Minulost a přítomnost v měření tepla aneb současné požadavky na měřiče tepla

Datum: 18.8.2017  |  Autor: Ing. Martin Guštafík, Ing. Dušan Slobodník  |  Organizace: ENBRA SLOVAKIA s.r.o.  |  Firemní článek

V současnosti můžeme hovořit o 30 - 50% úsporách tepla ve vytápění proti spotřebám před 10 nebo 15 lety. Toto dramatické snížení potřeby tepla představuje ještě dramatičtější snížení průtoku topného média o 60 - 82 %. Co to znamená na straně dodavatelů tepla?

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Zvolenská cesta 29
974 05 Banská Bystrica

tel.:+421 (0)48 410 35 44
e-mail:
web:www.enbra.sk

1. ÚVOD

Hydraulické vyregulovanie sústav ÚK, povinnosť inštalácie PRVN v bytoch obytných domov, hromadné zatepľovanie bytových domov, následné preregulovanie systémov ÚK po zateplení – to všetko zoptimalizovalo dodávku a spotrebu tepla na ÚK na maximum. V súčasnosti môžeme hovoriť o celkových 30-50% úsporách tepla na ÚK oproti spotrebám tepla spred desiatich, pätnástich rokov.

Toto dramatické zníženie potreby tepla na ÚK o 30 až 50% predstavuje ešte dramatickejšie zníženie prietoku média ÚK o 60 až 82% (1).

Čo to ale znamená na strane dodávateľov tepla? Pokiaľ neudržiavali krok s týmito trendami a nevymieňali staré potrubia za nové (predizolované vo väčšine prípadov nižších dimenzií), nebudovali odovzdávacie stanice tepla, či už v obytných domoch, alebo väčšie na sídliskách, čiže „neatomizovali“ svoje zdroje, s najväčšou pravdepodobnosťou postupom času zvyšujú svoje straty spôsobené nie len prevádzkou tepelných zariadení, ale k týmto stratám prispievajú aj straty z titulu nepresného meranie dodávky tepla na pätách objektov.

Cieľom tohto príspevku je pozrieť sa na presnosť merania pätových meračov z pohľadu metrologických požiadaviek a skutočných výsledkov metrologických overení meradiel, ktoré sú aktuálne nasadené a následne sa overujú.

Odporúčania v závere tohto príspevku sa opierajú o výsledky metrologických overení vykonaných v našom Autorizovanom metrologickom pracovisku.

2. LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA MERAČE TEPLA

Na všetky určené meradlá sú kladené legislatívne a technické požiadavky, ktorých dodržiavaním zaručíme správne meranie tepla v bytových objektoch. Na obr. 1 sú uvedené komponenty mechanických a ultrazvukových meračov tepla, ktoré určujú princíp merania prietoku.

Obr. 1.: Komponenty meračov tepla - a) pre mechanický merač tepla
Obr. 1.: Komponenty meračov tepla - b) pre ultrazvukový merač tepla

Obr. 1.: Komponenty meračov tepla
a) pre mechanický merač tepla, b) pre ultrazvukový merač tepla

Mechanické merače pozostávajúce z väčšieho množstva komponentov (obr. 1a), sú schopné merať prietok s výslednou hodnotou 1 impulz na 10l (resp.100l) na výstupe. Oproti tomu ultrazvukové merače (obr. 1b) s oveľa menším počtom komponentov merajú prietok s výslednou hodnotou 250 impulzov (resp. 500 impulzov) na 100l.

Podľa §8 Vyhlášky 210/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov je spôsob následného overenia nasledovný: pri následnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, sa zisťuje, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu následného overenia (3).

Čo to teda znamená v praxi?

Všetky meradlá, ktoré boli uvedené na trh v zmysle platných legislatívnych predpisov v tom čase (to znamená – mali platné certifikáty typu, boli prvotne overené), môžu byť ďalej overované, pokiaľ ich dovolené chyby neprekročia dovolené chyby platné ku dnešnému dňu. Ak sú ešte k dispozícii potrebné náhradné diely, môžu sa overovať „donekonečna“ ak vyhovejú.

Zamerali sme sa na meranie prietokov, čo v konečnej celkovej chybe merača tepla predstavuje viac ako polovicu.

Z histórie aj súčasnosti poznáme nasledovné typové schválenia:

  • národné typové schválenie,
  • európske typové schválenie – starý prístup podľa ISO,
  • európske typové schválenie – nový prístup podľa MID (2004/22/ES Measuring Instruments Directive), modul B.

