Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Varianty elektrického vytápění – rozdělení podle zdroje tepla

Zdrojem tepla může být elektrický přímotopný zdroj, elektrický akumulační zdroj nebo tepelné čerpadlo, i reverzibilní klimatizace. Tarif na odebíranou elektřinu platí i pro ostatní elektrické spotřebiče. Podprůrné dotační programy se vztahují jen na některé druhy elektrického vytápění!

Speciální dvoutarifové sazby pro elektrický přímotop, akumulaci i tepelná čerpadla zajišťují nižší náklady na odebíranou elektřinu. Ta je v průběhu dne dodávána po limitovanou dobu v nízkém tarifu (NT) a ve zbylém čase ve vysokém tarifu (VT), aktuální tarif přitom platí pro všechny elektrické spotřebiče z přípojky napájené.

V případě vytápění nesmí být časové úseky v NT kratší než 1 hodina. V této době je zapínání a vypínání spotřebičů řízeno prostřednictvím hromadného dálkového ovládání HDO signálem posílaným po běžné elektrické rozvodné síti. Jak přímotopy, tak akumulace a tepelná čerpadla musí být řádně nainstalovány a musí být zajištěno jejich technické blokování po dobu platnosti vysokého tarifu. Nejčastěji prostřednictvím HDO přijímače a odpojovače elektrického obvodu s napojeným spotřebičem u hlavního jističe domu. Některé moderní spotřebiče mají systém blokování integrovaný do svého řidicího systému a pak není nutné pro takové spotřebiče elektřiny instalovat vyhrazený elektrický obvod (kabel) a za určitých podmínek mohou být napojeny i na běžnou zásuvku.


Sledujte téma TZB-info Vytápíme elektřinou a aktuální ceny elektřiny v nezávislém Kalkulátoru cen energií TZB-info, kde jsou ceny denně aktualizovány. Snadno můžete porovnat ceny i podmínky jednotlivých dodavatelů.

Přímotop

Přímotopné zdroje mění elektrickou energii na tepelnou průchodem elektrického proudu speciálním vodičem (drát, kabel, fólie) s potřebným elektrickým odporem. Jsou založeny na principu současné výroby tepla a jeho předávání do vytápěného prostoru. Reagují tak bezprostředně na potřebu dodávky tepelné energie k zajištění požadovaného tepelného komfortu. Tyto zdroje tepla mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti, kde vyrábí a předávají teplo (sálavé panely, infrazářiče, přímotopné konvektory a topné podlahové folie nebo kabely, olejové radiátory) nebo jsou i mimo vytápěný prostor, případně jen v jedné části vytápěného prostoru a do jeho ostatních částí dodávají teplo postřednictvím otopné vody, ohřívaného vzduchu (elektrokotel, přímotopný ohřívač vzduchu ve větracím systému aj.). Pro přímotopy existují speciální dvoutarifové sazby cen elekřiny. Dříve to byly sazby D35d a D45d, nově D57d.

Elektrické podlahové vytápění, případně stropní vytápění, je pohodlným řešením vytápění pro nízkoenergetické domy, kdy využíváme možnost navrhnout řešení přesně odpovídající nízké tepelné ztrátě a využíváme efektu kvalitní regulace. Nesporná je výhoda dlouhé životnosti, kdy se u kabelů počítá s životností srovnatelnou s životností ostatní elektroinstalace v objektu. Elektrické podlahové vytápění může být využíváno i jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu, nejčastěji je to v koupelnách.


vlevo skladba podlahového vytápění s elektrickou topnou folií (zdroj www.fenixgroup.cz), vpravo tenkovrstvý systém s rychlým náběhem teploty např. v koupelnách pod dlažbu (zdroj www.v-system.cz)

