Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (I)

Článek je výběrem informací z přednášek, které byly předneseny na cyklu odborných seminářů Protherm 2006. První část je věnována přehledu novinek v legislativě se zaměřením na vytápění.

Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:

Stavební fakulta ČVUT Praha, Katedra TZB, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban


1. Nejdůležitější změny v legislativě v roce 2005

Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov - příprava

 • Tepelné soustavy v budovách:
  • ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu
  • ČSN EN 12828 - Navrhování teplovodních tepelných soustav
  • ČSN EN 14336 - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
 • Tepelné chování budov:
  • ČSN EN ISO 13790 - Výpočet potřeby energie na vytápění
  • ČSN EN ISO 13791 - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
  • ČSN EN ISO 13792 - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
 • Tepelně vlhkostní chování budov:
  • ČSN EN ISO 15927-5 - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
 • Tepelná ochrana budov (oprava) - ČSN 730540 - s vlivem na ČSN 060210
 • Kotelny se zařízeními na plynná paliva - ČSN 07 0703
 • Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - ČSN EN ISO 4126 část 1, 2, 4, 5
 • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - ČSN EN ISO 15875 část 1, 2, 3, 5
 • Tlaková zařízení - ČSN EN 764 část 1 - Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost

ČSN 73 4301 - Obytné budovy

vydána 1. 6. 2004, tisková změna 1. 7. 2005, nahrazuje ČSN 73 4301 z 1. 1. 1989. V normě jsou uvedeny předpisy a související normy, které je v oblasti TZB nutné respektovat.
Dvě kategorie požadavků:

 • Požadavky na vnitřní prostředí
 • Požadavky na technická zařízení budov

ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na vnitřní prostředí

 • tepelná pohoda - souhra vytápěcí, větrací soustavy a tepelně technických vlastností stavby
 • množství čerstvého vzduchu - v dostatečném množství a odpovídající kvality (složení vzduchu)
 • vnitřní osvětlení - kombinace přirozeného a umělého osvětlení
 • hluk a vibrace - povinnost udržet v mezích stávajících předpisů (NV 502/2000 Sb. aj.)
 • neionizujícího záření - v poslední době se u obytných budov objevují požadavky na nejvýše přípustné limity neionizujícího záření (Z č. 258/2000 Sb., NV č. 502/2000 Sb., NV 480/2000 Sb.)

ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov

 • zdravotně technická zařízení
 • vytápění bytů a společných prostor (podrobně viz dále)
 • větrání bytů a domovních komunikací
 • plynová odběrní zařízení
 • elektrické rozvody
 • elektrická požární a zabezpečovací signalizace
 • ochrana před bleskem

ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov - část Vytápění

 • každý byt musí být vybaven vytápěcím zařízením a zařízením pro přípravu TV o dostatečné teplotě a tlaku včetně měření odběru
 • obytné místnosti jsou vytápěny na vnitřní požadovanou výpočtovou teplotu, nutno vytápět i místnosti, které souvisí s provozem obytné budovy (sušárny, dílny apod.)
 • vytápěcí zařízení musí umožňovat regulaci teploty
 • otopná soustava - centrální, nebo lokální zdroje
 • nesmí být zdrojem škodlivin ve vnitřním prostředí bytů a bezprostředního okolí - odvod spalin bez možnosti zpětného nasání větracími otvory
 • otopný systém by měl umožňovat respektovat dispoziční úpravy
 • úzká souvislost některých otopných ploch s vlastní stavbou (např. podlahové vytápění - skladba podlahy apod.)

ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov - část Vytápění - citované normy

 • výpočet tepelných ztrát: ČSN 06 0210 - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

  ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
  ČSN 06 0220 - Ústřední vytápění. Dynamické stavy - příprava teplé vody
  ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování - zabezpečovací zařízení
  ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Více k problematice viz. přednášky v plném znění na internetových stránkách firmy Protherm.


Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1992 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...