Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kurzy k profesní kvalifikaci: Topenář, montér kotlů na biomasu

...a vše o platné i chystané legislativě

Státem dotované instalace kotlů na biomasu smí provádět pouze osoba s patřičnou profesní kvalifikací, kterou je nutné si pravidelně jednou za pět let obnovit.

Foto © elen31, Fotolia.com

Osvědčení o profesní kvalifikaci lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jednou z autorizovaných osob, které mohou provádět školení a přezkušování žadatelů o udělení oprávnění pro instalaci kotlů na biomasu je Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

Kurzy u APTT se zárukou nejvyšší přidané hodnoty

Asociace podniků topenářské techniky provádí již několik let jako autorizovaná osoba špičková školení, jejichž absolvování je nutné k získání či obnovení profesní kvalifikace „Topenář, montér kotlů na biomasu“. Zárukou vysoké kvality a profesionality školení je hlavní lektor Ing. Zdeněk Lyčka, prezident APTT a respektovaný odborník v oboru lokálního vytápění domácností.

APTT patří mezi nejstarší profesní sdružení v ČR. Odborníci z APTT dlouhodobě úzce spolupracují se státní správou při tvorbě legislativy spojené s provozováním zdrojů tepla pro vytápění domácností. Jejími členy jsou přední domácí výrobci kotlů na biomasu. Více jak 80 % kotlů na biomasu provozovaných u nás bylo vyrobeno některou z firem, které jsou členy APTT. Kdo jiný by mohl podat nejpřesnější a nejaktuálnější informace o stavu techniky a legislativy v tomto oboru, než tým specialistů z APTT?

Závěrečná část kurzu probíhá formou volné diskuze, ve které jsou konzultovány nejpalčivější problémy spojené s instalací a provozováním kotlů na pevná paliva. V současnosti jde především o předpokládaný vývoj v legislativě směrem k postupnému omezování některých zdrojů tepla pro vytápění domácností, či problematika zákonných kontrol kotlů a povinných hlášení.

Kurzy probíhají průběžně po celý rok, zájemci se mohou hlásit u sekretářky APTT Ing. Lucie Bělocké: belocka@aptt.cz, tel.: 731 403 393.

O profesní kvalifikaci

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) upravuje povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Těmito vybranými zařízeními jsou kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla, jejichž instalace je financována z programů podpory ze státních či evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Typickými příklady jsou tedy instalace probíhající v rámci projektů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Podle § 7 odst. (4) písm. b) zákona může tato vybraná zařízení instalovat pouze osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost (viz. seznam níže), a která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Touto osobou může být nejen fyzická, ale také právnická osoba, Právnická osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci.

Fyzická osoba, která provede instalaci dotovaného vybraného zařízení bez patřičného oprávnění nebo stavebník, který si toto zařízení nechá nainstalovat osobou bez příslušného oprávnění, se za takto spáchaný přestupek vystavují pokutě do výše 100 000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta do výše 200 000 v případě, že si jako stavebník nechá nainstalovat vybrané zařízení osobou bez oprávnění, a pokuta až 5 000 000 v případě, že provede instalaci takovéhoto zařízení bez oprávnění.


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...