Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Za nesprávné vytápění může padnout pokuta. Kdo a jak to prokáže?

Nejde o nové kontroly, řekl mluvčí MPO pro Radiožurnál.

Návrh vyhlášky MPO o přípravě na stav nouze a snížení teploty vytápění po vyhlášení stavu nouze vyvolal hodně diskusí. Přitom se jedná jen o teplárenství. V článku je výtah z platné legislativy a navržené znění vyhlášky.

Je evidentní, že současný stav nejistoty v zásobování zemním plynem, i přes relativně vysokou naplněnost zásobníků zemního plynu, vyžaduje vytvořit legislativní podmínky, které by bylo možné obratem využít při vyhlášení stavu nouze a k omezení spotřeby zemního plynu pro vytápění. V této souvislosti mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka pro Radiožurnál k návrhu vyhlášky, která má umožnit snížení teploty vzduchu ve vytápěných místnostech, vysvětlil kontrolní parametry a popsal případné postihy. Uvedl, že „Vyhláška nepočítá s novými kontrolami, to je potřeba zdůraznit. Současný zákon počítá s tím, že je možné kontrolovat dodržování orientačních teplot a tento systém kontroly zůstává při starém… Kontroly by navazovaly na případný podnět ze strany domácností či ze strany pracovníků na příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotu. Zaměřovaly by se na ty, kteří mají na starosti nastavení otopných soustav v jednotlivých budovách, tedy na vlastníky budov či společenství vlastníků jednotek.

Podívejme se na tuto problematiku blíže, co o ní říká aktuálně platná a účinná legislativa.

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

§ 77 Odběratel tepelné energie

(3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné energie změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, má odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné energie odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn. Změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení je povinen dodavatel tepelné energie oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem…

(5) Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje….

§ 88 Stav nouze

(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v soustavě zásobování tepelnou energií v důsledku

 1. opatření státního orgánu za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

 1. nevyrovnané bilance v soustavě zásobování tepelnou energií

 1. a způsobuje významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

(3) Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou držitelé licence na rozvod tepelné energie a odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licence na rozvod tepelné energie mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů tepelné energie.

(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody vyloučeno.

(7) Při předcházení stavu nouze nebo stavu nouze, který ministerstvo vyhlásilo, může přijímat opatření a ukládat povinnosti držitelům licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie pro snížení rizika vzniku stavu nouze, řešení vzniklého stavu v soustavách zásobování tepelnou energií podle odstavce 1, omezení jeho následků nebo obnovení dodávek tepelné energie.

§ 98a Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

 1. opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny, spotřeby elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění bezpečnostních standardů plynu, obsahové náležitosti podkladů pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a termíny pro jejich zaslání ministerstvu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu, a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu…

Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

§ 6a Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

 1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,

(3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání podle odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6.

(4) Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze

 1. energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d), nebo
 2. osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu.

(5) Povinnost zajištění kontroly podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

 1. pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
 2. na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e, nebo
 3. umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j).

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

 1. rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

 1. vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

 1. řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,

(6) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

§ 13a Kontrola

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign provádí Státní energetická inspekce.

Vyhláška č. 194/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Pravidla pro vytápění

§ 2

(6) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

(7) Výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem je výsledná teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání okolních stěn. Kontrola dodržení výpočtové teploty vnitřního vzduchu se ověřuje kulovým teploměrem.

(8) Průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech se měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění a činí jednu čtvrtinu součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených uprostřed půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

(10) V průběhu vytápění je podle odstavce 6 v obytných místnostech a v ostatních prostorách s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem odpovídající průměrná teplota vnitřního vzduchu naměřená teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti číselné hodnotě výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem

 1. vyšší o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo
 2. vyšší o 1,5 °C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo
 3. vyšší o 2 °C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami, nebo
 4. navíc vyšší o 1 °C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné výplně vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn a střechy (stropu), je-li v ní otvor.

(5) Výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném období ve vytápěných místnostech jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6 Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově

(1) Regulace vytápění bytových a nebytových budov se provádí

 1. regulací parametrů teplonosné látky, zejména podle průběhu klimatických podmínek nebo venkovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitřní teplotě vzduchu ve vytápěném prostoru nebo podle zátěže, pokud není zajišťována již jejím výrobcem či distributorem, s výjimkou vytápění ze zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,
 2. samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení – zónová regulace, pokud to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým stranám, odlišná tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,
 3. individuálním automatickým regulačním zařízením u jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění reagujícím na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je to z technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména u sálavého vytápění, teplovzdušného vytápění, vytápění ze zdrojů tepelné energie s násypnými kotli na tuhá paliva,
 4. regulací tlakové diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to vnitřní rozvod tepelné energie vybavený individuální regulací podle písmene c) vyžaduje.

Shrnutí

S ohledem na platnou legislativu se případné nařízené snížení teplot vnitřního vzduchu novou vyhláškou MPO při vyhlášení stavu nouze může dostat do rozporu s technickou proveditelností, a co se týká kontrol dodržení snížených teplot na základě stížností, či udání, může vzniknout situace, se kterou si neporadí soud, a i soudní znalci na ni mohou mít různé názory.

Zásadní body návrhu vyhlášky, oproti současnému stavu, jsou:

 1. nelze zahájit topnou sezónu mimo otopné období – a to ani po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy;
 2. zavádí se průměrné teploty vnitřního vzduchu v pobytových místnostech a ostatních prostorách, které je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou oproti současné právní úpravě snížené a nelze po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy navýšit;
 3. při stavu nouze v teplárenství jsou dodržována pravidla dodávky tepelné energie jen pokud jsou dodávky z technických důvodů uskutečnitelné (zejm. dostatek zemního plynu).