Väčšina mechanických prietokomerov ako členov meračov tepla, ktoré sú aktuálne v prevádzke, boli dodávané na náš trh v zmysle národnej legislatívy tzv. starého prístupu, to znamená, že podliehajú následnému overeniu v zmysle prílohy 53 vyhlášky 210/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. V druhej časti tejto prílohy oddiel I. definuje metrologické a  technické požiadavky, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overení mechanických prietokomerov ako členom meračov tepla. Zamerali sme sa na metódy následného overovania dvoch veľkostí meračov s nominálnym prietokom Qn = 6m3/hod a 15 m3/hod.

Obr. 2.: Charakteristická prietoková krivka mechanického prietokomera
Obr. 2.: Charakteristická prietoková krivka mechanického prietokomera

Na obr. 2 je znázornená charakteristická prietoková krivka mechanického prietokomera a zvýraznené pole znázorňuje rozsah, v ktorom sa dané prietokomery skúšajú. Je vidieť, že nie je povinnosť skúmať s akou dovolenou chybou tieto meradlá pracujú v rozsahu prietokov Qmin až Qt (týka sa prietokomerov nominálnej veľkosti Qn > 3 m3/hod).

Napríklad typické mechanické prietokomery triedy presnosti B sa skúšajú v nasledovných prietokoch podľa tab. 1:

Tabuľka 1.: Tabuľka skúšobných prietokov

Prietokomery triedy presnosti B s Qn = 6 m3/hod
Qn (m3/hod)5,4 ÷ 6,0
Q1 (m3/hod)3,0 ÷ 3,6
Qt (m3/hod)0,48 ÷ 0,53
Prietokomery triedy presnosti B s Qn = 15 m3/hod
Qn (m3/hod)13,5 ÷ 15
Q1 (m3/hod)7,5 ÷ 9,0
Qt (m3/hod)2,25 ÷ 2,47

Ako ukazujú reálne podmienky pri ktorých fungujú merače, popísané v úvode, je zrejmé, že v reálnych podmienkach sú prietoky podstatne menšie, ako prietoky pri ktorých máme povinnosť ich skúšať.

3. OVEROVANIE MERAČOV TEPLA V SKÚŠOBNI

Pre ilustráciu týchto skutočností sme v našej spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o. v Banskej Bystrici v autorizovanom metrologickom pracovisku vykonali sériu porovnávacích meraní, pri ktorých sme štandardný mechanický prietokomer podrobili skúškam, ktoré zodpovedajú jeho triede presnosti a následne sme ho podrobili skúškam, ktorými sa skúšajú ultrazvukové prietokomery, ktoré sú aktuálne dodávané na trh v zmysle smernice MID. Výsledky skúšok sú uvedené na obr. 3 a  4.

Obr. 3.: Namerané chyby mechanického prietokomera podľa ISO a podľa prílohy 53 vyhlášky 210/2000 Z.z.
Obr. 3.: Namerané chyby mechanického prietokomera podľa ISO a podľa prílohy 53 vyhlášky 210/2000 Z.z.
Obr. 4.: Namerané chyby mechanického prietokomera podľa ISO a MID
Obr. 4.: Namerané chyby mechanického prietokomera podľa ISO a MID

Mechanický prietokomer Qn = 6m3/hod sme podrobili štandardnej skúške v rozsahu následného overenia pre triedu presnosti B, to je pri prechodovom prietoku 480 l/hod. Následne sme prechodový prietok znížili na polovicu t.j. 240 l/hod. Toto meranie prebiehalo pri siedmich opakovaniach. Z obr. 3 vyplýva, že tento prietokomer by vyhovel aj v triede presnosti vyššej ako C. V rozsahu skúšky pre ultrazvukové prietokomery, v zmysle požiadaviek STN EN 1434 a legislatívy nového prístupu, je však jeho priemerná relatívna chyba -43,5% v Qmin = 60 l/hod. Je vidieť veľmi veľký nárast relatívnej chyby v malom rozsahu prietokov. Keďže sa prietokomery s prietokom Qn > 3m3/hod neskúšajú v rozsahu prietokov Qmin až Qt,, zjavne to znevýhodňuje používateľov mechanických MT v aktuálnych reálnych prevádzkových podmienkach. Nová legislatíva pre merače tepla uvádzané na trh v zmysle MID určuje skúšku pre všetky veľkosti meradiel aj pre minimálny prietok (4).

Ako ukážku uvádzame na obr. 5 výsledky meraní niekoľkých ultrazvukových prietokomerov k meračom tepla Qn = 6m3/hod v rozsahu následného overenia podľa MID.

