Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov

Část 7: Požadavky na speciální instalace nebo umístění
Oddíl 753: Podlahové a stropní topné systémy

ČSN 33 2000-7-753 Elektrické instalace budov Část 7: Požadavky na speciální instalace nebo umístění Oddíl 753: Podlahové a stropní topné systémy sice vyšla v roce 2003, ale s ohledem na její stálou aktuálnost považujeme za vhodné si ji s ohledem na tematické zaměření tohoto čísla časopisu Elektroinstalatér připomenout.

Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

Poznámka: Strop umístěný pod střechou budovy až do nejmenší výšky 1,50 m měřené svisle nad dokončenou podlahou se také považuje za strop ve smyslu této normy.

Užívané definice

  • Akumulační podlahový topný systém - topný systém, ve kterém v závislosti na stanovené periodě nabíjení se časově omezeně dostupná elektrická energie mění na teplo, které je postupně rozváděno hlavně povrchem podlahy do vytápěného vnitřního prostoru s určeným časovým posunem.
  • Přímotopný systém - topné zařízení; podlahový nebo stropní topný systém, který vyrábí teplo z elektrické energie a rozvádí je do vytápěného vnitřního prostoru s co nejmenším časovým posunem.
  • Doplňkové podlahové topení - přímotopné systémy zabudované do podlahové konstrukce například v okrajových pásmech podlahy při venkovních stěnách, které doplňuje teplo rozváděné akumulačním podlahovým topným systémem.
  • Nevytápěná plocha - plocha podlahy nebo stropu, která je zcela zakryta po umístění vnitřního zařízení nebo je ponechána volná pro vestavěné vnitřní zařízení.
  • Topný kabel - kabel pro pevnou instalaci, který je, nebo není opatřen krytem či kovovým pláštěm a je určen jako zdroj tepla k vytápění.
  • Ohebný deskový topný prvek - topný prvek sestávající z desek z elektrického izolantu laminovaného elektrickým odporovým materiálem nebo základní materiál, na kterém jsou upevněny elektricky izolované topné vodiče.
  • Topná jednotka - topný kabel nebo ohebný deskový topný prvek s pevně připojenými studenými vodiči či vývody, které jsou zapojeny do svorek napájecího obvodu.
  • Studený vodič - izolovaný kabel nebo šňůra určené pro připojení topné jednotky k napájecímu obvodu.
  • Samoomezující topný kabel - topný kabel, jehož teplota může přesáhnout 70 °C a je ho možno připojit přímo k napájení bez potřeby přechodových studených vývodů. Samoomezující topné kabely, které nemohou přesáhnout 70 °C na bodu připojení, mohou být připojeny k napájecímu obvodu bez studených vodičů.

Bezpečnost

Ochrana zábranou, polohou, nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním se nesmí použít.

Ochrana automatickým odpojením napájení

Jako ochranného prvku se užije chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem IΔn ≤ 30 mA.

Doplňující pospojování

Kde je zřízen vodivý kryt či rošt nad podlahovými topnými prvky nebo pod stropními topnými prvky, spojí se s ochranným vodičem elektrické instalace pomocí doplňujícího pospojování.

Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocennou izolací

Obvody napájející zařízení s třídou ochrany II nebo rovnocennou izolací musejí mít přídavnou ochranu tvořenou chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem IΔn ≤ 30 mA.

Ochrana elektrickým oddělením

Pokud se použije ochrany elektrickým oddělením, musí být provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 článkem 413 pro každý okruh topení.

Ochrana proti přehřátí

Aby se v případě podlahových nebo stropních topných systémů v budovách zabránilo přehřátí, musí se použít alespoň jednoho z dále uvedených prostředků pro omezení teploty v pásmu topení na maximálně 80 °C:

  • vhodný návrh topného systému;
  • vhodná instalace topného systému;
  • použití ochranných zařízení.

Topné jednotky musejí být připojeny k elektrické instalaci pomocí studených vodičů nebo svorek. Topné jednotky musejí být připojeny ke studeným vodičům pouze pomocí trvalých spojů. Topné jednotky nesmějí křižovat dilatační spáry.

Výběr a stavba zařízení

Topné jednotky musejí být v souladu s požadavky normy ČSN EN 60335-2-96.

Pracovní podmínky a vnější vlivy

Topné jednotky pro instalaci na stropech musejí být nejméně IP X1. Topné jednotky pro instalaci na podlaze z betonu nebo podobného materiálu musejí být IP X7.

