. Pokorný, B. Šourek, V. Jirka, ČVUT Praha (CZ)
 4. Prenos solárnej energie pre SVB P. Výboch, CVTTi
 5. Postup vybavovania a realizácie fotovoltického systému v rodinnom dome
  P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 6. Matematický model pre výpočet výkonu parabolického žľabového kolektora
  P. Vician, P. Ďurčanský, P. Patsch, J. Jandačka, ŽU Žilina – Strojnícka fakulta, Výskumné centrum
 7. Solárne technológie pre budovy generujúce energiu
  J. Karaba, SAPI
 8. Integration of transpired solar collectors into heat producing and air conditioning systems
  B. Bokor, K. Vörös, L. Kajtár, E. Dogan, A. Hacer, VŠ technická a ekonomická v Budapešti (HU)
16.30 - 17.00 hPRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
vedie: prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
diskutujúci: B. Füri, O. Halás, Ľ. Kolláth, O. Lulkovičová
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov: Slovenská rada pre zelené budovy
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov : SAPI / ČSSS
19.30 - 20.00 hkoktail Generálnych partnerov: HERZ, spol. s r.o.
koktail Hlavných partnerov: ENERGO AQUA s.r.o.; Sensus Slovensko a.s.; V.I.Trade s.r.o.
20.00 - 23.00 hVALENTÍNSKY VEČER s Dominikou Titkovou & Friends

15. 2. 2018 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ - Generálny partner: TECHEM spol. s r.o.

08.00 - 18.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hIX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno

 1. Novela smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti z pohľadu teplárenstva
  M. Mariaš, MH SR
 2. Prevádzka domovej kotolne v bytovom dome – meranie a rozpočítavanie nákladov na prevádzku
  M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 3. Vyhodnotenie opatrení zameraných na zníženie nákladov dodávky teplej vody konečnému spotrebiteľovi
  J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 4. Spoľahlivý a bezpečný diaľkový zber údajov z meračov spotreby
  J. Bartko, Nobius Metering, s.r.o.
 5. Predstavenie nového merača tepla
  D. Hazucha, Sensus Slovensko a.s.
 6. Nové trendy v meraní spotreby tepla a chladu – MC603
  R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
 7. Vplyv zateplenia na rozpočítanie
  E. Kostolány, Techem spol. s r. o.
 8. Využitie diaľkového zberu dát z meračov tepla ako podklad pre fakturáciu tepla odberateľom
  I. Paštrnák, SLOVNAFT, a.s.
10.30 - 11.00 hPRESTÁVKA s časopisom STAVEBNÍCTVO a BÝVANIE
11.00 - 13.00 hX. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava

 1. Platná legislatíva v oblasti MaR vo vykurovaní
  D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. Monitorovanie a riadenie výroby a dodávky tepla v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie
  J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Košice
 3. Alternatívne riešenia riadenia zdrojov tepla s využitím OZE
  M. Kurčová, SvF STU Bratislava
 4. Riadenie obnoviteľných zdrojov v malých kotolniach
  B. Slodičák, Siemens Bratislava
 5. Priemyselné armatúry LDM
  M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 6. Regulace topných soustav prostřednictvím moderních oběhových čerpadiel
  P. Vacek, WILO CS, s.r.o.
13.00 - 14.30 hOBED
14.30 - 16.30 hXI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

 1. Riešenia pre hydraulické vyregulovanie centrálnych rozvodov
  K. Mičušík, Herz, spol. s r.o.
 2. Dopad neodbornej montáže primárnych rozvodov na hydrauliku vykurovacieho systému
  E. Mucha, ECONS ENERGY a.s.
 3. Chytrá regulace pomocí digitálně konfigurovatelných pohonů a tlakově nezávislých ventilů
  J. Jáchim, IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika
 4. Posúdenie nárokov na kvalitu vyregulovania rozvodov teplej vody (legislatíva vs. Technické možnosti)
  M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol. s r.o.
 5. Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav po zateplení
  J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 6. Obehové čerpadlá
  J. Marko, IMP PUMPS, s.r.o..
 7. Outsourcing inkasných služieb – zaužívané vs. efektívne spôsoby vymáhania nedoplatkov
  M. Perdík, Finlegal services, s.r.o.
16.30 - 17.00 hPRESTÁVKA s vydavateľstvom EUROSTAV
17.00 - 18.00 hdiskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
vedie: Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
diskutujúci: M.Kurčová, M. Piterka, F. Vranay, M. Perdík
18.00 - 18.30 hstretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov
vedie: Ing. M. Vereš
18.30 - 19.00 hstretnutie sympatizantov: SK – AEE
vedie: doc. Ing. M. Krajčík, PhD.
19.30 - 20.00 hkoktail Generálnych partnerov: Finlegal services, s.r.o.; TECHEM spol. s r.o.
koktail Hlavných partnerov: FENIX SLOVENSKO s.r.o.; Finančné centrum a.s.; LDM Bratislava s.r.o.; Niko invest s.r.o.; Weishaupt spol. s r.o.
Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2017
20.00 - 23.00 hROZLÚČKOVÝ SPOLOČENSKÝ VEČER

16. 2. 2018 ENERGETICKÉ SLUŽBY - Generálny partner: Finlegal services, s.r.o.