Infrazářiče (nebo také quartzová topidla) jsou zdroje s větší plošnou koncentrací přeměny elektrické energie na tepelnou, a proto jsou prostorově poměrně malé. Jejich činnost je založena na infračerveném záření, které se nasměrovává do prostoru výskytu osob. Tím jim zajišťuje dostatečný teplotní komfort i při nižší teplotě okolního vzduchu. Infrazářiče jsou provozně i investičně výhodnou variantou používanou zejména ve větších prostorech, skladech, průmyslu s nutností zajistit tepelný komfort jen na úzce vymezeném místě, které však není nijak stavebně ohraničeno. A rovněž tak v domácnostech, například pro rychlé dosažení tepelného komfortu v málo vytápěné koupelně nebo na venkovní terase, altánku atp.
Nástěnné přímotopné sálavé panely plní nejen funkci otopného tělesa, ale s ohledem na své materiálové řešení (tvrzené sklo nebo ušlechtilá kamenná deska, potisk na přání zákazníka) mohou výrazně pozitivně ovlivnit i estetickou kvalitu interiéru. Za jejich velkoplošnou variantu lze považovat stěnové vytápění interiéru realizované formou topné folie nebo kabelů v kombinaci např. se sádrokartonem.
Jednotlivé varianty podrobně včetně popisu najdete v projektu Vytápíme elektřinou.

Pokud odběratel elektřiny již nemá některý ze starších cenových tarifů určených pro elektrické vytápění, tak v současné době je výběr tarifů pro domácnosti omezen jen na tarif D57d s 20 hodinami trvání nízkého tarifu během dne a výběr dodavatele elektřiny může optimalizovat s pomocí kalkulátoru cen elektřiny pro tento typ zdrojů tepla.
Podmínkou přiznání sazby je vždy řádná instalace zdrojů a splnění podmínek doložené revizní zprávou.

Akumulace

Akumulační zdroje jsou založeny na principu ukládání tepelné energie vyrobené z elektřiny v době nízkého tarifu do akumulátoru tepla (teplovodní zásobník, magnezitové cihly nebo betonová vrstva podlahy), aby se mohla být následně využita v době energetické špičky, vysokého tarifu. Akumulační zdroje mohou být umístěny přímo ve vytápěné místnosti (akumulační kamna, některé systémy podlahového vytápění, nebo v rámci teplovodní otopné soustavy (akumulační teplovodní zásobník). Stejně jako u přímotopných elektrických zdrojů tepla přichází v úvahu pro akumulační tělesa jen jedna dvoutarifová sazba cen elekřiny, a to D26d s dobou trvání nízkého tarifu 8 hodin denně. Sazba D25d se stejnou dobou platnosti nízkého tarifu je určena pro elektricky ohřívané bojlery.

Akumulační kamna se šířkou pouhých 45 cm Stiebel Eltron
Akumulační kamna se šířkou pouhých 45 cm, www.stiebel-eltron.cz
Elektrické "akumulačky" včetně elektrického kotle nabíjejícího teplovodní akumulační zásobník byly velmi oblíbeným zdrojem tepla. Ke ztrátě obliby přispěly změny cen elektřiny a chování dodavatelů elektřiny, kteří preferují rovnoměrnější rozdělení spotřeby elektřiny do celého dne. Na trhu jsou dostupné velmi sofistikované a úsporné systémy řízení předávání tepla z akumulačních kamen, ale vzhledem k hmotnosti kamen, potřebnému prostoru a nakonec i krátké době platnosti nízkého tarifu pro ostatní spotřebiče jen 8 hodin jsou upřednostňovány přímotopné způsoby.
Zatím spíše budoucí výhodou elektrických akumulačních kamen, je možnost velmi jednoduše odebírat elektřinu a akumulovat ji ve formě tepla v době převahy nabídky nad poptávkou, což lze očekávat při zásadním zvyšování podílu OZE na výrobě elektřiny. A to i po dobu relativně krátkých čtvrthodin během dne tak, aby byla dosažena požadovaná doba 8 hodin nabíjení. Dříve typický levný "noční" proud by se tak změnil na levný "sluneční" proud. Předpoklady pro tento postup však na straně dodavetelů elektřiny zatím nejsou vytvořeny.
Dobrý akumulační topný systém pro ústřední teplovodní vytápění je vybaven automatikou nabíjení akumulačních nádrží ale také automatickou regulací vytápění objektu. Tím je možno dosáhnout významných úspor energie při zachování vysokého komfortu vytápění bez nutnosti jakkoli zasahovat do provozu vytápění.
Výhodou je bezhlučný provoz topného systému a jedná se o velmi vhodné řešení pro sestavování vícezdrojových topných systémů

