Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekty a programy pro instalatéry a TZB obecně

Pro zvýšení úrovně výuky žáků v oboru instalatér a studentů oboru TZB, rekvalifikace pracovníků atp. je možné využívat již řadu let různé projekty a programy. Pomocí nich mohou pořádající školy zdarma získat výukové texty, učební pomůcky apod. Programy a projekty zastřešují různá ministerstva a organizace. Mnoho z nich čerpá peníze z Evropského sociálního fondu (ESF) a jiných projektů EU.


Díky využívání projektů a programů řada škol získala mnoho důležitých pomůcek, nářadí, měřicích přístrojů a dalších věcí potřebných k výuce.

Všechny níže uvedené projekty a programy byly v minulosti využity a nové mohou být využity v dalších letech. Záleží na každé škole a organizaci, která se chce zapojit do některého z projektů či programů. Splněním požadovaných podmínek je možno se zapojit do téměř kteréhokoliv projektu. Řada škol jich využila několik.

Obr. Počty aktivit v rámci OP Zaměstnanost financované EU a ESF, stav v prosinci 2017 [1]
Obr. Počty aktivit v rámci OP Zaměstnanost financované EU a ESF, stav v prosinci 2017 [1]

Existují i další projekty a programy mimo ty uvedené v dalším textu. Nejsou však vhodné pro instalatéry a TZB. Následuje přehled programů využívaných pro výuku instalatérů a TZB, rozšiřování znalostí učitelů atd.

Programy pod MŠMT


OP Rozvoj lidských zdrojů 2004 – 2006 [2]

Pro oblast školství a vzdělávání byl klíčovým dokumentem Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), který byl vypracován ve vazbě na prioritní osu 3 – Rozvoj lidských zdrojů Národního rozvojového plánu. OP RLZ vymezoval 4 priority a 10 opatření, které svým rozsahem pokrývaly následující oblasti: aktivní politiku zaměstnanosti, integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 [3]


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl víceletým tematickým programem, v jehož rámci bylo možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z (ESF), jednoho ze strukturálních fondů (EU). OP VK se zaměřil na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 – 2013 [4]


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) zahrnoval základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byl jedním z významných operačních programů, které přispívaly k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představoval OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který měl za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 [5]

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, v jehož rámci je možné v programovém období 2014-2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Programy pod MPO


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 [6]

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Programy pod MPSV


OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 [7]


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

OP Zaměstnanost 2014 – 2020 [8]

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Programy pod MŽP


OP Životní prostředí 2007 – 2013 [9]

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč.

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.

OP Životní prostředí 2014 – 2020 [10]

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Programy pod MMR


Integrovaný regionální operační program (IROP) 2007 – 2013 [11]


V programovém období 2007-2013 program sledoval tři cíle:

Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále byly k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Spadají pod něj všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů, které přesahovaly limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl byl financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) a v České republice pod něj spadá Hlavní město Praha.

Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále byla podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl byl financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014 – 2020 [12]


Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Razantní snížení počtu programů a jeden centrální program, podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury.

OP Technická pomoc 2014 – 2020 [13]


Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. OPTP 2014 – 2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Je to svým způsobem specifický servisní program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat.

Programy pod Magistrátem hlavního města Prahy


OP Praha – Adaptabilita (OPPA) 2007 – 2013 [14]


Operační program Praha Adaptabilita pro období 2007 – 2013 byl určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Účastníci těchto projektů museli být z Prahy (dopad projektů na území hl. m. Prahy), zatímco jejich realizátoři (např. vzdělávací instituce) mohli být z jakéhokoliv regionu ČR.

Globálním cílem operačního programu Praha - Adaptabilita bylo zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů, zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny, k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy v porovnání s ostatními metropolemi členských států.

OP Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020 [15]

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

Úkolem je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Projekty pod Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV)


Projekty UNIV [16]

Byly řízeny Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.

NÚV vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Dosud proběhly 3 projekty UNIV, ve všech se mohla uplatnit odbornost Instalatér a TZB.

UNIV (2005 – 2008)

Název projektu: UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým. Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn) Systémový projekt byl realizován v letech 2005 až 2008 s podporou Evropského sociálního fondu.

Díky projektu UNIV se významně rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání v šesti krajích ČR a zájemci mohou snadněji než dříve dosáhnout uznání kvalifikací, které získali jinde než při počátečním vzdělávání ve škole. V každém ze šesti zúčastněných krajů rozšířilo 11 středních nebo vyšších odborných škol svou výuku o vzdělávací programy pro dospělé. Obdobné sítě škol již existovaly v Libereckém a Moravskoslezském kraji, takže dohromady pracovaly sítě škol v osmi krajích.

