Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pokračování kotlíkových dotací a podpora využití slunečního záření

Komentář redaktora k Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 917, o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.

Očekávání spojená s budoucím fungováním programu kotlíkových dotací, nebo podobně působícího jinak nazvaného podpůrného programu, mají od prosince 2019 vládně závazný podklad. Ten vytvořilo USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 2019 č. 917 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky. V části III. vláda ukládá ministru životního prostředí, aby průběžně do 31. prosince 2029 umožnil podporu opatření na urychlení obměny zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností.

Spalovací zdroje tepla

Velkou otázkou tak je, jak dalece budou v dalších letech podporovány spalovací zdroje tepla. Nedávné prosazení neutrálního stanoviska k další existenci jaderných zdrojů, případně k jejich další výstavbě v České republice, dohodnuté na úrovni jednání premiérů států Evropské unie, může být spojeno s posílením závazku České republiky na snížení produkce emisí CO2, respektive na urychlení jejich snižování. A tento proces by mohlo být navázán na pokles v dotační podpory jakýchkoliv spalovacích zdrojů tepla. To by se již netýkalo jen uhlí, které podporováno není, ale i zemního plynu nebo dokonce i dřevní biomasy. Neboť jak se v evropských kuloárech diskutuje, tak doba zpětného vázání CO2 vyprodukovaného spálením dřevní biomasy do nově rostoucích stromů v řádu několika desítek let je až příliš dlouhá vzhledem k požadované rychlosti snižování produkce CO2 a tedy k cíli dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Zbývá již jen 30 let! Ministerstvo životního prostředí i MPO tak nestojí před jednoduchým úkolem, jak toto vše vybalancovat. Lze předpokládat, že podmínky nového dotačního programu, třeba i kotlíkových dotací, se budou v dalším období 2020 až 2029 rok od roku měnit.

Rozvoj fotovoltaiky, fototermiky

V USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 2019 č. 917 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky se rovněž nepřímo hovoří o fotovoltaické výrobě elektřiny.

Usnesení totiž ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu v rámci přípravy pravidel a výzev pro Modernizační fond, operační program Životní prostředí a operační program Konkurenceschopnost do 31. prosince 2020 ukládá nastavit podmínky pro podporu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích obnovitelných zdrojů energie příp. pro další opatření tak, aby současně se snížením emisí skleníkových plynů došlo nejpozději v roce 2030 také k dodatečnému snížení emisí oxidů dusíku minimálně o 5 kt ročně oproti scénáři NPSE-WM 2019.

Jaké nespalovací obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny a tepla máme? Vodu, vítr, sluneční záření, zemní teplo. Ve vztahu k domácnostem se celoplošně nabízí jen sluneční záření, mnohem méně tepelná energie ze země. Podpora fotovoltaiky na střechách domů se nabízí jako celoplošně využitelná. Vzhledem ke zkušenostem MŽP a SFŽP s organizací kotlíkových dotací se nabízí možnost uplatnit pro podporu malých fotovoltaických elektráren podobné řešení. Stejně tak by bylo možné řešit i podporu pro instalaci tepelných solárních systémů, na které se v poslední době trochu zapomíná. Podpora pro stavebníka, drobného investora, by měla dostávat ekonomickou návratnost takových zařízení z dnešních cca 12 až i 30 let třeba pod 8 let, aby začala být masově zajímavá.

Dodatečné snížení emisí oxidů dusíku minimálně o 5 kt ročně oproti scénáři NPSE-WM 2019 by se mohlo projevit i v technických kritériích v oblasti kogenerační výroby elektřiny a tepla. Kogenerační zdroje s motory využívajícími zemní plyn mají vyšší produkci emisí NOx ve srovnání s jinými možnými řešeními, a ne vždy jsou využita ta emisně nejlepší konstrukční řešení motorů, přestože je výrobci nabízí. Podpora by mohla vyrovnávat zpřísnění emisních podmínek. Částečně i proto, že bez nárazového vyrovnávání poptávky a nabídky elektrické energie podobnými zdroji elektřiny se ještě dlouho neobejdeme.

Signály o tom, jak se MŽP, případně i MPO, vyrovnají s úkoly z vládního usnesení, jak se postaví k jednotlivým technologiím, které by mohly plošně využít i domácnosti, bychom rádi měli již tento rok.

 
 
Reklama