Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oznámení o sjednocení pojmu „spalinová cesta“

Ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bylo publikováno oznámení o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta" pro účely naplňování ustanovení právních předpisů a technických norem.

Jedná se o bezprecedentní pokus vykládat ustanovení závazných právních předpisů ve věstníku úřadu, jehož úkolem je vykonávat působnost státu v oblasti technické normalizace. S ohledem na skutečnost, že výklad rozšiřuje působnost některých právních předpisů nad rámec stanovený zákonem, jedná se o protiústavní pokus státní správy nařizovat občanům a právnickým a fyzickým podnikajícím osobám povinnosti nad rámec vymezený zákonem.

S ohledem na závažnost tohoto postupu orgánů státní správy považujeme za nezbytné zveřejnit celé znění oznámení a uvést argumenty pro naše odmítavé stanovisko.

OZNÁMENÍ č. 115/14
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta“ pro účely naplňování ustanovení právních předpisů a technických norem

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR se dohodly na vydání společného stanoviska sjednocujícího výklad pojmu „Spalinová cesta“. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ v právních předpisech a technických normách má zajistit jednotný přístup dotčených subjektů k využívání spalinových cest, jejich údržbě, opravám apod., z důvodu důležitosti problematiky ve vztahu k ochraně života a zdraví osob.

Právní úprava:

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády č. 91/2010 Sb.“) a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“).

České technické normy:třídy73 – Navrhování a provádění staveb
skupiny08 – Požární bezpečnost staveb
42 – Funkční díly stavebních objektů

 

Pro účely nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. je termín (pojem) „spalinová cesta“ definován takto: Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Odůvodnění:

Vybrané ustanovení příslušných právních předpisů

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti spalinových cest jsou specifikovány ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.

§ 8

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana.

Stavba musí splňovat uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby

Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba uvedené požadavky splní.

§ 24

Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat.

Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Normovou hodnotou se dle ust. § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb. rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Personální a technické požadavky na revize, kontroly a údržbu spalinových cest jsou uvedeny v nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

§ 1

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

§ 6

Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Všeobecně:

Spalinové cesty (dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší), patří mezi funkční díly staveb, jejichž provozem je ohrožena požární bezpečnost a zdraví a životy osob a zvířat, kteří se ve stavbě nacházejí.

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich požární bezpečnosti:

1) Požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena provozem spalinové cesty
2) Požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena vlastnostmi spalinové cesty z hlediska šíření požáru mezi požárními úseky

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich provozní bezpečnosti

1) Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat.

2) Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Termín „Spalinová cesta“ je definován v ČSN a ČSN EN jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Z technických norem třídy 73 a skupin 08 a 42 vyplývá, že „spalinové cesty“ jsou konstrukční celky tvořené komíny a kouřovody – např. svislý kouřovod s funkcí komína, horizontální kouřovod připojený do svislé části (komína) prostřednictvím sopouchu, nebo patního kolena, horizontální, nebo vertikální vzducho-spalinové cesty apod.

Jedná se tedy o jakoukoliv konstrukci – dutinu, která odvádí spaliny do volného ovzduší.

Z návaznosti a vzájemného propojení uvedených právních předpisů a technických norem vyplývá, že termín (pojem) „spalinová cesta“ je pro výklady těchto předpisů nutno definovat jednotně, tedy jako dutinu určenou k odvodu spalin do volného ovzduší bez ohledu na připojený spotřebič a druh paliva.

Za MMR       Ing. Marcela Pavlová v. r., ředitelka odboru stavebního řádu
Za HZS ČR   brig. gen. Ing. Miloš Svoboda v. r., náměstek ředitele HZS ČR
Za ÚNMZ      Mgr. Zdeněk Veselý v. r., náměstek předsedy

 

Naše stanovisko k výše uvedenému oznámení vychází z

 1. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  § 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

  § 4 (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

 2. Legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění pozdějších usnesení

  čl. 2 (2) Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl
  a) v souladu s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu a stal se organickou součástí celého právního řádu,
  d) koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně.


 3. Metodické pomůcky k Legislativním pravidlům vlády
  Pomůcka uvádí některé nálezy Ústavního soudu (např. Pl. ÚS 23/02), v nichž se konstatuje, že princip právní jistoty a tedy i právního státu vyžaduje, aby právní předpis byl jednoznačně srozumitelný za pomoci obvyklých interpretačních postupů.

Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, což je zřejmé již z jeho názvu:

„nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“

a z preambule k NV:

„Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:“

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanoví:

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných SPOTŘEBIČŮ A KOMÍNŮ, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. pak povinnost ze zákona formulovalo následovně:

§ 1 Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Vyjádřeno zjednodušeně, nařízení vlády stanoví v úvodním paragrafu

spalinová cesta = komín a kouřovod

Pokusy interpretovat spalinovou cestu jinak, jak to např. činí autoři oznámení č. 115/14, podle nichž

spalinová cesta = dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší,

je možno považovat za útok na podstatu právního státu a peněženky jeho občanů. Ve svém důsledku by to totiž znamenalo, že si občan bude muset zvát nejen servisního technika (požadavek výrobce některých spotřebičů), ale 1× ročně i kominíka nejen na kontrolu komína a kouřovodu od spotřebiče paliv, ale i např. na kontrolu odvodu spalin vyústěného od podokenního topidla (např. obecně nazývané „vafky“) do fasády.

Je třeba si uvědomit i další důsledky tohoto svévolného výkladu právních předpisů na fungování společnosti. V testech porozumění psanému textu pro přijímací řízení na střední a vysoké školy by se mohla objevit následující otázka:

Otázka: Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

„Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.“

Odpověď: Spalinovou cestou se rozumí
a) komín a kouřovod
b) dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

Odpověď neúspěšnému uchazeči o studium, proč není správná jeho odpověď pod písmenem a), by zněla pravděpodobně: PROTO.

Vítejte v Absurdistánu.

 
 
Reklama