UNIV 2 (2009 – 2013)

UNIV 2 KRAJE navazuje na systémový projekt Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV), který byl realizován v letech s podporou Evropského sociálního fondu. Projektu se zúčastnilo 325 škol ze všech krajů.

Zpočátku prošli učitelé odbornými semináři, aby se naučili připravit modulově členěné vzdělávací programy pro dospělé, kterých celkem vzniklo 132. Šlo o rekvalifikační kurzy, programy vzdělávání druhé šance, ale také inovační či specializační kurzy stejně jako programy tzv. normativního vzdělávání (např. svářečské kurzy nebo kurzy pro elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). V rámci projektu UNIV 2 proběhly např. tyto programy určené pro instalatéry.

Kurz svařování (Humpolec). Účastník získal základy teoretických i praktických dovedností z oblasti ručního zpracování a svařování kovů se zaměřením na ocel. Podle modulů, které úspěšně absolvoval, bude moci pracovat na pozici zaškoleného svářečského dělníka až samostatného svářeče. Pokud uchazeč absolvoval všechny moduly, byl připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky pro získání průkazu svářeče. Délka programu: 102 hodin (24 teorie, 78 praxe).

Informační technologie. (Šumperk) Účastníci programu získali znalosti a dovednosti z dílčích částí oborů informačních a komunikačních technologií jako jsou textové editory, tabulkové procesory, informační služby, elektronická komunikace a prezentační dovednosti. Naučili se používat současné dostupné technické i programové prostředky a v praxi využívat aplikační programové vybavení. Rozsah programu: 96 hodin teoretické výuky.

UNIV 3 (2012 – 2015)


Hlavním cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Náplň projektu: zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu byl modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.

Projekt modernizace odborné výuky MOV (2017 – 2020) [17]


Projekt rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Hlavní cíle projektu:

 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;
 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;
 • provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;
 • rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;
 • navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;
 • vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Projekt ENERSOL [18]


Projekt ENERSOL je v České republice realizován od roku 2000 s cílem podpořit vzdělávání na středních školách na témata obnovitelných zdrojů energie. V letech 2000-2003 byl prosazován dohodou vlád Holandska, České republiky a Slovenské republiky. Dalšími účastníky tohoto mezinárodního projektu bylo Německo, Francie, Holandsko a Anglie. Odbornými garanty u nás byli MŽP, MŠMT, NÚOV, Svaz zaměstnavatelů v energetice a dvě školy, SŠ-COPT Kroměříž a SŠ-COPTH Praha. Holandská společnost Kenteq pod vedením Ing. Dirka Platiera byla pověřena vedením projektu v ČR.

Původní podoba projektu skončila v dubnu 2004 překladem holandských výukových skript na témata OZE, uskutečněním 3 exkurzí v holandských firmách a školách a výstavbou dvou učeben v SŠ COPT v Kroměříži a SŠ COPTH v Praze 9. Holandské straně se nepodařilo na MŠMT prosadit výuku témat OZE do vzdělávacích programů škol, školám bylo ze strany Národního ústavu odborného vzdělávání doporučeno vyučovat OZE v rámci tzv. ozelenění školských osnov.

Uplatnění konkrétních programů a projektů ve školách pro výuku instalatérů a TZB

Z velkého množství nabídek si školy vybíraly a mohou i nadále vybírat pro realizaci takové programy a projekty, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Příkladem může být střední škola v Otrokovicích, která se pravidelně zúčastňuje různých projektů a díky nim získala zdarma pro výuku mnoho různých pomůcek.

Přehled projektů a programů, kterých se zúčastnila škola v Otrokovicích

Projekt Řemeslo – tradice a budoucnost

Projekt obsahuje tyto části:

 1. Popularizace řemesel a motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech zahrnovala: prezentační dny řemesel v prostorách žadatele a partnerů, workshopy pro výchovné poradce ZŠ a zpracování nabídky exkurzí žáků ZŠ do regionálních firem
 2. Odborná a metodická příprava pedagogů zahrnovala: použití notebooku v pedagogické praxi, úpravy fotografií, animace, zpracování videa, sharepoint a použití interaktivní tabule
 3. Tvorba, evaluace a pilotáž nových výukových materiálů
 4. Zvyšování odborných a sociálních kompetencí žáků prostřednictvím spolupráce s firemním sektorem zahrnovalo: návštěvy odborných veletrhů a výstav, jednodenní exkurze do firem regionálních zaměstnavatelů, speciální odborná školení pro žáky technických oborů a řemesel
Obr. Žáci na stavebním veletrhu v Brně
Obr. Žáci na stavebním veletrhu v Brně

Mezi přínosy pro školu a učitele odborných předmětu oboru vzdělání z tohoto projektu patří např.: vypracované učební texty pro výuku v předmětech materiály a plynárenství, propagace školy na Dnech řemesel, exkurze učitelů a žáků ve firmách, návštěva stavebního veletrhu v Brně, výuka pedagogů v oblasti IT, získání učebních pomůcek pro výuku (např. v předmětu plynárenství analyzátor spalin, teploty a tlaku, přítomnosti CO a O2).