08.00 - 11.00 hregistrácia účastníkov
08.30 - 10.30 hXII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

 1. Inovatívne modely EPC
  M. Rothová, Energy Centre Bratislava
 2. Software I+X6 : Výpočet dĺžky sezóny vykurovania a chladenia je rozhodujúci pre stanovenie energetickej hospodárnosti budov a technických zariadení
  I. Niko, I. Skalíková, Niko invest s.r.o.
 3. Útlum vytápění v energetickém managementu budov
  O. Šikula, VUT Brno (CZ)
 4. Energetická účinnosť podlahového vykurovania pri rozličnom výškovom usporiadaní nábytku
  J. Weyr, Forschung Burgenland GmBH (AT)
 5. Poistenie a tepelné hospodárstvo
  P. Drga, Š. Francisty, Finančné centrum, a.s.
 6. Optimalizácia výroby a distribúcie tepla
  F. Sás, ENGIE Services, a.s.
 7. Európsky energetický menežér
  E. Holúbek, SNOPK - EUREM
10.30 - 11.00 hPRESTÁVKA S VYDAVATEĽSTVOM JAGA GROUP
11.00 - 13.00 hXIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

 1. 1. Vliv okrajových podmínek na návrh otopné soustavy
  M. Kabrhel, J. Spurný, ČVUT Praha (CZ)
 2. Prirozené vytápění historických objektů
  M. Lysczas, K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
 3. Nové trendy v zásobovaní teplom
  D. Petráš, SvF STU Bratislava
 4. Energetická účinnosť podlahového vykurovania pri rozličnom výškovom usporiadaní nábytku
  P. Buday, SvF STU Bratislava
 5. Inteligentný fasádny systém s ATO
  D. Kalús, SvF STU Bratislava
 6. Elektrické vykurovacie systémy
  P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 7. Sálavé vykurovacie sústavy v presklených budovách
  E. Némethová, SvF STU Bratislava
 8. Pasiivníí využiittíí sollárníích ziisků přii dynamiickém vyttápěníí budov
  O. Šikula, L. Adjlout, O. Ladjedel, S.A. Reffas, T. Yahiaoui, VUT Brno
13.00 - 14.00 hZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE SSTP

TERMÍN A MIESTO KONANIA
12. 2. – 16. 2. 2018 Grand Hotel PERMON, PODBANSKÉ, VYSOKÉ TATRY

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 • vložné účastník 75,00 + DPH = 90,00 €
 • vložné účastník člen SSTP*, SKSI 50,00 + DPH = 60,00 €
 • jednotné vložné po uzávierke (5.2.2018) 120,00 + DPH = 144,00 €
 • zborník prednášok tlačený 25,00 + DPH = 30,00 €
 • zborník prednášok CD 15,00 + DPH = 18,00 €
 • vložné Výstavný partner1 600 + DPH = 720,00 €
 • vložné Reklama v zborníku2 300 + DPH = 360,00 €

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2018 *(viď členstvo na www.sstp.sk)

1) Ponuka pre „Výstavný partner

 • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
 • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
 • predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok

2) Ponuka pre „Reklama v zborníku

 • reklama v tlačenom a elektronickom zborníku prednášok konferencie (max. 2 listy A4, obojstranné)
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 5. 2. 2018 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.
Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.
Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.
Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Program a záväznú prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk.
Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: sstp@zsvts.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk, najneskôr do 5. 2. 2018.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE GRAND HOTEL PERMON****

UBYTOVANIE:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v Grand hotel Permon**** :

IzbaCena za izbu / noc
2-lôžková / apartmán92 €
2-lôžková / apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková84 €
Prístelka 32 €

Cena zahŕňa raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40 / deň.

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v hoteli Pieris*** :

IzbaCena za izbu / noc
2-lôžková / apartmán82 €
1-lôžková, resp. apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková 74 €

Cena zahŕňa raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40 / deň.

Bonusy:

 • Pre všetkých ubytovaných účastníkov: parkovanie zdarma
 • Pre ubytovaných účastníkov na 4 noci: 2 x 3-hodinový vstup do AQUA & KIDS &SAUNA Paradise zdarma
 • Pre ubytovaných účastníkov na menej nocí: 1 x 3 hod. vstup do AQUA & KIDS &SAUNA Paradise zdarma

REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Postup:

 1. Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu sstp@zsvts.sk
 2. Zaplatením vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre
  prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
 3. Nahlásenie ubytovania priamo v hoteli výlučne e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk (e-mail musí obsahovať informáciu o tom, že sa zúčastňujete konferencie SSTP, termín ubytovania, kompletné fakturačné údaje
  a záujem o stravovanie, teda v ktoré dni si prajete obedy a v ktoré dni si prajete večere, nakoľko 13.2. a 14.2. nezabezpečujeme rauty)
 4. Zaplatením ubytovania priamo na účet hotela

Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!
Rezerváciu ubytovania a stravovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!
Platbu za ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Čas príchodu a odchodu:
Čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 hod. je predmetom dostupnosti.
Čas check-out je do 11:00 hod.

Návrhy stravovania:
Obedy formou švédskych stolov sú v cene 10 €/osoba/obed. Obedy prebiehajú v čase 12:00 – 15:00 hod.
Večere formou švédskych stolov sú v cene 17 €/osoba/večera. Večere prebiehajú v čase 18:00 – 21:00 hod.

REZERVÁCIA HOTELA
Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 5. 2. 2018. 
 
Reklama