Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontroly kotlů – elektronická komunikace provozovatele s výrobcem

Elektronická komunikace prostřednictvím informačního systému veřejné správy ISPOP je jednou z možností, jak může provozovatel kotle na pevná paliva doložit, proč povinnou kontrolu jeho kotle provedl technik, který má oprávnění ke kontrole udělené jiným výrobcem, než je výrobce kotle.

Povinné kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem spalující pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně smí podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen zákon) provádět pouze fyzická odborně způsobilá osoba (dále jen OZO), která byla proškolena výrobcem tohoto spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Provozovatel zdroje může zvolit ke kontrole OZO oprávněnou ke kontrole příslušného typu zdroje (prohořívací/odhořívací kotel, lokální topidlo, apod.) od jiného výrobce pouze v případě, že výrobce jeho zdroje mu nebyl schopen zajistit OZO, která by provedla kontrolu za cenu nepřevyšující referenční finanční limit (do 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje bez řídicí jednotky a do 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje s řídicí jednotkou). Provozovatel ale musí v takovémto případě doložit potvrzení od výrobce, že s ním komunikoval ohledně nalezení jím zaškolené OZO.

Vyjádření k dostupnosti OZO má povinnost vystavit výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej posléze připojí k dokladu o provedení kontroly. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen věrohodně prokázat, že on výrobce o vyjádření požádal.

Jednou z možností, jak vést prokazatelnou komunikaci s výrobcem, je elektronická komunikace prostřednictvím informačního systému veřejné správy ISPOP (dále jen Databáze). Databázi musí podle zákona provozovat Ministerstvo životního prostředí a primárně má provozovatelům povinně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit jednoduché vyhledávání OZO, které jsou oprávněné kontrolovat právě jejich kotel či kamna. Současně Databáze umožňuje elektronickou komunikaci provozovatele spalovacího zdroje s jeho výrobcem.

Elektronická komunikace s výrobcem

Odkaz na Databázi je na webových stránkám MŽP zde nebo do vyhledávače můžete přímo zadat ipo.mzp.cz. Po otevření odkazu se objeví panel s možností zadání základních údajů. Na horní liště „zvolíme“ kolonku „elektronická komunikace“ (viz. obr.1).

Obr. 1 Úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů
Obr. 1 Úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů

Pro zahájení komunikace je poté nutné provést následující kroky:

  • Čestné prohlášení. To má následující obsah: Čestně prohlašuji, že jsem oslovil alespoň 3 nejbližší odborně způsobilé osoby, které jsou oprávněné výrobcem mého spalovacího zdroje k provedení jeho kontroly, a že ani jedna z oslovených osob nebyla schopna kontrolu vykonat za cenu nepřesahující referenční finanční limit stanovený vyhláškou č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tedy do 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje bez řídicí jednotky a do 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací zdroje s řídicí jednotkou).
  • Identifikace tazatele. Zde je vyžadováno minimálně doplnění jména, příjmení a e-mailové adresy tazatele.
  • Identifikace kotle. Zde je klíčové správně zadat přesnou adresu žadatele o informaci. Adresa musí přesně souhlasit s adresou uvedenou v občanském průkaze. Systém si ověřuje existenci zadávané adresy a na neexistující nereaguje. Dalším povinnými údaji jsou jméno výrobce (Databáze nabídne seznam registrovaných výrobců) a značku kotle (Databáze nabídne výběr ze značek, které výrobce zaregistroval).
  • Odeslání zprávy. Po potvrzení bude na kontaktní e-mail výrobce odeslána následující zpráva (obr.2): „Žádám Vás podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, jakožto výrobce mého spalovacího zdroje, o vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby za cenu do referenčního finančního limitu stanoveného vyhláškou č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje o typu spalovacího zdroje, jeho umístění a dále mé kontaktní údaje jsem zadal v předchozím kroku a jsou předmětem tohoto dotazu.“

Číslo ID komunikace

Po odeslání dotazu výrobci dorazí na e-mail tazatele potvrzení o podání dotazu s automaticky přiděleným Identifikačním číslem dotazu, tzv. ID komunikace. Toto číslo je velice důležité, neboť právě tímto číslem se prokazuje fakt, že provozovatel kontaktoval výrobce.

Obr. 2 Zpráva, která se odesílá výrobci spalovacího zdroje
Obr. 2 Zpráva, která se odesílá výrobci spalovacího zdroje

Závěr

Nyní již zbývá pouze čekat na odpověď výrobce kotle. A pokud odpověď nedojde do 30 dnů, pak platí uvedené již výše. Tak mnoho úspěchů!

 
 
Reklama