Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny, kouřovody a připojování spotřebičů paliv
Normy a předpisy

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Dnes uvádíme přehled norem, v příštím pokračování bude přehled technických pravidel a zákonů.

Komínové normy
Komínové normy patří k základním technickým předpisům v oblasti navrhování a provádění komínů a kouřovodů. České technické normy ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210 jsou normy harmonizované, vztahující se k nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Kromě těchto základních norem se začínají uplatňovat normy evropské, které se postupně překládají a vstupují v platnost.

ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
platí pro navrhování komínů a kouřovodů do světlého rozměru 800 mm a do účinné výšky 60 m pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Platí pro komíny a kouřovody pracující v podtlaku ale i v přetlaku a s převážně kondenzujícímí spalinami. Neplatí pro navrhování a posuzování komínů podle ČSN 73 4110 a ČSN 73 4111 (tovární komíny). Norma platí od 1.6.1989. V roce 1994 byla k této normě zpracována změna Z1, v roce 1999 změna Z2. Místo původně uvažované další změny Z3, reagující na další potřebu v této oblasti bylo rozhodnuto, že se provede komplexní přepracování této normy do konce roku 2001.

ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv
platí pro provádění komínů a kouřovodů navržených podle ČSN 73 4201, pro provádění rekonstrukcí a modernizace stávajících komínů a kouřovodů a pro jejich provoz a zkoušení a platí pro připojování spotřebičů paliv ke kouřovodům a komínům. Norma platí od 1.6.1989. V roce 1994 byla k této normě zpracována změna Z1, v roce 1999 změna Z2. V současné době se připravuje komplexní přepracování této normy v souladu s ČSN 73 4201. Norma se zabývá technickými podmínkami při provádění komínů a kouřovodů, stanoví zásady pro připojování spotřebičů paliv a podmínky pro provoz komína a kouřovodu.

ČSN EN 1443 Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky (třídící znak 73 4200)
platí od dubna 2000. Tato evropská norma určuje všeobecné požadavky, základní vlastnosti a limitní hodnoty pro komíny včetně kouřovodů, odvádějící spaliny od spotřebičů do volného ovzduší. Účelem normy je vytvořit rámec pro normy výrobků pro stavební dílce, které se používají pro konstrukci komínů, takže může sloužit jako základní dokument pro stanovení všeobecných požadavků na výrobky. Norma stanovuje minimální požadavky na značení komínů a hodnocení shody. Norma vytváří základ názvosloví komínů, klasifikuje komíny podle charakteristik ukazatelů vlastností a stanoví, jakým způsobem se mají označovat komíny.

ČSN EN 1457 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody (třídící znak 73 4202)
platí od srpna 2000. Tato norma výrobků představuje normu pro jílové/keramické komínové vložky pro konstrukce komínů odvádějící spaliny do volného ovzduší. Norma specifikuje požadavky kladené na firmy, vyrábějící komínové vložky a komínové materiály. V normě je obsažná část věnovaná testování, označování a prověřování výrobků.

ČSN EN 1806 Keramické bloky pro jednovrstvé komíny. Požadavky a zkušební metody.
Tato norma je připravena do tisku. Tato výrobková norma stanoví požadavky pro pálené keramické tvárnice určené pro jednovrstvé komíny samostatné nebo zavázané do zdiva. Tyto výrobky se zatím u nás nevyrábějí. Norma specifikuje požadavky na výrobky včetně způsobů zkoušení a zkušebního zařízení.

ČSN EN 1859 Kovové komíny. Zkušební metody.
Norma by měla platit od května 2001. Norma představuje komplexní metodiku pro zkoušení kovových komínů. Uvádí zkušební metody, popis zařízení a stanoví mezní podmínky. Rozsah zkoušek je, od dosud prováděných a předepsaných zkoušek, mnohem větší. Norma požaduje např. zkoušky na pevnost v tahu a tlaku, na plynotěsnost, tepelný odpor, požární odolnost, odolnost proti kondenzátům a další.

ČSN EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny - Část 1 : Všeobecné požadavky.
Norma by měla vstoupit v platnost od září 2001. Tato evropská norma se zabývá všeobecnými požadavky a základními provádějícími kriterii pro návrh a stavbu všech typů průmyslových, volně stojících komínů včetně jejich pouzder. Komín může být také považován za volně stojící, jestliže je kotvený nebo z boku podepřený, nebo jestliže stojí na jiné konstrukci. Do kategorie této normy mohou být zařazeny i komíny, které jsou dosud považovány za venkovní, domovní komíny (např. některé komíny bytových kotelen)

Postupně jsou překládány a budou vydávány následující evropské normy, které týkají oblasti komínů:
  • EN 1856-1 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1 : Stavební díly pro komínové systémy.
  • EN 1856-2 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2 : Komínová vložka a kouřovod z kovu.
  • EN 13348-1 Komíny - Tepelně technický a hydraulický výpočet. Část 1 - Samostatné komíny od jednoho spotřebiče.
  • EN 13348-2 Komíny - Tepelně technický a hydraulický výpočet. Část 2 - Samostatné komíny pro více spotřebičů paliv.

Další překlady a vydání evropských komínových norem pokračovat. Zatím je připraveno v různém stupni rozpracovanosti asi 35 evropských komínových norem.

 
 
Reklama