Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (IV)

Evropské normy pro technická zařízení budov

Základní principy z normy pro kontrolu kotlů a tepelných soustav, co je to účinnost kotle a absolutní tepelná účinnost? Norma je pomůckou pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla a uvádí výčet požadavků na kontrolu všech částí systému, postupy však nesuplují energetický audit!

ČSN EN 15378 - duben 2008
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav

Norma je v anglickém jazyce

Obecný přehled:

Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav

 • Platná od 1. 4. 2008
 • Rámcový postup pro:
  • pravidelnou kontrolu kotlů
  • jednorázovou kontrolu systému vytápění
 • Vzorový "checklist" hodnotící formulář otopné soustavy jako celku pro:
  • laiky (uživatele)
  • státní správu (kontrolní a regulační orgány)
  • totožný jako v příloze vyhl. č.276/2007 Sb., o kontrole kotlů

Závazný předpis - vyhl. MPO č.276/2007 Sb.

ČSN EN 15 378 by měla být použita jako pomůcka pro potřeby vyhlášky

 • jednorázové kontroly otopných soustav (celku)
 • pravidelné kontroly kotlů

analogie k STK u automobilů

Pravidelné kontroly kotlů

 • Zjištění druhu kotle (palivo, výkon, ...)
 • Zjištění typu kotle (výrobce, typ, místo použití)
 • Soustředění dokumentace ke kotli (PD, manuál)
 • Vizuální kontrola (viditelné poruchy kotle, apod)
 • Kontrola funkčnosti kotle
 • Funkčnost součástí MaR (teplotní čidla OK)
 • Odečíst dostupné měřitelné údaje (spotřeby plynu, teplé vody, kalorimetry, apod ..)
 • Zhodnotit instalovaný výkon zdroje

Jednorázová kontrola systému vytápění

 • Zjištění druhu (palivo, výkon)
 • Identifikace systému vytápění (budova, funkční schema zapojení, umístění hlavních částí)
 • Souhrn dokumentace (PD, manuály, revize..)
 • Kontrola funkčnosti (zkušenosti uživatele, funkčnost částí)
 • Jsou nastavení v pořádku (kontrola nastavení systému, regulačních armatur)
 • Kontrola spotřeby paliva (kontrole fakturovaných spotřeb, apod ...)
 • Sdílení tepla (způsob, typ, umístění, pozice)
 • Regulace sdílení tepla (typ, nastavení, zónování)
 • Distribuce tepla (rozvody, izolace, vyvážení, ...)
 • Výroba tepla (typ kotle, kontrola kotle - kdy?)
 • Vyhodnocení výkonu (výkon jednotlivých subsystémů, založeno na tabulkových hodnotách ČSN EN 15 316
 • Vyhotovení zprávy podle vzoru v normě
 • Příklad vyhodnocení výkonu kotle dle bodu 5.9
 • Inspekce nastavení kotle a aktuálního výkonu by měla obsahovat:
  • kontrola výkonu na základě spalin
  • kontrola spotřeby paliva
  • kontrola základního nastavení a kontrola spalin
  • sezónní účinnost kotle
  • kontrolu dimenzování kotle (výkon) k aktuálnímu stavu a potřebám budovy
 • Zásadním údajem je účinnost kotle.

Co je to ÚČINNOST KOTLE?

Absolutní tepelná účinnost

Přímá metoda

Nepřímá metoda

Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát (ČSN 070305)

 • ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách (O2)
 • ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 %
 • ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá
 • Měření některých parametrů podle analyzátoru spalin
 • Měří se
  • koncentrace 02 a CO, nebo CO2,
  • hmotnostní průtok a teplota spalin
 • Účinnost se stanoví výpočtem podle přílohy B normy

Pozn. analyzátor spalin umí orientačně stanovit účinnost kotle v okamžiku měření - nejistoty při měření ...

Účinnost kotle

 • Entalpický digram zemního plynu pro určení účinnosti kotle
 • Příklad pomůcky pro stanovení absolutní, nebo relativní účinnosti na základě přebytku vzduchu a teploty spalin
 • není uvažována tepelná ztráta samotného kotle

Shrnutí:

 • Pomůcka pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla
 • Norma uvádí taxativní výčet požadavků na kontrolu všech částí otopného systému
 • Kontrolní postupy podle ČSN EN 15378 nesuplují energetický audit !
 • Na základě kontroly, zjištění, že není vše OK, je vhodné provedení energetického auditu.

Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...