Nová vyhláška je v připomínkovém řízení u KOM, MMR, MO, MPSV, MŠMT, MV a MZD s termínem ukočení připomínek do 19. srpna 2022.

Návrh znění vyhlášky je v kompletním znění uveden níže:

N á v r h
Vyhláška
ze dne … 2022

kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4 písm. c) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví zvláštní pravidla při předcházení stavu nouze v teplárenství nebo ve stavu nouze v teplárenství pro vytápění nebo dodávku teplé vody

 1. ze soustav zásobování tepelnou energií vyjma účinných soustav zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie,
 2. z ústředního vytápění výhradně na fosilní paliva,
 3. ze společné přípravy teplé vody výhradně na fosilní paliva.

§ 2
Otopné období

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Pravidla pro vytápění při předcházení stavu nouze v teplárenství

§ 3

(1) Při předcházení stavu nouze v teplárenství se dodávka tepelné energie do budov zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Dodávku tepelné energie nelze zahájit mimo otopné období.

(2) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

(3) Při předcházení stavu nouze v teplárenství se dodávka tepelné energie do budov omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení dodávky tepelné energie se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se dodávka tepelné energie obnoví.

§ 4

(1) Při předcházení stavu nouze v teplárenství jsou v průběhu otopného období obývací místnosti v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly hodnot podle přílohy k této vyhlášce.

(2) Průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných obývacích místnostech a ostatních prostorách se měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění a činí jednu čtvrtinu součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených uprostřed půdorysu místnosti ve výši 1m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

(3) V průběhu vytápění je podle odstavce 1 v obývacích místnostech a ostatních prostorách s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem odpovídající průměrná teplota vnitřního vzduchu naměřená teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti průměrným hodnotám podle přílohy k této vyhlášce

 1. vyšší o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo
 2. vyšší o 1,5 °C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo
 3. vyšší o 2 °C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami, nebo
 4. navíc vyšší o 1 °C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné výplně vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn a střechy (stropu), je-li v ní otvor.

(4) Při předcházení stavu nouze v teplárenství v době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění v otopném období obývacích místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností1).

(5) Nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu pro obývací místnosti a nebytové prostory v bytových a nebytových budovách jsou dány zvýšením průměrných teplot vnitřního vzduchu stanovených podle zásad uvedených v odstavci 1 a 3 o hodnotu 1 °C, případně teplotami určenými v nebytových prostorách technologickými předpisy nebo stanovenými odbornou expertízou.

(6) Plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit omezení nebo přerušení vytápění budov, se provádějí mimo otopné období.

Pravidla pro vytápění ve stavu nouze v teplárenství

§ 5

Ve stavu nouze v teplárenství pro celé území státu nebo jeho část, platí § 3 až 4 obdobně, pokud jsou dodávky tepelné energie z technických důvodů uskutečnitelné.

Pravidla pro dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze v teplárenství a ve stavu nouze v teplárenství

§ 6

(1) Při předcházení stavu nouze v teplárenství je teplá voda dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce2).

(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.

(3) Do nebytových budov se dodávka podle odstavce 1 ve dnech, kdy tyto budovy nejsou provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

(4) Při předcházení stavu nouze v teplárenství odstávka v dodávce teplé vody mimo otopné období z důvodu plánované údržby v rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem, který ji oznámí nejméně 10 dnů před jejím započetím všem konečným spotřebitelům.

(5) Ve stavu nouze v teplárenství platí odstavce 1 až 4 obdobně, pokud jsou dodávky teplé vody z technických důvodů uskutečnitelné.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Příloha k vyhlášce č. …2022 Sb.

Průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech

Druh místnosti nebo prostoru s požadovaným stavem vnitřního prostředí Průměrná vnitřní teplota v otopném období θi) °C
1 Obytné budovy
1.1 Trvale užívané
Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje) 18
Kuchyně 18
Koupelny 19
Klozety 18
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15
Vytápěná schodiště 10
1.2 Občasně užívané (rekreační) – v době provozu
Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, (pracovny, dětské pokoje) 18
Kuchyně 18
Koupelny 18
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15
Vytápěná schodiště 10
2 Administrativní budovy
Kanceláře, čekárny, zasedací sině, jídelny 18
Vytápěné vedlejší místnosti (například chodby, hlavni schodiště, klozety) 15
Vytápěná vedlejší schodiště 10
Haly, místnosti s přepážkami 15
3 Školní budovy
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 19
Učební dílny 18
Tělocvičny 17
Šatny u tělocvičen 18
Koupelny, sprchy 19
Lázně a převlékárny 18
Ordinace a ošetřovny 20
Vytápěné vedlejší místnosti (například chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv) 15
3.1 Mateřské školky
Učebny, herny, lehárny 19
Šatny pro děti 18
Umývárny pro děti, WC 19
Izolační místnosti 20
4 Zdravotnická zařízení
4.1 Zařízení péče o děti do 3 let věku v denním režimu
Učebny, herny lehárny 20
Šatny pro děti 18
Umývárny pro děti, WC 20
Izolační místnosti 20
4.2 Zdravotnická střediska, polikliniky
Ordinace 20
Čekárny, chodby, WC 18
4.3 Nemocnice
Pokoje pro nemocné 20
Vyšetřovny, přípravny 20
Koupelny 20
Operační sály 20
Předsíně, chodby, WC, schodiště 18
4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení
Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně) 20
Koupelny 20
Klozety 18
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15
Vytápěná schodiště 10
5 Hotely a restaurace
Pokoje pro hosty 18
Koupelny 19
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály 18
6 Koleje a ubytovny
Pokoje, hovorny, společenské místnosti 18
Společná noclehárna 16
Umývárny 19

1) Například ČSN 73 05 40-2.
2) Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

 
 
Reklama