Označování

Dodavatel musí zajistit pro každý topný systém výkres obsahující tyto podrobnosti:

  • typ topných jednotek;
  • počet instalovaných topných jednotek;
  • délku/plochu topných jednotek;
  • měrný příkon na jednotku povrchu (pozn. překl.: doslova "povrchová hustota energie");
  • rozložení topných jednotek;
  • umístění topných jednotek;
  • umístění přípojných krabic;
  • vodiče, ochrany apod.;
  • instalovaná/vytápěná plocha;
  • užité napětí;
  • určený měrný odpor;
  • určená proudová nebo nadproudová ochrana;
  • stanovený vybavovací proud IΔn chráničů.

Tento výkres musí být stále přístupně uložen v rozváděči topného systému. Dále se použije normativní příloha A k podlahovým a stropním topným systémům pro informování majitele a uživatele instalace.

Nevytápěné plochy

Pro nezbytné zařízení vnitřních prostorů musejí být upraveny nevytápěné plochy tak, aby se tímto zařízením nebránilo vysílání tepla.

Výběr a stavba ve vztahu k vnějším vlivům

Teplota okolí (AA)

Pro studené vodiče (napájecí rozvody) a kontrolní vodiče instalované v pásmu vytápěných ploch se musí brát v úvahu zvýšení teploty okolí.

Přítomnost cizích pevných těles (AE)

Dodavatel topného systému musí informovat ostatní dodavatele, že se nesmí používat v ploše, kde jsou instalovány podlahové nebo stropní topné jednotky, žádných pronikajících prostředků, jako jsou vruty pro zarážky dveří.

Informace pro dodavatele a uživatele instalace

Při dokončení instalace musí být dodavatelem topného systému poskytnut majiteli budovy či jeho zástupci popis topného systému.

Popis musí obsahovat nejméně tyto informace:

  1. popis konstrukce topného systému, zvláště hloubku topných jednotek;
  2. schéma rozmístění s informací týkající se
    • rozdělení topných okruhů a jejich stanovených příkonů;
    • umístění topných jednotek v každém vnitřním prostoru;
    • podrobnosti, které byly vzaty v úvahu při instalaci topných jednotek, například nevytápěné plochy, doplňková topná pásma, nevytápěné vymezené plochy pro upevnění prostředků pronikajících do krytiny podlah;
  3. údaje o použitém regulačním zařízení s příslušnými schématy a s rozměry polohy čidel pro teplotu podlahy a podmínky počasí, pokud jsou použity;
  4. údaje o typu topných jednotek a jejich maximální provozní teplotě.

Dodavatel topného systému musí informovat majitele, že popis topného systému zahrnuje všechny potřebné informace, například pro opravy. Navíc musí být majitel požádán, aby předal včas instrukce pro použití topné instalace uživatelům těchto prostor.

Dodavatel topného systému musí předat vhodný počet kopií provozních pokynů majiteli nebo jeho zástupci při dokončení. Jedna kopie provozních pokynů pro použití musí být trvale připevněna na vnitřní straně dveří v každé příslušné rozvodnici nebo v její blízkosti.

Instrukce pro použití

Instrukce pro použití musí obsahovat nejméně tyto údaje:

  • popis topného systému a jeho funkce;
  • provoz topné instalace v prvním období vytápění v případě nové budovy, například s ohledem na vysychání;
  • provoz regulačního zařízení pro topný systém na obytné ploše a rovněž na doplňkových topných pásmech, pokud nějaká jsou;
  • v případě podlahových a stropních topných systémů informace o omezení umístění vnitřního zařízení apod.;
  • užití přídavných podlahových krytin, např. koberců s tloušťkou > 10 mm, může vést k vyšší teplotě podlahy, a tím k nepříznivému ovlivnění výkonu topného systému;
  • kusy vnitřního zařízení pevně zakrývající podlahu a/nebo vestavěné skříně mohou být umístěny pouze na nevytápěných plochách;
  • vnitřní zařízení, jako jsou koberce, sedací a odpočívací nábytek s přehozy, které zčásti pevně nezakrývají podlahu, se nemohou umisťovat na doplňkové topné plochy, pokud nějaké jsou;
  • omezení týkající se výšky vnitřního zařízení v případě stropních topných systémů. Skříně s výškou stejnou, jako má vnitřní prostor, se mohou umisťovat pouze pod plochu stropu, kde nejsou instalovány topné prvky;
  • rozměry umístění doplňkových topných pásem a ploch umístění;
  • požadavek, že v případě tepelných podlahových a stropních systémů se nesmí nic upevňovat do podlah, případně stropů. Z tohoto požadavku jsou vyloučeny jen nevytápěné plochy. Kde je to vhodné, uvedou se alternativní možnosti.
 
 
Reklama