Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-2002: ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Od prosince 2002 bude platit nová ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která nahradí ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210. Norma je přepracována s ohledem na mezinárodní, evropské a české technické normy v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Kromě základních ustanovení původních ČSN zahrnuje i postupně zpracovávané a vydávané změny ČSN, sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 1443 a doplňuje ČSN o základní požadavky na přetlakové a společné komíny.

V normě není uveden postup výpočtu spalinové cesty, ale v požadavcích na spalinovou cestu jsou přesně definovány tlakové podmínky při provozu podtlakových a přetlakových komínů a teplotní požadavky na suché a mokré komíny.

K velkým změnám dochází v oblasti materiálů komínů. Pro kondenzační kotle se připouští použití hořlavých materiálů (komínové vložky z plastů), je stanovena minimální objemová hmotnost tepelně izolační vrstvy vícevrstvých komínů (90 kg/m3) a použití hliníkového materiálu (99,5 % Al) je omezeno pouze pro pevné komínové vložky, do světlosti 150 mm, pro plynná paliva a pro suchý provoz, kde nemůže dojít ke koroznímu napadení hliníku.

Povolená teplota povrchového pláště komína zůstává 52°C, ale jsou stanovena pravidla uspořádání komínové konstrukce podle požární bezpečnosti úseku, kterým komín prochází. Nejmenší dovolená vzdálenost komínového pláště od hořlavých materiálů je odkazem na ČSN EN 1443.

Otvory v komíně se mění jenom málo a přibývá povinnost zřízení otvoru na měření spalin. Neúčinná výška komína při spalování dřeva se snižuje na 1/20 účinné výšky. K větším změnám dochází při vyústění komínů nad střechou budovy. U šikmých střech se ustanovení nemění, kromě přetlakových komínů, kde je postačující výška komínů nad rovinou střechy 0,50 m. Za plochou střechu je považována střecha do úhlu 20° od vodorovné roviny a výška komínů musí být 1 m nad rovinou střechy nebo nad atikou. Norma uvádí také způsob odvození výšky komína od sousedních budov.

Pro kouřovody platí stejné materiálové podmínky jako pro komíny, včetně uspořádání pláště při procházení jiným požárním úsekem. Kouřovody z ohebné hadice mohou být pouze v prostorech přístupných (ne v uzavřené komoře nad krbovou vložkou), ne delší než 1,5 m a zajištěné proti vypadnutí. Svislá část kouřovodu nad přerušovačem má být nejméně 400 mm od přerušovače tahu ke spodnímu líci vodorovné komínové vložky.

U svislých kouřovodů ve funkci komína se připouští jedno uhnutí do 30° od svislice s tím, že v místě uhnutí musí být kontrolní otvor. V technicky odůvodněných případech může být použit svislý kouřovod ve funkci komína i pro odvod spalin z uzavíratelných krbů, pokud je krb na tento odvod spalin uzpůsoben. Svislý kouřovod nesmí být delší než 8 m.

Do jednoho komínového průduchu lze napojit nejvýše dva lokální spotřebiče na tuhá, kapalná nebo plynná paliva (krb pouze jeden). Technologický spotřebič nebo kotel ÚT na tuhá paliva se připojuje pouze jeden do jednoho komínového průduchu (připouští se nejvýše dva spotřebiče). Spotřebiče na plynná a kapalná paliva s přetlakovými hořáky se mohou připojovat pouze samostatně do samostatných komínových průduchů. Kotle s atmosférickými hořáky se mohou připojovat nejvýše 4 do společného komínového průduchu. Norma připouští provedení kotelen s kaskádovým uspořádáním kotlů podle technologických předpisů výrobce kotlů.

Důležitou kapitolou je kontrola a zkoušení, kde norma stanoví jakým způsobem se spalinové cesty označují, kontrolují a zkoušejí. Aby se odstranila nejednotnost a zejména nedostatečnost při vypracovávání revizních zpráv komínů, uvádí norma v příloze vzor protokolu, jak má být revizní zpráva zpracována. To bude sloužit také jako pomůcka pro odběratele revizních zpráv, aby se mohli vyvarovat přejímání zpráv nedostatečně zpracovaných.

Ing. František JiříkVýška komína u střešních oken a vikýřů

Výška přetlakového komína od roviny šikmé střechyVýška komína nad plochou střechouVýška komína u nástavby na ploché střeše

 
 
Reklama