Operační program rozvoj lidských zdrojů

Programu se škola zúčastnila v kapitole Opatření 3.1. Jednalo se o model č. 2 části STAVO. V rámci programu byly vypracovány výukové materiály pro výuku žáků oboru vzdělání Instalatér. Výukové materiály (skripta) mají názvy Použití plastových trubek a Úspora energie ve vytápění. Skripta bohatě doplněné obrázky stále využívají učitelé odborných předmětů při výuce. V rámci programu navštívili žáci s učitelem satelitní městečko s nízkoenergetickými domy.

Obr. Skripta vypracované v rámci OP se používají ve výuce
Obr. Skripta vypracované v rámci OP se používají ve výuce

Obr. Skripta vypracované v rámci OP se používají ve výuce

Projekt Centrum pasivního domu


Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovým sdružením právnických a fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů. Projekt podpořili Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky.

Od roku 2013 CPD nabízí metodickou příručku pro učitele středních škol stavebních, která doplňuje výuku a vzdělávání studentů o problematiku pasivních domů, jakožto domů energeticky vysoce efektivních. Program reaguje na evropskou směrnici o energetické náročnosti budov 2010/31/EU. Metodická příručka je sestavena jako komplexní výukový program, který zahrnuje 10 okruhů, každý v délce jedné výukové hodiny. Program lze použít v celku nebo výběrem jednotlivých kapitol či samostatných aktivit do odborných předmětů.

Obsah projektu: charakteristika pasivního domu, jaká je jeho orientace a tvar, tepelná izolace, vzduchotěsnost, tepelné mosty a tepelné zisky, okna, rámy, zasklení, rekuperace a větrání, náklady, kvalita prostředí a poradenství. Při výuce se využívají kromě metodické příručky také velké výukové panely.

Obr. Prostory školy s projektem Centrum pasivního domu
Obr. Prostory školy s projektem Centrum pasivního domu

Obr. Prostory školy s projektem Centrum pasivního domu
Obr. Výukové panely
Obr. Výukové panely

IROP Výukové panely pro technické obory

Projekt je svým charakterem zaměřen na žáky všech ročníků. Cílem projektu je zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení. Realizací projektu došlo k pořízení a vybavení nových výukových prostor. V rámci projektu byly pořízeny výukové panely pro instalatéry INVYSYS (integrovaný výukový systém). Panely obsahují: tepelné čerpadlo, solární ohřev vody, rozvaděč tepla, teplovodní otopnou soustavu, teplovzdušnou soupravu, akumulační zásobník teplé vody.

Firma, která výukové panely nainstalovala a zprovoznila, zaškolila učitele odborných předmětů k jejich používání. Výuka pomocí panelů INVY|SYS probíhá v předmětech Vytápění, Vodoinstalace a Odborná cvičení. Zúčastňují se jí žáci oboru vzdělání Instalatér a také studenti maturitního studia.

Obr. Montážní firma provádí zaškolení učitelů na výukových panelech
Obr. Montážní firma provádí zaškolení učitelů na výukových panelech
Obr. Titulní strana jednoho z DUMů
Obr. Titulní strana jednoho z DUMů

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK pod MŠMT), Šablony 1 - DUM
(digitalizované učební materiály)

Učební materiály vypracovali učitelé odborných předmětů pro výuku ve škole. Každý DUM byl vypracován v elektronické podobě v programu powerpoint a obsahuje cca 20 slidů. Na konci každého slidu jsou vždy otázky pro opakování učiva.

Ve škole bylo vypracováno celkem 100 DUMů pro výuku instalatérů. DUMy se využívají při výuce v předmětech Materiály, Vodoinstalace, Vytápění a Plynárenství. Tyto materiály používají učitelé ve výuce ve všech 3 ročnících.

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Obr. Titulní strana projektu podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM
Obr. Titulní strana projektu podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Obr. Titulní strana projektu podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro instalace vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Všichni účastníci projektu absolvovali 3 varianty rozvodu plynu a montáže plynových zařízení.

 1. varianta: Rozvod plynu a zařízení určená k ohřevu vody
 2. varianta: Rozvod plynu a zařízení určená k ohřevu potravin
 3. varianta: Rozvod plynu a zařízení určená k lokálnímu vytápění

Cílem projektu bylo získání znalostí o montážích vnitřního plynovodu a připojování plynových spotřebičů. Časový rozsah programu: 90 hodin během 1 školního roku. Výuka zahrnovala také čtení výkresů domovního vodovodu.

