Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová kniha Malé teplovodní kotle na pevná paliva

V LING Vydavatelství s.r.o. vyšla kniha „Malé teplovodní kotle na pevná paliva", autorem je čtenářům TZB-info dobře známý autor, Ing. Zdeněk Lyčka. Ačkoliv je to útlá publikace, řadí se se ctí ke svým předchůdkyním o peletách, je odborná, nadstandardně srozumitelná a praktická.

S laskavým svolením autora připravujeme ke zveřejnění vybranou část obsahu - Jak vybírat kotel a dnes Vám nabízíme odborný posudek k této publikaci, jehož autorem je pan Josef Žďárský.
Ing.Lyčka k recenzi řekl následující:

Malé teplovodní kotle, vydavatelství LING
Malé teplovodní kotle, vydavatelství LING

"Rád bych recenzi zveřejnil samostatně. Jednak v úvodu uvádí spoustu zajímavých obecných informací, ale především je to má pocta panu Žďárskému. K 31.12.2012 skončil jako sekretář Asociace podniků topenářské techniky. Více jak 50 let se významně podílel na utváření podoby moderního ústředního vytápění u nás. Na začátku šedesátých let byl u zrodu moderních ocelových teplovodních kotlů, díky kterým se podařilo radikálně změnit do té doby převládající lokální vytápění domácností na ústřední. I jeho zásluhou se tehdejší Československo stalo nejvýznamnějším výrobcem teplovodních kotlů v rámci celé RVHP. Po roce 1989 stál u zrodu Asociace podniků topenářské techniky, v jejímž vedení pracoval jako sekretář až do svých neuvěřitelných 82 let. Jeho odchod "do důchodu" je tak trochu symbolický. Připomíná mi to právě postupný odchod generace vzdělaných a erudovaných odborníků a nástup generace managerů, kteří odbornost stále více nahrazují sebevědomím"

RECENZE – ODBORNÝ POSUDEK

Evropská komise navrhla základní iniciativu programu Evropa 20 nazvanou Evropa účinněji využívající energii. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst obsahuje 5 hlavních cílů, z nichž jeden se týká energie a klimatu. Členské státy UE se zavázaly, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20%, zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% a zlepší energetickou účinnost rovněž o 20%.

Hlavními regulačními nástroji pro snížení spotřeby energie a zlepšení klimatu je řada Směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropy, vydaných v posledních několika letech.

Ve státech EU je instalováno celkem cca 215 mil zařízení pro vytápění, z toho zařízení používajících energii pevných paliv je pouze 1,92 %. V ČR je podle posledního sčítání lidu a domů z roku 2011 celkem 3,89 mil bytů. Z toho je vytápěno uhlím 346 tisíc a dřevem 294 tisíc bytů. Celkem používá pro vytápění pevné palivo 690 tisíc bytů (17,74 %), tj. cca devítinásobek evropského průměru. Malé vytápěcí zdroje na pevná paliva patří k velkým znečišťovatelům ovzduší a pracují v průměru s nízkou účinností.

To všechno bylo podnětem pro vypracování nového zákona o ochraně ovzduší, který byl schválen jako zákon č. 201/2012 Sb., a platí od 1. září 2012. Zákon se ve značném rozsahu zabývá i problémem zdrojů na pevná paliva o příkonu do 300 kW. K důležitým opatřením, mimo jiné, patří požadavky na spalovací stacionární zdroje platné od 1. ledna 2014, které stanovují, že od tohoto data mohou být prodávány pouze zdroje třídy 3 a od 1. ledna 2018 zdroje třídy 4 dle nové evropské normy ČSN EN 303-5. Dále zákon určuje, že provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva, je povinen zajistit každé dva roky provedení kontroly zdroje, první nejpozději do 31. prosince 2016. A nejpozději do 10 - ti let od nabytí platnosti zákona, tj. do 31. srpna 2022, musí jeho stacionární zdroj vytápění na pevná paliva o příkonu od 10 - 300 kW splňovat podmínky třídy 3 uvedené normy.

Tato opatření se budou dotýkat velké části z 690 tisíc provozovaných zařízení. To znamená, že převážná část kotlů na uhlí a i část kotlů na spalování dřeva musí být v případě ocelových kotlů vyměněna a u litinových prohořívacích kotlů to bude výměna nebo rekonstrukce, která splní uvedené požadavky. Toto náročné celospolečenské opatření je nutné pro zlepšení našeho životního prostředí a jeho realizace si vyžádá širokou osvětu mezi uživateli a dále vyškolení značného množství kvalifikovaných pracovníků pro provádění kontroly zdrojů na pevná paliva.