Obr. 5.: Namerané chyby ultrazvukových prietokomerov podľa MID
Obr. 5.: Namerané chyby ultrazvukových prietokomerov podľa MID

Relatívna chyby prietokomera ako člena merača tepla sa stanovuje meraním skutočného objemu minimálne v rozsahu nasledovných troch prietokov (2):

q = qi ÷ 1,1qi
q = 0,1 ÷ 0,11 qp
q = 0,9 ÷ 1,0 qp,
kde:
qi – minimálny prietok prietokomera, ktorý deklaruje výrobca
qp – nominálny prietok prietokomera, ktorý deklaruje výrobca

Obr. 6.: Porovnanie minimálnych prietokov definovaných výrobcom mechanických a ultrazvukových prietokomerov
Obr. 6.: Porovnanie minimálnych prietokov definovaných výrobcom mechanických a ultrazvukových prietokomerov

Napriek tomu, že pre všetkých výrobcov vzniká povinnosť skúšať meradlá na minimálny prietok, stále existujú dvojnásobné rozdiely medzi mechanickými meradlami a ultrazvukovými meradlami prietoku.

4. POROVNANIE FINANČNÝCH NÁKLADOV

V tabuľke 2 sa uvádza porovnanie obstarávacích nákladov mechanických a ultrazvukových meračov tepla s  cenovým rozdielom medzi meračmi.

Tabuľka 2.: Obstarávacie náklady na nákup nových meračov

TypDimenzia
DN (mm)
Nominálny prietok
Qp (m3/h)
Cena (€)TypDimenzia
DN (mm)
Nominálny prietok
Qp (m3/h)
Cena (€)Cenový rozdiel
(%)
Mechanický merač tepla253,5263,01Ultrazvukový merač tepla SHARKY 775253,5373,0029,49
256263,01256373,0029,49
4010313,774010513,0038,84
5015590,235015580,00-1,76
6525624,236525607,00-2,83
8040624,238040636,001,85
10060826,2310060768,00-7,58

Z uvedeného vyplýva, že v priebehu niekoľkých posledných rokov sa rozdiel medzi obstarávacími nákladmi na mechanické a ultrazvukové meradlá tepla znížil až na hodnotu 30%, a pri väčších dimenziách je cena ultrazvukových meračov porovnateľná s mechanickými. Tabuľka 3 zobrazuje celkové náklady na servis a metrologické služby pri následnom overení týchto prietokomerných členov meradiel.

Tabuľka 3.: Cenový rozdiel v celkových nákladoch na servis a metrologické služby medzi mechanickými a ultrazvukovými prietokomernými členmi meradiel

TypDimenzia
DN (mm)
Nominálny prietok
Qp (m3/h)
Cena (€)TypDimenzia
DN (mm)
Nominálny prietok
Qp (m3/h)
Cena (€)Cenový rozdiel
(%)
Mechanický merač tepla253,532,25Ultrazvukový merač tepla SHARKY 775253,511,06-65,70
25636,6525612,54-65,50
401042,53401015,02-64,68
501558,99501524,86-57,85
652570,46652527,83-60,50
804080,56804035,12-56,40
1006091,771006047,14-48,63

Servis mechanického prietokomeru je fyzicky aj časovo náročnejší a výrobcovia pre zabezpečenie stability metrologických parametrov počas nasledujúceho 4 ročného obdobia prevádzky MT predpisujú povinnú výmenu niektorých náhradných dielov. Práve z tohto dôvodu je výsledok absolútne jednoznačný a to priemerná 60% úspora nákladov pri overovaní ultrazvukových meradiel oproti tým mechanickým.

5. ZÁVER

Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na skutočnosť, že ak výrobca tepla nepristúpi k optimalizačným opatreniam a naďalej používa pôvodné mechanické merače tepla, relatívna chyba týchto meračov tepla v reálne prevádzkovaných nízkych prietokoch môže byť v priemere až 43,3% v ich neprospech. Ďalej bolo poukázané aj na to, že obstarávacie ceny mechanických a ultrazvukových MT sa výrazne priblížili alebo dorovnali a aj následné náklady na overenie ultrazvukových MT sú výrazne nižšie ako tých mechanických. Z vyššie uvedeného vyplýva, že z pohľadu presnosti merania a celkového ekonomického posúdenia, ďalšie prevádzkovanie mechanických meračov tepla na pätách objektov si žiada individuálne posúdenie a prípadnú výmenu za ultrazvukové MT.

Literatúra

  1. Slobodník, D. 2013. Optimalizácia sústav a zefektívnenie prevádzky tepelných zariadení (ÚK, TV) BD po zateplení, Vykurovanie 2013, zborník prednášok, vydavateľ SSTP Bratislava.
  2. STN EN 1434-5 Merače tepla. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení, 2016
  3. Vyhláška 210/2000 Z.z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole, schválené: 16.06.2000, účinnosť: 01.07.2000
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294 z 15. júna 2005 o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z. z 12. novembra 2010
 

Datum: 18.8.2017
Autor: Ing. Martin Guštafík, Ing. Dušan Slobodník   všechny články autora
Organizace: ENBRA SLOVAKIA s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo ENBRA
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo DANFOSS

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018