Tepelné čerpadlo

Většina tepelných čerpadel ke svému pohonu využívá elektrickou energii, a proto je jejich zařazení mezi elektrické způsoby vytápění možné. Od ostatních zdrojů tepla založených na využití elektrické energie se liší tím, že ke spotřebované elektrické energie přidají několikanásobek tepelné energie odebrané z přírodního prostředí, odpadního tepla atp. Zatímco ostatní elektrické zdroje tepla pracují s energetickou efektivitou v poměru vyrobené tepelné energie ke spotřebované elektrické energii menší jak 1, tak u tepelných čerpadel je tento podíl ve střední hodnotě zjištěné v praxi mezi 2,5 až 3,5 a u špičkových soustav i nad 4.
Nejhospodárněji pracuje tepelné čerpadlo, pokud je co nejmenší rozdíl mezi teplotou zdroje přírodního tepla a teplotou výstupu do otopného systému. Proto jsou pro kombinaci s tepelným čerpadlem nejvhodnější nízkoteplotní vytápěcí systémy. Nejčastěji jde o velkoplošné podlahové, stěnové či stropní systémy, ale vzhledem ke klesající potřebě tepla na vytápění to mohou být i systémy s různými druhy otopných těles.


Velmi často se instalují venkovní provedení tzv. kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda, která mají svůj pracovní okruh s chladivem kompletně zhotovený výrobcem a teplo z nich je do vytápěného domu přenášeno prostřednictvím otopné vody, případně její směsí s nízkotuhnoucí tekutinou. Jiným řešením je tepelné čerpadlo v odděleném, tzv. splitovém provedení, což znamená, že přenos tepla z venkovní části tepelného čerpadla do části uvnitř domu je zajištěn chladivem. Proto instalakci takového tepelného čerpadla musí provést odborník nejen s kvalifikací pro instalaci tepelných čerpadel z hlediska vytápění, ale i pro práci s chladivy. Toto řešení je běžné u tepelných čerpadel vzduch-vzduch, kam lze zařadit klimatizační systémy s možností přepínání mezi chlazením a vytápěním a méně často používané u tepelných čerpadel vzduch-voda, byť má své výhody.
Relativní novinkou na českém trhu jsou tepelná čerpadla nikoliv pro vytápění, ale pouze pro přípravu teplé vody. Jedná se o výkoně menší TČ vzduch-voda konstrukčně propojená se zásobníkem teplé vody. Nejčastěji se umísťují v technickém zázemí objektu nebo v prostorech, kde je nadbytek tepla, protože k ohřevu vody využívají teplo z okolního vzduchu a tím prostor okolo sebe ochlazují. Některá z nich umožňují propojení vzduchovodem s venkovním prostředím, ale tento provoz bývá omezem spodní teplotou venkovního vzduchu, např. do -10 C. Nástup těchto čerpadel byl očekáván již v roce 2009.
Z pohledu trhu tepelných čerpadel byla v roce 2020 kusově nejprodávanější tepelná čerpadla vzduch-vzduch (klimatizace i s přepínáním do režimu vytápění). Mezi teplovodními tepelnými čerpadly jednoznačně vedla TČ vzduch-voda.
Pro tepelná čerpadla v domácnostech lze využít dvoutarifovou sazbu cen elekřiny D57d, pro bojler přípravy teplé vody s tepelným črpadlem D25d.

tepelná čerpadla alpha innotec
Nabídka tepelných čerpadel alpha innotec se vyznačuje širokým spektrem produktů tepelných čerpadel

Výběr dodatele elektřiny podle ceny elektřiny pro tepelná čerpadla:
Žadatel splnění podmínek dokládá revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla.

 
 
Reklama