Uvedená kniha však splňuje všechny požadavky kladené jak na širokou paletu uživatelů, tak také na odborníky v oboru.

Ing. Zdeněk Lyčka je špičkový odborník v oboru kotlů na pevná paliva a spalování, který má hluboké teoretické znalosti a dlouholeté bohaté zkušenosti z konstrukce, zkoušení a provozování těchto zdrojů. Odborné veřejnosti je znám svými vystoupeními na různých konferencích a seminářích. Svou publikační aktivitu realizuje v různých odborných časopisech - nejčastěji v odborném časopise Topenářství instalace, kde je členem redakční rady. O tom, že je plodným autorem svědčí to, že za poslední 2 roky vydal knihy „ Dřevěná peleta“ a „ Dřevěná peleta II. – spalování v malých zdrojích tepla„ , za které obdržel v roce 2012 Cenu Dr. Jaromíra Cihelky.

Kniha „Malé teplovodní kotle“ je jeho třetí publikací. Není snadné vysvětlit a srozumitelně objasnit problémy související s konstrukcí kotlů, jejich rozdělením, účinností a obsluhou, jejich roztříděním a používáním a způsoby spalování pevných paliv.
Uvedená kniha však splňuje všechny požadavky kladené jak na širokou paletu uživatelů, tak také na odborníky v oboru. Své poznatky vložil autor do nového díla, které přichází jako na objednávku právě v době, kdy je jeho potřeba nejaktuálnější a použije se ke zvýšení gramotnosti a osvěty v oboru vytápění. Uživatelům může sloužit k výběru vhodného kotle a budoucím kontrolorům pro zvýšení kvalifikace. Podle mého názoru rozebírá autor ve své knize racionálně širokou škálu problémů, které souvisí s malým vytápěním a dokonale je zpracoval.
  • První dvě kapitoly věnuje definici kotle, jako zdroje energie pro vytápění, některým legislativním normám, teorii spalování, jeho problémům a produktům. Na řezu kotle srozumitelně osvětluje problematiku spalování pevných paliv.
  • Třetí kapitola pojednává o pevných palivech, jejich základnímu dělení a vlastnostem, definuje jejich kvalitu, rozměry a hmotnost. Zvláštní pozornost je věnována biopalivům a v závěrečné tabulce jsou porovnány vlastnosti jednotlivých pevných paliv.
  • Čtvrtá a pátá kapitola popisují podrobně teplovodní kotle pro spalování pevných paliv a jejich dělení podle různých hledisek - podle technologie spalování a dodávky paliva, podle druhů použitého materiálu a dále zatřídění kotlů podle emisí a minimální účinnosti dle ČSN EN 303 – 5.
  • Šestá kapitola cituje normativní požadavky na kotle, jako na příklad nejmenší tloušťky kotlových stěn, tlakové parametry, zabezpečení proti přetopení, výrobní štítek a technická dokumentace dodaná s kotlem.
  • Sedmá kapitola se zabývá provozní účinností kotle a podrobně popisuje tepelné ztráty při provozu, definuje garantovanou účinnost, reálně dosažitelnou účinnost, podrobně popisuje, včetně grafického znázornění, možnosti připojení na komín a napojení na otopnou soustavu.
  • Osmá a devátá kapitola jsou věnovány legislativním záležitostem při prodeji,
  • a kontrole kotlů, dopadu na životní prostředí a doporučením jak vybírat nový kotel.

Závěrem chci konstatovat, že se jedná o jedinečnou knihu, která se v historii odborné literatury u nás vyskytla poprvé. I když svou velikostí nijak nevyniká, svým obsahem se řadí do 1. ligy odborné topenářské literatury.

Ve Veselí nad Moravou 25.11.2012
Josef Žďárský
sekretář Asociace podniků topenářské techniky

Publikace Malé teplovodní kotle nabízí vydavatelství LING za 115 Kč včetně DPH.

KNIHA MALÉ TEPLOVODNÍ KOTLE PRO ŠKOLY
TZB-info děkuje autorovi za výtisky, které můžeme zdarma nabídnout školám.
Pokud máte zájem, posílejte prosíme objednávku knihy e-mailem na: dagmar.kopackova@topinfo.cz. V objednávce uveďte název předmětu, ve kterém knihu uplatníte.

 
 
Reklama