Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Po mnohaletém úsilí o novelizaci tohoto značně zastaralého předpisu, který byl v některých ustanoveních již neúčinný pro jejich neplnitelnost (např. ustanovení § 2, podle něhož "kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla").

V tomto komentáři se zaměříme především na ustanovení týkající se odvodu spalin od plynových spotřebičů.

V preambuli je uveden zákon a jeho novely, na jehož základě bylo nařízení vydáno. V § 1 jsou pak uvedeny základní podmínky požární bezpečnosti a negativním způsobem je zde vymezena platnost tohoto nařízení.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1 Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Z prvního odstavce je zřejmé, že nařízení vlády se vztahuje pouze na spotřebiče B a C, které jsou napojeny na komínový průduch, neboť spalinovou cestou jsou "komín a kouřovod" a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na jehož základě bylo nařízení vlády vydáno, stanoví povinnosti ve vztahu ke komínu a spotřebičům paliv. Nevztahuje se tedy na případy, kdy jsou spaliny odváděny pouze vývodem spalin (odvod spalin stěnou fasády, např. od turbokotlů v provedení C), nebo na případy, kdy funkci komína tvoří kouřovod. Příklady případů, pro něž platí a neplatí toto nařízení vlády, jsou uvedeny na obrázku.


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 91/2010 SB. PLATÍ


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 91/2010 SB. NEPLATÍ

Obr. Příklady platnosti a neplatnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Velmi problematickým je již druhý odstavec uvedeného nařízení, který uvádí, že provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. Toto ustanovení naprosto popírá smysl těchto úkonů, jímž je nalézt (kontroly, revize) nebo přímo odstranit (čištění) závady. S ohledem na § 6, odst. 3 se však lze domnívat, že zákonodárce měl na mysli nedostatky, které nelze odstranit na místě.

§ 2 Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

 1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
 2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
 4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 5. posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, na nějž se odkazuje odstavec (3), stanoví:

"§ 12 Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni

f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost."

Zjednodušeně řečeno, uvedený zákon požaduje provádění kontrol spalinových cest u plynových spotřebičů, které jsou provozovány právnickými a podnikajícími fyzickými osobami.

Další paragraf se zabývá čištěním spalinové cesty, tj. od napojení kouřovodu na hrdlo spotřebiče až po ústí komína.

§ 3 Čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Tento paragraf přináší ještě větší překvapení než druhý odstavec paragrafu 1. Je zcela jistě nepochybné, že největší nebezpečí požáru hrozí u spalinových cest od spotřebičů na pevná paliva. Přesto mohou tyto cesty, pokud jsou na ně připojeny spotřebiče o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, čistit i naprosí laici. Spalinové cesty od spotřebičů na kapalná a plynná paliva smějí čistit jen kominíci. Podle našeho názoru je toto ustanovení v rozporu s cílem zákona o požární ochraně.

§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem "Mimo provoz" nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5 Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň

 1. revizním technikem komínů3),
 2. specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo
 3. revizním technikem spalinových cest3).

(2) Revize spalinové cesty se provádí

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 4. po komínovém požáru,
 5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

§ 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Zde je potřeba zdůraznit, "kominík" oznamuje stavebnímu úřadu nebo "hasičům" pouze nedostatky, které ohrožují bezprostředně požární bezpečnost. Jedná se tedy o závady, kdy kominík navrhuje okamžité vyřazení spotřebiče nebo spotřebičů připojených na spalinovou cestu. Jedná se tedy o závady, které se v případě plynových spotřebičů nevyskytují v praxi příliš často. Kominík tedy nemá povinnost hlásit závady, které ohrožují bezprostředně zdraví a životy osob, např. v případě neprůchodné spalinové cesty nebo výměníku plynového kotle, kdy se spaliny vracejí do prostoru instalace spotřebiče. Neznamená to však, že si toto závažné zjištění nechá pro sebe. Podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. je totiž "každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí"). Co platí pro občana, platí dvojnásob pro osobu vykonávající činnost jako podnikatel nebo zaměstnanec.

§ 7 Vypalování komína

(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

§ 8 Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

§ 9 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Dále jsou uvedeny přílohy, na něž je odkaz v textu vyhlášky.

Posudek článku:

Nařízení vlády č.91/2010 SB "O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv"

Odvod spalin od spotřebičů při spalování různých druhů paliv je z hlediska požární bezpečnosti velmi důležitým procesem, který v řadě případů při různých poruchách spalinových cest může vést ke vzniku požáru, destrukci objektů a komínů a může dojít i k ohrožení lidí, které se pohybují v blízkosti objektů, kde jsou paliva spalována. Je velmi cenné, že uvedený článek bude publikován. V uvedeném nařízení jsou poměrně podrobně popsány činnosti které těsně souvisejí s provozem spalinových cest a jejich čištěním. Jsou zde pro jednotlivé druhy paliv a pro spotřebiče podle jejich výkonu uvedeny termíny kontrol a způsoby čištění. Jsou uvedeny i zmínky o "vypalování" komínů. Každá kontrola komínů a spalinových cest musí být zaznamenána ve zprávě, či protokolu. Vedení přehledu kontrol je rovněž velmi důležité, protože při případných nešťastných událostech bude zpráva o kontrolách a čistění požadována.

Praha 9.12.2010
Doc. Ing. Karel Papež, CSc

1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb.
3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

English Synopsis
Government regulation 91/2010 Coll.

On Jan. 1st, 2011 the Government Regulation 91/2010 Coll., on the conditions of fire safety during the operation of chimneys, flues and fuel appliances, will come into force. On that day they Decree no. 111/1981, on the cleaning of chimneys, will be repealed. The following text is focused mainly of the provisions related to the venting of gas appliances.

 
 
Reklama