Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzpomínka na doc. Ing. Jiřího Cihláře, CSc.

Doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc., byl jedním z těch, kteří se zasloužili o postupné rozšiřování a prohlubování výuky všech disciplín TZB. Byl prvním vedoucím nově stanoveného ústavu TZB na VUT v Brně.

Výuka disciplín technických zařízení budov (TZB) se na tehdejší České vysoké škole technické v Brně, fakultě inženýrského stavitelství datuje od roku 1935.
Doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc. byl významnou osobností spjatou s rozvojem oboru technika prostředí a technická zařízení budov (TZB). Byl jedním z těch, kteří se zasloužili o postupné rozšiřování a prohlubování výuky všech disciplín TZB. Na fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně nastoupil v roce 1965.
Společně s Doc. Ing. Zdeňkem Kobzou a Ing. Jaroslavem Fialou vypracovali vysokoškolská skripta a řadu učebních pomůcek pro přednášky, semináře a cvičení, které byly využívány i na sesterských katedrách TZB v Praze a v Bratislavě.
Když v roce 1981 především jeho zásluhou vznikla samostatná katedra technických zařízení budov, byl jejím prvním vedoucím. Tuto funkci vykonával dlouhá léta až do roku 1997. V roce 2002 odešel do důchodu, ale s ústavem TZB ještě dlouho spolupracoval.

Odborným zaměřením doc. Jiřího Cihláře byla především specializace vytápění a vzduchotechnika. Ve vědecké oblasti se mimo jiné zabýval problematikou energetických úspor ve fázi návrhu i provozu soustav TZB. Jako význačný odborník a soudní znalec se v technické praxi zaměřil také na zpracovávání studií a expertních posudků. Za svůj přínos oboru i ústavu byl oceněn medailí „SIGNUM EXCELLENTIAE“. Doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc. zemřel v listopadu 2018.

Pod jeho vedením se nosnou činností katedry stala vědecká činnost, zaměřená na problematiku úspor primárních energií při realizaci a provozu staveb, na inovaci soustav TZB a výuku nasměroval k aktuálním tématům souvisejícím s tvorbou interního mikroklimatu budov a optimalizaci energetických potřeb. Doc. Ing. J. Cihlář, CSc., kolem sebe soustředil kolektiv výborných pedagogů a odborníků, mezi kterými byli například doc. Ing. Kobza, Ing. J. Fiala, CSc., Ing. G. Gebauer, Ing. D. Wicherková a Ing. J. Hirš.

„Na katedře TZB a posléze ústavu jsem pracovala 18 let, po celou dobu byl jejím vedoucím Doc. Ing. Jiří Cihlář, CSc. Za tu dobu jsem jej poznala jako cílevědomého a pracovitého člověka. Na ústavu za jeho vedení panovala tvůrčí a kolegiální atmosféra, bez intrik a závisti. Byl pedagogem, který připravoval studenty pro praxi tak, že jsou dnes mezi absolventy uznávaní odborníci. Měl také smysl pro osobitý humor, což dokládá moje vzpomínka. Požádal mě, abych ho odvezla jeho škodovkou k obhajobě kandidátské dizertační práce. Když jsme přijeli na Barvičku a on vystoupil z auta, prohlásil: „Dášulko, když jsem přežil tuto jízdu, přežiji i obhajobu.“ Byl dobrým vedoucím …“ vzpomíná Ing. Dagmar Wicherková, projektantka vytápění, v letech 1977-1995 odborná asistentka Ústavu TZB na VUT Brno.