Obr. Ukázka některých výkresů Projektu UNIV 3 – podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Obr. Ukázka některých výkresů Projektu UNIV 3 – podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Obr. Ukázka některých výkresů Projektu UNIV 3 – podpora procesů uznávání REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Enersol [19]

Vzdělávací Program enersol běží nepřetržitě od roku 2004. Jeho význam je natolik velký, že např. v roce 2015 byl podporován zřizovateli škol, MŠMT, MŽP a MPO. Záštitu nad Enersol 2015 přijal tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka, někteří ministři, hejtmani, radní a další významné osobnosti. Program je zaměřen na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí. Podporuje odborné vzdělávání a talentované žáky středních škol. Každoročně se po uplynutí soutěže tiskne sborník, který je finančně dotován MŠMT. Ve sborníku jsou uvedeny nejlepší práce žáků včetně obrázků.

Programu se zúčastňují žáci středních v základních kolech. Nejlepší práce postupují do krajských kol a pak dále do celostátního kola. Program enersol se koná každý rok, celostátní kolo probíhá každý rok v jiné škole.

Obr. Student obhajuje svoji práci
Obr. Student obhajuje svoji práci
Obr. Sborník prací studentů Enersol 2015
Obr. Sborník prací studentů Enersol 2015

Hledáme mladé technické talenty

Soutěž proběhla v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt byl zaměřený na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Zúčastnili se ho žáci několika učebních oborů, nejvíce účastníků bylo z oboru Instalatér. Projekt spočíval ve spolupráci firem, škol a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. Hlavním těžištěm byla příprava a organizace odborných technických soutěží. Žáci instalatéři měli za úkol podle výkresové dokumentace sestavit rozvod potrubí včetně armatur, připojit potrubí k ohřívači vody a potrubí se studenou a teplou vodou přivézt k zařizovacímu předmětu.

Součástí bylo také ověření teoretických vědomostí formou testu a otázek týkajících se jak odborných znalostí z oblasti ZTB, tak i bezpečnosti práce.

Obr. Praktická část projektu probíhá vždy v dílnách školy
Obr. Praktická část projektu probíhá vždy v dílnách školy
Obr. Praktická část projektu probíhá vždy v dílnách školy

Obr. Praktická část projektu probíhá vždy v dílnách školy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV pod MŠMT) 2014–2020 Šablony 2

Základem programu Šablony 2 pro instalatéry je tandemová výuka. Je to spolupráce dvou učitelů: učitele odborných předmětů teorie (ve škole) a učitele odborného výcviku (v dílnách nebo na pracovišti – na stavbě). Oba učitelé znají tematický plán výuky druhého učitele. Vědí tedy, kdy se učí jaké téma. Vzájemně se navštěvují v hodinách výuky. Domlouvají se na vzájemné spolupráci při výuce tak, aby se probíraná témata ve škole a v dílnách totožně neopakovala. Jeden učitel odučí určité téma. Druhý učitel se stejným tématem učí poněkud odlišné detaily tohoto tématu. Žáci tak dostávají od učitelů na jedno stejné téma odlišné informace a dovědí se všechny důležité věci, často i podrobně. Důraz při výuce se vždy klade na dodržování zásad BOZP.

Závěr

V obecném přehledu a poté na konkrétním příkladu bylo ukázáno, že aktivní škola má možnosti, jak zlepšit podmínky výuky a nabídnout žákům více možností. Stojí za tím hodně úsilí, neboť zapojení do programů vyžaduje i jejich administraci, vykazování plnění programů a dosahování stanovených cílů. Pokud však žáci ze školy odchází dobře připraveni na praxi, tak toto úsilí nepřichází nazmar.

Použitá literatura

[1]https://www.esfcr.cz/mapa-projektu-a-akci
[2]http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/operacni-program-rozvoj-lidskych-zdroju
[3]http://www.op-vk.cz/
[4]http://www.opvavpi.cz/
[5]http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
[6]http://www.oppik.cz/
[7]https://www.esfcr.cz/07-13/oplzz
[8]http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
[9]http://www.opzp2007-2013.cz/ a http://www.opzp2007-2013.cz/clanek/254/284/operacni-program-zivotni-prostredi-zahajil-druhou-vlnu-prijmu-zadosti/
[10]http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/
[11]https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Predchozi-programova-obdobi/Programove-obdobi-2007-2013
[12]http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
[13]https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
[14]https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/O/Operacni-program-Praha-Adaptabilita-(OP-PA)
[15]http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Praha
[16]https://univ.cz/o-projektech
[17]http://www.nuv.cz/projekty/mov
[18]http://www.enersol-harfa.eu/cz/
[19]Sborník Program Enersol 2015, Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Prosinec 2015, Kroměříž
 
 
Reklama